Golongan Anti Hadith

Tarikh Keputusan: 
5 Jan, 1996
Keputusan: 
1. Mana-mana orang atau kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku berikut:

(a) 'Hadis Satu Penilaian Semula' yang dikarang oleh Kassim Ahmad;
(b) 'Hadis Jawapan Kepada Pengkritik' yang dikarang oleh Kassim Ahmad;
(c) 'Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu: Hadis Di dalam Al-Quran' yang dikarang oleh Hj. Idris Abd. Rahman;
(d) 'Bacaan' yang dikarang oleh Othman Ali;
(e) 'The Computer Speaks; God's Message To the World' yang dikarang oleh Dr. Rashad Khalifa; dan
(f) Risalah "Iqra" terbitan Jemaah Al-Quran Malaysia;

(selepas ini disebut secara kolektif sebagai 'buku-buku dan risalah tersebut') adalah murtad.

2. Mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(1) untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah tersebut.

(2) untuk mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan atau mengedarkan buku-buku dan risalah tersebut atau mana-mana bahagian buku-buku dan risalah tersebut dalam;

(i) apa-apa bentuk versi atau variasinya;
(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;
(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku dan risalah tersebut itu pada atau atas apa-apa bahan sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(3) untuk menjadi anggota atau pemimpin mana-mana kumpulan yang tersebut dalam perenggan 1 atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian.

Keterangan/Hujah: 
Bahawa Hadith Nabi Muhammad SAW adalah satu sumber syariat Islam yang wajib dipegang oleh umat Islam berdasarkan :

a) Ayat-ayat al-Qur"an antara lain merujuk kepada:
i. Surah al-Hasyr : ayat 7
ii. Surah an-Nisa' : ayat 59, 65, 80, 105, 150-151
iii.Surah Ali "Imran: ayat 31-32
iv. Surah an-Nahl : ayat 44

b) Hadith Nabi SAW antara lain bermaksud :
i."Ikutilah Sunnahku dan Sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku dan berpegang teguhlah padanya" (H.R. Al-Hakim)
ii."Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, Kitab Allah dan Sunnahku, tidak kamu sesat selama berpegang padanya" (H.R. Tirmizi)

c) Ijma' para sahabat Rasulullah SAW sama ada ketika hayat baginda ataupun sesudah baginda wafat.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Feb, 1996
Nombor Rujukan: 
PMM/0020 Klt.2 (26)
Akta/Enakmen: 
No. 78
Negeri/Group: