Muzakarah

Tarikh Keputusan: 
11 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Pelaburan Yang Dijalankan Oleh Syarikat Mecca Fund Global. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah menegaskan bahawa terdapat beberapa syarat bagi kontrak mudharabah yang sah mengikut syarak, iaitu antaranya:
Kebebasan menjalankan urusan tanpa tertakluk kepada syarat tertentu.
Pelaburan mestilah bersifat terbuka dan sesuatu pelaburan dianggap tidak sah jika pelabur menetapkan pengusaha perlu membeli barang tertentu contohnya, sejadah, atau barangan jenis tertentu daripada orang tertentu.
 
Keuntungan hanya dikongsi antara pelabur dan pengusaha.
Keuntungan yang dihasilkan mesti dikongsi bersama oleh pelabur dan pengusaha. Pelabur akan mengambil hasil pelaburan modalnya, sementara pengusaha akan memperoleh hasil usahanya.
 
Pengusaha mestilah bebas menguruskan modal dan bekerja.
Kontrak pelaburan dianggap tidak sah jika wujud syarat yang menetapkan pelabur perlu bekerja bersama pengusaha.
 
 1. Muzakarah mendapati bahawa pelaburan yang dijalankan oleh Syarikat Mecca Fund Global ini bertentangan dengan prinsip sebenar mudharabah dalam Islam, iaitu antaranya pelabur perlu membeli lot yang ditawarkan oleh pemilik syarikat,  akan berlaku kehilangan modal dan  berlaku ketidakpastian terhadap kadar keuntungan dan modal. Selain itu, pelaburan yang dijalankan juga bertentangan dengan undang-undang yang terpakai di Malaysia iaitu melakukan perbuatan mengambil deposit secara haram.
   
 2. Sehubungan itu, berdasarkan perkara-perkara tersebut, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Pelaburan yang dijalankan oleh Mecca Fund Global adalah tidak mengikut prinsip mudharabah yang sebenar dan tidak sah mengikut hukum syarak. Pelaburan yang dijalankan juga didapati melanggar undang-undang negara kerana mengambil deposit daripada pelabur tanpa kebenaran Bank Negara Malaysia (BNM).
   
 3. Muzakarah juga menasihatkan umat Islam supaya tidak terlibat dalam skim pelaburan oleh Mecca Fund Global ini.
   
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Isu ini ditimbulkan oleh aduan awam kepada JAKIM pada 1 Oktober 2014 yang memohon agar siasatan lanjut dilakukan ke atas Syarikat Mecca Fund Global yang mendakwa menjalankan aktiviti pelaburan patuh syariah dan giat menjalankan program promosi menerusi institusi masjid ke seluruh Negara.
 
2. Isu ini menyentuh kepentingan umum mengenai skim pelaburan yang dijalankan oleh Syarikat Mecca Fund Global (MFG) dengan menawarkan pulangan yang sangat menarik kepada para pelabur. Pihak syarikat mendakwa mereka menjalankan aktiviti pemajakan beberapa hotel di Mekah dan tidak memiliki sebarang premis berdaftar di Malaysia.
 
3. Modus operandi syarikat ini adalah dengan menawarkan lot pajakan hotel yang bermula dengan nilaian RM3,500.00 bagi satu lot dan kemudiannya pelabur akan mendapat pulangan di sekitar 15 hingga 30 peratus keuntungan daripadanya pada setiap bulan. Tempoh pelaburan bagi setiap lot yang didaftarkan adalah selama setahun dan modal yang dilaburkan akan menjadi milik syarikat. Setiap pembayaran keuntungan tersebut akan dibayar secara terus menerusi perkhidmatan perbankan, iaitu menerusi akaun Maybank atau al-Rajhi.
 
4. Selain itu, para pelabur turut ditawarkan untuk menambah lot pemilikan mereka dan juga disediakan beberapa hadiah dan keistimewaan lain seperti pakej umrah dan diskaun bagi penginapan di hotel tertentu. Syarikat MFG ini turut mendakwa aktiviti yang mereka jalankan patuh syariah dan giat mempromosikannya ke seluruh Negara menerusi institusi masjid.
 
5. Pelaburan ini juga didapati tidak mempunyai sebarang perlindungan terhadap pelaburnya serta terdedah kepada pelbagai penipuan dan penyelewengan. Ini kerana, setiap transaksi pelaburan yang dijalankan hanya menggunakan aplikasi secara atas talian sahaja.
 
6. Berdasarkan siasatan yang dijalankan terhadap tiga responden yang merupakan orang tengah (pemegang amanah) bagi syarikat mendapati mereka bertanggungjawab dalam menerima deposit daripada pelabur dan kemudiannya mendaftarkannya sebagai ahli MFG. Setelah didaftarkan, pihak pelabur akan mendapat nombor ID dan kata kunci (password) yang membolehkan mereka menyemak akaun pelaburan masing-masing.
 
7. Selain itu, modus operandi yang dijelaskan oleh ketiga-tiga responden adalah sama. Apa yang lebih membimbangkan ialah mereka menggunakan platform masjid untuk mempromosikan pelaburan mereka di samping menyeru isntitusi masjid dan orang ramai menyertainya atas alasan kemaslahatan umat Islam.
 
8. Pihak JAKIM telah mengumpulkan data-data berbentuk dokumentasi, iaitu salinan syarat-syarat dana pelaburan, salinan jadual keuntungan bulanan dan gambar-gambar program penerangan MFG.
 
9. Dalam konteks pelaburan yang dijalankan oleh MFG, antara isu berbangkit yang dikenal pasti ialah:
 
i. Pembelian Lot

Berdasarkan operasi pelaburan yang dijalankan oleh syarikat MFG, pelabur perlu membeli lot yang ditawarkan oleh pemilik syarikat. Ini menimbulkan keraguan kepada kontrak sebenar yang diaplikasikannya, sama ada ia berteraskan kepada kontrak jual-beli atau pelaburan.

Dalam konteks definisi pelaburan, ia merujuk kepada kontrak perkongsian keuntungan di mana satu pihak yang menyediakan modal dan pihak yang lain menyumbangkan tenaga kerja atau kepakaran. Keuntungan akan dibahagikan antara mereka berdasarkan kepada kadar yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.
 
Kontrak pelaburan ini jelas sekali berbeza dengan kontrak jual beli kerana jual beli ialah akad yang merujuk kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal tanpa ditetapkan sesuatu tempoh ke atas pemilikan tersebut.
 
ii. Kehilangan Modal

Dalam konteks modal pelaburan, setiap modal yang dilaburkan akan dikira milik syarikat apabila ia mencapai genap satu tahun. Selain itu, pihak syarikat juga mendakwa kadar perolehan keuntungan yang tinggi diberikan pada tiap-tiap bulan sudah memadai untuk mendapatkan semula modal yang dilabur. Situasi seperti ini dilihat bertentangan dengan prinsip sebenar mudharabah kerana setiap modal yang dilaburkan boleh mengalami pengurangan jika berlaku kerugian.
 
iii. Ketidakpastian Terhadap Kadar Keuntungan dan Modal

Sepanjang siasatan dilakukan, pihak syarikat juga mendakwa keuntungan yang diraih pada setiap bulan tersebut disekalikan dengan nisbah modal. Hal ini telah mengundang kepada ketidakpastian (gharar) kepada nisbah keuntungan dan juga nisbah modal.
 
