Muamalat/Ekonomi

Skim Zakat kepada Orang Yang Berhutang

Tarikh Keputusan: 
24 Jun, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 

Cadangan skim bantuan zakat di bawah Sinf Al-Gharimin (Skim Zakat kepada Orang Yang Berhutang)

Keputusan: 

Jawatankuasa ini berpendapat bahawa hutang yang dimaksudkan di sini terbahagi kepada dua iaitu hutang peribadi (hutang keperluan asas) dan hutang untuk kepentingan umum (maslahah umum) :

1. Di antara hutang-hutang peribadi (keperluan asas) ialah seperti berikut :-

i. Berhutang kerana memberi nafkah seperti makan minum, pakai dan tempat kediaman.
ii. Berhutang kerana pembelajaran anak-anak seperti untuk membeli persediaan persekolahan anak-anak yang dimestikan.
iii. Berhutang kerana rawatan diri, tangunggan dan termasuk upah bidan.
iv. Berhutang kerana ditimpa kemalangan seperti berlaku kebakaran, rumah musnah kerana ribut besar dan sebagainya.

Cara pembayaran di atas diberi :-

i. Segala pembayaran terpulang kepada pihak pentadbiran tetapi tidak boleh melebihi kadar keperluan yang dihajati oleh seorang yang berhutang itu.
ii. Jawatankuasa ini juga berpendapat elok diberi hutang secara 'Al-Qardhul Hasan' dari sinf Al-Gharimin kepada pemohon yang ingin mengelakkan dirinya dari muamalah secara ribadari bank-bank yang ada sekarang dan pihak pentadbiran bolehlah mengadakan suatu peraturan dalam melaksanakan skim ini.

2. Hutang-hutang kerana maslahah umum. Di antaranya ialah :-

i. Hutang kerana untuk mendamaikan persengketaan yang berlaku di antara orang-orang Islam.
ii. Hutang-hutang kerana membaiki masjid-masjid, surau-surau dan peralatan-peralatannya termasuk untuk menjelaskan bil-bil elektrik dan air masjid-masjid/surau-surau.

Jawatankuasa ini berpendapat bahaa sewaktu membuat pembayarannya pihak pentadbiran hendaklah mempastikan bahwa bayaran dibuat kepada orang-orang yang berhutang. Tidak kepada pemberi hutang.

iii. Hutang-hutang kerana 'Tajhir Janazah' (Pengurusan Jenazah) sekadar yang wajib.

Jawatankuasa ini berpendapat bahawa pembayarannya hendaklah dibuat setelah selesai pengurusannya dan butir-butir perbelanjaan hendaklah dikemukakan kepada pihak pentadbiran.

iv. Lain-lain hutang yang difikirkan munasabah oleh pihak pentadbiran bagai kepentingan umum.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang pampasan dari syarikat insuran yang dibayar kepada keluarga si mati

Tarikh Keputusan: 
12 Feb, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum mengenai wang pampasan dari syarikat insuran yang dibayar kepada keluarga si mati

Keputusan: 

Jawatankuasa berpendapat bahawa wang pampasan dari syarikat insuran yang dibayar kepada keluarga si mati boleh diterima dan dibelanjakan kepada maslahah umum.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pindah ( rad ) peruntukan di bawah Sinf Ar-Riqab kepada Asnaf yang lain

Tarikh Keputusan: 
3 Jun, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 

Cadangan untuk pindah ( rad ) peruntukan di bawah Sinf Ar-Riqab kepada Asnaf yang lain

Keputusan: 

Jawatankuasa fatwa berpendapat tiada halangan pada syarak untuk dirad ( tolak ) Sinf Ar-Riqab kepada Asnaf yang lain. Begitu juga mana-mana Sinf yang lain sekiranya tiada orang-orang yang berhak menerimanya maka hendaklah diradkan juga.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Bantuan kepada mangsa banjir

Tarikh Keputusan: 
24 Jan, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Bantuan kepada mangsa banjir

Keputusan: 

Jawatankuasa telah membuat keputusan bahawa mangsa banjir tidak termasuk di dalam mana-mana asnaf zakat yang lapan.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat Padi

Tarikh Keputusan: 
18 Sep, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Zakat Padi

