Johor

Tulisan Khat Berbentuk Manusia

Tarikh Keputusan: 
30 Oct, 2008
Keputusan: 
1.     Khat yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah, ayat Al-Quran, Al-Hadis, kalimah zikir dan sebagainya, dengan membentuk huruf-huruf dan tulisan tersebut menjadi seperti bentuk manusia dan haiwan adalah dilarang.
2.     Penulisan ayat Al-Quran dan Hadis dalam bentuk khat yang sukar untuk dibaca dan boleh berlaku kesalahan dalam pembacaan adalah dilarang, kecuali dijelaskan dibawahnya dengan tulisan yang terang lagi boleh dibaca.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
4 Jun, 2009
Nombor Rujukan: 
: [JMJ.351/04/01/6/26; PUNJ.N.700-1/20/1-15(6)l
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (JOHOR) 2003 (Enakmen 16 Tahun 2003) Pemberitahuan di Bawah Subseksyen 48(6)

Ajaran Azhar bin Wahab

Tarikh Keputusan: 
30 Oct, 2008
Keputusan: 
 
Ajaran Azhar bin Wahab adalah menyalahi akidah, syariah serta akhlak Islam. Oleh itu, segala bentuk kefahaman yang dibawa dari ajaran tersebut adalah dilarang daripada diamalkan, dipelajari dan dilarang mengajarnya. Semua pihak yang terlibat dengan ajaran tersebut hendaklah bertaubat dengan segera.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
14 Jun, 2009
Nombor Rujukan: 
[JMJ.351/04/01/6/18; PUNJ.N.700-1/201-15(5)]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Pelan Perlindungan Takaful Wakaf

Tarikh Keputusan: 
27 May, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
Mewujudkan Pelan Perlindungan Takaful Wakaf Oleh Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad (Hltm Takaful).
 
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 27 Mei 2010 telah membincangkan mengenai " Fatwa Mewujudkan Pelan Perlindungan Takaful Wakaf Oleh Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad (Hltm Takaful) ".
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
“ Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor bersetuju meluluskan nama ” produk takaful badal haji dan wakaf ” sebagaimana dicadangkan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah Hong Leong Tokio Marine Takaful”.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(W)161
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Keharusan Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran Atau Penerimaan

Tarikh Keputusan: 
14 Jun, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
Keharusan Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kwsp) Sejurus Pengeluaran Atau Penerimaan
 
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 14 Jun 2012 telah membincangkan mengenai Keharusan Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran Atau Penerimaan.
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
“ Pencaruman kumpulan wang simpanan pekerja (KWSP) adalah diharuskan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan kumpulan wang simpanan pekerja (KWSP) tersebut jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun. “
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Ditinggalkan

Tarikh Keputusan: 
14 May, 2013
Huraian Tajuk/Isu: 
Sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Ditinggalkan
 
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 4 Rejab 1434 Bersamaan 14 Mei 2013 telah membincangkan mengenai Sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Ditinggalkan.
 
 Alhamdulillah fatwanya:
 
Setelah membuat kajian dan juga penyelidikan di dapati tidak ada sumber sohih yang boleh membuktikan bahawa lambang A  adalah ajaran yahudi. walaubagaimanpun terdapat satu hadis yang mengatakan bahawa apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dengan keseluruh tapak tangannya bukan dengan jari telunjuknya sahaja.
 
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
5 Jan, 2013
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(IB-AM)/

Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Tarikh Keputusan: 
17 Jan, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 17 Januari 2012 telah membincangkan mengenai "Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah "
 
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
“ Pelaksanaan wasiat wajibah adalah wajib menurut hukum syara’ tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut:
 
 1. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan  ( cucu )  ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.
 2. Hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan.
 3. Cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardu atau ta’sib maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah.
 4. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk.
 5. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut.
 6. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan ahli- ahli waris yang lain.
 7. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiariah dan hutang piutang.
 
Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan.”
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ 351/05/( F ) / 51
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Membendung Pengaruh Syiah

Tarikh Keputusan: 
9 Jan, 2012
Keputusan: 
 
 1. Adalah ditetapkan bahawa umat Islam di Negeri Johor hendaklah mengikut undang-undang dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlis Sunnah Wal Jama’ah dari segi aqidah berpandukan mazhab Al-Asya’irah dan Al-Maturidiah, Syariah berpandukan mazhab Syafi’e. Walaubagaimanapun tiga mazhab yang mu’tabar iaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu dan dari segi akhlak hendaklah berpegang dengan akhlak Islamiyyah.
   
