Muamalat/Ekonomi

Tarikh Keputusan: 
15 Feb, 1979
Tarikh Mula Muzakarah: 
15 Feb, 1979
Tarikh Akhir Muzakarah: 
16 Feb, 1979
Oleh: 
Persidangan Ke-16

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-16 yang bersidang pada 15-16 Feb 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insuran yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu:

 1. Mengandungi gharar (ketidak-tentuan)
   
 2. Mengandungi unsur judi.
   
 3. Mengandungi muamalah riba.
Arabic Translation
التأمين
 
في 15-16 من فبراير لعام 1979م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (16) للمباحثة فيما يتعلق بالمنافع التي ترد من موت الشخص. وأصدر المجلس قراره بأن حكم التأمين على الحياة الذي تعرضه الكثير من شركات التأمين في الوقت حرام. ويعد من المعاملات الفاسدة لأن عقده لا يناسب المبادئ الإسلامية، فهو:
 1. يحمل على الغرر (مبهم).
 2. يحتوي على عناصر المقامرة.
 3. يحتوي على معاملات الربا.
 
Tarikh Keputusan: 
3 Oct, 1990
Tarikh Mula Muzakarah: 
3 Oct, 1990
Tarikh Akhir Muzakarah: 
3 Oct, 1990
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-27

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-27 yang bersidang pada 3 Oct 1990 telah membincangkan Akaun Simpanan Yang Tidak Aktif Dalam Lembaga Urusan Dan Tabung Haji. Muzakarah telah memutuskan bahawa dari segi hukum syarak, Lembaga Urusan Dan Tabung Haji tidak boleh menyerahkan wang daripada Akaun Tidak Aktif bagi pendeposit-pendeposit Tabung Haji kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut.

Fatwa ini adalah berdasarkan bahawa telah ada akad persetujuan di antara pendeposit dengan Lembaga Urusan Dan Tabung Haji yang meletakkan Lembaga Urusan Dan Tabung Haji sebagai pemegang amanah untuk menjalankan urusniaga wang simpanan pendeposit. Hak pendeposit ke atas wang simpanan itu masih kekal dan tidak terputus walaupun akaun itu tidak aktif telah melebihi tujuh (7) tahun.
 

English Version
 
Inactive Lembaga Urusan dan Tabung Haji Savings Account.
 
Decision:

The 27th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 3rd October 1990 has discussed inactive Lembaga Urusan dan Tabung Haji accounts. The Committee has decided that from Islamic perspective, Lembaga Urusan dan Tabung Haji cannot transfer the deposits from inactive accounts to the Registrar of Unclaimed Money.
 
This fatwa is based on the agreement that has been made between the depositors and Lembaga Urusan dan Tabung Haji where the latter is regarded as the trustee that is responsible to manage the deposits. The right of the depositors remains although the accounts are inactive for more than 7 years.
 
Arabic Translation
قضية الحساب التوفيير الغير نشط في حسابات بنك بعثة الحج الماليزية
 
في 3 من أكتوبر لعام 1990م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (27) للمباحثة في قضية وجود حسابات توفيرية غير نشطة في حسابات بنك يعثة الحج الماليزية. وأصدر المجلس قراره بأن الحكم الشرعي في هذه القضية هو لا يجوز تسليم مال الحساب الغير نشط للمودعين في بنك بعثة الحج الماليزية إلى موظف تسجيل الأموال غير المطلوبة.
 
 
وهذا الإفتاء مستند على أساس ذلك العقد الذي تم، ومايزال قائماً، بين المودع وبنك بعثة الحج الماليزية الذي يعتبر هذا الأخير هو المفوض الأمين لإدارة شؤون المال المدخر من ذلك الأول وهو المودع المعني. وعليه، فإن المال المدخر يبقى في حساب المودع كما هو عليه حتى لو كان هذا الحساب غير نشطاً لأكثر من سبعة (7) سنوات.
 
Tarikh Keputusan: 
10 Jun, 1993
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Jun, 1993
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Jun, 1993
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-32

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-32 yang bersidang pada 10-11 Jun 1993 telah membincangkan Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Bekerja di bank atau institusi kewangan hukumnya harus.
   
 2. Pinjaman bank atau institusi kewangan adalah haram hukumnya kecuali kerana terpaksa bagi memenuhi keperluan asas yang mendesak.
   
 3. Menyimpan di bank dengan tidak mengambil faedah hukumnya harus.
   
 4. Wang faedah yang diperolehi dari bank atau institusi kewangan adalah haram digunakan untuk diri sendiri tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.
   
 5. Menerima berbagai bentuk hadiah dan pemberian dari bank dan institusi kewangan seperti biasiswa adalah harus hukumnya.
   
 6. Menyewa bangunan kepada bank adalah haram.
   
 7. Memegang saham bank yang mengamalkan riba adalah haram.
English Version
 
The Ruling on Business Involvement With Merchant Banks

Decision:


The 32nd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 10th -11th June 1993 has discussed the ruling on business involvement with merchant banks. The Committee has decided that:

1. Working in bank or financial institution is permissible

2. Bank or financial institution loan is forbidden unless because of emergency

3. Depositing money in bank without taking the interest is permissible

4. Interests from bank or financial institutions are unlawful (haram) for personal use and the money should be given to the Baitulmal

5. Accepting gift and money from bank and financial institutions such as scholarship is permissible

6. Lending premises to bank is forbidden

7. Owning bank shares that operates based on riba (usury) is forbidden.
 
Arabic Translation
حكم المعاملة مع البنوك التجارية
 
في 10-11 من يونيو لعام 1993م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (32) للمباحثة فيما يتعلق بحكم المعاملة مع البنوك التجارية. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1. العمل في البنوك والمؤسسات المالية حكمه جائز.
 
2. حكم أخذ القروض من البنوك أو من المؤسسات المالية حرام، إلا إذا كانت ضرورية لقضاء متطلبات الحياة الأساسية. 
 
3. حكم الادخار في حسابات البنوك دون الانتفاع بالفوائد جائز.
 
4. الفوائد التي تنتج من ادخار المال في حساب البنك أو من المؤسسات المالية حكمها حرام للاستخدام الشخصي. وإنما تحول هذه الفوائد إلى بيت المال.
 
5. يجوز الانتفاع من الهدايا والمنح المقدمة من البنوك أو من المؤسسات المالية مثل المنح الدراسية.
 
6. حكم تأجير المباني لبنك حرام.
 
7. حكم شراء أسهم من البنك الذي يتعامل بالربا حرام.
 
Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG
 
Isu ini dibangkitkan oleh orang ramai yang masih kurang jelas temtang hokum bermuamalah dengan bank seperti mempunyai saham bank, bekerja, menyimpan, meminjam dan menyewakan bangunan dan perkara-perkara yang berkaitan.

Bermuamalah ialah satu proses perhubungan atau pengurusan antara dua pihak iaitu antara pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank. Antara bentuk muamalah adalah seperti pekerja, peminjam, penyimpan akaun (tetap, semasa, dan pelaburan), pemberi sewa bangunan dan pemegang saham bank.

 
Bank ialah satu institusi kewangan yang berfungsi menerima simpanan dan mengeluarkan pinjaman dengan tujuan mendapat keuntungan. Bank yang dimaksudkan di sini ialah bank-bank perdagangan yang menjalankan aktivitiaktiviti yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba.
 
Pada tahun 1993 secara umumnya bank di Malaysia dan keseluruhan bank di dunia mengamalkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan riba. Buat masa ini, di Malaysia telah wujud bank-bank perdagangan seperti Malayan Banking, Bank Bumiputera12, Bank Rakyat dan UMBC yang mengadakan sistem dualisme iaitu sistem perbankan biasa yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang mengenakan faedah atau riba, dan sistem perbankan tanpa faedah atau riba. Begitu jugalah halnya berkaitan dengan hukum bekerja dengan bank, hokum meminjam daripada bank, hukum menyimpan wang, hukum memberi sewa bangunan dan hukum memegang saham bank.
 
