Muamalat/Ekonomi

Zakat Padi

Tarikh Keputusan: 
18 Sep, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Zakat Padi

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju menerima kertas kerja mengenai kaedah/cara kutipan zakat padi di daerah Besut yang disediakan oleh Nazir Zakat.
Mengenai cadangan yang dikemukakan di dalam kertas kerja tersebut sebagaimana ""6.1.1' dan '6.1.2' kedua-duanya diterima - iaitu '6.1.1' petani boleh terus mengira kadar padi masing-masing sejak di padang (di sawah) lagi dan mengeluarkan zakat kepada amil kerana para petani boleh mengira kadar zakat yang dikenakan ke atas mereka berdasarkan bilangan guni padi yang dapat dihasilkan, bagi setiap guni sudah dapat ditafsirkan timbangannya kerana Lembaga Padi dan Beras Negara menetapkan pada lazimnya berat timbangan bagi satu guni padi ialah dalam lingkungan 70-60 kilogram sahaja. Amil boleh pula menjual padi zakat tadi kepada petani dan petani kemudiannya bolehlah menjual padi itu kepada Lembaga Padi dan beras Negara sebagaimana petunjuk berikut :-

Petani - Amil - Petani - Lembaga Padi dan Beras Negara.
( Petani dapat subsidi )

'6.1.2' setelah ditentukan kadar zakat padi - petani mengeluarkan zakat padinya kepada amil dan amil boleh terus menjual padi kepada Lembag Padi dan Beras Negara sebagaimana berikut :-

Petani - Amil - Lembaga Padi dan Beras Negara.
(Amil dapat subsidi)

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengagihan Asnaf-Asnaf Zakat

Tarikh Keputusan: 
11 Jun, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Laporan berhubung dengan perjalanan pengagihan Asnaf-Asnaf Zakat

Keputusan: 

1. Jawatankuasa yang bersidang pada hari ini bersetuju bahawa zakat hendaklah dibahagikan mengikut Asnafnya sebagaimana yang ditentukan oleh Al-Quran.

2. Setiap Asnaf hendaklah dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut cara yang digariskan oleh syarak.

3. Adalah difahamkan bahawa terdapat di antara Asnaf Zakat ada berbaki. Maka kemasukan wang baki itu ke dalam Wang Kumpulan Majlis dan dijadikan Wang Kumpulan perlu dikaji semula.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kadar emas dijadikan perhiasan

Tarikh Keputusan: 
29 May, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Kadar/had emas dijadikan perhiasan

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju bahawa kadar/had emas yang dijadikan perhiasan atau pakaian yang diharuskan dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat dan melebihinya had yang sepatutnya pada "uruf orang yang setanding atau sepadan dengannya. Adapun emas perhiasan atau pakaian yang tidak diharuskan yakni yang makruh atau haram maka apabila sampai 20 mithqal atau lebih wajib dikeluarkan zakat dengan syarat-syaratnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang zakat (Asnaf fakir/miskin)

Tarikh Keputusan: 
21 Feb, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Kertas kerja skim bantuan bulanan pembahagian wang zakat (Asnaf fakir/miskin) untuk mendapatkan nas-nas yang membolehkan skim ini dilaksanakan

Keputusan: 

Jawatankuasa telah membuat keputusan bahawa zakat fitrah dan padi hendaklah dibahagikan secara sekaligus dan dengan seberapa segera yang dapat kepada yang berhak menerimanya manakala zakat selain dari keduanya bolehlah diagihkan kepada mereka yang berhak menerimanya sama ada dengan cara sekaligus atau dengan cara bulanan bilamana difikirkan cara tersebut sesuai.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang pampasan

Tarikh Keputusan: 
10 Apr, 1995
Huraian Tajuk/Isu: 

Adakah menjadi pesaka dan waris-waris lain berhak mendapatnya.