Sekiranya dibuat penelitian yang mendalam terhadap pengembalian nisbah modal kepada pelabur sebagaimana didakwa, maka jumlah modal yang dilabur mestilah semakin berkurangan pada bulan-bulan terakhir daripada tempoh pelaburan. Sedangkan pulangan yang diperoleh pelabur masih lagi sama seperti pada awal tempoh pelaburan. Ini jelas menunjukkan bahawa keuntungan yang diberikan bukanlah mengikut kadar modal semasa, tetapi dikira berdasarkan kepada jumlah permulaan sebenar wang yang dilaburkan.
 
iv. Penamatan Kontrak Mudharabah

Seperti yang sedia maklum bahawa kontrak mudharabah adalah kontrak yang tidak lazim (jaiz). Oleh itu, kedua-dua pihak, pelabur dan pengusaha berhak membatalkannya pada bila-bila masa, sama ada sebelum digunakan oleh pengusaha atau selepasnya, dan sama ada pihak kedua hadir atau tidak hadir, setuju ataupun tidak setuju.
 
Sekiranya kontrak ini dibatalkan oleh satu pihak atau oleh kedua-dua pihak, kontrak mudharabah tersebut terbatal pada tarikh pembatalan tersebut, walaupun pembatalan ini tidak diketahui oleh pihak kedua.
 
Namun dalam kes ini tindakan pihak pengusaha menetapkan hanya memulangkan 70 peratus daripada modal asal dan mengambil yang selebihnya adalah tidak harus kerana kadar yang diharuskan adalah sekadar kerugian sebenar yang dialami olehnya.
 
v. Risiko Keselamatan

Dalam konteks tahap keselamatan pelaburan (security), pelaburan ini hanya beroperasi secara atas talian (on-line) melalui website dan juga pihak perantara yang bertanggungjawab menerima deposit pelabur. Selain itu, ia juga tidak mempunyai premis yang boleh dijadikan rujukan sekiranya terjadi sesuatu yang melibatkan pelanggaran kontrak antara pihak yang berkontrak. Ini sudah pasti memberi gambaran yang jelas akan risiko yang cukup besar terpaksa ditanggung oleh penyumbang modal.
 
Dari sudut perundangan, syarikat ini jelas melakukan perbuatan mengambil deposit secara haram berdasarkan kepada seksyen 137 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 yang menyatakan:

137. (1) Tiada seorang pun boleh menyetuju terima deposit kecuali di bawah lesen yang diberikan di bawah seksyen 10 tidak kira sama ada transaksi itu diperihalkan sebagai suatu pinjaman, suatu pendahuluan, suatu pelaburan, suatu simpanan, suatu jualan atau suatu jualan dan belian semula atau oleh apa jua namanya disebut.
 
(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.
 
10. Daripada perbincangan pelaburan yang dijalankan oleh Syarikat MFG didapati syarikat ini telah menjalankan pelaburan yang bertentangan dengan prinsip sebenar mudharabah dalam Islam. Selain itu, pelaksanaan pelaburan seumpama ini juga turut bertentangan dengan undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia.
 

Wallahu A’lam.
 
Tarikh Keputusan: 
10 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Pengurusan Jenazah Orang Islam Yang Disyaki Atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD)  Di Malaysia. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa setiap mayat orang Islam wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian dan kelonggaran (rukhsah) kepada hukum ini sekiranya terdapat keadaan-keadaan yang boleh menimbulkan kemudharatan kepada nyawa manusia.
   
 2. Muzakarah juga menegaskan bahawa terdapat risiko tinggi berlakunya jangkitan EVD yang boleh membawa maut kepada orang yang menguruskan jenazah melalui kontak secara langsung dengan air mandian yang telah dicemari dengan cairan badan daripada jenazah seperti darah, muntah, najis, air kencing dan sebagainya.
   
 3. Sehubungan itu, berdasarkan rukhsah yang diberikan dan prinsip ajaran Islam yang menegah umatnya daripada menjerumuskan diri dalam bahaya dan kebinasaan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) hendaklah diuruskan melalui prosedur tayammum yang paling ringan risiko dan kesan bahayanya seperti melakukan tayammum hanya di atas permukaan beg jenazah atau pembalut plastik yang membalut jenazah tersebut sahaja.
   
 4. Muzakarah bersetuju supaya satu garis panduan pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease : EVD)  di Malaysia disediakan bagi memudahkan pengurusan jenazah bagi kes tersebut.
 
 
Keterangan/Hujah: 
 
1. Penyakit Virus Ebola (EVD) ialah penyakit yang menyerang manusia disebabkan oleh virus Ebola. Ebola mula dikesan pada tahun 1976 di Nzara, Sudan dan juga Yambuku, Zaire (Republik Demokratik Congo). Di Zaire, kampong di mana wabak Ebola ini mula dikesan adalah berdekatan dengan sungai yang bernama Ebola. Di situlah di mana virus ini mendapat nama. Ebola mudah berjangkit dan boleh membawa maut.
 
2. Dalam 50% - 90% kes jangkitan, penyakit ini boleh mengakibatkan kematian bergantung kepada jenis virus Ebola yang merupakan punca penyakit. Virus ini juga disebarkan melalui haiwan-haiwan di sekeliling kita. Salah satunya adalah kelawar yang dikenal pasti menjangkitkan manusia dengan penyakit tersebut. Di Afrika, interaksi antara manusia dengan binatang seperti chimpanzee, gorila, monyet dan landak juga merupakan antara punca penyebab berjangkitnya virus Ebola ini kepada manusia.
 
3. Kejadian wabak EVD telah dilaporkan di lapan buah Negara bermula sejak bulan Mac 2014. Negara-negara yang terlibat adalah Liberia, Sierra Leone, Spain, Amerika Syarikat dan Mali. Sehingga kini, jumlah kes kumulatif adalah sebanyak 13,703 dengan 4,922 kes kematian yang telah dicatatkan. Seramai 571 anggota kesihatan yang terlibat dengan pengurusan pesakit EVD telah dijangkiti oleh virus tersebut di mana melibatkan 272 kematian walaupun langkah-langkah kawalan dan pencegahan infeksi telah dilakukan dengan sebaik mungkin.
 
4. Jika diukur lebih spesifik terhadap Negara yang terlibat wabak EVD ini, dilaporkan pada bulan Februari 2014, virus Ebola telah muncul di Guinea. Hal ini menjadikan wabak virus Ebola pertama seumpamanya yang berlaku di wilayah tersebut. Pada tanggal 28 Mac 2014, seramai 103 orang telah sah dikenal pasti dijangkiti virus ini dan 66 orang mangsa telah disahkan mati di Guinea. Manakala dilaporkan bahawa terdapat lapan kes di Liberia dan menyebabkan berlakunya enam kematian. Enam kes pula berlaku di Siera Leone dan mengakibatkan lima kematian. Penyiasatan masih lagi diteruskan sehinggalah sekarang.
 
5. Wabak ini yang berlaku dengan cepat di ibu Negara Guinea, Conakry adalah yang sangat merbahaya kerana virus Ebola ini dikenal pasti begitu cepat menyerang. Negara yang berpenduduk dua juta orang itu sangat miskin dan terlalu banyak lambakan kawasan setinggan serta kawasan yang majoritinya penduduk miskin. Sistem Perkhidmatan ternyata sangat lemah dan sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan Negara maju di kawasan Eropah yang lain.
 
6. Jangkitan virus Ebola menyebabkan pesakit menjadi lemah, kekurangan air, lesu dan keliru. Tanda-tanda pesakit mengalami penyakit ini adalah bermula dari hari kedua hingga ketiga minggu selepas dijangkiti virus, iaitu demam, sakit tekak, sakit otot dan sakit kepala. Kebiasaannya diikuti dengan rasa loya, muntah, cirit birit dan juga kemorosotan fungsi hati dan buah pinggang. Pada ketika ini, sesetengah orang mula mengalami masalah pendarahan. Pendarahan di seluruh badan dan di dalam badan merupakan tanda yang jelas seseorang pesakit dijangkiti virus Ebola. Kematian biasanya berlaku dalam masa 7 hingga 16 hari disebabkan oleh kejutan dan pendarahan serta kehilangan darah yang serius.
 