 2. Bahawa Fahaman dan Ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahlis Sunnah Wal Jama’ah yang boleh menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan Negara.
   
 3. Fahaman dan Ajaran ini perlu disekat keseluruhannya dari berkembang di Negeri Johor Darul Ta’zim berdasarkan terdapat beberapa pencanggahan di dalam fahaman tersebut sama ada dari sudut Aqidah, Syariah dan Akhlaq.
   
 4. Oleh itu, mana-mana orang Islam atau kumpulan adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut kerana ia bertentangan dengan pegangan Ahlis Sunnah Wal Jama’ah. Larangan ini meliputi:
  1. Untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau untuk menyebarkan ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman yang terkandung di dalam ajaran dan fahaman Syiah; atau
    
  2. Untuk menerbitkan apa-apa bentuk versi atau variasi atau apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publisiti, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media, atau apa-apa kaedah yang boleh membawa kepada penyebaran ajaran-ajaran tersebut; atau
    
  3. Untuk menjadi anggota atau pemimpin mana-mana golongan Syiah atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian.
    
 5. Adalah ditetapkan mana-mana Umat Islam di Negeri Johor yang mengingkari Fatwa ini adalah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 9 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997.
   
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
16 Feb, 2012
Nombor Rujukan: 
Jil. 56 No. 4
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor) 2003
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Warta Membendung Pengaruh Syiah

Tarikh Keputusan: 
12 Jul, 2011
Keputusan: 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
9 Jul, 2013
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/04/01/6/30
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Menternak Katak

Tarikh Keputusan: 
23 Jan, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 23 Januari 2012 telah  membincangkan  mengenai " Hukum Menternak Katak "
 
Alhamdulillah fatwanya seperti berikut:
 
" Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf ulamak. Menurut jumhur ulamak, perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah haram kerana ia adalah dua alam."
 
 
والله اعلم بالصواب
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ351/05/(ML)/51bil(2)

Hukum Rujuk Dengan Persetubuhan

Tarikh Keputusan: 
21 Mar, 2012
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 21 Mac 2012 telah membincangkan  mengenai " Hukum Rujuk Dengan Persetubuhan "
 
Alhamdulillah fatwanya seperti berikut:
 
" Rujuk melalui persetubuhan adalah sah menurut hukum syarak."
 
 
 
والله اعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(MK)/21
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Had Maksimum Upah Kutipan Amil Harta

Tarikh Keputusan: 
27 Jun, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 27 Jun 2012 telah membincangkan mengenai " Had Maksimum Upah Kutipan Amil Harta" 
 
Alhamdulillah fatwanya:
 
" Harus menurut hukum syarak pihak uli amri (pemerintah) membuat peraturan-peraturan berkaitan dengan pengurusan amil harta. Perkara ini adalah berdasarkan kepada kaedah fiqhiyah:
 
" تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة " 
Ertinya: " Tindakkan yang dilakukan oleh penguasa ( imam) ke atas masyarakat adalah mengandungi maslahah dan kepentingan umum.
 
Oleh itu, berdasarkan kepada usaha dan tugas amil harta dalam memastikan kutipan zakat negeri Johor meningkat dari semasa ke semasa, maka had maksimum bagi setiap transaksi amil harta dinaikkan dari RM20,000 kepada RM50,000. Manakala, kadar upah amil harta adalah tetap seperti sedia ada iaitu 1/16."
 
 والله اعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(IB)/70 bil(2)

Hukum Berkhatan Bagi Perempuan Muslim

Tarikh Keputusan: 
14 Jun, 2013
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum Berkhatan Bagi Perempuan Muslim
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 14 jun 2012 telah  membincangkan  
mengenai "  Hukum Berkhatan Bagi Perempuan Muslim "
 
 
Alhamdulillah fatwanya seperti berikut:
 
" Berkhatan bagi perempuan muslim adalah harus menurut hukum syarak, walaubagaimanapun ia hendaklah dilakukan oleh pengamal kesihatan wanita sahaja yang telah dilatih dan hendaklah menjaga hukum dan adab serta mematuhi peraturan semasa menjalankan proses barkhatan tersebut." 
 