Keputusan: 

Majlis berpendapat wang tersebut tidak dianggap pesaka atau tarekah yang wajib dibahagikan kepada waris-waris menurut hukum faraid. Wang tersebut adalah merupakan hadiah kepada ahli dan anak-anak simati yang masih kecil atau siapa-siapa waris yang lain menurut yang ditetapkan dalam undang-undang/peraturan kerana itu adalah sebagai bantuan sementara kepada mereka itu supaya terlepas dari penderitaan selepas mati penangung utama dalam keluarga itu. Tidaklah berhak waris-waris yang lain menuntut apa-apa bahagian daripadanya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pohon Fatwa : Mahu Tarik Balik

Tarikh Keputusan: 
22 Apr, 2004
Keputusan: 
Setelah meneliti dan mengkaji permasalahan berkaitan wakaf dan pewakafan tanah untuk kemaslahatan masjid, tanah perkuburan dan sebagainya, mesyuarat bersetuju tidak boleh ditarik balik samada pewakaf itu sendiri ataupun pewarisnya.

Mesyuarat juga berpendapat bahawa pemilikan apabila diwakafkan kepada masjid atau tanah perkuburan, ianya berfaedah menjadi hak Allah secara langsung dan tidak boleh ditarik balik.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hasil lelongan haiwan merayau.

Tarikh Keputusan: 
4 Jul, 1999
Huraian Tajuk/Isu: 

Dari segi amalan sekarang ini Majlis Daerah kemaman mengambil langkah-langkah seperti berikut:
a) Haiwan-haiwan yang ditangkap akan dikurung di tempat tahanan, anggota Penguakuasa akan ditugaskan untuk mengawal dan memberi makan minum kepada haiwan tersebut.
b) Surat pemberitahuan mengenai tangkapan tersebut akan dikeluarkan kepada Jawatankuasa Kemajuan Kampung di mana haiwan tersebut ditangkap dan memaklumkan bahawa haiwan-haiwan tersebut akan dilelong sekiranya tuntutan tidak dibuat dalam tempoh tujuh hari.
Persoalan:
a) Apakah kedudukan hasil lelongan dari segi hukum Islam ekoran.
b) Sekiranya Majlis memilih untuk menyembelih haiwan yang ditangkap tersebut, bagaimana dengan kedudukan dagingnya, samada ia perlu diagih kepada orang ramai atau jika dijual samada hasil jualan boleh dimasukan ke dalam akaun Majlis Daerah Kemaman.

Keputusan: 

Setelah meneliti dan mengamati dengan mendalam persoalan yang dikemukakan, mesyuarat bersetuju merumuskan bahawa:
a) Pihak berkuasa berhak menangkap haiwan-haiwan yang merayau di kawasan-kawasan tertentu serta menganggu ketenteraman awam dan seterusnya segera memaklumkan kepada pihak tuannya, bagi menyelesaikannya mengikut Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kemaman )1989.
b) Jika tuannya tidak tampil dalam tempoh-tempoh tertentu pihak berkuasa bolehlah melelong haiwan itu.
c) Harga lelong, setelah ditolak kos pengurusan makan minum, hendaklah dikembalikan kepada tuannya, jika tuannya atau wakilnya itu hadir semasa lelongan.
d) Jika tuannya atau wakilnya tidak hadir semasa lelongan, harga lelongan yang telah ditolak dengan kos pengurusan makan minum itu , hendaklah diserahkan kepada Baitulmal sebagi wang amanah dan dikembalikan kepada tuannya apabila dituntut.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pelaburan keatas SwissCash Mutual Fund

Tarikh Keputusan: 
30 May, 2007
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum Pelaburan keatas SwissCash Mutual Fund

Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan Fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-77 pada 20-21 April 2007 bahawa: Hukum Skim Pelaburan SwissCash Mutual Fund dan seumpamanya adalah haram kerana mengandungi unsur riba dan akad mudharabah yang rosak syaratnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hutang Yang Tidak Berbayar

Tarikh Keputusan: 
21 May, 2006
Huraian Tajuk/Isu: 
Hutang yang tidak berbayar
Keputusan: 
Mesyuarat membuat keputusan menasihatkan pihak yang berhutang mengikut terma perjanjian kerana sebarang hutang wajib dibayar.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penjualan Al-Quran , Ayat-Ayat Al-Quran Dan Buku-Buku Agama Oleh Orang Bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
20 Jan, 2004
Huraian Tajuk/Isu: 
Pohon pandangan Jawatankuasa Fatwa mengenai penjualan Al-Quran , ayat-ayat Al-Quran dan buku-buku agama oleh orang bukan Islam
 
Keputusan: 
Mesyuarat bersetuju bahawa sebarang mashaf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan buku-buku agama Islam tidak harus dijual oleh orang bukan Islam.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content