7. Virus tersebut boleh dijangkiti melalui sentuhan dengan darah atau sebarang cecair atau bendalir badan orang yang dijangkiti. Terdapat sejumlah kakitangan kesihatan yang telah dijangkiti EVD semasa merawat pesakit dan juga banyak kes jangkitan yang berlaku sewaktu pengurusan jenazah atau mayat pesakit yang mati akibat EVD. Setakat ini, tiada sebarang ubat khusus untuk rawatan EVD. Kaedah rawatan setakat ini adalah rawatan simptomatik iaitu memberi rawatan mengikut keadaan dan status keadaan klinikal pesakit pada waktu dirawat.
 
8. Di dalam Islam, apabila seseorang Islam itu meninggal dunia, maka adalah menjadi fardhu kepada orang yang hidup melaksanakan perkara-perkara seperti berikut:
 
(i) Memandikan
(ii) Mengkafankan
(iii) Menyembahyangkan
(iv) Mengkembumikan
 
Keempat-empat perkara tersebut wajib dilaksanakan dengan sempurna dan segera kecuali orang yang mati syahid, maka hanya wajib dikafan dan dikebumikan. Berdasarkan hukum syarak, memandikan mayat adalah fardhu kifayah dan diterangkan dalam hadith Rasulullah SAW yang bermaksud:
 
“Diriwayatkan dari Ummi Atiyyah, Nabi SAW masuk ke tempat kami memandikan anak perempuannya, lalu bersabda: Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih, jika kamu berpendapat baik lebih dari itu dengan air serta daun bidara. Dan basuhlah yang penghabisan dicampur dengan kapur barus”. (Riwayat Muslim)
 
9. Hadith yang lain adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadithnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahawasanya Baginda berkata kepada seseorang Jemaah haji yang mati akibat terjatuh dari untanya;
اغسلوه بماء و سدر
“Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)
 
10. Setiap mayat orang Islam wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian dan kelonggaran (rukhsah) kepada hokum ini adalah seperti berikut:

(i) Dikecualikan daripada mandi dan sembahyang kepada orang Islam yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir kerana menegakkan agama Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bermaksud:
 
“..sesungguhnya Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat Baginda berhubung dengan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud supaya mereka dikuburkan bersama darah, mereka tidak dimandikan dan tidak pula disembahyangkan’.
 
(ii) Diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayammum bagi menggantikan mandi sekiranya mayat sudah hancur akibat kebakaran, apabila ketiadaan air atau pada ketika tidak ada perempuan atau mahram untuk memandikan mayat perempuan, begitu juga sebaliknya.
 
11. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-29 yang bersidang pada 19 Februari 1992 telah membincangkan kaedah Pengendalian Mayat Pesakit AIDS di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
 
(i) Mayat pesakit AIDS tidak termasuk dalam kategori yang diberi pengecualian dari dimandikan dan dikapankan. Tidak termasuk dalam kategori boleh diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayamum. Oleh itu mayat pesakit AIDS wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan seperti mayat orang Islam yang lain.

(ii) Pengurusan mayat (jenazah) pesakit AIDS hendaklah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti memakai sarung tangan, muka dan mencuci tangan dengan clorox.


12. Hal ini diputuskan dengan mengambil kira kemudaratan yang boleh dielakkan dengan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya sebelum memandikan jenazah seumpama ini kerana dalam syariat Islam telah termaktub bahawa mandi adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam pengurusan jenazah orang Islam.
 
13. Menurut pandangan Imam al-Nawawi dalam kitab Manhaj At-Talibin, hal. 148 apabila seseorang Islam telah sabit meninggal dunia, maka orang Islam yang masih hidup wajib melakukan empat perkara terhadap orang Islam yang sudah meninggal dunia, iaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkembumikannya.
 
14. Kaitan kewajipan empat perkara ini hanyalah mayat orang Islam yang dalam keadaan normal, seperti mayat yang tidak ditegah menyembahyangkannya, mayat itu hadir, mayat itu tidak larut atau hancur luluh jika dimandikan dan sebagainya. Jika mayat berkenaan tidak berkeadaan normal, seperti orang yang mati syahid di medan perang, yang tenggelam, yang sudah menjadi debu dan sebagainya, maka adakalanya hanya sebahagian sahaja daripada yang empat perkara itu yang menjadi fardhu kifayah. (Petikan Fatwa Negara Brunei, 2000).
 
15. Orang yang luka dalam pertempuran dan mati selepas peperangan berakhir, tidak dianggap syahid sekalipun kematiannya berpunca daripada luka tersebut. Jenazah hendaklah dimandikan, disembahyangkan dan diuruskan sebagaimana biasa. (al-Fiqh al-Manhaji, Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali asy-Syarbaji, hal. 482).
 
16. Jenazah atau mayat yang dikecualikan daripada mandi sahaja dan diwajibkan tayammum adalah seperti berikut:
 
(i) Mayat yang terlalu uzur kerana mati terbakar. (Tanwir al-Qulub, Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi, cet 1, hal 210).

(ii) Disebabkan ketiadaan air yang juga disebutkan dalam kitab Tanwir al-Qulub. (Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi, cet 1, hal 210).

(iii) Mayat lelaki yang mati di tempat terpencil dan tidak ada disitu melainkan kaum perempuan sahaja (yang bukan mahramnya) dan begitulah sebaliknya. (Syeikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, Juz 1, hal 334-335)
 
17. Khusus mengenai mayat yang sudah menjadi debu, maka hukum memandikannya tidak lagi wajib. Hal ini kerana jika mayat tersebut terkena air, maka ia akan menjadi cair atau hancur luluh. Keadaannya yang seperti ini dianggap sebagai salah satu sebab penghalang atau suatu keuzuran untuk ia dimandikan. Sekiranya mayat itu tidak dapat dimandikan, maka ia hendaklah ditayammumkan. Pengarang kitab Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in iaitu karya Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi berkata:
 
“Dan mayat yang uzur memandikannya kerana ketiadaan air atau seumpamanya, seperti mayat yang terbakar jika dimandikan akan hancur, maka ia ditayammumkan”.
 
18. Ini bermakna bahawa jika mayat itu tidak dapat dimandikan disebabkan perkara seumpama ini, maka mayat tersebut hendaklah ditayammumkan dan tidak boleh dikecualikan dari langkah ini. (al-Jawi, Juz 1, hal 151).
 
PANDANGAN DARIPADA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 
19. Penyakit Ebola Virus Disease (EVD) boleh merebak melalui sentuhan atau contact dengan cecair badan pesakit EVD. Perbuatan memandikan jenazah boleh menyebabkan berlakunya contact tersebut. Selain itu, cecair badan boleh terpercik ke muka pemandi-pemandi jenazah sekiranya mandi jenazah dilakukan dan boleh menyebabkan risiko jangkitan.

20. Air mandi jenazah yang tercemar dengan virus ebola perlu diinfeksikan. Kemudahan tersebut tiada di mana-mana Jabatan Perubatan Forensik, Kementerian Kesihatan Malaysia.
 
21. Tayammum terhadap badan jenazah juga amat merbahaya kerana terdapat luka-luka (blister) yang boleh pecah dan memercikkan cecair badan kepada pelaku-pelaku tayammum.
 
KEDUDUKAN TERKINI PENYAKIT VIRUS EBOLA
 
22. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh WHO, sehingga 9 November 2014 sejumlah 14,098 kes Ebola (suspected, probable and laboratory confirmed) termasuk 5,160 kematian telah dilaporkan di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Sepanyol, Amerika Syarikat, Mali dan dua Negara yang telah tamat wabak Ebola iaitu Nigeria dan Senegal.
 