 والله اعلم بالصواب
 
 
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(IB)/72 bil(2)
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Menggunakan Wang Zakat Asnaf Untuk Diberikan Kepada Kumpulan Penyelidikkan Al Quran Braile Elektronik Untuk Kegunaan Golongan Orang Kurang Upaya (OKU)

Tarikh Keputusan: 
7 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang  pada 18 Ramadhan 1433H bersamaan 7 Ogos 2012M telah  membincangkan  mengenai  "Hukum Al-Quran Braile Elektronik Untuk Kegunaan Orang Kurang Upaya (OKU) Penglihatan"
 
Alhamdulillah fatwanya seperti berikut:
 
" Harus menurut hukum syarak menggunakan wang zakat daripada peruntukkan asnaf fi sabilillah untuk diberikan kepada kumpulan penyelidikkan al quran braile elektronik untuk kegunaan golongan orang kurang upaya (OKU) penglihatan dibawah kendalian sekretariat projek e-braile al quran Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia, Johor."
 
والله اعلم بالصواب
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(LL)/59
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Penyelidikan Mengenai Industri Pelancongan dan Penternakan Buaya dan Lembu Wagyu

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 2013
Huraian Tajuk/Isu: 
Penyelidikan Mengenai Industri Pelancongan dan Penternakan Buaya dan Lembu Wagyu
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 6 Jamadil Akhir 1434 Hijriah bersamaan 17 april 2013 Miladiah telah membincangkan mengenai " Penyelidikan Mengenai Industri Pelancongan dan Penternakan Buaya dan Lembu Wagyu".
 
Alhamdulillah, fatwanya seperti berikut:
 
BUAYA.
 
 1. Menternak Buaya bagi tujuan pelancongan disamping sebagai pusat penyelidikan ilmu adalah Harus menurut Hukum Syara’.
 
 1. Hukum menjual cenderamata yang dihasilkan daripada pengambilan anggota-anggota buaya seperti gigi, kulit, kuku dan sebagainya adalah Harus menurut Hukum Syara’.
 
 1. Hukum menggunakan barang-barang yang di hasilkan daripada kulit buaya seperti beg tangan, kasut, tali pinggang dan sebagainya adalah Harus menurut Hukum Syara’ dengan syarat dilakukan proses samak terhadap kulit tersebut.
 
 1. Hukum menjual Buaya hidup dan Daging Buaya kepada orang bukan Islam adalah Harus menurut Hukum Syara’.
 
 1. Hukum menjual Buaya hidup kepada orang Islam adalah Harus menurut Hukum Syara’.
 
 1. Hukum mengambil manfaat daripada anggota-anggota Buaya bagi tujuan rawatan dan perubatan yang telah dibuktikan kemujarabannya melalui kaedah sains adalah Harus menurut Hukum Syara’.
 
 1. Hukum menghasilkan Minyak Wangi daripada Tulang Belulang Buaya adalah Tidak Harus menurut Hukum Syara’.
 
Fatwa ini adalah khusus untuk projek penternakan Buaya yang diusahakan oleh Syarikat Johor Corporation sahaja.
 
 
LEMBU WAGYU.
 
 1. Menternak Lembu Wagyu dengan memberi minum arak untuk tujuan dijual dagingnya adalah Haram menurut Hukum Syara’.
 
 1. Menjual dan membeli Daging Lembu Wagyu yang diberi minum arak adalah Haram menurut Hukum Syara’.
 
 1. Makan Daging Lembu Wagyu yang diberi minum arak kepada Orang Islam adalah Haram menurut Hukum Syara’.
 

       والله اعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ.351/05/(ML)/56

Wasiat Wajibah

Tarikh Keputusan: 
31 Jul, 2012
Keputusan: 
Wasiat wajibah hendaklah dilaksanakan di Negeri Johor Darul Yakzim kerana ia menepati hokum syara’, tertakhluk kepada syarat-syarat seperti berikut:
 
      I.        Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.
     II.        Hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal terlebih dahulu daripada datuk dan nenek atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainana.
    III.        Cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardhu atau ta’sib maka mereka tidak layak untuk mendapatkan wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah.
   IV.        Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu dan bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk.
    V.        Sekiranya datuk atau nenek telah memberi harta kepada cucu lelaki melalui hibah, waqaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut.
   VI.        Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan ahli-ahli waris yang lain.
  VII.        Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiariyah dan hutang piutang.
 VIII.        Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
30 Sep, 2012
Nombor Rujukan: 
[JMJ.351/04/01/6/31; PUNJ.N.700-1/20/1-31(2)l
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (JOHOR) 2003 (Enakmen 16 Tahun 2003) Pemberitahuan di Bawah Subseksyen 48(6)

