Muamalat/Ekonomi

Kajian Semula Fatwa Sijil Simpanan Premium Bank Simpanan Nasional Menurut Islam

Tarikh Keputusan: 
28 Oct, 2007
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  yang bersidang pada 28 Okt 2007 telah membincangkan mengenai fatwa Sijil Simpanan Nasional menurut Islam. Mesyuarat mengambil keputusan supaya perkara ini dipanjangkan kepada Majlis Panel Syariah Bank Simpanan Nasional untuk perbincangan lanjut. Mesyuarat juga bersetuju memberi pandangan kepada Bank Simpanan Nasional supaya skim sijil simpanan premium ini diletakkan di bawah sistem Perbankan Islam.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembelian Saham

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Huraian Tajuk/Isu: 
Hukum membeli saham secara kontrak
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang telah membincangkan mengenai pembelian saham. Mesyuarat memutuskan bahawa sah membeli saham tersebut kerana diqiaskan kepada pembelian secara tangguh.البيع بالثمن الأجل
Keterangan/Hujah: 
Kerana pembelian saham itu boleh dibayar secara tangguh.Contohnya bayaran akan dibuat dalam tempoh sepuluh hari.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Menjual Tanah Kepada Orang Bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang telah membincangkan mengenai Hukum Menjual Tanah Kepada Orang Bukan Islam. Mesyuarat memutuskan bahawa sah menjual tanah atau seumpamanya kepada orang bukan Islam.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan Internet Dan Skim Cepat Kaya

Tarikh Keputusan: 
30 Apr, 2007
Keputusan: 
  Pada 30 April 2007, setelah meneliti dan membahaskan secara teliti mengenai Hukum Pelaburan Internet, Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:
  1. Akad melalui internet adalah sah sekiranya menepati syarat-syarat jual beli dan pelaburan yang ditetapkan oleh Islam
  2. Sebarang pelaburan melalui internet yang mempunyai ciri-ciri berikut adalah haram, ciri-cirinya adalah: i-   Menetapkan kadar peratusan pulangan ii-  Menjamin modal dari sebarang kerugian adalah tidak sah akadnya dan semua pulangannya adalah riba" yang haram Justeru, semua jenis pelaburan yang mempunyai ciri yang disebutkan diatas sama ada melalui internet atau tidak, adalah diharamkan oleh Islam atas sebab-sebab riba' dan gharar
  3. Beberapa contoh jenis pelaburan ini adalah ABB Fund, Winli Fund, Dana Futures, Arabic Fund, Buy Ebarrel, dan lain-lain yang sepertinya.
  4. Mesyuarat menasihatkan orang Islam agar merujuk kepada Jabatan Pasaran Modal Islam Suruhanjaya Sekuriti bagi mendapatkan senarai pelaburan Islam yang halal
Mesyuarat turut membuat keputusan bahawa sebarang skim yang menawarkan pulangan mudah tanpa sebarang usaha atau cepat kaya adalah haram. Antara ciri-ciri mengenalpasti skim ini adalah:
  1. Menawarkan pulangan tertentu dan tetap dalam masa tertentu tanpa melakukan sebarang kerja yang setimpal
  2. Tiada penjualan barang yang sebenar
  3. Mempromosikan komisyen dan sistem kaki lebih utama dari menjual produk sebenar
 
Keterangan/Hujah: 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

FATWA MENGENAI TANAH WAKAF

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Huraian Tajuk/Isu: 

Sebidang tanah di Lot 135 Mukim 13, Daerah Timur Laut telah ditetapkan sebagai wakaf berasaskan kepada sifat dan penggunaanya.

Keputusan: 

-

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
18 Nov, 2004
Nombor Rujukan: 
JMN/PP/7/002 Jld. 2
Akta/Enakmen: 
Pg P.U 26

Pentafsiran Hukum Syara' Ke Atas Wakaf-Wakat Yang Tidak Jelas Penyerahannya.

