Muzakarah

Tarikh Keputusan: 
11 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah menegaskan bahawa terdapat beberapa syarat bagi kontrak mudharabah yang sah mengikut syarak, iaitu antaranya:
Kebebasan menjalankan urusan tanpa tertakluk kepada syarat tertentu.
Pelaburan mestilah bersifat terbuka dan sesuatu pelaburan dianggap tidak sah jika pelabur menetapkan pengusaha perlu membeli barang tertentu contohnya, sejadah, atau barangan jenis tertentu daripada orang tertentu.
 
Keuntungan hanya dikongsi antara pelabur dan pengusaha.
Keuntungan yang dihasilkan mesti dikongsi bersama oleh pelabur dan pengusaha. Pelabur akan mengambil hasil pelaburan modalnya, sementara pengusaha akan memperoleh hasil usahanya.
 
Pengusaha mestilah bebas menguruskan modal dan bekerja.
Kontrak pelaburan dianggap tidak sah jika wujud syarat yang menetapkan pelabur perlu bekerja bersama pengusaha.
 
 1. Muzakarah mendapati bahawa pelaburan yang dijalankan oleh Syarikat Mecca Fund Global ini bertentangan dengan prinsip sebenar mudharabah dalam Islam, iaitu antaranya pelabur perlu membeli lot yang ditawarkan oleh pemilik syarikat,  akan berlaku kehilangan modal dan  berlaku ketidakpastian terhadap kadar keuntungan dan modal. Selain itu, pelaburan yang dijalankan juga bertentangan dengan undang-undang yang terpakai di Malaysia iaitu melakukan perbuatan mengambil deposit secara haram.
   
 2. Sehubungan itu, berdasarkan perkara-perkara tersebut, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Pelaburan yang dijalankan oleh Mecca Fund Global adalah tidak mengikut prinsip mudharabah yang sebenar dan tidak sah mengikut hukum syarak. Pelaburan yang dijalankan juga didapati melanggar undang-undang negara kerana mengambil deposit daripada pelabur tanpa kebenaran Bank Negara Malaysia (BNM).
   
 3. Muzakarah juga menasihatkan umat Islam supaya tidak terlibat dalam skim pelaburan oleh Mecca Fund Global ini.
   
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Isu ini ditimbulkan oleh aduan awam kepada JAKIM pada 1 Oktober 2014 yang memohon agar siasatan lanjut dilakukan ke atas Syarikat Mecca Fund Global yang mendakwa menjalankan aktiviti pelaburan patuh syariah dan giat menjalankan program promosi menerusi institusi masjid ke seluruh Negara.
 
2. Isu ini menyentuh kepentingan umum mengenai skim pelaburan yang dijalankan oleh Syarikat Mecca Fund Global (MFG) dengan menawarkan pulangan yang sangat menarik kepada para pelabur. Pihak syarikat mendakwa mereka menjalankan aktiviti pemajakan beberapa hotel di Mekah dan tidak memiliki sebarang premis berdaftar di Malaysia.
 
3. Modus operandi syarikat ini adalah dengan menawarkan lot pajakan hotel yang bermula dengan nilaian RM3,500.00 bagi satu lot dan kemudiannya pelabur akan mendapat pulangan di sekitar 15 hingga 30 peratus keuntungan daripadanya pada setiap bulan. Tempoh pelaburan bagi setiap lot yang didaftarkan adalah selama setahun dan modal yang dilaburkan akan menjadi milik syarikat. Setiap pembayaran keuntungan tersebut akan dibayar secara terus menerusi perkhidmatan perbankan, iaitu menerusi akaun Maybank atau al-Rajhi.
 
4. Selain itu, para pelabur turut ditawarkan untuk menambah lot pemilikan mereka dan juga disediakan beberapa hadiah dan keistimewaan lain seperti pakej umrah dan diskaun bagi penginapan di hotel tertentu. Syarikat MFG ini turut mendakwa aktiviti yang mereka jalankan patuh syariah dan giat mempromosikannya ke seluruh Negara menerusi institusi masjid.
 
5. Pelaburan ini juga didapati tidak mempunyai sebarang perlindungan terhadap pelaburnya serta terdedah kepada pelbagai penipuan dan penyelewengan. Ini kerana, setiap transaksi pelaburan yang dijalankan hanya menggunakan aplikasi secara atas talian sahaja.
 
6. Berdasarkan siasatan yang dijalankan terhadap tiga responden yang merupakan orang tengah (pemegang amanah) bagi syarikat mendapati mereka bertanggungjawab dalam menerima deposit daripada pelabur dan kemudiannya mendaftarkannya sebagai ahli MFG. Setelah didaftarkan, pihak pelabur akan mendapat nombor ID dan kata kunci (password) yang membolehkan mereka menyemak akaun pelaburan masing-masing.
 
7. Selain itu, modus operandi yang dijelaskan oleh ketiga-tiga responden adalah sama. Apa yang lebih membimbangkan ialah mereka menggunakan platform masjid untuk mempromosikan pelaburan mereka di samping menyeru isntitusi masjid dan orang ramai menyertainya atas alasan kemaslahatan umat Islam.
 
8. Pihak JAKIM telah mengumpulkan data-data berbentuk dokumentasi, iaitu salinan syarat-syarat dana pelaburan, salinan jadual keuntungan bulanan dan gambar-gambar program penerangan MFG.
 
9. Dalam konteks pelaburan yang dijalankan oleh MFG, antara isu berbangkit yang dikenal pasti ialah:
 
i. Pembelian Lot

Berdasarkan operasi pelaburan yang dijalankan oleh syarikat MFG, pelabur perlu membeli lot yang ditawarkan oleh pemilik syarikat. Ini menimbulkan keraguan kepada kontrak sebenar yang diaplikasikannya, sama ada ia berteraskan kepada kontrak jual-beli atau pelaburan.

Dalam konteks definisi pelaburan, ia merujuk kepada kontrak perkongsian keuntungan di mana satu pihak yang menyediakan modal dan pihak yang lain menyumbangkan tenaga kerja atau kepakaran. Keuntungan akan dibahagikan antara mereka berdasarkan kepada kadar yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.
 
Kontrak pelaburan ini jelas sekali berbeza dengan kontrak jual beli kerana jual beli ialah akad yang merujuk kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal tanpa ditetapkan sesuatu tempoh ke atas pemilikan tersebut.
 
ii. Kehilangan Modal

Dalam konteks modal pelaburan, setiap modal yang dilaburkan akan dikira milik syarikat apabila ia mencapai genap satu tahun. Selain itu, pihak syarikat juga mendakwa kadar perolehan keuntungan yang tinggi diberikan pada tiap-tiap bulan sudah memadai untuk mendapatkan semula modal yang dilabur. Situasi seperti ini dilihat bertentangan dengan prinsip sebenar mudharabah kerana setiap modal yang dilaburkan boleh mengalami pengurangan jika berlaku kerugian.
 
iii. Ketidakpastian Terhadap Kadar Keuntungan dan Modal

Sepanjang siasatan dilakukan, pihak syarikat juga mendakwa keuntungan yang diraih pada setiap bulan tersebut disekalikan dengan nisbah modal. Hal ini telah mengundang kepada ketidakpastian (gharar) kepada nisbah keuntungan dan juga nisbah modal.
 
Sekiranya dibuat penelitian yang mendalam terhadap pengembalian nisbah modal kepada pelabur sebagaimana didakwa, maka jumlah modal yang dilabur mestilah semakin berkurangan pada bulan-bulan terakhir daripada tempoh pelaburan. Sedangkan pulangan yang diperoleh pelabur masih lagi sama seperti pada awal tempoh pelaburan. Ini jelas menunjukkan bahawa keuntungan yang diberikan bukanlah mengikut kadar modal semasa, tetapi dikira berdasarkan kepada jumlah permulaan sebenar wang yang dilaburkan.
 
iv. Penamatan Kontrak Mudharabah

Seperti yang sedia maklum bahawa kontrak mudharabah adalah kontrak yang tidak lazim (jaiz). Oleh itu, kedua-dua pihak, pelabur dan pengusaha berhak membatalkannya pada bila-bila masa, sama ada sebelum digunakan oleh pengusaha atau selepasnya, dan sama ada pihak kedua hadir atau tidak hadir, setuju ataupun tidak setuju.
 
Sekiranya kontrak ini dibatalkan oleh satu pihak atau oleh kedua-dua pihak, kontrak mudharabah tersebut terbatal pada tarikh pembatalan tersebut, walaupun pembatalan ini tidak diketahui oleh pihak kedua.
 
Namun dalam kes ini tindakan pihak pengusaha menetapkan hanya memulangkan 70 peratus daripada modal asal dan mengambil yang selebihnya adalah tidak harus kerana kadar yang diharuskan adalah sekadar kerugian sebenar yang dialami olehnya.
 
v. Risiko Keselamatan

Dalam konteks tahap keselamatan pelaburan (security), pelaburan ini hanya beroperasi secara atas talian (on-line) melalui website dan juga pihak perantara yang bertanggungjawab menerima deposit pelabur. Selain itu, ia juga tidak mempunyai premis yang boleh dijadikan rujukan sekiranya terjadi sesuatu yang melibatkan pelanggaran kontrak antara pihak yang berkontrak. Ini sudah pasti memberi gambaran yang jelas akan risiko yang cukup besar terpaksa ditanggung oleh penyumbang modal.
 
Dari sudut perundangan, syarikat ini jelas melakukan perbuatan mengambil deposit secara haram berdasarkan kepada seksyen 137 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 yang menyatakan:

137. (1) Tiada seorang pun boleh menyetuju terima deposit kecuali di bawah lesen yang diberikan di bawah seksyen 10 tidak kira sama ada transaksi itu diperihalkan sebagai suatu pinjaman, suatu pendahuluan, suatu pelaburan, suatu simpanan, suatu jualan atau suatu jualan dan belian semula atau oleh apa jua namanya disebut.
 
(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.
 
10. Daripada perbincangan pelaburan yang dijalankan oleh Syarikat MFG didapati syarikat ini telah menjalankan pelaburan yang bertentangan dengan prinsip sebenar mudharabah dalam Islam. Selain itu, pelaksanaan pelaburan seumpama ini juga turut bertentangan dengan undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia.
 

Wallahu A’lam.
 
Tarikh Keputusan: 
10 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD)  Di Malaysia. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa setiap mayat orang Islam wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian dan kelonggaran (rukhsah) kepada hukum ini sekiranya terdapat keadaan-keadaan yang boleh menimbulkan kemudharatan kepada nyawa manusia.
   
 2. Muzakarah juga menegaskan bahawa terdapat risiko tinggi berlakunya jangkitan EVD yang boleh membawa maut kepada orang yang menguruskan jenazah melalui kontak secara langsung dengan air mandian yang telah dicemari dengan cairan badan daripada jenazah seperti darah, muntah, najis, air kencing dan sebagainya.
   