HUJAH DAN DALIL
 
Secara umum asas-asas pertimbangan perlu diambil kira dalam menentukan sesuatu hukum, antaranya:
 
a. Sistem kewangan di Malaysia rata-rata berteraskan riba kerana terikat dengan system ekonomi dunia yang tidak dapat lari dari mengamalkan sistem riba.

b. Manusia memerlukan pekerjaan untuk menyara kehidupan harian seperti makanan, minuman, pakaian, kenderaan dan tempat tinggal.

c. Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) belum lagi meluas operasinya dan masih dalam peringkat percubaan.

d. Kedudukan ekonomi orang Islam memerlukan pinjaman bank untuk keperluan sendiri seperti membeli rumah dan sebagainya.

e. Agama Islam menggalakkan umatnya berusaha dan jika mereka tidak berusaha, ekonomi negara akan dimonopoli oleh bangsa asing dan umat Islam akan dipandang rendah. Ekonomi mereka juga bergantung pada bangsa asing.
 
1. Hukum Bekerja Dengan Bank Adalah Harus Berdasarkan
 
Antara alasan yang mengharuskan bekerja di bank adalah seperti berikut:
 
a. Tidak semua amalan di bank melibatkan unsur-unsur riba.

b. Kekayaan negara akan dimonopoli oleh bangsa asing sekiranya umat Islam tidak terlibat dalam sistem perbankan; dan

c. Keperluan dalam menyara kehidupan. Allah berfirman:
 
Maksudnya:
Maka sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya, dan tidak pula melampaui batas pada benda yang dimakan itu, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah SWT maha pegampun lagi maha penyayang (Al-Baqarah: 173)
 
2. Hukum Meminjam Daripada Bank
 
Hukum meminjam wang daripada bank dapat dilihat kepada alasan berikut:
 
a. Resolusi pertama Persidangan Islam anjuran Akademi Penyelidikan Islam di Kaherah pada bulan Mei 1965 mengatakan faedah yang dikenakan atas segala jenis hutang ialah riba yang diharamkan.

b. Resolusi pertama Pertubuhan Persidangan Islam yang mengadakan muktamar di Jeddah pada 22-28 Disember 1985 menyebut, “Setiap pertambahan atau faedah ke atas hutang yang tiba tempohnya sedangkan pemiutang gagal membayarnya, demikian juga tambahan (faedah) ke atas hutang pada permulaan akad; kedua-dua bentuk ini ialah riba yang diharamkan di sisi syarak.”

c. Walau bagaimanapun jika seseorang terpaksa membuat pinjaman atas dasar terpaksa atau keperluan yang mendesak seperti pinjaman membeli rumah yang merupakan asas penting maka diharuskan berdasarkan setakat mana keperluannya. Ini berdasarkan kaedah fiqh iaitu: Maksudnya: Darurat itu diukur setakat mana keperluannya. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 173:
 
Maksudnya :
Maka sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya, dan tidak pula melampaui batas pada benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa.
 
3. Hukum Menyimpan Wang Di Bank
 
Hukum menyimpan wang di bank adalah seperti berikut:
 
a. Menyimpan wang semata-mata adalah harus, contohnya seperti menyimpan dalam akaun semasa, akaun tetap dan pelaburan atas dasar wadiah dan tidak mengambil faedah; dan

b. Menyimpan dengan tujuan mengambil faedah adalah haram. Namun demikian, faedah yang diperoleh daripada hasil simpanan tidak wajar ditinggalkan kepada pihak bank, tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.
 
4. Hukum Memberi Sewa Bangunan
 
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-7 pada 11-12 April 1984 tentang persoalan Tabung Haji memberi sewa bangunannya kepada institusi kewangan yang tidak mengikut Islam adalah seperti berikut:
 
Tabung Haji berkongsi dagang dengan pihak yang menjalankan perniagaannya bukan mengikut lunas-lunas Islam dan menyewakan bangunannya kepada bank tersebut atau institusi kewangan tersebut adalah haram hukumnya.
 
5. Hukum Memegang (Memiliki) Saham Bank
 
Berdasarkan muamalah yang dijalankan oleh bank maka pemegang saham terlibat dengan muamalah riba yang diharamkan oleh syarak.
 