23. Berdasarkan laporan oleh Public Health Agency of Canada, virus Ebola mampu untuk meneruskan hidup selama beberapa minggu di dalam darah. Virus ini juga boleh hidup di atas permukaan yang tercemar terutamanya pada suhu rendah dan dalam keadaan gelap, iaitu selama beberapa jam pada suhu 20-25 darjah celcius dengan 30-40% kelembapan relative-jumlah virus akan berkurang kepada 37% selepas 15.4 jam. Mengambilkira kemampuan virus Ebola untuk terus hidup di persekitaran, terdapat risiko berlakunya jangkitan EVD kepada anggota yang menguruskan jenazah disyaki dijangkiti EVD melalui kontak secara langsung dengan air mandian jenazah yang telah dicemari dengan cairan badan jenazah seperti darah, muntah, najis, air kencing dan sebagainya.
 

24. Pada 7 November 2014, pihak WHO telah mengeluarkan dokumen berkaitan tatacara pengebumian mayat yang jenazah Islam bagi kes yang dijangkiti EVD di mana disarankan untuk diuruskan melalui prosedur tayammum (dry ablution). Dokumen tersebut diwujudkan oleh WHO disebabkan keperluan dari sudut agama yang memerlukan jenazah Islam diuruskan mengikut hukum yang telah ditetapkan. Penghasilan dokumen tersebut melibatkan pasukan dari pelbagai bidang mahupun kepercayaan, termasuk wakil dari pertubuhan/organisasi berkaitan agama Islam. Kementerian Kesihatan Malasyia juga telah mewujudkan Guidelines On Ebola Virus Disease (EVD) Management In Malaysia.

 
Wallahu A'lam
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Tarikh Keputusan: 
10 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 membincangkan Hukum Minyak Ikan Yang Diproses Tanpa Dibuang Perut Atau Najisnya. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa kandungan isi perut ikan adalah antara hukum yang tidak disebut secara jelas mengenainya sama ada dalam al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ibn Hajar, Ziyad, al-Ramli dan lain-lain telah bersepakat bahawa apa-apa yang ada dalam perut ikan yang kecil sama ada darah atau najis adalah suci dan boleh dimakan serta tidak dianggap najis, bahkan al-Ramli berpendapat, hukum tersebut berlaku juga kepada ikan yang besar.
   
 2. Sekiranya ia dihukum bersih, syarak menetapkan hukum memakannya bergantung pula pada pandangan pakar perubatan yang dipercayai sama ada ia boleh memudaratkan ataupun tidak. Sekiranya mudarat maka tidak boleh dimakan kerana memberi kesan pada kesihatan, begitulah sebaliknya.
   
 3. Sehubungan itu, berdasarkan masyaqqah yang perlu dihadapi untuk memproses ikan dalam kuantiti yang banyak sehingga terlalu sukar untuk dibuang kandungan isi perut ikan satu persatu, dan realiti semasa industri komersil pemprosesan minyak ikan pada masa ini yang perlu mematuhi standard dan piawaian yang ketat bagi memastikan ianya bersih dan selamat digunakan, serta dengan mengambilkira kepentingan, manfaat dan kegunaan minyak ikan kepada kesihatan manusia, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa minyak ikan yang diproses secara komersial dalam kuantiti yang  melibatkan beribu-ribu tan ikan tanpa dibuang perut atau najisnya adalah suci dan halal dimakan.
 
Keterangan/Hujah: 
1. Mesyuarat Panel Pengesahan Halal Malaysia (MPPHM) JAKIM pada 10 Oktober 2013 telah membangkitkan isu yang baru dikenalpasti melalui pengauditan yang telah dibuat terhadap sijil halal yang dikeluarkan kepada syarikat yang mengeluarkan produk-produk berasaskan minyak ikan cod dan capelin yang banyak dijual di farmasi dan pasaraya seluruh negara.
 
2. Isu tersebut adalah berkaitan dengan ikan-ikan cod atau capelin yang diproses untuk dibuat minyak tidak dibersihkan sewajarnya, iaitu tidak dibuang perut atau najisnya terlebih dahulu sebelum diproses untuk menghasilkan minyak.
 
3. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, minyak capelin diperolehi dari ikan yang ditangkap khusus untuk dibuat minyak ikan. Ikan-ikan tersebut diproses terus tanpa dibasuh atau dipotong terlebih dahulu. Ini kerana ia diproses dalam jumlah atau kuantiti yang besar melibatkan beribu-ribu tan ikan (satu tan mengandungi lebih kurang 40,000 ekor ikan capelin yang beratnya antara 15-30 gram).
 
4. Ikan capelin yang ditangkap nelayan akan terus dibawa ke tapak kilang untuk disimpan sebelum diproses. Proses dilakukan dengan kaedah mengukus ikan tersebut untuk memecahkan sel-sel untuk menghasilkan minyak. Kemudian sisa ikan tersebut akan diasingkan untuk memisahkan antara pepejal daripada cecair. Proses mekanikal kemudiannya digunakan untuk memisahkan pula antara minyak dan air. Minyak ikan mentah yang siap akan disimpan dalam tangki simpanan sebelum diedarkan.
 
5. Kesemua minyak ikan capelin yang siap diproses ini adalah mematuhi syarat hygiene yang ditetapkan oleh Kesatuan Eropah (EU) dan selamat untuk kegunaan manusia.

6. Maklumat yang diberikan juga menyatakan proses yang sama (standard) digunakan oleh pengilang untuk menghasilkan minyak ikan cod, minyak omega 3 dan seumpamanya yang dihasilkan seleuruh dunia.
 
7. Dalam taklimat yang disampaikan oleh pihak syarikat GSK kepada JAKIM pada 12 Februari 2014 telah memaklumkan perkara yang sama. Dalam taklimat tersebut juga diterangkan secara terperinci lagi proses yang diamalkan syarikat pengilang untuk mendapat minyak ikan (wet reduction process) sebaik sahaja ikan dibawa turun dari kapal yang melibatkan proses memasak (cooking), memampat (pressing), menyejat dan memisahkan antara air dan minyak, seterusnya mengering dan mengisar lebihan untuk dijadikan makanan ikan.
 
8. Terdapat kemusykilan, terutamanya di kalangan orang awam dan pengamal mazhab terutama mazhab al-Shafie tentang keharusan memakan ikan bersekali kandungan isi perut ikan. Ini kerana terdapat pandangan fuqaha mazhab yang mengharamkan makan najis yang terdapat dalam perut ikan, ada juga pendapat yang hanya mengharamkan makan najis dari perut ikan yang besar dan ada juga di kalangan fuqaha yang membolehkannya.
 
9. Jabatan Mufti Brunei dalam majalah Pelita Brunei telah mengulas atau memberi panduan mengenai isi perut ikan dan menyatakan ikan sepertimana juga dengan haiwan yang lainnya, memiliki rongga perut dan pada rongga perutnya itu juga terkandung kotoran dan najis. Menurut ulama, sesuatu yang keluar (berasal) dari rongga perut haiwan, tidak terkecuali ikan, merupakan najis. Oleh yang demikian, najis ikan juga dihukumkan sebagai najis. Namun ulama telah menjelaskan bahawa adalah halal memakan ikan kecil yang dimasak, seumpama digoreng atau dibakar, bersama dengan isi perutnya, tanpa dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu kotoran yang terkandung dalam perutnya. Kandungan kotoran (isi perut) ikan kecil tersebut adalah dimaafkan. Imam Ibn Hajar Rahimahullah juga berpendapat bahawa tidak wajib membersihkan atau membuang kandungan kotoran dalam perut ikan kecil kerana kesukaran untuk membersihkan isi perutnya. Adapun ikan besar yang digoreng atau dibakar, hukumnya adalah haram memakannya bersama dengan isi perutnya kerana najis dalam perut ikan yang besar adalah tidak dimaafkan, disamping tiada kesukaran untuk membersihkan kotoran yang terdapat di dalam perut ikan yang besar.
 