 3. Sehubungan itu, berdasarkan rukhsah yang diberikan dan prinsip ajaran Islam yang menegah umatnya daripada menjerumuskan diri dalam bahaya dan kebinasaan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) hendaklah diuruskan melalui prosedur tayammum yang paling ringan risiko dan kesan bahayanya seperti melakukan tayammum hanya di atas permukaan beg jenazah atau pembalut plastik yang membalut jenazah tersebut sahaja.
   
 4. Muzakarah bersetuju supaya satu garis panduan pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease : EVD)  di Malaysia disediakan bagi memudahkan pengurusan jenazah bagi kes tersebut.
 
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Penyakit Virus Ebola (EVD) ialah penyakit yang menyerang manusia disebabkan oleh virus Ebola. Ebola mula dikesan pada tahun 1976 di Nzara, Sudan dan juga Yambuku, Zaire (Republik Demokratik Congo). Di Zaire, kampong di mana wabak Ebola ini mula dikesan adalah berdekatan dengan sungai yang bernama Ebola. Di situlah di mana virus ini mendapat nama. Ebola mudah berjangkit dan boleh membawa maut.
 
2. Dalam 50% - 90% kes jangkitan, penyakit ini boleh mengakibatkan kematian bergantung kepada jenis virus Ebola yang merupakan punca penyakit. Virus ini juga disebarkan melalui haiwan-haiwan di sekeliling kita. Salah satunya adalah kelawar yang dikenal pasti menjangkitkan manusia dengan penyakit tersebut. Di Afrika, interaksi antara manusia dengan binatang seperti chimpanzee, gorila, monyet dan landak juga merupakan antara punca penyebab berjangkitnya virus Ebola ini kepada manusia.
 
3. Kejadian wabak EVD telah dilaporkan di lapan buah Negara bermula sejak bulan Mac 2014. Negara-negara yang terlibat adalah Liberia, Sierra Leone, Spain, Amerika Syarikat dan Mali. Sehingga kini, jumlah kes kumulatif adalah sebanyak 13,703 dengan 4,922 kes kematian yang telah dicatatkan. Seramai 571 anggota kesihatan yang terlibat dengan pengurusan pesakit EVD telah dijangkiti oleh virus tersebut di mana melibatkan 272 kematian walaupun langkah-langkah kawalan dan pencegahan infeksi telah dilakukan dengan sebaik mungkin.
 
4. Jika diukur lebih spesifik terhadap Negara yang terlibat wabak EVD ini, dilaporkan pada bulan Februari 2014, virus Ebola telah muncul di Guinea. Hal ini menjadikan wabak virus Ebola pertama seumpamanya yang berlaku di wilayah tersebut. Pada tanggal 28 Mac 2014, seramai 103 orang telah sah dikenal pasti dijangkiti virus ini dan 66 orang mangsa telah disahkan mati di Guinea. Manakala dilaporkan bahawa terdapat lapan kes di Liberia dan menyebabkan berlakunya enam kematian. Enam kes pula berlaku di Siera Leone dan mengakibatkan lima kematian. Penyiasatan masih lagi diteruskan sehinggalah sekarang.
 
5. Wabak ini yang berlaku dengan cepat di ibu Negara Guinea, Conakry adalah yang sangat merbahaya kerana virus Ebola ini dikenal pasti begitu cepat menyerang. Negara yang berpenduduk dua juta orang itu sangat miskin dan terlalu banyak lambakan kawasan setinggan serta kawasan yang majoritinya penduduk miskin. Sistem Perkhidmatan ternyata sangat lemah dan sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan Negara maju di kawasan Eropah yang lain.
 
6. Jangkitan virus Ebola menyebabkan pesakit menjadi lemah, kekurangan air, lesu dan keliru. Tanda-tanda pesakit mengalami penyakit ini adalah bermula dari hari kedua hingga ketiga minggu selepas dijangkiti virus, iaitu demam, sakit tekak, sakit otot dan sakit kepala. Kebiasaannya diikuti dengan rasa loya, muntah, cirit birit dan juga kemorosotan fungsi hati dan buah pinggang. Pada ketika ini, sesetengah orang mula mengalami masalah pendarahan. Pendarahan di seluruh badan dan di dalam badan merupakan tanda yang jelas seseorang pesakit dijangkiti virus Ebola. Kematian biasanya berlaku dalam masa 7 hingga 16 hari disebabkan oleh kejutan dan pendarahan serta kehilangan darah yang serius.
 
7. Virus tersebut boleh dijangkiti melalui sentuhan dengan darah atau sebarang cecair atau bendalir badan orang yang dijangkiti. Terdapat sejumlah kakitangan kesihatan yang telah dijangkiti EVD semasa merawat pesakit dan juga banyak kes jangkitan yang berlaku sewaktu pengurusan jenazah atau mayat pesakit yang mati akibat EVD. Setakat ini, tiada sebarang ubat khusus untuk rawatan EVD. Kaedah rawatan setakat ini adalah rawatan simptomatik iaitu memberi rawatan mengikut keadaan dan status keadaan klinikal pesakit pada waktu dirawat.
 
8. Di dalam Islam, apabila seseorang Islam itu meninggal dunia, maka adalah menjadi fardhu kepada orang yang hidup melaksanakan perkara-perkara seperti berikut:
 
(i) Memandikan
(ii) Mengkafankan
(iii) Menyembahyangkan
(iv) Mengkembumikan
 
Keempat-empat perkara tersebut wajib dilaksanakan dengan sempurna dan segera kecuali orang yang mati syahid, maka hanya wajib dikafan dan dikebumikan. Berdasarkan hukum syarak, memandikan mayat adalah fardhu kifayah dan diterangkan dalam hadith Rasulullah SAW yang bermaksud:
 
“Diriwayatkan dari Ummi Atiyyah, Nabi SAW masuk ke tempat kami memandikan anak perempuannya, lalu bersabda: Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih, jika kamu berpendapat baik lebih dari itu dengan air serta daun bidara. Dan basuhlah yang penghabisan dicampur dengan kapur barus”. (Riwayat Muslim)
 
9. Hadith yang lain adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadithnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahawasanya Baginda berkata kepada seseorang Jemaah haji yang mati akibat terjatuh dari untanya;
اغسلوه بماء و سدر
“Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)
 
10. Setiap mayat orang Islam wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian dan kelonggaran (rukhsah) kepada hokum ini adalah seperti berikut:

(i) Dikecualikan daripada mandi dan sembahyang kepada orang Islam yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir kerana menegakkan agama Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bermaksud:
 
“..sesungguhnya Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat Baginda berhubung dengan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud supaya mereka dikuburkan bersama darah, mereka tidak dimandikan dan tidak pula disembahyangkan’.
 
(ii) Diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayammum bagi menggantikan mandi sekiranya mayat sudah hancur akibat kebakaran, apabila ketiadaan air atau pada ketika tidak ada perempuan atau mahram untuk memandikan mayat perempuan, begitu juga sebaliknya.
 
11. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-29 yang bersidang pada 19 Februari 1992 telah membincangkan kaedah Pengendalian Mayat Pesakit AIDS di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
 
(i) Mayat pesakit AIDS tidak termasuk dalam kategori yang diberi pengecualian dari dimandikan dan dikapankan. Tidak termasuk dalam kategori boleh diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayamum. Oleh itu mayat pesakit AIDS wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan seperti mayat orang Islam yang lain.

(ii) Pengurusan mayat (jenazah) pesakit AIDS hendaklah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti memakai sarung tangan, muka dan mencuci tangan dengan clorox.


12. Hal ini diputuskan dengan mengambil kira kemudaratan yang boleh dielakkan dengan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya sebelum memandikan jenazah seumpama ini kerana dalam syariat Islam telah termaktub bahawa mandi adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam pengurusan jenazah orang Islam.
 
13. Menurut pandangan Imam al-Nawawi dalam kitab Manhaj At-Talibin, hal. 148 apabila seseorang Islam telah sabit meninggal dunia, maka orang Islam yang masih hidup wajib melakukan empat perkara terhadap orang Islam yang sudah meninggal dunia, iaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkembumikannya.
 
14. Kaitan kewajipan empat perkara ini hanyalah mayat orang Islam yang dalam keadaan normal, seperti mayat yang tidak ditegah menyembahyangkannya, mayat itu hadir, mayat itu tidak larut atau hancur luluh jika dimandikan dan sebagainya. Jika mayat berkenaan tidak berkeadaan normal, seperti orang yang mati syahid di medan perang, yang tenggelam, yang sudah menjadi debu dan sebagainya, maka adakalanya hanya sebahagian sahaja daripada yang empat perkara itu yang menjadi fardhu kifayah. (Petikan Fatwa Negara Brunei, 2000).
 
15. Orang yang luka dalam pertempuran dan mati selepas peperangan berakhir, tidak dianggap syahid sekalipun kematiannya berpunca daripada luka tersebut. Jenazah hendaklah dimandikan, disembahyangkan dan diuruskan sebagaimana biasa. (al-Fiqh al-Manhaji, Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali asy-Syarbaji, hal. 482).
 
16. Jenazah atau mayat yang dikecualikan daripada mandi sahaja dan diwajibkan tayammum adalah seperti berikut:
 
(i) Mayat yang terlalu uzur kerana mati terbakar. (Tanwir al-Qulub, Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi, cet 1, hal 210).

(ii) Disebabkan ketiadaan air yang juga disebutkan dalam kitab Tanwir al-Qulub. (Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi, cet 1, hal 210).

(iii) Mayat lelaki yang mati di tempat terpencil dan tidak ada disitu melainkan kaum perempuan sahaja (yang bukan mahramnya) dan begitulah sebaliknya. (Syeikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, Juz 1, hal 334-335)
 
17. Khusus mengenai mayat yang sudah menjadi debu, maka hukum memandikannya tidak lagi wajib. Hal ini kerana jika mayat tersebut terkena air, maka ia akan menjadi cair atau hancur luluh. Keadaannya yang seperti ini dianggap sebagai salah satu sebab penghalang atau suatu keuzuran untuk ia dimandikan. Sekiranya mayat itu tidak dapat dimandikan, maka ia hendaklah ditayammumkan. Pengarang kitab Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in iaitu karya Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi berkata:
 
“Dan mayat yang uzur memandikannya kerana ketiadaan air atau seumpamanya, seperti mayat yang terbakar jika dimandikan akan hancur, maka ia ditayammumkan”.
 
18. Ini bermakna bahawa jika mayat itu tidak dapat dimandikan disebabkan perkara seumpama ini, maka mayat tersebut hendaklah ditayammumkan dan tidak boleh dikecualikan dari langkah ini. (al-Jawi, Juz 1, hal 151).
 
PANDANGAN DARIPADA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 
19. Penyakit Ebola Virus Disease (EVD) boleh merebak melalui sentuhan atau contact dengan cecair badan pesakit EVD. Perbuatan memandikan jenazah boleh menyebabkan berlakunya contact tersebut. Selain itu, cecair badan boleh terpercik ke muka pemandi-pemandi jenazah sekiranya mandi jenazah dilakukan dan boleh menyebabkan risiko jangkitan.