Tarikh Keputusan: 
5 Sep, 2006
Keputusan: 
1. Semua masjid, surau, sekolah agama (institusi pengajian agama) dan tanah perkuburan di negeri Melaka adalah wakaf jika telah ditentukan oleh waqif bagi tujuan tersebut untuk dinikmati manfaat dan faedahnya oleh orang ramai.

2. Sesuatu wakaf itu dikira sah menurut hukum syara' sekiranya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan.

3. Tidak disyaratkan bahawa pihak benefisiari perlu membuktikan sesuatu barang itu telah diwakafkan. Sekiranya waqif telah meninggal dunia dan tiada sebarang dokumen yang membuktikan perwakafan telah dibuat, maka keterangan saksi yang dipercayai boleh diterimapakai untuk mengesahkan wakaf tersebut.

4. Wakaf secara lisan adalah sah sekiranya waqif dan barang yang diwakafkan itu (mawquf) memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'.

5. Proses perwakafan tidak mensyaratkan perlu ada saksi untuk mengesahkannya. Oleh itu, dalam kes perwakafan yang tidak dapat dibuktikan, maka keterangan saksi-saksi yang waham, zan atau syak boleh diterimapakai untuk mengesahkan wakaf tersebut.

6. Sesuatu barang itu dikira sebagai mawquf menurut apa yang dilafazkan oleh waqif. Oleh itu, jika waqif menyatakan dalam lafaznya untuk mewakafkan sesebuah masjid, maka hanya bangunan masjid dan tapaknya sahaja dikira sebagai harta wakaf.

7. Penggunaan sesuatu premis atau harta yang dianggap wakaf oleh penduduk setempat secara turun temurun bagi satu jangka masa yang lama boleh ditafsirkan sebagai wakaf masyarakat Islam walaupun tiada bukti yang jelas secara lisan atau tulisan mengenai kesahihannya. Memadai dengan dakwaan pemimpin dan kebanyakan penduduk setempat yang menyatakan bahawa harta tersebut adalah wakaf.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
2 Aug, 2007
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB/351/255/01(30)
Akta/Enakmen: 
M. P.U. 8.

menjual ayat-ayat suci Al-Quran oleh orang bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
1 Jun, 2003
Keputusan: 

Dengan ini dimaklumkan bahawa Fatwa telah dibuat dan diluluskan oleh Mufti Kerajaan Negeri Sabah di bawah seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1992 adalah dengan ini disiarkan sebagai berikut :-

"Penjualan dan pengedaran untuk maksud penjualan Ayat-ayat suci Al-Quran sama ada dalam bentuk mashaf, khat yang dijadikan hiasan, ukiran kayu, kaca atau apa-apa media serupa dengannya oleh orang bukan Islam adalah dilarang"

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
11 Dec, 2003
Nombor Rujukan: 
No.JPBN:308/6
Akta/Enakmen: 
No. 1,035

Pengambilan Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Awam

Tarikh Keputusan: 
6 Dec, 1994
Keputusan: 
A. Bahawa menurut Hukum Syarak tanah-tanah Wakaf tidak boleh dijual beli, tidak boleh diberi kepada sesiapa dan tidak boleh pindah milik, demikianlah sebagaimana yang berlaku pada Wakaf Saidina Omar Ibnu Khattab R.A. tanahnya di Khaibar, yang mana menjadi Wakaf yang pertama dalam Islam.

B. Bahawa menurut seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (Negeri Melaka) 1991, tanah-tanah Wakaf Negeri Melaka ini terletak pada Majlis Agama Islam, sebagai pemegang Amanah yang tunggal.

C. Oleh yang demikian jika tanah Wakaf diambil balik oleh Pihak Berkuasa Negeri kerana apa jua sebab, maka pampasan wajiblah dibayar baginya dan wang pampasan itu hendaklah terletakhak dan dibayar kepada Majlis Agama Islam, supaya diganti tanah lain sebagai mengekalkan Wakaf dan menunaikan kehendak yang berwakaf.