10 . Ikan merupakan benda hidup dalam kumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ciri-ciri ikan adalah seperti berikut:
 
i. Hidup di dalam air
ii. Mempunyai sisik yang berlendir
iii. Mempunyai sirip untuk bergerak
iv. Bernafas melalui insang
v. Membiak secara bertelur; dan
vi. Berdarah sejuk
 
11. Ikan ialah makanan untuk banyak spesis. Ia merupakan salah satu sumber protein manusia yang penting sepanjang sejarah tercatat. Allah SWT sendiri turut merakam perihal ikan sebagai makanan melalui firman-Nya dalam surah Al-Nahl, ayat 14:

Maksudnya:
“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untuk mu), agar kamu dapat makan daging yang segar (ikan) darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu belayar padanya, dan agar kamu mencari sebahagian kurnia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

12. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan ikan yang hidup dalam air sebagai makanan ketika ditanya tentang air laut dengan sabdanya:

هو الطهور ماءه الحل ميتته
Maksudnya: “Ia (air laut) itu bersih dan halal bangkainya”
 
Dalam satu hadis lain Nabi SAW ada bersabda:

احلت لنا ميتتان: الحوت والجراد
Maksudnya: “Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai iaitu: ikan dan belalang”
 
13. Ikan sebagai sumber makanan yang halal bagi umat Islam tidak perlu dipersoalkan lagi kerana ia jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana disebutkan sebelum ini. Apa yang menjadi perbahasan di kalangan para fuqaha ialah adakah keseluruhan ikan tersebut halal dimakan, atau terdapat bahagian tertentu seperti kandungan isi perut ikan yang mengandungi najis yang tidak boleh atau haram bagi umat Islam memakannya.
 
14. Para fuqaha Mazhab dalam hal ini telah berbeza pendapat seperti berikut:
 
i. Maliki
 
Imam Malik berpendapat semua binatang yang boleh dimakan adalah suci najisnya. Pendapat Imam Malik dan lain-lain yang sama dengannya telah dinukilkan dalam bentuk syair oleh al-Syeikh Abdullah bin Abi Bakr Ba Syuaib:
 
روث لمأكول لدى زهريهم        وعطاء و الثورى والروياني
وامام نخع و ابن سيرين واص    طخري والشعبي والشيباني
وابن خزيمة منذر حبانهم          ثم ابن حنبل مالك الرياني
طهر وزاد الظاهرية والبخا        ري لغير فضلة الا نسان

“Najis haiwan yang boleh dimakan di sisi al-Zuhri, Ata’, a-Thauri, al-Ruyani, Imam Nakhaei, Ibn Sirin, Istakhri, al-Sya’bi. Al-Syaibani, Ibn Khuzaimah, Munzir, Ibn Hanbal, Malik al-Rayyani adalah bersih. Al-Zahirih dan al-Bukhari menambah kecuali najis manusia”
 
ii. Shafi’i
 
Pendapat yang asah dalam mazhab Shafi’i menurut al-Buraihimi menyatakan najis ikan dan belalang juga hukumnya najis. Pengarang al-Ibanah pula berpendapat sebaliknya (suci). Imam al-Nawawi pula menyatakan bahawa air kencing, darah dan najis ikan dan belalang, najis haiwan yang tidak mempunyai darah mengalir, darah yang ada di dalam hati dan limpa mempunyai dua pandangan (di kalangan fuqaha al-Shafi’i), pendapat yang asah ialah kesemuanya dianggap najis.
 
Ibn Hajar, Ziyad, al-Ramli dan lain-lain telah bersepakat bahawa apa-apa yang ada dalam perut ikan yang kecil sama ada darah atau najis adalah suci dan boleh dimakan serta tidak dianggap najis, bahkan al-Ramli berpendapat, hokum tersebut berlaku juga kepada ikan yang besar.
 
iii. Hanbali
 
Imam Hanbali juga sependapat dengan Imam Malik dalam perkara ini.
 
15. Hujah pendapat yang mengatakan najis ikan adalah bersih adalah berpegang kepada umum ayat dan hadis Nabi SAW sebelum ini yang secara jelas menyatakan binatang laut keseluruhannya termasuk ikan adalah halal dimakan sekalipun telah mati. Sementara pendapat yang mengatakan najis ikan sebagai kotoran pula melihat kepada sifat najis itu sendiri walaupun ia daripada ikan atau belalang tetap dianggap najis kerana Rasulullah SAW apabila dibawa dua biji batu dan najis binatang (yang telah keras) untuk beristinjak maka baginda telah mengambil batu dan membuang najis binatang tersebut, seraya berkata “ini adalah kotoran”.
 
16. Pengarang al-Mauwsuah al-Fiqhiyah ada membangkitkan isu hukum ikan yang diletakkan garam (ikan pekasam/jeruk dan seumpamanya), keempat-empat fuqaha mazhab kesemuanya menghukum ikan tersebut bersih sekiranya dari jenis ikan kecil, najis yang ada dalam perutnya adalah dimaafkan kerana kesukaran untuk membuangnya. Sekiranya ikan tersebut jenis yang besar maka fuqaha Hanafiah, Hanabilah, Ibn Arabi dan al-Dardir dari fuqaha Malikiah berpendapat sebaliknya. Adapun sekiranya ia dihukum bersih, syarak menetapkan hukum memakannya bergantung pula pada pandangan pakar perubatan yang dipercayai sama ada ia boleh memudaratkan ataupun tidak. Sekiranya mudarat maka tidak boleh dimakan kerana memberi kesan pada kesihatan, begitulah sebaliknya.
 
17. Ukuran kecil atau besar ikan tersebut menurut fuqaha ialah:
 
i. Apa yang menurut adat kebiasannya diakui atau disebut sebagai ukuran ikan kecil;
ii. Sekadar dua jari besarnya. Ini adalah pendapat al-‘Allamah ‘Ali al-Syabramallisi Rahimahullah.
 
18. Ulama moden seperti Dr. Yusof al-Qaradawi lebih cenderung memilih pendapat yang menghalalkan semua binatang yang ada di dalam air. Beliau menyebutkan binatang laut iaitu semua binatang yang hidupnya di dalam air. Binatang-binatang ini semuanya halal walau diperolehi dalam keadaan mana sekalipun, sama ada waktu diambilnya itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah bangkai, terapung atau tidak. Binatang-binatang tersebut sama ada ikan ataupun yang lain, seperti anjing laut, babi lalut dan sebagainya. Orang yang mengambilnya tidak lagi perlu diperbincangkan, apakah seorang muslim ataupun orang kafir.

19. Dalam hal ini Allah SWT memberikan keluasan kepada hamba-hambaNya dengan memberikan keharusan untuk makan semua binatang laut, tidak ada satupun yang diharamkan dan tidak ada satupun pensyaratan untuk menyembelihnya seperti yang berlaku pada binatang lain. Bahkan Allah SWT menyerahkan bulat-bulat kepada manusia untuk mengambil dan menjadikannya sebagai modal kekayaan menurut keperluannya dengan usaha semaksima mungkin untuk tidak menyeksanya.
 
20. Secara umumnya terdapat dua pandangan dalam isu ini, iaitu:
 
i. Pandangan yang menyatakan bahawa kandungan isi perut haiwan yang boleh di makan (termasuk ikan) adalah suci;

ii. Pandangan yang menyatakan bahawa kandungan isi perut ikan kecil sahaja yang dibenarkan, manakala kandungan isi perut daripada ikan yang besar adalah dianggap najis.
 