20. Air mandi jenazah yang tercemar dengan virus ebola perlu diinfeksikan. Kemudahan tersebut tiada di mana-mana Jabatan Perubatan Forensik, Kementerian Kesihatan Malaysia.
 
21. Tayammum terhadap badan jenazah juga amat merbahaya kerana terdapat luka-luka (blister) yang boleh pecah dan memercikkan cecair badan kepada pelaku-pelaku tayammum.
 
KEDUDUKAN TERKINI PENYAKIT VIRUS EBOLA
 
22. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh WHO, sehingga 9 November 2014 sejumlah 14,098 kes Ebola (suspected, probable and laboratory confirmed) termasuk 5,160 kematian telah dilaporkan di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Sepanyol, Amerika Syarikat, Mali dan dua Negara yang telah tamat wabak Ebola iaitu Nigeria dan Senegal.
 
23. Berdasarkan laporan oleh Public Health Agency of Canada, virus Ebola mampu untuk meneruskan hidup selama beberapa minggu di dalam darah. Virus ini juga boleh hidup di atas permukaan yang tercemar terutamanya pada suhu rendah dan dalam keadaan gelap, iaitu selama beberapa jam pada suhu 20-25 darjah celcius dengan 30-40% kelembapan relative-jumlah virus akan berkurang kepada 37% selepas 15.4 jam. Mengambilkira kemampuan virus Ebola untuk terus hidup di persekitaran, terdapat risiko berlakunya jangkitan EVD kepada anggota yang menguruskan jenazah disyaki dijangkiti EVD melalui kontak secara langsung dengan air mandian jenazah yang telah dicemari dengan cairan badan jenazah seperti darah, muntah, najis, air kencing dan sebagainya.
 

24. Pada 7 November 2014, pihak WHO telah mengeluarkan dokumen berkaitan tatacara pengebumian mayat yang jenazah Islam bagi kes yang dijangkiti EVD di mana disarankan untuk diuruskan melalui prosedur tayammum (dry ablution). Dokumen tersebut diwujudkan oleh WHO disebabkan keperluan dari sudut agama yang memerlukan jenazah Islam diuruskan mengikut hukum yang telah ditetapkan. Penghasilan dokumen tersebut melibatkan pasukan dari pelbagai bidang mahupun kepercayaan, termasuk wakil dari pertubuhan/organisasi berkaitan agama Islam. Kementerian Kesihatan Malasyia juga telah mewujudkan Guidelines On Ebola Virus Disease (EVD) Management In Malaysia.

 
Wallahu A'lam
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Tarikh Keputusan: 
10 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa kandungan isi perut ikan adalah antara hukum yang tidak disebut secara jelas mengenainya sama ada dalam al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ibn Hajar, Ziyad, al-Ramli dan lain-lain telah bersepakat bahawa apa-apa yang ada dalam perut ikan yang kecil sama ada darah atau najis adalah suci dan boleh dimakan serta tidak dianggap najis, bahkan al-Ramli berpendapat, hukum tersebut berlaku juga kepada ikan yang besar.
   
 2. Sekiranya ia dihukum bersih, syarak menetapkan hukum memakannya bergantung pula pada pandangan pakar perubatan yang dipercayai sama ada ia boleh memudaratkan ataupun tidak. Sekiranya mudarat maka tidak boleh dimakan kerana memberi kesan pada kesihatan, begitulah sebaliknya.
   
 3. Sehubungan itu, berdasarkan masyaqqah yang perlu dihadapi untuk memproses ikan dalam kuantiti yang banyak sehingga terlalu sukar untuk dibuang kandungan isi perut ikan satu persatu, dan realiti semasa industri komersil pemprosesan minyak ikan pada masa ini yang perlu mematuhi standard dan piawaian yang ketat bagi memastikan ianya bersih dan selamat digunakan, serta dengan mengambilkira kepentingan, manfaat dan kegunaan minyak ikan kepada kesihatan manusia, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa minyak ikan yang diproses secara komersial dalam kuantiti yang  melibatkan beribu-ribu tan ikan tanpa dibuang perut atau najisnya adalah suci dan halal dimakan.
 
Keterangan/Hujah: 
1. Mesyuarat Panel Pengesahan Halal Malaysia (MPPHM) JAKIM pada 10 Oktober 2013 telah membangkitkan isu yang baru dikenalpasti melalui pengauditan yang telah dibuat terhadap sijil halal yang dikeluarkan kepada syarikat yang mengeluarkan produk-produk berasaskan minyak ikan cod dan capelin yang banyak dijual di farmasi dan pasaraya seluruh negara.
 
2. Isu tersebut adalah berkaitan dengan ikan-ikan cod atau capelin yang diproses untuk dibuat minyak tidak dibersihkan sewajarnya, iaitu tidak dibuang perut atau najisnya terlebih dahulu sebelum diproses untuk menghasilkan minyak.
 
3. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, minyak capelin diperolehi dari ikan yang ditangkap khusus untuk dibuat minyak ikan. Ikan-ikan tersebut diproses terus tanpa dibasuh atau dipotong terlebih dahulu. Ini kerana ia diproses dalam jumlah atau kuantiti yang besar melibatkan beribu-ribu tan ikan (satu tan mengandungi lebih kurang 40,000 ekor ikan capelin yang beratnya antara 15-30 gram).
 
4. Ikan capelin yang ditangkap nelayan akan terus dibawa ke tapak kilang untuk disimpan sebelum diproses. Proses dilakukan dengan kaedah mengukus ikan tersebut untuk memecahkan sel-sel untuk menghasilkan minyak. Kemudian sisa ikan tersebut akan diasingkan untuk memisahkan antara pepejal daripada cecair. Proses mekanikal kemudiannya digunakan untuk memisahkan pula antara minyak dan air. Minyak ikan mentah yang siap akan disimpan dalam tangki simpanan sebelum diedarkan.
 
5. Kesemua minyak ikan capelin yang siap diproses ini adalah mematuhi syarat hygiene yang ditetapkan oleh Kesatuan Eropah (EU) dan selamat untuk kegunaan manusia.

6. Maklumat yang diberikan juga menyatakan proses yang sama (standard) digunakan oleh pengilang untuk menghasilkan minyak ikan cod, minyak omega 3 dan seumpamanya yang dihasilkan seleuruh dunia.
 
7. Dalam taklimat yang disampaikan oleh pihak syarikat GSK kepada JAKIM pada 12 Februari 2014 telah memaklumkan perkara yang sama. Dalam taklimat tersebut juga diterangkan secara terperinci lagi proses yang diamalkan syarikat pengilang untuk mendapat minyak ikan (wet reduction process) sebaik sahaja ikan dibawa turun dari kapal yang melibatkan proses memasak (cooking), memampat (pressing), menyejat dan memisahkan antara air dan minyak, seterusnya mengering dan mengisar lebihan untuk dijadikan makanan ikan.
 
8. Terdapat kemusykilan, terutamanya di kalangan orang awam dan pengamal mazhab terutama mazhab al-Shafie tentang keharusan memakan ikan bersekali kandungan isi perut ikan. Ini kerana terdapat pandangan fuqaha mazhab yang mengharamkan makan najis yang terdapat dalam perut ikan, ada juga pendapat yang hanya mengharamkan makan najis dari perut ikan yang besar dan ada juga di kalangan fuqaha yang membolehkannya.
 
9. Jabatan Mufti Brunei dalam majalah Pelita Brunei telah mengulas atau memberi panduan mengenai isi perut ikan dan menyatakan ikan sepertimana juga dengan haiwan yang lainnya, memiliki rongga perut dan pada rongga perutnya itu juga terkandung kotoran dan najis. Menurut ulama, sesuatu yang keluar (berasal) dari rongga perut haiwan, tidak terkecuali ikan, merupakan najis. Oleh yang demikian, najis ikan juga dihukumkan sebagai najis. Namun ulama telah menjelaskan bahawa adalah halal memakan ikan kecil yang dimasak, seumpama digoreng atau dibakar, bersama dengan isi perutnya, tanpa dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu kotoran yang terkandung dalam perutnya. Kandungan kotoran (isi perut) ikan kecil tersebut adalah dimaafkan. Imam Ibn Hajar Rahimahullah juga berpendapat bahawa tidak wajib membersihkan atau membuang kandungan kotoran dalam perut ikan kecil kerana kesukaran untuk membersihkan isi perutnya. Adapun ikan besar yang digoreng atau dibakar, hukumnya adalah haram memakannya bersama dengan isi perutnya kerana najis dalam perut ikan yang besar adalah tidak dimaafkan, disamping tiada kesukaran untuk membersihkan kotoran yang terdapat di dalam perut ikan yang besar.
 
10 . Ikan merupakan benda hidup dalam kumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ciri-ciri ikan adalah seperti berikut:
 
i. Hidup di dalam air
ii. Mempunyai sisik yang berlendir
iii. Mempunyai sirip untuk bergerak
iv. Bernafas melalui insang
v. Membiak secara bertelur; dan
vi. Berdarah sejuk
 
11. Ikan ialah makanan untuk banyak spesis. Ia merupakan salah satu sumber protein manusia yang penting sepanjang sejarah tercatat. Allah SWT sendiri turut merakam perihal ikan sebagai makanan melalui firman-Nya dalam surah Al-Nahl, ayat 14:

Maksudnya:
“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untuk mu), agar kamu dapat makan daging yang segar (ikan) darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu belayar padanya, dan agar kamu mencari sebahagian kurnia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

12. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan ikan yang hidup dalam air sebagai makanan ketika ditanya tentang air laut dengan sabdanya:

هو الطهور ماءه الحل ميتته
Maksudnya: “Ia (air laut) itu bersih dan halal bangkainya”
 
Dalam satu hadis lain Nabi SAW ada bersabda:

احلت لنا ميتتان: الحوت والجراد
Maksudnya: “Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai iaitu: ikan dan belalang”
 
13. Ikan sebagai sumber makanan yang halal bagi umat Islam tidak perlu dipersoalkan lagi kerana ia jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana disebutkan sebelum ini. Apa yang menjadi perbahasan di kalangan para fuqaha ialah adakah keseluruhan ikan tersebut halal dimakan, atau terdapat bahagian tertentu seperti kandungan isi perut ikan yang mengandungi najis yang tidak boleh atau haram bagi umat Islam memakannya.
 
