Alkohol Menurut Pandangan Islam

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-7 yang bersidang pada 11 - 12 April 1984 telah membincangkan Alkohol Menurut Pandangan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
 
 1. Setiap minuman arak mengandungi alkohol. Bukan semua alkohol itu mengandungi arak. Alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis, tetapi alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis tetapi haram diminum.
   
 2. Minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak sama ada mengandungi sedikit alkohol atau alkoholnya disuling adalah haram diminum.
   
 3. Minuman ringan yang dibuat bukan dijadikan arak atau bahan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal.
   
 4. Tapai halal dimakan.
   
 5. Alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan tidak najis dan boleh dimakan.
   
 6. Ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan.

English Version

 
Alcohol From Islamic Point of View

Decision:

The 7th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 11th -12th April 1984 has discussed alcohol from Islamic point of view. The Committee has decided that:
 
1. All liquor contains alcohol, but not all alcohol is liquor. Alcohol produced from liquor process is regarded as najis (ritually impure) but not alcohol produced from other than liquor process. Both types however are prohibited to be consumed.
 
2. Soft drink produced in the same way of liquor production and contains either little amount of alcohol or the alcohol has been distilled is prohibited to be consumed

3. Soft drink produced not to become liquor or intoxicants item and produced not in the same process of liquor is lawful
 
4. Tapai (fermented rice) is lawful to be eaten
 
5. Alcohol produced as by product in food process is not najis and can be consumed
 
6. Medicines and fragrances containing alcohol are lawful
 
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Bil Tajuk Bil. JKF Tarikh Keputusan
1 Alkohol Sebagai Penstabil Minuman Ringan Muzakarah Kali Ke-22 24 Nov, 1988
2 Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat-Ubatan Muzakarah Khas 15 Jul, 2011