21. Sekiranya pandangan pertama diterima pakai maka tiada masalah untuk menerima dan memperaku proses sedia ada yang telah diamalkan sekarang. Sekiranya pandangan yang kedua diterima pakai, maka hanya ikan capelin yang dilihat boleh diperakukan kerana dari segi adatnya ia adalah ikan kecil yang boleh diproses tanpa dibuang perut atau najisnya, manakala ikan cod dan seumpamanya tidak boleh diproses sebelum dibuang kotoran atau perutnya terlebih dahulu.
 
22. Berasaskan pandangan, hujah dan dalil yang dikemukakan, pertimbangan-pertimbangan berikut turut diambilkira dalam penentuan hukum terhadap isu ini, iaitu:
 
i. Kandungan isi perut ikan adalah antara hukum yang tidak disebut secara jelas mengenainya sama ada dalam al-Quran mahupun Sunnah Rasulullah SAW;

ii. Sehubungan itu, terdapat perbezaan pendapat mazhab Shafi’i dalam isu ini. Walau bagaimanapun pendapat yang paling asah dalam mazhab Shafi’i menghukum kandungan isi perut dari perut ikan besar adalah dianggap najis.
 
iii. Terdapat juga pandangan mazhab-mazhab lain yang perlu dinilai terutama dalam masalah hukum yang melibatkan manfaat umum kepada masyarakat;
 
iv. Kesesuaian mengaplikasi kaedah umum balwa dalam masalah ikan yang terlampau banyak sehingga terlalu sukar untuk dibuang kandungan isi perut ikan satu persatu dengan syarat tidak memudaratkan manusia untuk memakannya;
 
v. Realiti semasa dalam industri komersil pemprosesan minyak ikan pada masa ini (yang dikuasai oleh orang bukan Islam) tidak mengamalkan dasar membersihkan perut ikan terlebih dahulu sebelum diproses;
 
vi. Mengambilkira kepentingan dan kegunaan minyak ikan kepada kesihatan manusia sama ada sebagai satu keperluan atau supplemen tambahan sahaja; dan
 
vii. Mengutamakan pendapat yang lebih mudah berbanding dengan pendapat yang ketat dalam isu ini dilihat lebih menepati kehendak al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menuntut supaya dipermudahkan sebarang urusan selagi mana tidak bertentangan dengan Hukum Syarak.

Wallahu A’lam.
 
 
Tarikh Keputusan: 
11 Feb, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Feb, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Feb, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-107

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa pada prinsipnya ulama bersepakat bahawa makanan termasuk ubat-ubatan yang dibenarkan oleh Islam untuk digunakan mestilah terdiri daripada bahan-bahan yang baik (toyyib) dan halal, serta tidak mempunyai unsur-unsur yang mendatangkan mudharat kepada kesihatan badan dan akal manusia.
   
 2. Muzakarah juga mendapati bahawa dalam proses penghasilan Vaksin Menactra® ini, tiada sebarang komponen bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan atau bahan-bahan yang diragui dari aspek syarak digunakan serta tiada perkongsian saluran pemprosesan dengan produk vaksin yang tidak halal.
   
 3. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum penggunaan Vaksin Menactra® adalah diharuskan.
 
Keterangan/Hujah: 
1. Menactra adalah vaksin steril diberikan secara intramuskular yang mengandungi antigen kapsul polisakarida Neisseria meningitides serogrup  A, C, Y dan W-135 yang dikonjugasi secara individual kepada protein difteria toxoid.
 
2. Vaksin Menactra perlu diberikan sebagai suntikan 0.5 ml melalui laluan intramuskular. Menactra adalah untuk suntikan rutin, imunisasi aktif kanak-kanak, remaja dan orang dewasa daripada usia 9 bulan hingga 55 tahun bagi pencegahan terhadap penyakit invasif yang disebabkan oleh meningitidis N serogrup A, C, Y dan W-135.
 
3. Untuk kanak-kanak berusia 9 sehingga 23 bulan, Menactra diberikan sebagai satu siri terdiri daripada 2 dos di dalam jarak sekurang-kurangnya tiga bulan di antara dos. Menactra adalah disyorkan untuk bayi dan kanak-kanak yang mempunyai risiko tinggi yang berusia daripada 9 hingga 23 bulan. Individu yang berusia dari 2 sehingga 55 tahun menerima satu dos sahaja.
 
4. Langkah-langkah pembuatan Polysaccharide Purified Bulk Powder adalah sama seperti vaksin Menomune A / C / Y / W-135 yang menggunakan Seed Bank System (sistem bank benih) bebas kompenan-kompenan sumber haiwan. Sumber-sumber bebas kompenan-kompenan sumber haiwan telah diluluskan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan sewaktu pendaftaran vaksin Menactra pada tahun 2010.
 
5. Pada prinsipnya ulama sepakat bahawa makanan (termasuk perubatan) yang dibenarkan oleh Islam menggunakannya adalah bahan yang baik (toyyib) yang tidak mempunyai unsur-unsur yang merbahaya kepada kesihatan badan dan akal manusia. A-Quran dan hadis telah memperakui bahawa setiap bahan yang asalnya halal dan bersih akan berubah hukum penggunaannya kepada haram jika wujud unsur-unsur najis ketika pemprosesan bahan tersebut dilakukan. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

ويحرم عليهم الخبائث
“Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor” (al-A’raf, ayat 156)
 
6. Bahan ubatan yang menggunakan bahan yang diragui kehalalannya adalah haram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
 
“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia; apakah ia termasuk bahagian yang halal atau haram. Maka sesiapa yang menjauhinya kerana hendak membersihkan agama dan kehormatannya maka dia akan selamat. Dan sesiapa yang mengerjakan sedikit pun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir jatuh kepadanya. Ingatlah, bahawa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. “
 
7. Formulasi Vaksin Menactra menggunakan seed bank bebas kompenan-kompenan bersumberkan haiwan untuk pengeluaran Polysaccharide untuk serogroup A, C, Y dan W-135 dan telah diluluskan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan.
 
8. Dalam proses penghasilan Vaksin Menactra ini, tiada sebarang kompenan bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan digunakan dalam master seed lot, working seed lot dan juga Polysaccharide Production serta tiada perkongsian saluran pemprosesan dengan produk vaksin yang tidak halal. Medium Watson Scherp HY-Soy yang digunakan sebagai medium agar tidak mengandungi kompenan-kompenan berasal daripada sumber haiwan.
 

Wallahu A’lam.

 
 
Tarikh Keputusan: 
21 Dec, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Dec, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
21 Dec, 2015
Oleh: 
Muzakarah Khas Bil. 3/2015

Keputusan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil. 3/2015 yang bersidang pada 21 Disember 2015 di Hotel Sama-Sama, KLIA, Sepang, Selangor Darul Ehsan telah membincangkan Hukum Rokok Elektronik dan Vape. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
                                                                  
1. Setelah mendengar taklimat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pembentangan kertas kajian hukum mengenai “Rokok Elektronik dan Vape”, Muzakarah mendapati bahawa:
 
 1. Rokok elektronik mengandungi Nikotin, Propylene Glycol, Vegetable Glycerin dan bahan perisa dan pewarna. Manakala vape pula mengandungi Propylene Glycol, Vegetable Glycerin dan bahan perisa dan pewarna.
 1. Bahan-bahan yang terkandung rokok elektronik dan vape tersebut boleh memudaratkan dan boleh memberi kesan kepada kesihatan  seperti ketagihan, menggalakkan pembekuan darah, kematian mengejut, iritasi pada mata, tekak dan kulit serta mampu membunuh sel paru- paru. Kandungan lain yang terdapat di dalam rokok elektronik dan vape juga boleh mendatangkan kesan sampingan kepada kesihatan.
 1. Prinsip passive smoker seperti pada rokok konvensional juga terpakai pada rokok elektronik dan vape di mana orang yang berada di sekeliling juga mendapat kesan hembusan wap yang keluar daripada rokok elektronik dan vape. Oleh itu, ia tidak hanya memberi mudarat kepada penghisap rokok elektronik dan vape  tersebut bahkan juga orang di sekeliling mereka.
 1. Berdasarkan dapatan kajian-kajian dari sudut perubatan dan saintifik yang dibentangkan tersebut, rokok elektronik dan vape masih tidak terbukti sebagai alternatif rawatan ketagihan berhenti merokok atau nikotin oleh perokok-perokok, malahan ia menyebabkan lebih ramai akan terjebak dalam permasalahan ini, termasuk remaja dan kanak-kanak.
2. Dari perspektif syarak, hukum pengharaman memakan atau meminum atau mengambil bahan-bahan yang memudaratkan disebut oleh ulama daripada keempat-empat mazhab iaitu Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali dalam kitab-kitab mereka. Mereka menyatakan bahawa bahan-bahan yang memudaratkan tubuh badan haram dimakan, diminum atau diambil sekalipun ia suci seperti racun, tanah, kaca dan seumpamanya.
 
3. Salah satu dalil umum dalam pengharaman penggunaan rokok elektronik dan vape ini ialah perbuatan tersebut memudaratkan tubuh. Syariat Islam melarang perbuatan dan tindakan yang membawa kepada kebinasaan dan memudaratkan diri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah, ayat 195:
                                                    
Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan”.
 
Hadith Nabi SAW:
“Tidak boleh mudharatkan (diri sendiri) dan memberi kemudharatan (kepada orang lain)”.
(Hadith riwayat Ahmad, Malik, Ibn Majah dan al-Daraqutni)
 
4. Antara kriteria kemudharatan yang diambilkira oleh Islam dalam pengharaman sesuatu makanan atau minuman atau bahan ialah:
 
   (i)   Kemudaratan bahan tersebut terbukti dengan jelas atau nyata;
   (ii)  Pengambilan bahan tersebut secara kebiasaannya (ghalib) boleh membawa kemudaratan;
   (iii) Kemudaratan merangkumi kemudaratan yang berlaku secara segera atau secara perlahan;
   (iv) Kemudaratan merangkumi sesuatu yang boleh membawa kematian, kehilangan/kerosakkan anggota,
        membawa penyakit berbahaya, atau kemudaratan pada akal;
   (v)  Bahan yang memudaratkan tersebut tidak mempunyai sebarang manfaat yang muktabar.
 
5. Penghujahan berasaskan kepada qiyas juga membuktikan bahawa rokok elektronik dan vape tidak berbeza hukumnya dengan rokok konvensional kerana kedua-duanya mempunyai ʿillah yang sama iaitu memudaratkan tubuh.
 
6. Penggunaan rokok elektronik dan vape adalah bentuk pembaziran yang diharamkan oleh agama kerana ia adalah perbelanjaan dalam perkara yang sia-sia, tidak berfaedah, dan malahan memudaratkan tubuh. Ia juga membebankan ekonomi negara bagi membiayai kos rawatan penyakit berkaitan.
 
7. Penggunaan rokok elektronik dan vape juga terdedah kepada penyalahgunaan yang boleh membawa kepada kegiatan pengedaran ganja dan dadah yang berbahaya. Justeru, adalah wajar perkara-perkara yang sangat terdedah kepada kemudaratan yang besar ditutup melalui penetapan hukum haram, berasaskan kepada kaedah sadd al-dharīʿah سد الذريعة iaitu “menutup pintu kerosakkan”
 
8. Berasaskan kepada maslahah umum, pihak pemerintah mempunyai kuasa untuk melarang penggunaan bahan-bahan yang memudaratkan kepada masyarakat bagi menjaga kepentingan umum (maslahah ammah) mereka berdasarkan kaedah fiqh:
 
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“Tindakan pemerintah terhadap rakyat hendaklah bergantung kepada maṣlaḥah”
 
9. Islam adalah agama yang lengkap yang sentiasa menjaga kehidupan manusia sejagat berdasarkan prinsip Maqasid Syariah iaitu menjaga agama, nyawa, aqal, keturunan dan harta. Penggunaan rokok elektronik dan vape ini sekiranya tidak dibendung, boleh meruntuhkan lima prinsip syarak ini.
 
10. Berdasarkan kepada hujah-hujah yang dikemukakan serta perbincangan dan pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli, Muzakarah memberi pandangan hukum bahawa penggunaan rokok elektronik dan vape adalah haram. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang menghisap rokok elektronik dan vape atau apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan rokok elektronik dan vape..
 
Wallahu A’lam.
 
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Tarikh Keputusan: 
3 Nov, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
2 Nov, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
3 Nov, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-108

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Pengurusan Pengebumian Jenazah Dalam Kalangan Warga Polis Diraja Malaysia. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa:
 
1. Anggota polis beragama Islam tidak diharuskan mengusung jenazah anggota polis bukan Islam sewaktu istiadat/upacara pengebumian dijalankan tanpa sebarang keperluan mendesak yang memerlukan dia melakukannya. Walaubagaimanapun sekiranya terdapat keperluan mendesak maka ia diharuskan dengan syarat tidak terlibat dalam sebarang upacara keagamaan.
 
2. Jenazah anggota polis beragama Islam tidak harus diusung oleh anggota polis bukan Islam sewaktu istiadat/upacara pengebumian dijalankan tanpa sebarang keperluan mendesak kerana orang Islam hendaklah diutamakan dalam urusan berkaitan agama Islam dan tujuan mengiringi jenazah adalah sebagai syafaat kepada jenazah.
 
3. Anggota polis beragama Islam adalah dilarang terlibat tanpa sebarang keperluan mendesak dalam pancaragam sewaktu upacara pengkebumian anggota polis bukan beragama Islam.
 
4. Melepaskan tembakan selepas pengebumian jenazah anggota polis beragama Islam adalah dilarang kerana muzik dan bunyi-bunyian tidak dibenarkan di tanah perkuburan.
 
5. Tiupan bugle selepas upacara pengebumian dijalankan adalah dilarang kerana ia termasuk meninggikan suara di tanah perkuburan serta upacara tersebut tiada faedah dari segi syarak.
 
6. Penggunaan bunyi-bunyian atau muzik adalah dilarang dalam pengurusan jenazah orang Islam samada dalam tentera atau sebagainya.
 
7. Penggunaan pakaian seragam anggota tentera yang mengandungi kalimah Allah dan Muhammad kepada mayat anggota tentera samada Islam atau bukan Islam adalah dilarang.
 
Tarikh Keputusan: 
3 Nov, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
2 Nov, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
3 Nov, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-108

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Had Kemuallafan Seseorang Saudara Baru. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah mengambil perhatian terhadap kebimbangan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu bahawa setakat ini tiada keseragaman oleh negeri-negeri tentang had tahun bagi seseorang untuk dipanggil muallaf dan ini boleh mengakibatkan golongan Saudara Baru/ Muallaf menuntut hak-hak seperti zakat di negeri-negeri lain yang mungkin had tahun lebih lama atau mungkin tiada dinyatakan langsung.
 
2. Muzakarah berpandangan bahawa penyelarasan tentang had tahun ini sangat perlu bagi mengelakkan golongan Saudara Baru/Muallaf ini meminta-minta dan sekiranya pengurusan kebajikan Saudara Baru/Muallaf ini dilaksanakan dengan betul, sekurang-kurangnya tempoh tiga (3) tahun sudah mencukupi untuk mereka mendapat bimbingan dan pendidikan Islam. Mereka juga boleh memohon bantuan zakat di bawah asnaf lain sekiranya layak.
 