14. Para fuqaha Mazhab dalam hal ini telah berbeza pendapat seperti berikut:
 
i. Maliki
 
Imam Malik berpendapat semua binatang yang boleh dimakan adalah suci najisnya. Pendapat Imam Malik dan lain-lain yang sama dengannya telah dinukilkan dalam bentuk syair oleh al-Syeikh Abdullah bin Abi Bakr Ba Syuaib:
 
روث لمأكول لدى زهريهم        وعطاء و الثورى والروياني
وامام نخع و ابن سيرين واص    طخري والشعبي والشيباني
وابن خزيمة منذر حبانهم          ثم ابن حنبل مالك الرياني
طهر وزاد الظاهرية والبخا        ري لغير فضلة الا نسان

“Najis haiwan yang boleh dimakan di sisi al-Zuhri, Ata’, a-Thauri, al-Ruyani, Imam Nakhaei, Ibn Sirin, Istakhri, al-Sya’bi. Al-Syaibani, Ibn Khuzaimah, Munzir, Ibn Hanbal, Malik al-Rayyani adalah bersih. Al-Zahirih dan al-Bukhari menambah kecuali najis manusia”
 
ii. Shafi’i
 
Pendapat yang asah dalam mazhab Shafi’i menurut al-Buraihimi menyatakan najis ikan dan belalang juga hukumnya najis. Pengarang al-Ibanah pula berpendapat sebaliknya (suci). Imam al-Nawawi pula menyatakan bahawa air kencing, darah dan najis ikan dan belalang, najis haiwan yang tidak mempunyai darah mengalir, darah yang ada di dalam hati dan limpa mempunyai dua pandangan (di kalangan fuqaha al-Shafi’i), pendapat yang asah ialah kesemuanya dianggap najis.
 
Ibn Hajar, Ziyad, al-Ramli dan lain-lain telah bersepakat bahawa apa-apa yang ada dalam perut ikan yang kecil sama ada darah atau najis adalah suci dan boleh dimakan serta tidak dianggap najis, bahkan al-Ramli berpendapat, hokum tersebut berlaku juga kepada ikan yang besar.
 
iii. Hanbali
 
Imam Hanbali juga sependapat dengan Imam Malik dalam perkara ini.
 
15. Hujah pendapat yang mengatakan najis ikan adalah bersih adalah berpegang kepada umum ayat dan hadis Nabi SAW sebelum ini yang secara jelas menyatakan binatang laut keseluruhannya termasuk ikan adalah halal dimakan sekalipun telah mati. Sementara pendapat yang mengatakan najis ikan sebagai kotoran pula melihat kepada sifat najis itu sendiri walaupun ia daripada ikan atau belalang tetap dianggap najis kerana Rasulullah SAW apabila dibawa dua biji batu dan najis binatang (yang telah keras) untuk beristinjak maka baginda telah mengambil batu dan membuang najis binatang tersebut, seraya berkata “ini adalah kotoran”.
 
16. Pengarang al-Mauwsuah al-Fiqhiyah ada membangkitkan isu hukum ikan yang diletakkan garam (ikan pekasam/jeruk dan seumpamanya), keempat-empat fuqaha mazhab kesemuanya menghukum ikan tersebut bersih sekiranya dari jenis ikan kecil, najis yang ada dalam perutnya adalah dimaafkan kerana kesukaran untuk membuangnya. Sekiranya ikan tersebut jenis yang besar maka fuqaha Hanafiah, Hanabilah, Ibn Arabi dan al-Dardir dari fuqaha Malikiah berpendapat sebaliknya. Adapun sekiranya ia dihukum bersih, syarak menetapkan hukum memakannya bergantung pula pada pandangan pakar perubatan yang dipercayai sama ada ia boleh memudaratkan ataupun tidak. Sekiranya mudarat maka tidak boleh dimakan kerana memberi kesan pada kesihatan, begitulah sebaliknya.
 
17. Ukuran kecil atau besar ikan tersebut menurut fuqaha ialah:
 
i. Apa yang menurut adat kebiasannya diakui atau disebut sebagai ukuran ikan kecil;
ii. Sekadar dua jari besarnya. Ini adalah pendapat al-‘Allamah ‘Ali al-Syabramallisi Rahimahullah.
 
18. Ulama moden seperti Dr. Yusof al-Qaradawi lebih cenderung memilih pendapat yang menghalalkan semua binatang yang ada di dalam air. Beliau menyebutkan binatang laut iaitu semua binatang yang hidupnya di dalam air. Binatang-binatang ini semuanya halal walau diperolehi dalam keadaan mana sekalipun, sama ada waktu diambilnya itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah bangkai, terapung atau tidak. Binatang-binatang tersebut sama ada ikan ataupun yang lain, seperti anjing laut, babi lalut dan sebagainya. Orang yang mengambilnya tidak lagi perlu diperbincangkan, apakah seorang muslim ataupun orang kafir.

19. Dalam hal ini Allah SWT memberikan keluasan kepada hamba-hambaNya dengan memberikan keharusan untuk makan semua binatang laut, tidak ada satupun yang diharamkan dan tidak ada satupun pensyaratan untuk menyembelihnya seperti yang berlaku pada binatang lain. Bahkan Allah SWT menyerahkan bulat-bulat kepada manusia untuk mengambil dan menjadikannya sebagai modal kekayaan menurut keperluannya dengan usaha semaksima mungkin untuk tidak menyeksanya.
 
20. Secara umumnya terdapat dua pandangan dalam isu ini, iaitu:
 
i. Pandangan yang menyatakan bahawa kandungan isi perut haiwan yang boleh di makan (termasuk ikan) adalah suci;

ii. Pandangan yang menyatakan bahawa kandungan isi perut ikan kecil sahaja yang dibenarkan, manakala kandungan isi perut daripada ikan yang besar adalah dianggap najis.
 
21. Sekiranya pandangan pertama diterima pakai maka tiada masalah untuk menerima dan memperaku proses sedia ada yang telah diamalkan sekarang. Sekiranya pandangan yang kedua diterima pakai, maka hanya ikan capelin yang dilihat boleh diperakukan kerana dari segi adatnya ia adalah ikan kecil yang boleh diproses tanpa dibuang perut atau najisnya, manakala ikan cod dan seumpamanya tidak boleh diproses sebelum dibuang kotoran atau perutnya terlebih dahulu.
 
22. Berasaskan pandangan, hujah dan dalil yang dikemukakan, pertimbangan-pertimbangan berikut turut diambilkira dalam penentuan hukum terhadap isu ini, iaitu:
 
i. Kandungan isi perut ikan adalah antara hukum yang tidak disebut secara jelas mengenainya sama ada dalam al-Quran mahupun Sunnah Rasulullah SAW;

ii. Sehubungan itu, terdapat perbezaan pendapat mazhab Shafi’i dalam isu ini. Walau bagaimanapun pendapat yang paling asah dalam mazhab Shafi’i menghukum kandungan isi perut dari perut ikan besar adalah dianggap najis.
 
iii. Terdapat juga pandangan mazhab-mazhab lain yang perlu dinilai terutama dalam masalah hukum yang melibatkan manfaat umum kepada masyarakat;
 
iv. Kesesuaian mengaplikasi kaedah umum balwa dalam masalah ikan yang terlampau banyak sehingga terlalu sukar untuk dibuang kandungan isi perut ikan satu persatu dengan syarat tidak memudaratkan manusia untuk memakannya;
 
v. Realiti semasa dalam industri komersil pemprosesan minyak ikan pada masa ini (yang dikuasai oleh orang bukan Islam) tidak mengamalkan dasar membersihkan perut ikan terlebih dahulu sebelum diproses;
 
vi. Mengambilkira kepentingan dan kegunaan minyak ikan kepada kesihatan manusia sama ada sebagai satu keperluan atau supplemen tambahan sahaja; dan
 
vii. Mengutamakan pendapat yang lebih mudah berbanding dengan pendapat yang ketat dalam isu ini dilihat lebih menepati kehendak al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menuntut supaya dipermudahkan sebarang urusan selagi mana tidak bertentangan dengan Hukum Syarak.

Wallahu A’lam.
 
 
Tarikh Keputusan: 
11 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa pada prinsipnya ulama bersepakat bahawa makanan termasuk ubat-ubatan yang dibenarkan oleh Islam untuk digunakan mestilah terdiri daripada bahan-bahan yang baik (toyyib) dan halal, serta tidak mempunyai unsur-unsur yang mendatangkan mudharat kepada kesihatan badan dan akal manusia.
   
 2. Muzakarah juga mendapati bahawa dalam proses penghasilan Vaksin Menactra® ini, tiada sebarang komponen bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan atau bahan-bahan yang diragui dari aspek syarak digunakan serta tiada perkongsian saluran pemprosesan dengan produk vaksin yang tidak halal.
   
 3. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum penggunaan Vaksin Menactra® adalah diharuskan.
 
Keterangan/Hujah: 
1. Menactra adalah vaksin steril diberikan secara intramuskular yang mengandungi antigen kapsul polisakarida Neisseria meningitides serogrup  A, C, Y dan W-135 yang dikonjugasi secara individual kepada protein difteria toxoid.
 
2. Vaksin Menactra perlu diberikan sebagai suntikan 0.5 ml melalui laluan intramuskular. Menactra adalah untuk suntikan rutin, imunisasi aktif kanak-kanak, remaja dan orang dewasa daripada usia 9 bulan hingga 55 tahun bagi pencegahan terhadap penyakit invasif yang disebabkan oleh meningitidis N serogrup A, C, Y dan W-135.
 
3. Untuk kanak-kanak berusia 9 sehingga 23 bulan, Menactra diberikan sebagai satu siri terdiri daripada 2 dos di dalam jarak sekurang-kurangnya tiga bulan di antara dos. Menactra adalah disyorkan untuk bayi dan kanak-kanak yang mempunyai risiko tinggi yang berusia daripada 9 hingga 23 bulan. Individu yang berusia dari 2 sehingga 55 tahun menerima satu dos sahaja.
 
4. Langkah-langkah pembuatan Polysaccharide Purified Bulk Powder adalah sama seperti vaksin Menomune A / C / Y / W-135 yang menggunakan Seed Bank System (sistem bank benih) bebas kompenan-kompenan sumber haiwan. Sumber-sumber bebas kompenan-kompenan sumber haiwan telah diluluskan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan sewaktu pendaftaran vaksin Menactra pada tahun 2010.
 
5. Pada prinsipnya ulama sepakat bahawa makanan (termasuk perubatan) yang dibenarkan oleh Islam menggunakannya adalah bahan yang baik (toyyib) yang tidak mempunyai unsur-unsur yang merbahaya kepada kesihatan badan dan akal manusia. A-Quran dan hadis telah memperakui bahawa setiap bahan yang asalnya halal dan bersih akan berubah hukum penggunaannya kepada haram jika wujud unsur-unsur najis ketika pemprosesan bahan tersebut dilakukan. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

ويحرم عليهم الخبائث
“Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor” (al-A’raf, ayat 156)
 
6. Bahan ubatan yang menggunakan bahan yang diragui kehalalannya adalah haram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
 
“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia; apakah ia termasuk bahagian yang halal atau haram. Maka sesiapa yang menjauhinya kerana hendak membersihkan agama dan kehormatannya maka dia akan selamat. Dan sesiapa yang mengerjakan sedikit pun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir jatuh kepadanya. Ingatlah, bahawa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. “
 
7. Formulasi Vaksin Menactra menggunakan seed bank bebas kompenan-kompenan bersumberkan haiwan untuk pengeluaran Polysaccharide untuk serogroup A, C, Y dan W-135 dan telah diluluskan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan.
 