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju menerima kertas kerja mengenai kaedah/cara kutipan zakat padi di daerah Besut yang disediakan oleh Nazir Zakat.
Mengenai cadangan yang dikemukakan di dalam kertas kerja tersebut sebagaimana ""6.1.1' dan '6.1.2' kedua-duanya diterima - iaitu '6.1.1' petani boleh terus mengira kadar padi masing-masing sejak di padang (di sawah) lagi dan mengeluarkan zakat kepada amil kerana para petani boleh mengira kadar zakat yang dikenakan ke atas mereka berdasarkan bilangan guni padi yang dapat dihasilkan, bagi setiap guni sudah dapat ditafsirkan timbangannya kerana Lembaga Padi dan Beras Negara menetapkan pada lazimnya berat timbangan bagi satu guni padi ialah dalam lingkungan 70-60 kilogram sahaja. Amil boleh pula menjual padi zakat tadi kepada petani dan petani kemudiannya bolehlah menjual padi itu kepada Lembaga Padi dan beras Negara sebagaimana petunjuk berikut :-

Petani - Amil - Petani - Lembaga Padi dan Beras Negara.
( Petani dapat subsidi )

'6.1.2' setelah ditentukan kadar zakat padi - petani mengeluarkan zakat padinya kepada amil dan amil boleh terus menjual padi kepada Lembag Padi dan Beras Negara sebagaimana berikut :-

Petani - Amil - Lembaga Padi dan Beras Negara.
(Amil dapat subsidi)

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengagihan Asnaf-Asnaf Zakat

Tarikh Keputusan: 
11 Jun, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Laporan berhubung dengan perjalanan pengagihan Asnaf-Asnaf Zakat

Keputusan: 

1. Jawatankuasa yang bersidang pada hari ini bersetuju bahawa zakat hendaklah dibahagikan mengikut Asnafnya sebagaimana yang ditentukan oleh Al-Quran.

2. Setiap Asnaf hendaklah dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut cara yang digariskan oleh syarak.

3. Adalah difahamkan bahawa terdapat di antara Asnaf Zakat ada berbaki. Maka kemasukan wang baki itu ke dalam Wang Kumpulan Majlis dan dijadikan Wang Kumpulan perlu dikaji semula.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kadar emas dijadikan perhiasan

Tarikh Keputusan: 
29 May, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Kadar/had emas dijadikan perhiasan

Keputusan: 

Mesyuarat bersetuju bahawa kadar/had emas yang dijadikan perhiasan atau pakaian yang diharuskan dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat dan melebihinya had yang sepatutnya pada "uruf orang yang setanding atau sepadan dengannya. Adapun emas perhiasan atau pakaian yang tidak diharuskan yakni yang makruh atau haram maka apabila sampai 20 mithqal atau lebih wajib dikeluarkan zakat dengan syarat-syaratnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang zakat (Asnaf fakir/miskin)

Tarikh Keputusan: 
21 Feb, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 

Kertas kerja skim bantuan bulanan pembahagian wang zakat (Asnaf fakir/miskin) untuk mendapatkan nas-nas yang membolehkan skim ini dilaksanakan

Keputusan: 

Jawatankuasa telah membuat keputusan bahawa zakat fitrah dan padi hendaklah dibahagikan secara sekaligus dan dengan seberapa segera yang dapat kepada yang berhak menerimanya manakala zakat selain dari keduanya bolehlah diagihkan kepada mereka yang berhak menerimanya sama ada dengan cara sekaligus atau dengan cara bulanan bilamana difikirkan cara tersebut sesuai.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pelaburan keatas SwissCash Mutual Fund

Tarikh Keputusan: 
30 May, 2007
Keputusan: 

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan Fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-77 pada 20-21 April 2007 bahawa: Hukum Skim Pelaburan SwissCash Mutual Fund dan seumpamanya adalah haram kerana mengandungi unsur riba dan akad mudharabah yang rosak syaratnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang pampasan

Tarikh Keputusan: 
10 Apr, 1995
Huraian Tajuk/Isu: 

Adakah menjadi pesaka dan waris-waris lain berhak mendapatnya.

Keputusan: 

Majlis berpendapat wang tersebut tidak dianggap pesaka atau tarekah yang wajib dibahagikan kepada waris-waris menurut hukum faraid. Wang tersebut adalah merupakan hadiah kepada ahli dan anak-anak simati yang masih kecil atau siapa-siapa waris yang lain menurut yang ditetapkan dalam undang-undang/peraturan kerana itu adalah sebagai bantuan sementara kepada mereka itu supaya terlepas dari penderitaan selepas mati penangung utama dalam keluarga itu. Tidaklah berhak waris-waris yang lain menuntut apa-apa bahagian daripadanya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content