Sumber: Himpunan Keputusan Muzakaah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan: Berhubung Dengan Isu-Isu Muamalat (2009)
Tarikh Keputusan: 
22 Apr, 1999
Tarikh Mula Muzakarah: 
22 Apr, 1999
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Apr, 1999
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-46

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-46 yang bersidang pada 22 Apr 1999 telah membincangkan Hukum Menyerahkan Sebahagian Tanah Wakaf Kepada Pihak Berkuasa. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Tanah wakaf tidak boleh sama sekali dipindah milik kecuali kerana darurat yang memerlukan demikian berdasarkan syarat-syarat yang tertentu.
   
 2. Tanah wakaf yang diambil/dipindah milik kepada kerajaan pihak berkenaan hendaklah membayar pampasan mengikut nilai tanah yang diambil atau menggantikan dengan tanah lain yang setara atau yang lebih baik nilainya.
   
 3. Tanah wakaf yang hendak dibangunkan hendakklah dikecualikan syarat penyerahan tanah untuk tujuan pembinaan kemudahan awam seperti jalan, saliran, tapak pencawang letrik dan sebagainya. Bagaimananpun kemudahan awam itu bolehlah dibina diatas tanah wakaf itu.
   
 4.  Bagi tanah wakaf khas untuk tujuan-tujuan tertentu seperti masjid, sekolah dan seumpamanya pihak yang mengambil tanah itu hendaklah memperuntukkan bahagian-bahagian yang tertentu sebagai gantian tanah wakaf yag diambil mengikut nilai semasa bagi mengekalkan status wakaf tersebut. Contohnya bangunan bertingkat-tingkat yang didirikan, beberapa unit tertentu (mengikut nilai semasa) diperuntukkan untuk masjid atau sekolah atau sebagainya seperti yang diniatkan oleh pewakaf.

 

English Version
 
The Ruling on the Transfer of Part of Waqf Land to the Authority.
 
Decision:
 
The 46th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 22nd April 1999 has discussed the ruling on the transfer of part of waqf land to the authority. The Committee has decided that:
 
1. Ownership of Waqf land cannot be transferred except there is an urgent need (darura) that requires , based on certain conditions.
 
2. As for waqf land transferred to the government, the respective party must pay compensation according to the current value of the land or replace it with other land that has similar or better value
 
3. The to-be-developed waqf land should be excluded from the requirements of land transferred for the construction of public amenities such as road, sewerage, electrical substation and others. As such, the public amenities can be built on the waqf land.

4. For the waqf land specifically meant for mosque, school and alike, the respective authority must allocate specific area as replacement according to current value of the land in order to maintain the status of the waqf. For instance, multi storey building built on waqf land, certain units (according to market value) should be allocated to be made as mosque, school or others to meet the original intention of the endower.
 
Arabic Translation
حكم منح جزء من أرض الوقف إلى السلطات
 
في 22 من إبريل لعام 1999م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (46) للمباحثة في حكم منح جزء من أرض الوقف إلى السلطات. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1. لا يجوز نقل ملكية أراضي الوقف البتة، إلا في الضرورة وبشروط معينة.
 
2. يجب على الحكومة أو السلطات دفع التعويضات على أراضي الوقف المتخذة/ المنقولة إليها وفقاً لقيمة تلك الأرض. أو تقوم بتعويض أصحاب الأراضي بإعطائهم أراضي أخرى مساوية في القيمة أو المساحة.
 
3. يستثنى في تنمية أراضي الوقف شرط تسليم الأراضي لبناء التسهيلات العامة، كالشوارع ومجاري المياه ومحطة الكهربائية وغيرها. ذلك لأن هذه المشاريع يمكن تنفيذها على أراضي الوقف.
 
4. يجور نقل ملكية أراضي الوقف لأغراض خاصة مثل بناء المساجد والمدراس وغيرها بشرط أن يخصص جزء من ذلك المشروع على أنه وقف بحسب قيمة الأرض الحالية من أجل الحفاظ على وضع الأرض بأنه وقف. على سبيل المثال، تمنح الجهة التي قامت ببناء مبنى من عدة أدوار، عدداً من الأدوار مخصصة لمسجد أو مدرسة (حسب القيمة الحالية كما يريدها صاحب أرض الوقف). 
 
Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG
 
Pada masa ini, pembangunan tanah banyak tertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Pembangunan tersebut melibatkan pelbagai kategori tanah samada tanah individu, syarikatsyarikat, kerajaan dan tanah wakaf.
 
Bagi melaksanakan pembangunan, tanah-tanah tertentu terpaksa diserah kepada pihak berkuasa seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Perbandaran Petaling Jaya, Majlis Perbandaran Johor Bahru, Majlis Perbandaran Ipoh dan pihak-pihak berkuasa lain. Menurut Akta Pengambilan
Tanah 1960 (Akta 486), Bahagian II, Seksyen 3 memperuntuk bahawa Pihak Berkuasa Negeri boleh mengambil mana-mana tanah yang diperlukan (pindaan Akta A999):
 
a.  Bagi apa-apa maksud awam (pindaan Akta A804)
b. Oleh mana-mana orang atau perbadanan bagi apa-apa maksud yang pada pendapat  Pihak Berkuasa Negeri adalah benefisial untuk kemajuan ekonomi Malaysia atau  mana-mana bahagian dari itu atau kepada orang ramai secara am atau mana-mana kelas orang ramai.
 
HUJAH DAN DALIL
 
Apabila tanah wakaf diserah kepada pihak berkuasa, Majlis Agama Islam Negeri akan mengalami kekurangan tanah wakaf, kecuali digantikan tanahtanah yang diambil itu dengan tanah yang lain yang setimpal nilainya, atau membayar pampasan nilai tanah yang telah diambil sekiranya negeri tertentu tidak mempunyai tanah gantian.

Keadaan demikian akan memutuskan pahala wakaf oleh orang yang mewakafkannya. Ini kerana pahala mereka akan terhenti dengan tiadanya wakaf atau amal yang dijariahkan. Di samping itu, akan hilang keyakinan masyarakat Islam untuk mewakafkan harta kepada Majlis Agama Islam terutamanya kawasan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan, seterusnya mungkin menyebabkan imej Majlis Agama Islam terjejas. Selain itu, sumber ekonomi umat Islam yang diperoleh daripada zakat dan wakaf akan merosot, terutamanya apabila harta itu berada di tempat yang strategik.
 
Harta wakaf ialah milik Allah untuk kepentingan umat Islam. Sebarang pengambilan tanah wakaf tidak wajar diserah secara percuma kepada pihak berkuasa. Pendapat Imam Ibu Hanifah yang memberi keluasan dalam mengamalkan istibda, jika istibdal itu lebih memberi faedah yang mendatangkan hasil yang lumayan, sekalipun masjid, kerana hajat dan darurat. Namun begitu Imam Ahmad Ibn Hanbal memberi keluasan istibdal selain wakaf masjid dengan dikenakan beberapa syarat yang tertentu mengikut keadaan tertentu.
 
Imam Malik menegah istibdal kecuali kerana darurat dan berhajat seperti membesarkan masjid atau tanah perkuburan. Adapun wakaf yang alih, di sisi Imam Malik diharuskan kerana istibdal iaitu menukar pada harta wakaf yang alih akan mengekalkan wakaf.
 
Pendapat Imam Syafie seakan-akan sama dengan pendapat Imam Maliki bahkan tidak mengharuskan langsung menjual masjid sekalipun telah roboh dan tidak digunakan. Segala barangan dan peralatan yang berkaitan dengan masjid yang roboh itu hanya dibenarkan sebagai hibah kepada masjid-masjid yang lain.
 
Sumber: Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan: Berhubung Dengan Isu-Isu Muamalat (2009)
Tarikh Keputusan: 
13 Apr, 1982
Tarikh Mula Muzakarah: 
13 Apr, 1982
Tarikh Akhir Muzakarah: 
14 Apr, 1982
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-4

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-4 yang bersidang pada 13-14 Apr 1982 telah membincangkan Saham Wakaf Dan Wakaf Ganti (Wakaf Ibdal). Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Mengadakan saham wakaf yang musytarik dengan syarikat-syarikat perniagaan melalui belian saham, kemudian diwakafkan dengan tujuan memajukan harta wakaf adalah diharuskan mengikut syarat-syarat wakaf.
   