8. Dalam proses penghasilan Vaksin Menactra ini, tiada sebarang kompenan bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan digunakan dalam master seed lot, working seed lot dan juga Polysaccharide Production serta tiada perkongsian saluran pemprosesan dengan produk vaksin yang tidak halal. Medium Watson Scherp HY-Soy yang digunakan sebagai medium agar tidak mengandungi kompenan-kompenan berasal daripada sumber haiwan.
 

Wallahu A’lam.

 
 
Tarikh Keputusan: 
22 Oct, 2014
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Oct, 2014
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Oct, 2014
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-106

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Hukum Penggunaan Cordyceps Sinensis Dalam Pembuatan Ubat Tradisional. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah berpandangan bahawa pada asalnya semua kejadian Allah SWT mempunyai manfaat dan harus penggunaannya. Tiada yang diharamkan melainkan terdapat nas yang sahih dan jelas menerangkan tentang pengharamannya. Ulat dikategorikan sebagai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir dan para fuqaha berpandangan bahawa binatang yang tidak mempunyai darah mengalir adalah bersifat tidak menajiskan sepertimana hadis Nabi SAW mengenai lalat yang bermaksud:
 
“Apabila jatuh lalat dalam minuman seseorang kamu, maka tenggelamkannya dahulu sebelum membuangnya, sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada satu lagi ada ubatnya”.
 
2. Muzakarah menjelaskan bahawa cordyceps adalah sejenis kulat dan semua jenis cordyceps adalah bersifat endoparasitoids iaitu menumpang kepada perumah lain, antaranya pada serangga seperti ulat dan bahan dari larva ulat akan diserap sebagai makanan. Ulat yang merupakan perumah tersebut akan mati akibat daripada proses ini dan bahagian yang tumbuh keluar daripada ulat ini akan digunakan dan spesis cordyceps yang paling baik ialah Cordyceps Sinensis. Cordyceps Sinensis yang asli amat sukar diperolehi dan hanya boleh ditemui di tanah tinggi pergunungan Himalaya. Terdapat dua (2) jenis Cordyceps Sinensis pada masa ini iaitu Cordyceps Sinensis asli yang mahal dan sukar diperolehi dan Cordyceps Sinensis yang dihasilkan melalui proses makmal.
 
3. Sehubungan itu berdasarkan proses-proses penghasilan Cordyceps Sinensis samada secara semulajadi atau melalui proses makmal, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penggunaan Cordyceps Sinensis dalam proses pembuatan ubat tradisional atau produk makanan kesihatan adalah diharuskan kerana Cordyceps Sinensis asli terhasil daripada bahan yang tidak menajiskan, manakala Cordyceps Sinensis yang terhasil melalui proses makmal juga hanya menggunakan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan sebagai medium pembiakan.
 
4. Walau bagaimanapun, sekiranya penghasilan Cordyseps Sinensis secara makmal tersebut menggunakan bahan-bahan yang diharamkan sebagai medium pembiakan, maka penggunaannya dalam proses pembuatan apa jua produk samada ubat tradisional atau produk makanan kesihatan adalah diharamkan.
 
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Cordyceps adalah sejenis kulat dari 400 jenis kulat yang dikenalpasti ada di muka bumi. Semua jenis cordyceps adalah bersifat endoparasitoids (menumpang kepada perumah lain) sama ada pada serangga atau arthropod lain. Setakat ini, spesis cordyceps yang paling baik dikenali cordyceps sinensis.
 
2. Memandangkan cordyceps sinensis yang asli ini amat sukar diperolehi dan hanya boleh ditemui di tanah tinggi (9000 – 16000 kaki) pergunungan Himalaya maka cordyceps dianggap sebagai salah satu bahan perubatan yang termahal pernah dikenali. Harga yang mahal tersebut menyebabkan ia hanya mampu dimiliki oleh maharaja-maharaja dan golongan elit China sahaja. Selain itu, khasiat dan kegunaannya yang banyak dalam tradisi perubatan China juga membantu harganya kekal tinggi.
 
3. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan bio teknologi di era moden sekarang ini, melalui penyelidikan perubatan yang telah dilakukan oleh Microenvironment Control Technology Research Center of Research Institute of Tsinghua University Zhejiang Yangtze River Delta yang juga merupakan Pusat Kajian Herbal Nasional China, telah menemui hasil kajian apabila mereka memulakan proses penanaman dan pembiakan batang (stroma) cordyceps sinensis yang matang dan siap diolah. Stroma tersebut adalah bahagian cordyceps yang mempunyai khasiat paling tinggi dan dijadikan bahan ubat.
 
4. Pada masa kini, cordyceps boleh didapati dengan banyak di pasaran, muncul dalam pelbagai jenis produk sama ada serbuk, cecair atau pil, sesuai untuk pengambilan bagi semua peringkat manusia yang berhasrat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti kesihatan serta kehidupan.
 
5. Secara ringkasnya, terdapat 2 jenis cordyceps sinensis pada masakini iaitu cordyceps sinensis asli yang mahal harganya dan sukar diperolehi serta cordyceps sinensis yang dihasilkan melalui proses makmal.
 
6. Terdapat dua kaedah proses pembiakan cordyceps sinensis secara makmal pada masa sekarang, iaitu:
 
a. Liquid or submergered fermentation (penapaian secara cairan)
b. Solid substrade fermentation (penapaian secara pepejal). Ia biasanya dibiakkan dalam beg plastik atau baling yang telah di steril dan mengandungi bijirin (seperti beras, gandum, jagung, soya dll) sebagai perumah.
 
7. Ulat dalam fiqh Islam dikategorikan dalam binatang yang tidak mempunyai darah mengalir (الحيوان الذى لادم سائل ). Menurut fuqaha mazhab Hanafi dan Maliki bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti bangkai kumbang, cengkerik, lalat, jengking dan sebagainya adalah tidak najis. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW mengenai lalat yang maksudnya:
 
“Apabila jatuh lalat dalam minuman seseorang kamu, maka tenggelamkannya dahulu sebelum membuangnya, sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada satu lagi ada ubatnya”.
 
8. Dalam kitab al-Mughni disebutkan, menurut pandangan kami (fuqaha Maliki) ulat adalah binatang yang bersih dan boleh membiakkannya untuk memiliki apapun yang keluar daripadanya, sama seperti binatang ternak yang lain.
 
9. Mazhab Hanbali pula mengatakan binatang yang tidak mempunyai darah mengalir sekiranya ia berasal dari benda yang tidak najis maka dia juga tidak najis semasa hidup atau mati.. Sekiranya ia asalnya dari najis seperti ulat atau cengkerik maka dia dihukum najis sama ada semasa hidup atau mati.
 
10. Cordyceps sinensis yang dibiakkan dalam makmal telah melalui proses pengkulturan (pengasingan dan penyucian) pelbagai peringkat, iaitu spora daripada kulat yang asal telah diambil dan dibiakkan dalam makmal tanpa melibatkan medium atau perantaraan ulat tadi. Bahkan perantara yang digunakan pada kebiasaanya adalah dalam bentuk bijirin (seperti beras, gandum, jagung, soya dll) yang dibiakkan dalam beg plastik atau balang yang telah dibasmi daripada kuman.
 
 

Wallahu A’lam.
 

 
Tarikh Keputusan: 
22 Oct, 2014
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Oct, 2014
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Oct, 2014
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-106

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Kedudukan Perbuatan Zikir Sambil Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Dalam Masjid Atau Surau. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah menegaskan bahawa amalan berzikir adalah suatu tuntutan yang dianjur oleh Islam dan dianggap sebagai ibadah sunat bagi mengingati Allah dengan menyebut nama-Nya.

2. Muzakarah juga berpandangan bahawa amalan berzikir pada masa kini yang telah ditambah dengan cara memukul alat muzik seperti rebana, tabla (gendang) dan sebagainya di dalam masjid atau surau oleh sesetengah pihak, boleh mengganggu urusan ibadah orang lain yang datang untuk menunaikan solat, membaca al-Quran, berzikir dan sebagainya. Perbuatan sebegini adalah ditegah oleh Nabi SAW berdasarkan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Malik :


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآن
 
Maksudnya: Baginda mendapati para sahabatnya sedang sembahyang dan mereka menguatkan (menyaringkan) bacaannya, lalu baginda bersabda: “Sesungguhnya orang yang sembahyang itu bermunajat kepada tuhan-Nya, maka hendaklah engkau memerhatikan apa yang dia munajatkan itu dan janganlah menyaringkan suara sebahagian dari kamu atas sebahagian (mengatasi) yang lain dengan bacaan-bacaan al-Quran”.
 

3. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa melagukan zikir adalah harus jika ianya dilakukan dengan penuh adab dan boleh membawa kepada tercapainya matlamat berzikir.  Tetapi jika majlis atau amalan berzikir tersebut dilakukan dengan penggunaan alat-alat muzik yang dilarang sehingga melalaikan dan menghilangkan  tujuan sebenar berzikir atau dilakukan di tempat ibadah seperti surau atau masjid sehingga mengganggu urusan ibadah orang lain atau majlis yang bercampur antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, maka perbuatan zikir sedemikian adalah dilarang oleh Islam.

 
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Umat Islam digalakkan supaya banyak berzikir mengingati Allah SWT terutama apabila berada di dalam masjid sebagaimana Allah SWT menyarankan dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 41. Amalan berzikir adalah suatu tuntutan yang dianjur oleh Islam dan dianggap sebagai ibadah sunat yang telah disyariatkan dalam Islam.
 
2. Cara berzikir menggunakan alat muzik untuk membentuk irama mengikut zikir atau selawat yang dilafazkan adalah tidak mendapat pahala sunnah kerana ia tidak diajar oleh Nabi SAW. Penggunaan alat muzik yang menghasilkan bunyi ataupun memperdengarkan audio melalui alat siaraya sama ada mengiringi zikir atau nasyid-nasyid atau qasidah tertentu telah menyebabkan suasana yang tenteram di masjid menjadi bising. Perbuatan sebegini adalah ditegah oleh Nabi SAW berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang bermaksud: “Baginda mendapati para sahabatnya sedang sembahyang dan mereka menguatkan (menyaringkan) bacaannya, lalu baginda bersabda: “Sesungguhnya orang yang sembahyang itu bermunajat kepada Tuhanya, maka hendaklah engkau memerhatikan apa yang dia munajatkan itu dan janganlah menyaringkan suara sebahagian dari kamu atas sebahagian (mengatasi) yang lain dengan bacaan-bacaan al-Quran”.
 
3. Berdasarkan hadis di atas perbuatan menyaringkan suara semasa membaca al-Quran adalah ditegah oleh Nabi SAW di dalam masjid sekiranya mendapati ada orang lain yang sedang solat bermunajat kepada Allah SWT. Inikan pula perbuatan berzikir sambil menggunakan alat muzik atau nasyid yang sudah tentu akan lebih menjadi bising keadaan tersebut.
 
