Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran - Satu Alternatif

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25 -27 Julai 2006 telah membincangkan Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran - Satu Alternatif. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

  1. Mazhab Syafie menetapkan bahawa zakat harta wajib dikeluarkan apabila cukup nisab dan tempoh haulnya. Wang KWSP adalah harta simpanan. Wang KWSP apabila dikeluarkan adalah diwajibkan zakat apabila sempurna kedua-dua syarat iaitu cukup nisab dan haul yang ditetapkan. Walau bagaimanapun Jumhur Ulama' berpandangan bahawa zakat harta boleh dikeluarkan lebih awal daripada waktu yang sepatutnya dengan syarat harta tersebut telah mencukupi nisabnya.
     
  2. Berdasarkan pandangan tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa Keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang bersidang kali Ke-5 pada 16-17 November 1982 dipinda seperti berikut "Pencarum KWSP digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KWSP tersebut jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun".

English Version

 
Paying zakat on Employees Provident Fund immediately after withdrawal- an alternative
 
Decision:
 
The 74thMuzakarah (Conference)of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 25th-27thJuly 2006 has discussed payment of zakat on Employees Provident Fund immediately after withdrawal- an alternative. The Committee has decided that:
 
  1. The Shafii School ruled that zakat on wealth and property is due when it reaches its nisab and had been in possession for a minimum of one lunar year (haul).EPF money is considered as savings. Zakat on EPF money upon its withdrawal should be paid when the above conditions of nisaband haulare fulfilled. However, the majority of the jurists are of the view that zakat on properties can be paid earlier before the time on the condition that the property has reached its minimum amount on which zakat is due.
  2. According to this view, the Committee has decided that the decision of the 5thMuzakarah (conference) of the Fatwa Committee National of Islamic Religious Affairs held on 16-17thNovember 1982 is amended to: “EPF depositors are encouraged to pay zakat immediately after receiving or withdrawing EPF money when the minimum amount is reached without waiting for a complete one (lunar) year.”
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Fatwa Negeri Berkaitan: