Ibadah

Penetapan Had Selisih Arah Qiblat Yang Dibenarkan Bagi Mihrab Masjid/Surau Yang Telah Dibina Dan Penduduk Yang Berada Jauh Dari Makkah

Tarikh Keputusan: 
24 Feb, 2010
Keputusan: 

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan beberapa perkara berikut:

a) Menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali ke-79 pada tahun    2007 seperti berikut :

i. Arah menghadap qiblat merupakan perkara ijtihadi dan zanni. Penentuan had tidak melebihi 3 darjah bagi pesongan mihrab yang dibenarkan tidak perlu ditetapkan.

ii. Oleh itu, Muzakarah memutuskan bahawa had berpaling yang dibenarkan dari qiblat tidak perlu difatwakan, tetapi boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam pembinaan masjid dan surau baru.

b) Menggunapakai kaedah jihah Ka’abah dalam menangani isu arah qiblat yang terpesong bagi mihrab masjid/surau dan orientasi tanah perkuburan Islam yang telah digunakan semenjak sekian lama. Kaedah ini adalah berdasarkan pendapat Jumhur Ulama’ yang berhujah dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmizi yang bermaksud “apa yang di antara timur dan barat adalah qiblat”.

c) Penetapan arah qiblat berdasarkan jihah membenarkan had berpaling yang lebih luas daripada qiblat sebenar berbanding penetapan berdasarkan ‘ain qiblat atau Kaabah.

d) Saf dan mihrab masjid/surau serta orientasi tanah perkuburan Islam yang telah digunakan sejak sekian lama tetapi didapati terpesong dari arah qiblat sebenar tidak perlu disemak semula atau diubah jika saf, mihrab dan orientasinya masih menghadap jihah Kaabah.

e) Bagi pembinaan masjid/surau dan pembukaan tanah perkuburan Islam yang baru di Negeri Melaka, pengukuran arah qiblat hendaklah dibuat berdasarkan kedudukan ‘ain Kaabah secara dzan dengan menggunakan instrumen berkejituan tinggi dan disahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka bagi memastikan ketepatannya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kadar Pengiraan Dan Penentuan Nilai Fidyah Bagi Negeri Melaka

Tarikh Keputusan: 
2 Apr, 2009
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 2/2009 yang bersidang pada 2 April 2009 telah membincangkan Kadar Pengiraan Dan Penentuan Nilai Fidyah Bagi Negeri Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :

a) Menetapkan bahawa kaedah pengiraan fidyah puasa di Negeri Melaka adalah berdasarkan formula berikut :

Bilangan Hari Puasa Yang Ditinggalkan x Jumlah Pertambahan Bilangan Tahun x Nilai Fidyah Semasa = Jumlah Fidyah Puasa Perlu Dibayar

b) Menetapkan bahawa nilai fidyah semasa di Negeri Melaka adalah bersamaan dengan kadar 1/4 daripada harga zakat fitrah tahun semasa bagi negeri Melaka.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Nov, 2009
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/06
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Fatwa Mengenai Sembahyang Jumaat Di Dalam Penjara Atau Pusat Tahanan

Tarikh Keputusan: 
23 Sep, 2001
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada  23hb September 2001 telah membincangkan mengenai mengenai sembahyang Jumaat di dalam penjara atau pusat tahanan. Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa seperti berikut:
 
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jamaah Ulama’ yang bersidang pada 5 Rajab 1422H bersamaan 23hb. September 2001M dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan membuat Fatwa yang berikut :-

Sembahyang Jumaat di dalam penjara atau pusat tahanan adalah diharuskan dengan syarat-syarat seperti: 

1. Tahap keselamatan untuk mengadakan Sembahyang Jumaat tersebut adalah terjamin.Perkara ini bergantung kepada kemampuan pihak berkuasa terbabit.

2. Hendaklah ada bersama jemaah Jumaat ini seorang Imam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan empat (4) orang pemastautin dari mukim pusat tahanan tersebut

 
Keterangan/Hujah: 

 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Mar, 2002
Akta/Enakmen: 
No 271

Permohonan Penetapan Sempadan Kariah Permatang Ilmu, Kuala Sungai Baru, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
16 Jun, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1.    Bersetuju dengan sempadan Kariah Permatang Ilmu yang dicadangkan seperti berikut:

“Bagi sempadan kariah Permatang Ilmu meliputi seluruh kawasan yang bermula dari lot 2095 (Masjid Permatang Ilmu), Kolej Teknologi Islam Melaka (lot 2094, 1486, 758, 20 dan 823), merentasi tali air terus ke lot 1418, berpatah ke Barat Laut melalui sempadan lot 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539 terus ke sempadan lot 2097, 1575, 2010, 1784, 2119, 2120, 1925, 1406, 1407, berpatah ke Tenggara merentasi sebahagian lot (1407, 403, 404, 405, 406, 407, 1513, 409, 1271, 1270, 1269, 414 hingga lot 1267), berpatah ke Barat Daya ke sempadan lot 364, berpatah ke Tenggara melalui sempadan lot 1169, 1216, 1430, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1210, 1209, 1208, 1207, 1206, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1425, 1424, 1199, 1198, berpatah ke Barat Daya terus ke sempadan lot 1176 hingga ke jalanraya besar Kuala Sungai Baru ke Kuala Linggi dan mengikuti jalanraya sebelah kanan arah Kuala Linggi hingga sempadan lot 252 berpatah ke Timur laut mengikuti sebahagian lot 252, 271, berpatah ke Barat Laut terus ke sempadan lot 273, 274, 275, 1127, 279, berpatah ke Timur Laut mengikuti sempadan lot 280 terus merentasi sebahagian lot 1184, berpatah ke Barat Laut mengikuti sempadan lot 1185 hingga ke sempadan lot 1572, 1571, 1570 dan terus ke lot 1579, seterusnya  mengikut sempadan lot 1301, 1302, 1999, PT271, PT272 hingga bertemu semula dengan sempadan lot 2095 (Masjid Permatang Ilmu)”.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Penetapan Semula Sempadan Kariah Bukit Gedong, Melaka.

Tarikh Keputusan: 
5 Sep, 2006
Keputusan: 
Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju menetapkan bahawa sempadan baru Kariah Bukit Gedong seperti berikut:

'Sempadan kariah Bukit Gedong bermula dari Laut Selat Melaka lot 2983 (Tanjung Samudera) melalui jalan Haji Zainal ke timur laut melalui sempadan lot 401, 402 kemudian belok ke timur melalui lot 400, 399, 417, 425, 2186, 2441 (Tanah Imigresen), 479, 480, 484, kemudian mengikuti jalan Bukit Gedong ke lot 1443, 1442, 1439, 1849, 2498 melintasi jalan Tanjung Kling ke lot 2502, 2501, 2500, 2531, 1400, 2527, 2526, 2525, 1416, 1415, 1414, 1361, 1362, 1363, 2389, sebahagian dari lot 1366 (tanah wakaf Tanjung Kling tetapi digunakan untuk tanah perkuburan Bukit Gedong) melalui jalan merentasi tanah perkuburan lot 1366 ke selatan dan lot 2544 hingga ke jalanraya. Kemudian melalui sempadan lot 2532, 1354 dan merentasi jalan Solok Ciku melalui lot 526, 537, 539, 543, 544, 545, 680, 675, 1842, 184'

Mesyuarat juga telah bersetuju agar sempadan kariah tersebut diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Melaka.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Rayuan Kebenaran Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka

Tarikh Keputusan: 
13 Jan, 2005
Keputusan: 
Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa:

Tidak boleh didirikan sembahyang Jumaat di Surau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Alor Gajah, Melaka kerana berdasarkan pertimbangan hukum syara' bahawa hampir semua pelajar dan kakitangan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah, hanya berstatus pemukim yang wajib mendirikan sembahyang Jumaat tetapi mereka bukan pemastautin tetap yang mencukupkan bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang dari kalangan ahli kariah yang bermastautin yang boleh mengesahkan Jumaat.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Surau Universiti Kuala Lumpur (UniKL MICET), Taboh Naning, Melaka

Tarikh Keputusan: 
25 Aug, 2004
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2004 yang bersidang pada 9 Rejab 1425H/2004M sebulat suara memutuskan bahawa:

Sembahyang Jumaat tidak harus didirikan di Surau Universiti Kuala Lumpur (UniKL MICET), Taboh Naning berdasarkan:

a) Pelajar dan kakitangan lelaki Islam di Universiti Kuala Lumpur (UniKL MICET) adalah bertaraf pemukim yang wajib Jumaat tetapi tidak dikira sebagai bilangan ahli Jumaat seramai 40 orang yang cukup syarat untuk mengesahkan Jumaat di sisi syara' mengikut qawl mu'tamad Mazhab Syafi'iyy.

b) Bilangan lelaki Islam bertaraf pemastautin di Kariah Masjid Taboh Naning seramai lebih kurang 100 orang adalah menjadi asas dalam menyempurnakan syarat sah Jumaat di masjid berkenaan. Sekiranya sebahagian mereka diarah mendirikan Jumaat di Surau Universiti Kuala Lumpur, sebagai salah satu asas bagi memenuhi syarat sah Jumaat, maka dibimbangi akan timbul kekurangan jemaah di Masjid Taboh Naning sendiri.

c) Masjid Kariah Taboh Naning pula masih boleh menampung jemaah pada setiap hari Jumaat termasuk para pelajar dan kakitangan lelaki Islam dari Universiti Kuala Lumpur dan pihak masjid juga bercadang untuk membesarkan masjid tersebut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Pecah Kariah Bagi Pembinaan Masjid Permatang Duyong

Tarikh Keputusan: 
18 Mar, 2004
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju dengan cadangan sempadan Kariah Permatang Duyong seperti berikut:

“Sempadan Kariah Permatang Duyong adalah bermula dari Sungai Duyong menghala ke utara melalui sempadan Lot 4060, 4065, 4072, 927, 1463, 62, 61, 1342, 3016, 4980, kemudian melalui sempadan Taman Desa Duyong, Lot 832, 54, 53, melalui sempadan Mukim Bukit Katil menghala ke timur melalui sempadan Lot 50, 49, 48, 47, 46, 3002, 1247, 1246, 1985, 1304, 1264, 1301, 1299, 1297, 1296, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, kemudian menghala ke selatan melalui Sungai Duyong, sempadan Lot 1213, 1212, 1211, 1214, 1289, 1290, dan melalui sempadan Taman Seri Duyong dan hingga Lot 2074, kemudian melalui sempadan Lot 2075 hingga 2072 melalui sempadan Taman Seri Duyong, kemudian melalui Lot no. 873, 1196, 991, 882, 883, kemudian ke barat melalui sempadan Lot 883, 884, 887, 888, 1187, 1188, 1190, 1252, 1257, 905, 1249, 4059 dan berakhir di Lot 4060.”

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mendirikan Sembahyang Jumaat Di Dalam Kawasan Kem Latihan Khidmat Negara (LKN)

Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 2004
Keputusan: 

Mesyuarat memutuskan seperti berikut:

1. Sembahyang Jumaat tidak harus didirikan di dalam kawasan Kem Latihan Khidmat Negara tersebut.

2. Pihak urusetia kem latihan berkenaan disaran supaya:

a) Menyediakan pengangkutan untuk peserta berulang-alik ke masjid berhampiran.

b) Pembinaan khemah tambahan boleh dibuat di masjid-masjid yang mengalami masalah kepadatan jemaah disebabkan kehadiran peserta Latihan Khidmat Negara tersebut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Perpindahan Tempat Sembahyang Jumaat Dari Surau SMK (A) Sultan Muhammad Ke Masjid Baru Kariah Pengkalan Batu

Tarikh Keputusan: 
17 Oct, 2003
Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju seperti berikut:

1. Tiada halangan mengenai perpindahan tempat sembahyang Jumaat dalam Kariah Pengkalan Batu daripada Surau SMK(A) Sultan Muhammad ke masjid baru Kariah Pengkalan Batu, Batu Berendam, Melaka.

2. Surau SMK(A) Sultan Muhammad akan diturun taraf kepada surau biasa dan tidak dibenarkan lagi mendirikan sembahyang Jumaat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content