4. Berzikir sambil menggunakan alat muzik di dalam masjid atau surau adalah satu perbuatan bid’ah yang mengganggu orang lain untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah SWT.
 
5. Nyanyian nasyid, qasidah atau lagu yang berbentuk zikir atau doa dalam kawasan ruang solat di luar masjid tetap mendatangkan gangguan kepada para jemaah lain yang hadir untuk beribadah dan boleh mendatangkan fitnah dan tohmah.
 
6. Kalimah zikir yang digubah menjadi lirik dan diiringi dengan alunan alat muzik hanyalah sekadar untuk hiburan hati nurani semata-mata yang tidak dapat dipisahkan oleh kehendak naluri seseorang.
 
7. Islam membolehkan nyanyian selama mana ia tiada unsur maksiat, kata-kata kotor, lirik yang lucah dan menghasut kepada penyelewengan akidah. Tidak mengapa jika ianya diiringi dengan alat-alat muzik yang tidak membangkitkan syahwat.
 
 
 
Wallahu A’lam.
 
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Tarikh Keputusan: 
22 Oct, 2014
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Oct, 2014
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Oct, 2014
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-106

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) Oleh Mohd. Yusof Cik Wook Yang Disebarkan oleh Haji Shaari Mohd Yusof. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah meneliti fakta-fakta dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah mendapati bahawa Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) yang disebarkan oleh Haji Shaari bin Mohd Yusoff melalui buku  “Mengenal Diri Ilmu Peninggalan Tok Kenali Kelantan”, “Mengenal Allah Ilmu Peninggalan Tok Kenali” ceramah-ceramah yang disampaikan, DVD siri ceramah  dan Laman Sesawang yang digunakan untuk menyebarkan ajarannya mengandungi perkara-perkara yang mengelirukan dan menyeleweng seperti yang berikut:
 
i. Bertentangan dengan fakta sejarah
Dakwaan ilmu yang diperolehi adalah peninggalan ilmu Syeikh Daud al-Fatani yang diwarisi oleh dua ulama terkenal, iaitu Tok Kenali dan Tok Selehong adalah satu pembohongan, kerana kedua ulama tersebut tidak sempat berguru dengan Syeikh Daud Al-Fatani yang meninggal tahun 1846, iaitu lebih 22 tahun sebelum kelahiran kedua-dua ulama tersebut. 
 
ii. Membawa fahaman Mujassimah, Jabariyyah dan Muktazilah
Jumhur ulama telah bersepakat bahawa fahaman ini adalah bertentangan dengan akidah Ahli Sunah Wal Jamaah.
 
iii. Membawa fahaman Liberal dan Pluralisme agama
Fahaman ini juga didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti mana telah diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25-27 Julai  2006.
 
iv. Membawa fahaman Wahatul Wujud
Doktrin wahdatul wujud ini adalah menyeleweng dari pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah
 
v. Mentafsir nas-nas agama seperti al-Quran dan Hadis mengikut logik akal dan tidak merujuk kepada kitab-kitab muktabar.
 
2. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) yang dibawa oleh Haji Shaari bin Mohd Yusof adalah sesat dan menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar berlandaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

3. Oleh itu, semua bentuk pengajaran, penerbitan dan pengedaran bahan-bahan ajaran beliau melalui apa jua medium hendaklah dihentikan dan diharamkan serta-merta.
 

4. Muzakarah juga menggesa semua pihak berkuasa agama negeri-negeri dan JAKIM serta agensi-agensi lain yang berkaitan supaya mengambil tindakan segera menyekat kegiatan dan penyelewengan Ajaran Ilmu Makrifat ini.

 
Keterangan/Hujah: 
1. Ajaran Ilmu Makrifat (Mengenal Allah/Diri) oleh Mohd. Yusof Cik Wook mula dikesan pada akhir 2010 yang disebarkan oleh anaknya Haji Shaari bin Mohd. Yusof. Penyebaran ilmu ini pada mulanya melalui dua buah buku yang menjadi rujukan utama, iaitu Khasyaf Al-Haq Mengenal Allah dan Mengenal Diri Ilmu Peninggalan Tok Kenali Kelantan oleh Mohd. Yusof Cik Wook.
 
2. Mengikut dakwaan Haji Shaari bin Mohd. Yusof bahawa ayahnya merupakan satu-satunya murid Tok Kenali yang menerima Ilmu Makrifat dari Tok Kenali (1868-1933) dan Tok Selehong (1872-1935) yang dipelajari dari Syeikh Daud al-Fatani (1769-1846). Cara Haji Mohd. Yusof Cik Wook menerima ilmu makrifat ialah semasa mengurut tubuh Tok Kenali. Ketika Tok Kenali hampir-hampir tertidur secara tidak sengaja terkeluar dari bibir Tok Kenali terlafaz (tercerita) barang ilmu yang tinggi-tinggi, ilmu yang sulit-sulit, kalimah batin (ilmu makrifat). Sebelum itu dia mendapat ilmu asas makrifat dari Tok Selehong. Haji Shaari mendakwa Ilmu Makrifat Tok Kenali seterusnya diwarisi olehnya dari ayahnya melalui cara mengalir sendiri ke dalam tubuhnya.
 
3. Haji Shaari bin Mohd. Yusof tidak pernah mendapat pendidikan agama di mana-mana sekolah agama atau pondok. Beliau memperoleh diploma dalam bidang Pentadbiran dan Undang-Undang UiTM Shah Alam, Selangor dan pernah berkhidmat sebagai anggota Polis Diraja Malaysia.
 
4. Hasil kajian yang dijalankan melalui dua buah buku, siri ceramah yang disampaikan oleh Haji Shaari bin Mohd. Yusof seluruh Malaysia dan kajian lapangan oleh JAKIM, antara fakta dan doktrin yang didapati adalah seperti berikut:

(a)   Percanggahan Fakta
 
(i)   Dakwaan yang mengatakan Ilmu Makrifat ini adalah pusaka dari Tok Kenali dan Tok Selehong yang dipelajari dari Syeikh Daud al-Fatani adalah tidak benar, kerana kedua-dua ulama tersebut tidak pernah bertemu dan berguru dengan Syeikh Daud al-Fatani yang meninggal dunia pada tahun 1849, iaitu kira-kira 19 atau 22 tahun sebelum kelahiran dua ulama tersebut.
 
(ii)   Mengikut catatan, karya asal Ilmu Makrifat adalah sekitar tahun 1864. Fakta ini agak mengelirukan kerana ia bukan tinggalan Syeikh Daud al-Fatani yang meninggal dunia pada tahun 1846, atau peninggalan Tok Kenali yang lahir pada tahun 1868 dan Tok Selehong lahir 1871. Ternyata Ilmu Makrifat ini hanya disandarkan kepada tiga ulama tersohor dan mereka tidak ada kena mengena dengan ilmu tersebut.
 
(iii)   Dalam kajian sejarah ulama Nusantara lebih daripada seratus orang murid Tok Kenali dan Tok Selehong, nama Yusof Cik Wook tidak tercatat dan tidak dikenali oleh para pengkaji sejarah ulama Nusantara.
 
(iv)   Tok Kenali tidak pernah mengajar ilmu makrifat seperti didakwa dan tidak pernah mendengar nama Mohd Yusof Cik Wook sebagai murid Tok Kenali dan Tok Selehong sama ada di Kelantan atau di luar Kelantan.
 
(v)   Mohd Yusof Cik Wook tidak pernah menjadi tenaga pengajar di Pondok Kubang Bemban, Pasir Mas Kelantan seperti didakwa Haji Shaari.
 
(b)  Membawa Ajaran Sesat Yang Bercanggah Dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah
 
(i)   Fahaman Mujassimah. Haji Shaari cuba mentajsimkan Allah dengan makhluk. Meletakkan bagi Allah ada sifat-sifat seperti wajah, tangan, mata. Makhluk adalah bayang wajah Allah, wajah Allah merupakan wajah makhluk, sarung Allah, kulit Allah, persalinan dan pakaian Allah. Menurut ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah, Allah tidak menyamai makhluk dalam semua perkara. Firman Allah dalam surah Al-Syura;11;
 
(ii)   Fahaman Wahdatul Wujud. Faham ini telah dijelaskan dengan nyata ilmu makrifat adalah penjernihan diri dalam mengesakan segala sifat menjadi satu, wahdatul sifat, wahdatul asma, wahdatul zat ke dalam Allah yang satu. Sebagai contoh dalam sembahyang untuk mencapai “yang disembah itu adalah yang disembah” dan akhirnya diri sendiri akan berubah menjadi wajah Allah. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Kali Ke-48 yang bersidang pada 3 April 2000 telah membincangkan mengenai Wahdatul Wujud dan memutuskan bahawa fahaman ini adalah menyalahi akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah dan bertentangan dengan ajaran Islam.
 
(iii)   Fahaman al-Hulul wa al-Ittihad. Fahaman ini dijelaskan secara terang; asal semua perkara adalah satu. Manusia juga berasal dari yang satu, yakni zat Allah sendiri. Dari zat Allah, terjadi nur Muhammad dan kemudian terjadi sekelian makhluk. Manusia itu asal dari Allah, maka hendaklah kembali kepada Allah. Asal manusia itu bukan dari mani, darah, Adam dan Hawa tetapi dari satu, iaitu Allah. Fahaman ini bercanggah dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah.
 
(iv)   Melihat Allah semasa di dunia. Allah boleh dilihat di dunia oleh manusia sebagaimana manusia itu dilihat oleh Allah. Kejelasannya seperti umpama terang cahaya matahari dan menatap wajah Allah secara terus tanpa hijab. Perkara ini bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah yang sepakat bahawa wajah Allah tidak dapat dilihat semasa di dunia ini.
 
(v)   Perkara yang membatalkan iman (kafir). Orang yang tidak mengenal diri itu adalah lebih kafir daripada orang kafir. Orang yang belum mengenal diri adalah jijik, kotor dan najis. Jika mati maka matinya adalah dalam keadaan kafir.
 
(vi)   Kelebihan Lailatul Qadar. Menurut ilmu makrifat, tidak ada apa-apa kelebihan pada lailatul qadar, ia hanya gambaran perubahan hati dan sifat jahil kepada alim, dari gelap kepada terang, dari hina kepada mulia dan dari hidup tanpa Allah kepada memperoleh ilmu mengenal Allah. Perkara ini bertentang sekali berdasarkan kepada nas al-Quran dan hadis yang menjelaskan kelebihan lailatul qadar.
 
(vii)   Kekeliruan dalam pemahaman Nafi dan Isbat dalam dua kalimah shahadah. Dalam ilmu makrifat لا memberi makna tiada alam, manusia, binatang, tumbuhan dan seluruh makhluk ini. Manakala  اله pula terbahagi kepada dua “illa” dan “ha” yang memberi maksud isbat dan kalimah الا merujuk kepada ketiadaan makhluk. Pemahaman dalam ilmu makrifat tentang kalimah tauhid jelas sekali bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal-Jamaah dan kejahilan kaedah bahasa Arab.
 