Keterangan/Hujah: 
  • Harta wakaf adalah milik Allah subhanahu wata`ala untuk kepentingan umat Islam. Sebarang pengambilan tanah wakaf adalah tidak wajar diserahkan secara percuma kepada pihak berkuasa.   • Pengambilan tanah wakaf oleh pihak kerajaan untuk kemaslahatan awam ini adalah termasuk sebahagian daripada proses istibdal. Istibdal bermaksud menjual harta wakaf dengan wang. Istilah “istibdal” sebenarnya adalah rangkuman daripada tiga istilah iaitu abdal, badal dan tabadul. Abdal bermaksud membeli harta wakaf dengan mata wang, manakala badal atau tabadul pula bermaksud menukar harta wakaf dengan harta lain. Ketiga-tiga pengertian ini disatukan dan disebut istibdal sahaja dengan pengertian “menukar atau menggantikan harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau pembelian atau sebagainya dengan tujuan untuk mengekalkan wakaf”.   • Bagi mengamalkan istibdal, ia mempunyai hukum-hukum yang diambilkira berdasarkan keadaan- keadaan tertentu. Dalam hal ini, para fuqaha’ telah berselisih pendapat mengenainya dan ia boleh dirujuk sebagaimana yang berikut:   1. Pendapat Imam Abu Hanifah yang memberi keluasan dalam mengamalkan istibdal jika istibdal itu lebih memberi faedah yang mendatangkan hasil yang lumayan sekalipun masjid kerana hajat dan dharurat.   2. Imam Ahmad bin Hanbal memberi keluasan istibdal selain daripada wakaf masjid dengan dikenakan beberapa syarat yang tertentu mengikut keadaan yang tertentu.   3. Imam Malik menegah istibdal pada masjid dan harta tidak alih yang mempunyai hasil yang baik melainkan kerana dharurat dan berhajat seperti membesarkan masjid, tanah perkuburan, jalanraya atau sebagainya bagi tujuan kemaslahatan awam. Walaubagaimanapun, Imam Malik mengharuskan istibdal pada harta wakaf yang alih kerana istibdal dalam erti kata menukar harta wakaf yang alih akan mengekalkan wakaf.   4. Pendapat Imam Syafi`i seakan-akan sama dengan pendapat Imam Malik bahkan tidak mengharuskan langsung menjual masjid sekalipun telah roboh dan tidak digunakan. Segala barangan dan peralatan yang berkaitan dengan masjid yang roboh itu hanya dibenarkan sebagai hibah kepada masjid-masjid yang lain. Sekiranya ia tidak dapat digunakan hendaklah dimusnahkan, sementara bekas tapak masjid itu kekal sebagai harta wakaf.   • Secara keseluruhannya, imam-imam mazhab fiqh mengharuskan istibdal dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara` dengan mengambilkira maslahah dan hajat untuk berbuat demikian.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
2 Feb, 1995
Nombor Rujukan: 
PMM/0020 Klt.2
Akta/Enakmen: 
No. 54

Kadar 'uruf emas perhiasan di Negeri Selangor

Tarikh Keputusan: 
18 Apr, 2005
Keputusan: 
Kadar "uruf emas perhiasan di Negeri Selangor adalah pada timbangan 800 grm. Mana-mana timbangan yang melebihi kadar "uruf emas perhiasan adalah diwajibkan zakat perhiasan sepenuhnya, tanpa mengecualikan nilai yang dibawah "adat atau "uruf.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
23 Jun, 2005
Nombor Rujukan: 
[Mufti Sel. 500-2; PU. Sel. AG
Akta/Enakmen: 
Sel. P.U. 15.

Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya

Tarikh Keputusan: 
17 Jan, 2005
Keputusan: 
 
Hukum menyertai peraduan SMS adalah haram berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis serta ijma" ulama kerana proses peraduan SMS ini dijalankan adalah tidak jelas (mengandungi gharar) dan mempunyai unsur-unsur perjudian.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Apr, 2005
Nombor Rujukan: 
[Mufti Sel. 500-2; PU. Sel. AG
Akta/Enakmen: 
Sel. P.U. 8.
Syndicate content