 2. Wakaf Gantian (wakaf ibdal) ialah bermaksud menukar harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan tujuan mengekalkan harta wakaf adalah diharuskan mengikut taqlid pendapat Imam Abu Hanifah.
English Version
 
Waqf Shares and Exchange Waqf (Waqf Ibdal)

Decision:
 
The 4th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 13th -14th April 1982 has discussed the waqf share and waqf ibdal. The Committee decided that:

1. Issuing waqf shares through business companies by selling shares, and then donating them for the purpose to develop the waqf properties is permissible. However the activities must fulfill the waqf terms and conditions.
 
2. Exchange waqf (waqf ibdal) means exchanging the waqf properties with other properties through buying, selling or other means, and this is permitted in order to preserve the waqf. This is permissible according to the opinion of Imam Abu Hanifah
 
Arabic Translation
الأسهم الوقف ووقف إبدال
 
في 13-14 من إبريل لعام 1982م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (4) للمباحثة في قضية الأسهم الوقف وقضية وقف إبدال. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي :
 
حكم القيام بوقف أسهم مشتركة بين الشركات عن طريق شراء الأسهم، ثم وقفها من أجل تطوير الممتلكات الوقفية جائز وفقاً لشروط الوقف
 
وقف الإبدال هو تحويل أو تبديل ممتلكات الوقف بممتلكات أخرى عن طريق البيع أو الشراء أو غيرهما لغرض المحافظة على بقاء ممتلكات الوقف. وحكمه جائز تبعاً لرأي الإمام أبي حنيفة.
 
Tarikh Keputusan: 
12 Sep, 1988
Tarikh Mula Muzakarah: 
12 Sep, 1988
Tarikh Akhir Muzakarah: 
12 Sep, 1988
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-21

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-21 yang bersidang pada 12 Sep 1988 telah membincangkan Ganjaran Terbitan Dan Pencen Terbitan. Muzakarah telah memutuskan bahawa ganjaran terbitan dan pencen terbitan tidak termasuk sebagai harta pesaka, maka kaedah pembahagiannya tidak tertakluk kepada kaedah pembahagian harta pusaka.

English Version
 
Derivative Gratuity and Derivative Pension
 
Decision:
 
The 21st Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 12th September 1988 has discussed derivative gratuity and derivative pension. The Committee has decided that the derivative gratuity and derivative pension are not inheritance; hence the division is not governed by the Islamic law of inheritance.
 
Arabic Translation
المكافآت ومعاشات التقاعد
 
في 12 من سبتمبر لعام 1988م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (21) للمباحثة فيما يتعلق بالمكافآت ومعاشات التقاعد. وأصدر المجلس قراره بأن حصيلة المكافآت ومعاشات التقاعد لا تدخل من ضمن ممتلكات التركة. وعليه،  فإن كيفية تقسيمها لا تطابق أحكام تقسيم الفرائض.
 

Hukum Pembuatan Fabrikasi Logam Berunsur Islam

Tarikh Keputusan: 
29 May, 2003
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 29 Mei 2003 telah membincangkan mengenai Hukum Pembuatan Fabrikasi Logam Berunsur Islam.
 
Alhamdulillah fatwanya:

Penggunaan tulisan atau khat-khat ayat Al-Qur"an, Hadis Rasulullah S.A.W, Lafzul Jalalah (الله), kalimah Tauhid dan lain-lain kalimah yang mempunyai kemuliaan tersendiri di dalam Islam, untuk tujuan dakwah adalah diharuskan dengan syarat-syarat dan disiplin-displin tertentu sebagaimana berikut:-

i. Tulisan tersebut hendaklah menggunakan khat yang mudah dibaca dan difahami oleh orang awam, contohnya khat nasakh, rak'ah dan thuluth.

ii. Lokasi penempatan khat-khat tersebut hendaklah ditempat yang tinggi sesuai dengan kemuliaan ayat-ayat Al-Qur"an dan Hadis Rasulullah S.A.W, Lafzul Jalalah (الله), Kalimah Tauhid dan lain-lain kalimah yang mulia.