(viii) Fahaman Liberal dan Pluralisme Agama. Haji Shaari mengatakan bahawa semua agama adalah sama, iaitu menuju Allah yang satu. Perkataan Allah boleh digunakan oleh agama lain dengan menukarkan dengan nama tuhan agama masing-masing, semuanya menuju Tuhan yang satu. Apa yang penting dalam sembahyang apa jua agama adalah zuk dan khusyuk. Oleh itu apa saja sembahyang adalah baik dan yang penting ada zuk dan khusyuk. Agama Islam dan Buddha tidak ada beza. Orang yang tidak mengenal diri sahaja yang mengatakan bahawa agama-agama itu berbeza. Orang yang mengenal diri menganggap semua agama, aliran, fahaman dan mazhab menuju kepada yang satu jua. Pada asasnya, Islam dan Buddha adalah sama. Kedua-duanya bertuhankan Tuhan yang satu, Cuma bezanya pada lafaz dan sebutan sahaja.
 
(ix)   Pluralisme dalam akidah dan tarikat. Menurut dakwaan Haji Shaari, Tok Kenali berpesan; bertarikatlah apa saja benar belaka, Tarikat Naqsyabandiah, Tarikat Ahmadiah semuanya menuju Allah. Muktazilah, Qadariah, Jabariah, Syiah, Wahabi dan lain-lain semuanya sama asalkan menuju Allah. Dakwaan ini jelas bertentangan dengan dasar yang telah disepakati oleh ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah.
 

Wallahu A’lam.


 
 
Tarikh Keputusan: 
22 Oct, 2014
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Oct, 2014
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Oct, 2014
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-106

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Hukum Pendermaan Rahim. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Malaya (UM) dan meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan hasil penyelidikan yang telah dikemukakan.
 
2. Berdasarkan dapatan penyelidikan tersebut, Muzakarah mendapati bahawa:
 
i. Hukum asal pendermaan dan pemindahan rahim adalah haram dan tujuan untuk mendapatkan zuriat hanyalah bersifat takmiliyyah iaitu sebagai pelengkap kehidupan berkeluarga.
 
ii. Keperluan mendapatkan zuriat melalui pendermaan dan pemindahan rahim di Malaysia belum berada pada tahap darurah.
 
iii. Keperluan mendapatkan zuriat melalui pembedahan dan pemindahan rahim bagi wanita yang mempunyai rahim yang bermasalah atau tidak mempunyai rahim hanya sekadar berada pada tahap tahsiniyyat.
 

3. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum pendermaan dan pemindahan rahim adalah tidak harus kerana keperluannya belum mencapai tahap dharurah yang boleh membenarkan sesuatu perkara yang diharamkan.

 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Hukum pendermaan dan pemindahan rahim tidak pernah dibincangkan oleh para ulama’ klasik secara langsung. Namun, antara perbincangan yang paling hampir dengan hukum pendermaan dan pemindahan rahim adalah mengenai hukum mengkasi kerana ia melibatkan organ reproduktif. Hukum ini disebut ketika mereka membincangkan mengenai tindakan mengubah ciptaan Allah SWT dalam surah al-Nisa’, ayat 119 dan hadith mengenai larangan mengkasi. Ia dibincangkan oleh al-Tabari, Ibn al-‘Arabi, Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Qastalani dan al-Mubarakfuri .
 
2. Para ulama kontemporari pula bersepakat bahawa hukum asal pendermaan dan pemindahan organ reproduktif rahim adalah haram. Hujah yang digunakan adalah dengan mengqiyaskan larangan perbuatan al-batk (البتك   : memotong telinga binatang), perbuatan al-wasilah (menyambung rambut), perbuatan al-washirah (الواشرة  : menjarakkan gigi) dan perbuatan al-washimah ( الواشمة : membuat tatu) kerana ia boleh menyebabkan pengubahan ciptaan Allah SWT. Ia juga melibatkan maruah dan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, selain dari ia termasuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki.
 
3. Walau bagaimanapun, dalam kes pendermaan dan pemindahan rahim  bagi tujuan mendapat zuriat, mereka berbeza pandangan dalam menentukan tahap keperluan mendapatkan zuriat bagi wanita yang mempunyai rahim yang bemasalah atau tidak mempunyai rahim. Pendapat pertama, jika keperluannya mencapai tahap dharurah, ia diharuskan berdasarkan kaedah umum bahawa keadaan dharurah boleh menghalalkan sesuatu perkara yang diharamkan. Pendapat kedua, keperluan mendapatkan zuriat melalui pembedahan dan pemindahan rahim bagi wanita yang mempunyai rahim yang bermasalah atau tidak mempunyai rahim hanya sekadar berada pada tahap tahsiniyyat. Hujah mereka, ia boleh diqiyaskan kepada hukum haram penyewaan rahim yang menyebabkan berlakunya percampuran nasab. Ia juga akan membawa kepada masalah sosial dan masalah kemandulan kekal kepada penderma di samping ia membawa kehinaan (  امتهان ) kepada penderma dan penerima.
 
4. Keperluan mendapatkan zuriat melalui pendermaan dan pemindahan rahim di Malaysia belum berada pada tahap dharurah. Ini kerana, masih terdapat alternatif lain seperti pengambilan anak angkat dan poligami. Apa yang pernah dijalankan di Negara-negara luar masih lagi di peringkat eksperimental yang belum membawa kepada kelahiran hidup. Pada waktu yang sama, Malaysia belum mempunyai pakar dan teknologi dalam bidang ini.
 

5. Pendermaan dan pemindahan rahim dengan tujuan untuk mendapatkan zuriat hanyalah pelengkap kehidupan  berkeluarga (takmiliyyah).


 
Wallahu A’lam.
 
Tarikh Keputusan: 
21 Oct, 2014
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Oct, 2014
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Oct, 2014
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-106

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Isu Umat Islam Malaysia Yang Berjuang Atas Nama ISIS. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah meneliti laporan penyelidikan yang telah diperakukan oleh Panel Pakar Akidah JAKIM dan kertas kerja yang disediakan serta meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah mendapati bahawa:
 
i. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) merupakan rentetan dari gerakan Salafi Jihadi di Iraq yang pada asalnya terdiri dari tiga organisasi jihad yang berbeza: iaitu Ansar al-Islam yang terdiri dari kelompok Salafi Jihadi warga Iraq yang membentuk kawasan ‘pemerintahan Islam’ mereka yang tersendiri dan mengamalkan kehidupan Islami ortodoks dan radikal, keduanya, kumpulan Mujahidin berasal dari Jordan di bumi Iraq yang mengisytiharkan diri mereka sebagai ‘Jamaah al-Tawhid wa al-Jihad’ di bawah pimpinan Abu Mus’ab al-Zarqawi yang berhijrah ke Iraq untuk melancarkan jihad memerangi pendudukan tentera Amerika Syarikat ke atas bumi Iraq, dan juga kumpulan mujahidin al-Qaeda yang berhijrah dari Afghanistan, akibat serangan Amerika Syarikat ke atas bumi Afghan selepas peristiwa 11 September.
 
ii. Kebanyakan para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah di seluruh dunia telah mengingatkan umat Islam agar tidak terpengaruh dengan kumpulan ISIS atau ISIL ini kerana ideologi keganasan dan sikap mereka yang mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan mereka dan menghalalkan darah mereka. Mereka membunuh rakyat tidak berdosa dan menghalau golongan Kristian dan Yazidi dengan penuh kezaliman. Para Ulama  Ahli Sunnah di seluruh dunia melabelkan ISIS atau ISIL ini sebagai Khawarij di  zaman moden dan Jumhur Ulama Ahli Sunnah bersepakat mengenai kesesatan dan juga penyelewengan golongan ini dan memperingatkan umat Islam agar tidak terpedaya dengan segala propaganda ISIS atau ISIL ini.

2. Sehubungan itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan dan selaras dengan nas-nas syarak, Muzakarah berpandangan bahawa kecenderungan dan keghairahan umat Islam untuk berjihad atas nama ISIS atau ISIL di bumi Syria adalah berpunca daripada kekeliruan dalam memahami konsep jihad dan mati syahid yang sebenar menurut Hukum Syarak. Seruan jihad dan mati syahid yang dipegang oleh mereka adalah bercanggah dengan Islam dan boleh membawa kepada kekufuran kerana mereka menghalalkan darah sesama umat Islam.

3. Oleh itu, Muzakarah menegaskan bahawa tindakan umat Islam dari Malaysia yang telah ataupun yang ingin berjuang atas nama jihad di bumi Syria bagi menyokong golongan ISIS atau ISIL adalah sia-sia kerana perjuangan mereka tidak tergolong sebagai jihad dan kematian mereka juga tidak dikategorikan sebagai syahid menurut kerangka Hukum Syarak.

4. Muzakarah menasihatkan seluruh umat Islam di Malaysia supaya menginsafi diri dan tidak mudah terpengaruh atau terjebak dengan keganasan dan propaganda perjuangan kumpulan ISIS atau ISIL ini.
 
 
 
Tarikh Keputusan: 
22 Oct, 2014
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Oct, 2014
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Oct, 2014
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-106

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-106 yang bersidang pada 21 - 22 Oktober 2014 telah membincangkan Isu Perkahwinan Kanak-kanak: Kajian Dari Aspek Agama, Kesihatan dan Psikologi. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah mendengar pembentangan dan meneliti laporan penyelidikan yang telah disediakan oleh Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan hasil penyelidikan yang telah dikemukakan.
 
2. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Muzakarah mendapati bahawa:
 
i. Isu berkaitan perkahwinan kanak-kanak bukan satu isu baru di Malaysia dan ia tidak lagi dilihat sebagai satu amalan yang ‘sihat’ pada masa ini. Perkahwinan Baginda Rasulullah s.a.w. dengan Saidatina `Aisyah r.a tidak wajar dijadikan alasan untuk memudahkan perkahwinan kanak-kanak. Syeikh Abdullah al-Manie, seorang daripada anggota Majlis Ulama Kanan Saudi juga berpandangan bahawa perkahwinan antara Rasulullah s.a.w. dengan Sayidatina Aisyah r.a tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk mewajarkan perkahwinan gadis bawah umur.
 
ii. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang yang membenarkan perkahwinan kanak-kanak di negara ini, tetapi ia tidak bermakna perkahwinan ini boleh dilakukan dengan mudah tanpa melihat kepada kemaslahatan kanak-kanak yang ingin dikahwinkan.
 
iii. Kajian mendapati statistik permohonan dan perkahwinan kanak-kanak di negara ini semakin meningkat dan kesan akibat daripada perkahwinan ini lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan terutama dari aspek kesihatan dan psikologi kanak-kanak terbabit.
 
iv. Kebanyakan perkahwinan kanak-kanak ini berlaku akibat didorong oleh rasa cinta kepada pasangan yang tidak mampu dikawal sehingga mendorong berlakunya penzinaan serta kehamilan luar nikah.
 
v. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor perkahwinan kanak-kanak di Malaysia berlaku bukan kerana maslahah tetapi disebabkan keterlanjuran dan keinginan menutup aib atau maruah keluarga yang tercemar.
 
vi. Keterangan pakar-pakar kesihatan dan psikologi  menegaskan wujudnya masalah kesihatan fizikal dan mental yang dialami pada pasangan perempuan akibat perkahwinan kanak-kanak.
 

3. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, Muzakarah menegaskan bahawa para ulama bersetuju bahawa secara syar’i, perkahwinan kanak-kanak bukan merupakan perkara yang wajib atau sunat. Tiada hadis yang menyatakan bahawa perkahwinan kanak-kanak itu dianjurkan. Perkahwinan pada zaman Rasulullah s.a.w. yang dilakukan oleh para sahabat lebih kepada menjaga kemaslahatan kanak-kanak. Ia termasuk dalam perkara harus tetapi hukumnya tertakluk kepada ketentuan Maqasid Syariah dan Qaedah Fiqhiyyah iaitu “Menjauhi Kerosakan” (Dar’ al-Mafasid) serta “Mengambil Maslahat” (Jalb al-Masalih).

 
4. Sehubungan itu, berasaskan nas-nas Syarak dan Qaedah-Qaedah Fiqhiyyah serta keterangan pakar-pakar kesihatan dan psikologi, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perkahwinan kanak-kanak hanya boleh dibenarkan dengan syarat ia dilakukan semata-mata untuk memenuhi kemaslahatan kanak-kanak tersebut secara syar’ie.
 
5. Muzakarah juga bersetuju memutuskan supaya pihak-pihak berkuasa berkaitan memperketatkan syarat-syarat perkahwinan kanak-kanak dan memastikan pelaksanaannya dijalankan mengikut prosedur.
 
 
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Isu perkahwinan kanak-kanak atau perkahwinan bawah umur mula mendapat tempat di media massa ekoran beberapa kes penderaan serta rogol yang melibatkan pasangan yang berkahwin di bawah umur. Ia turut dikaitkan dengan peningkatan kes ketelanjuran akibat zina dalam kalangan remaja hingga mengheret ramai ibu bapa mengambil keputusan mengahwinkan anak-anak mereka di usia belasan tahun. Walaupun ibu bapa mempunyai alasan tersendiri ketika memberi keizinan untuk anak mereka dinikahkan, akan tetapi ia tetap mengundang pelbagai persepsi daripada masyarakat sama ada menyokong mahupun sebaliknya.
 
2. Bagi pihak yang menyokong pernikahan kanak-kanak yang dilaksanakan mengikut lunas-lunas undang-undang, langkah ini dianggap sebagai satu kaedah bagi menyelesaikan masalah sosial, seksual dan perzinaan yang berleluasa.
 
3. Pihak yang menolak pula berpandangan pernikahan kanak-kanak dianggap melanggar dan merampas hak asasi kanak-kanak remaja yang sepatutnya diberi ruang dan peluang untuk menuntut ilmu serta meningkatkan kemahiran diri.
 
4. Isu berkaitan perkahwinan kanak-kanak bukan satu isu baru di Malaysia. Walaupun fenomena ini biasa dilihat dan diamalkan dalam era tahun 50an dan 60an, tetapi ia tidak lagi dilihat sebagai satu amalan yang ‘sihat’ pada masa ini.
 
5. Perakhwinan Baginda Rasulullah SAW dengan Sayidatina Aisyah r.a. tidak wajar dijadikan alasan untuk memudahkan perkahwinan kanak-kanak. Syeikh Abdullah al-Manie, seorang daripada anggota Majlis Ulama Kanan Saudi juga berpandangan bahawa perkahwinan antara Rasulullah SAW dengan Sayidatina Aisyah r.a. tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk mewajarkan perkahwinan gadis bawah umur. Pandangan beliau ini timbul sebagai reaksi kepada perkahwinan seorang gadis berumur 12 tahun dengan seorang lelaki berumur 80 tahun di Buraidah, Arab Saudi.
 
6. Perkahwinan kanak-kanak membabitkan remaja perempuan bawah 16 tahun menjurus kepada pertembungan antara undang-undang syariah dengan pandangan bersandarkan kepentingan semua pihak terutamanya remaja berkenaan. Beberapa kes yang melibatkan perkahwinan kanak-kanak telah diketengahkan oleh media dan mendapat pandangan serta bantahan daripada banyak pihak termasuk kementerian, agensi kerajaan dan swasta serta Badan Bukan Kerajaan (NGOs). Antaranya kes Siti Nur Zubaidah Hussin (11 tahun) yang dipaksa berkahwin dengan lelaki berusia 41 tahun di Kelantan pada Februari 2010.
 
7. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang yang membenarkan perkahwinan kanak-kanak tetapi ia tidak bermakna perkahwinan ini boleh dilakukan dengan mudah tanpa melihat kepada kemaslahatan kanak-kanak yang ingin dikahwinkan. Adalah tidak dinafikan bahawa hukum syarak dan undang-undang syariah membenarkan perkahwinan kanak-kanak bawah umur 16 tahun tetapi kebenaran ini perlu dinilai agar ia sesuai dengan perkembangan serta perubahan kehidupan hari ini.
 
8. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) melalui Worlds Health Organisations (WHO) dan United Nations Population Fund (UNPF) melaporkan bahawa perkahwinan kanak-kanak banyak berlaku di Asia, diikuti Afrika dan Timur Tengah. Penetapan umur bagi perkahwinan kanak-kanak pula bergantung kepada ketetapan mengikut Negara. Faktor yang menyumbang kepada perkahwinan kanak-kanak berbeza antara Negara kerana ia bergantung kepada amalan, budaya, kepercayaan mahupun adat sesuatu bangsa.
 
10. Sehingga 2012, terdapat lebih 16,000 kanak-kanak perempuan di bawah umur 16 tahun dan lelaki bawah 18 tahun di Malaysia mendirikan rumah tangga (Malaysiakini). Pernikahan itu banyak memberikan impak negatif terhadap kanak-kanak atau remaja terbabit. Kajian yang dibuat oleh WHO mendapati, perkahwinan kanak-kanak banyak memberi kesan negatif kepada kesihatan fizikal dan mental, serta psikologi kanak-kanak tersebut.
 
11. Para ulama bersetuju bahawa secara syarie, perkahwinan kanak-kanak bukan perkara yang wajib dan tidak juga sunat. Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Sayidatina Aisyah r.a. adalah amalan yang tidak diwajibkan dan tidak juga digalakkan untuk diikuti.
 
12. Tiada hadis yang menyatakan perkahwinan kanak-kanak itu dianjurkan. Perkahwinan pada zaman Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat lebih kepada menjaga kemaslahatan kanak-kanak dan bukan merupakan mandub tetapi mubah. Ia termasuk dalam perkara harus (mubah) yang hukumnya tertakluk kepada ketentuan maqasid syariah dan kaedah menjauhi kerosakan (dar al-mafasid) dan mengambil maslahat (jalb al-masalih) yang meletakkan maslahat sebagai asas pertimbangan.
 
13. Kaedah syarak dan hadis Rasulullah SAW,    لا ضرر ولا ضرر   (tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain) dan kaedah al-darar yuzalu (perkara yang berbahaya wajib dihilangkan) bersesuaian dengan hasil atau pendapat pakar-pakar kesihatan dan psikologi yang mendukung adanya masalah kesihatan fizikal dan mental yang dialami oleh pasangan perempuan akibat perkahwinan kanak-kanak.
 
14. Pakar perubatan mengesahkan perkahwinan kanak-kanak mengundang risiko yang tinggi kepada kanak-kanak tersebut iaitu berisiko kurang darah ketika melahirkan, darah tinggi, sukar melahirkan, kelahiran secara pembedahan, kecederaan rahim, bayi kurang berat badan, IQ rendah dan masalah jantung. Ia juga boleh mengakibatkan kemurungan, sakit jiwa dan hysteria.
 
15. Para ulama khususnya ulama bermazhab al-Syafie telah meletakkan beberapa syarat yang perlu diikuti sebelum perkahwinan kanak-kanak dapat dibenarkan. Imam al-Syafie menjelaskan, “Bapa dibenarkan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dara jika pernikahan itu mendatangkan manfaat kepada anak perempuan itu atau pernikahan itu tidak menjejaskan kehidupannya. Tetapi bapa tidak dibenarkan menikahkannya jika pernikahan itu menjejaskan kehidupannya atau mendatangkan kemudaratan kepadanya. Begitu juga hukumnya jika bapa mahu menikahkan anak lelakinya yang masih belum baligh”. Ini jelas menunjukkan terdapat amalan menghadkan perkara yang harus (taqyiid al-mubah) oleh ulama-ulama terdahulu sebagai usaha pencegahan terhadap perkara-perkara negatif daripada perkahwinan kanak-kanak. Dapatan kajian ini menunjukkan, berdasarkan data yang dikemukakan oleh pakar perubatan, kanak-kanak perempuan yang berkahwin, kemudian mengandung, terdapat banyak kemudaratan daripada aspek kesihatan kepada mereka.
 
16. Terdapat beberapa pendapat ulama semasa yang melarang perkahwinan kanak-kanak dan menetapkan umur tertentu seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan nikah setelah berumur 16 tahun untuk kanak-kanak perempuan dan 18 tahun untuk lelaki. Begitu juga ulama Saudi; Ibn Uthaimin yang berpendapat tidak setuju dengan perkahwinan kanak-kanak sekarang ini dan baginya tindakan melarangnya adalah lebih baik. Dalam keadaan sekarang, kedua-dua ulama ini berpendapat hadis Aisyah r.a. tidak sesuai dijadikan hujah hukum bagi membenarkan perkahwinan kanak-kanak.
 
17. Berdasarkan keadaan dan konteks masyarakat Malaysia dewasa ini yang ternyata masih ramai yang kurang berpengetahuan berkaitan hukum hakam agama khususnya dalam bab nikah kanak-kanak, perkahwinan tersebut tidak boleh dibenarkan kecuali dengan syarat-syarat tambahan yang lebih relevan terutama daripada segi kesihatan, mental dan kejiwaan.
 
18. Maslahah yang wajib diperhalusi sebelum perkahwinan kanak-kanak diluluskan oleh pihak Mahkamah ialah:
 
 1. Wali yang memohon untuk kanak-kanak; lelaki atau perempuan, adalah wali yang memenuhi syarat ‘adalah. Tidak memadai hakim sekadar menilai sifat ‘adalah wali dengan meminta wali beristighfar sahaja;
 1. Perkahwinan itu tidak menjejaskan kepentingan hidup dan masa depan kanak-kanak tersebut seperti pendidikan, psikologi, kesihatan dan kewangan;
 1. Pasangan kanak-kanak yang dikahwinkan itu mestilah sekufu.
 
 
Wallahu A’lam.
 
Syndicate content