3. Bagi memantapkan lagi pengurusan kebajikan golongan Saudara Baru/Muallaf di Malaysia, Muzakarah bersetuju menerima cadangan supaya diwujudkan penyeragaman had tempoh panggilan Muallaf Saudara Baru negeri-negeri seluruh Malaysia seperti yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu.
 
4. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju menetapkan had tempoh maksima bagi seseorang Saudara Baru dipanggil Muallaf ialah lima (5) tahun. Walaubagaimanapun, selaras dengan kuasa agama adalah di bawah bidang kuasa negeri, maka Majlis Agama Islam Negeri berhak membuat sebarang pengecualian yang dikehendaki.
 
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Tarikh Keputusan: 
3 Nov, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
2 Nov, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
3 Nov, 2015
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-108

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-108 yang bersidang pada 2-3 November 2015 telah membincangkan mengenai Hukum Penjualan Produk Menggunakan Ayat Ruqyah (Ayat Al-Quran) Untuk Tujuan Komersial. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan  bahawa Islam tidak menafikan penggunaan ruqyah dan Rasulullah s.a.w menyebutkan bahawa sebaik-baik ubat ialah ayat-ayat al-Quran dan Baginda membolehkan untuk meruqyah selama mana tidak berlaku syirik.
 
2. Berdasarkan dapatan kajian yang dikemukakan, Muzakarah mendapati bahawa isu produk yang dilabelkan sebagai ‘makanan sunnah’ dan makanan/minuman yang diruqyahkan dengan ayat al-Quran serta zikir semakin berleluasa dan menjadi pelan pemasaran pengusaha produk-produk makanan dan barangan di Negara ini.  Ia telah menjadi kaedah untuk melariskan produk bersandarkan perkataan ‘makanan sunnah’ dan ruqyah.
 
3. Sehubungan itu, sebagai sadd az-Zarai’ kepada unsur-unsur penipuan dan penyalahgunaan ayat-ayat al-Quran untuk tujuan komersial,  Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penggunaan ruqyah dan istilah ‘makanan sunnah’ secara tidak bertanggungjawab untuk tujuan mengaut keuntungan dan melariskan produk perlu dihentikan kerana dibimbangi ia termasuk dalam perbuatan memperdagangkan ayat-ayat al-Quran yang ditegah oleh ajaran Islam.
 
4. Oleh hal yang demikian, Muzakarah menggesa supaya perbuatan tersebut ditangani segera supaya istilah ‘makanan sunnah’ ini tidak difahami oleh masyarakat dalam konteks yang tidak tepat, dan penggunaan ruqyah tidak disalahgunakan sehingga menggugat akidah sekiranya masyarakat meyakini keberkesanan ruqyah pada sesuatu produk tersebut mengatasi usaha dan ikhtiar serta kekuasaan Allah SWT.
 
5. Muzakarah juga bersetuju memutuskan supaya penggunaan ruqyah pada sesuatu produk untuk tujuan komersial tidak dibenarkan samada untuk tujuan pelabelan, pengiklanan atau promosi.
 
Tarikh Keputusan: 
18 Aug, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
18 Aug, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
18 Aug, 2015
Oleh: 
Muzakarah Khas Bil. 2/2015

Keputusan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil. 2/2015 yang bersidang pada 18 Ogos 2015 telah membincangkan mengenai isu Penyucian Dividen Simpanan Ahli KWSP Sedia Ada Sebelum Bertukar Ke Akaun KWSP Yang Diuruskan Mengikut Prinsip Syariah (KWSP-Islamik). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Setelah meneliti fakta-fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan Muzakarah mendapati bahawa:
 
1. Selaku pemegang amanah ke atas simpanan ahli KWSP, keuntungan yang diperolehi oleh KWSP adalah berbentuk takassub (usaha)  dan bukan secara ghasab (pengambilan harta tanpa hak atau secara zalim). Dividen yang diterima oleh ahli KWSP diperolehi melalui transaksi pelaburan yang dilakukan mengikut lunas undang-undang dan berdasarkan kontrak yang dipersetujui bersama.
 
2. KWSP merupakan pemegang amanah yang diberi mandat untuk menguruskan simpanan ahli-ahli di bawah Akta KWSP 1991, di mana majikan diwajibkan untuk mencarum dengan KWSP bagi pihak ahli dan setakat ini tiada sebarang pilihan diberikan kepada ahli dan mereka tiada hak tasarruf (mengurus) dalam urusan simpanan mereka sejak dari awal mencarum dalam KWSP. Simpanan tersebut akan menjadi hak dan milik ahli KWSP setelah mencapai had umur yang ditetapkan.
 
3. Berdasarkan amalan semasa perbankan dan kewangan Islam di Malaysia, tiada sebarang ketetapan yang pernah dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia atau Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang mewajibkan pelanggan perbankan Islam untuk menyucikan terlebih dahulu sebarang pendapatan tidak patuh syariah yang diterima sama ada daripada aktiviti perbankan konvensional atau daripada sumber-sumber lain sebelum boleh mendeposit atau melabur ke dalam produk patuh syariah yang ditawarkan oleh institusi perbankan dan kewangan Islam.
 
4. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia juga telah mengeluarkan resolusi membenarkan segala dividen yang diterima daripada produk konvensional dilaburkan semula ke dalam produk patuh syariah.
 
5. Sehubungan itu, berdasarkan hujah-hujah yang dikemukakan dan bagi menjaga kepentingan dan maslahah ahli KWSP yang beragama Islam,  Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa KWSP tidak diwajibkan untuk melakukan penyucian terhadap dividen simpanan semua ahli KWSP yang bersetuju untuk bertukar ke akaun KWSP-Islamik.
 
Tarikh Keputusan: 
20 Apr, 2015
Tarikh Mula Muzakarah: 
20 Apr, 2015
Tarikh Akhir Muzakarah: 
20 Apr, 2015
Oleh: 
Muzakarah Khas Bil. 1/2015

Keputusan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia Bil. 1/2015 yang bersidang pada 20 April 2015 telah membincangkan mengenai Cadangan Pindaan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Kali Ke-106 Mengenai Isu Umat Islam Yang Terlibat Dengan Perjuangan Islamic State (IS). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
1. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, Muzakarah  berpandangan bahawa kecenderungan dan keghairahan umat Islam untuk berjihad atas nama IS di bumi Syria adalah berpunca daripada kekeliruan dalam memahami konsep jihad dan mati syahid yang sebenar mengikut Hukum Syarak. Seruan jihad dan mati syahid yang dipegang oleh mereka adalah bercanggah dengan Islam dan boleh membawa kepada kekufuran kerana mereka menghalalkan darah sesame umat Islam.
 
2. Muzakarah bersetuju menegaskan bahawa perjuangan kumpulan militant IS adalah bertentangan dengan ajaran Islam, amalan demokrasi dan nilai kemanusiaan sejagat. Sehubungan itu, selaras dengan prinsip dan ajaran Islam yang menolak keganasan dan pembunuhan sesame manusia, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa adalah haram bagi umat Islam menyertai kumpulan militan yang membawa ideologi keganasan dan melakukan pembunuhan, radikal dan ekstrim seperti Kumpulan IS kerana ia bercanggah dengan prinsip ajaran Islam dan ia boleh menggugat keselamatan dan kestabilan Negara.
 
3. Muzakarah menasihatkan seluruh umat Islam di Malaysia supaya tidak mudah terpengaruh atau terjebak dengan keganasan dan propaganda perjuangan Kumpulan IS ini kerana perjuangan mereka tidak tergolong sebagai jihad dan kematian mereka juga tidak dikategorikan sebagai syahid menurut kerangka Hukum Syarak.
 
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Syndicate content