iii. Lokasinya adalah terbatas di dalam masjid, surau, rumah, pejabat dan dewan atau di tempat-tempat bersesuaian dengan kemuliaan kalimah-kalimah tersebut yang mana penjagaan kemuliaan ayat-ayat dak kalimah-kalimah tersebut terjaga dengan secara berterusan dan berpanjangan.

iv. Penempatan khat tersebut bukan dipagar atau jeriji samada di masjid, surau dan bangunan-bangunan lain, bukan juga ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai dengan martabat dan kemuliaan Al-Qur"an, Hadis Rasulullah S.A.W, Lafzul Jalalah (الله), Kalimah Tauhid dan lain-lain kalimah yang mulia.

v. Tujuan penggunaan khat-khat tersebut adalah untuk dakwah dan bukan sebagai hiasan sahaja.

vi. Hendaklah dipastikan pembuat ayat-ayat tersebut adalah daripada orang-orang Islam.

vii. Hendaklah ada jaminan bahawa bangunan-bangunan yang ditulis ayat-ayat tersebut tidak bertukar milik kepada bukan Islam.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMJ/06/MUAMALAT/(ML)-2/2002

Fatwa Mengenai Wang Faedah Kematian Mengikut Hukum Syarak

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 

Ahli Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis tidak sepakat dalam menentukan hukum berkaitan wang faedah kematian tersebut.

a) Majoriri Ahli Jawatankuasa Syariah berpendapat bahawa wang faedah kematian TNB itu adalah dikira harta pusaka dan dibahagikan mengikut hukum faraid. Ditambah dengan hujah berdasarkan kepada surat TNB, wang pemberian itu satu kemestian 'Right' (hak mutlak) bukannya 'Privilege' (hak istimewa sementara) iaitu ia menjadi hak, dengan sendirinya menjadi harta pusaka.

b) Seorang Ahli Jawatankuasa Syariah berpendapat bahawa wang faedah kematian TNB itu bukan dikira sebagai harta pusaka tetapi dibahagikan mengikut budi bicara. Diantara hujah-hujahnya ialah :

i) Wang pemberian TNB tersebut merupakan satu hebahan mengikut budi bicara TNB berdasarkan kepada kadar jumlah yang tertinggi. Dengan itu, wang yang berkenaan bukanlah menjadi hak milik sempurna Si Mati kerana pemberian tersebut berlaku selepas kematian.

ii) Pihak waris Si Mati tidak mempunyai hak menuntut sekiranya TNB tidak setuju memberi. Namun, jika diberi sekalipun tidak menjadi hak milik Si Mati. Dengan itu, tidak menjadi pusaka.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Adakah Pinjaman Yang Dikenakan Faedah Untuk Membeli Rumah, Kenderaan dan Sebagainya Dikategorikan Sebagai Riba?

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 
Riba dari segi bahasa ialah lebihan - manakala pada syarak ialah lebihan harta yang dikenakan tanpa ganti di dalam pertukaran harta dengan harta, atau sebarang lebihan yang disyaratkan atau dijanjikan untuk diberi kepada orang yang memberi hutang sesuatu manfaat kepada dirinya bersabit dengan hutang yang diberi kepada orang yang berhutang itu.

Jawatankuasa Fatwa telah mengambil keputusan bahawa pinjaman yang dikenakan faedah untuk membeli harta benda sepeti rumah, kenderaan , perkakas rumah dan sebagainya oleh bank atau kerajaan, institusi atau individu yang diamalkan sekarang ini adalah termasuk di dalam takrif riba dan hukumnya adalah haram kecuali jika diubah system pembiayaan secara riba sekarang kepada system al-Qadhul Hasan atau bayaran perkhidmatan.

Alasan-alasan yang diberikan adalah seperti berikut :-

a. Penetuan faedah dibuat semasa akad tanpa diberi perhatian kepada untung rugi
b. Peratus kadar faedah berdasarkan kepada jumlah wang (modal) yang terlibat.
c. Pembayaran faedah tetap seperti yang dijanjikan tanpa diambil kira sama ada projek itu dijalankan oleh pihak kedua itu untung atau rugi.
d. Jumlah kadar bayaran faedah tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content