Produk Biskut Berbentuk Ikan

Tarikh Keputusan: 
9 Mar, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 23 Rabiul Awal 1431 bersamaan 9 March 2010 teah membincangkan mengenai Produk Biskut Berbentuk Ikan Perisa Sayur Dan Perisa Keju Oleh Win Win Food Industries Sdn. Bhd..
 
Alhamdulillah fatwanya :
 
"Membuat produk makanan menyerupai bentuk haiwan adalah harus mengikut syara' kecuali haiwan seperti babi, anjing dan juga haiwan yang jijik menurut pandangan masyarakat".
 
 

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Status Puasa Bagi Pesakit Yang Menerima Rawatan Dialisis Peritonial

Tarikh Keputusan: 
18 Aug, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 27 Syaaban 1430 bersamaan 18 Ogos 2009 telah membincangkan mengenai Status Puasa Bagi Pesakit Yang Menerima Rawatan Dialisis Peritonial.
 
Alhamdulillah fatwanya :
 
" Rawatan Dialisis Peritonial Dan Hemodialisis yang dilakukan pada siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa "
 
 
والله أعلم بالصواب.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pinggan Mangkuk Berasaskan Serbuk Tulang (Bone Ash)

Tarikh Keputusan: 
5 Apr, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1431 bersamaan 5 April 2010 telah membincangkan mengenai Pinggan Mangkuk Berasaskan Serbuk Tulang (Bone Ash).
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
 1. Penggunaan perkakas pinggan mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (Bone Ash) yang diperbuat daripada serbuk tulang babi adalah tidak harus mengikut hukum syara' dan wajib ditinggalkan penggunaannya.
   
 2. Penggunaan perkakas pinggan mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (Bone Ash) yang tidak halal dimakan selain daripada babi juga tidak harus digunakan.
   
 3. Penggunaan perkakas pinggan mangkuk berasaskan serbuk tulang haiwan (Bone Ash) yang halal dimakan tetapi tidak disembelih juga tidak harus digunakan.
   
 4. Fatwa ini hanya terlaksana dengan adanya pembuktian saintifik yang jelas terhadap bahan kandungan pinggan mangkukk tersebut.
   
 5. Walaupun belum terdapat pembuktian secara saintifik dengan bahan kandungan, umat islam dinasihatkan supaya tidak menggunakan pinggan mangkuk yang diperbuat daripada tulang untuk mengelakkan keraguan. Ini berdasarkan hadis Rasullullah SAW :

  Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan.
  (Riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai)
   

 6. Larangan penggunaan pinggan mangkuk yang tertera di atas adalah berasaskan konsep Al-Ihtiyat (berhati-hati) demi menjamin kesucian melaksanakan ibadah dalam kehidupan ".

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembayaran Zakat Perniagaan

Tarikh Keputusan: 
8 Sep, 2010
Huraian Tajuk/Isu: 
 
 
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Ramadhan 1430 bersamaan 8 September 2009 telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Perniagaan Bagi Program Rumah Murni Malaysian Industrial Developement Finance Berhad (MIDF).
 
Alhamdullillah fatwanya seperti berikut :
 
" Semua individu dan syarikat hendaklah membayar zakat harta dan zakat perniagaan secara keseluruhan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor.
 
Majlis Agama Islam Negeri Johor boleh memberi peruntuklan yang dipohon oleh pembayar zakat samada individu ataupun syarikat untuk mereka mengagihkan sendiri kepada asnaf-asnaf penerima zakat yang telah dikenalpasti oleh pihak pembayar berdasarkan dengan garis panduan daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor.
 
Oleh itu Program Rumah Murni Malaysia Industrial Development Finance Berhad (MIDF) yang tidak melibatkan peranan Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagai badan autoriti menguruskan wang zakat maka ia bukanlah dikira sebagai zakat perniagaan tetapi sebagai sumbangan kepada masyarakat (khidmat sosial) ".
 
 
 

والله أعلم بالصواب

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content