Muamalat/Ekonomi

Wang Pampasan Insuran

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 

Pembahagian wang pampasan insuran simati kepada penama ataupun waris-waris menurut pembahagian faraid.

Keputusan: 

Semua harta pusaka sepatutnya dibahagikan mengikut pembahagian faraid dan mengenepikan pembahagian yang dibuat oleh simati secara menentukan penama. Penentuan penama bolehlah dianggap sebagai wasiat dimana wasiat tidak sah kepada waris. Ibu bapa adalah waris kepada simati, oleh itu perkara yang dipersoalkan hendaklah dibahagi mengikut hukum faraid.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat Perniagaan Bagi Pelaburan Dalam ASN

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Adakah pelabur wajib mengeluarkan zakat sendiri sekiranya cukup nisabnya dan jika dikenakan zakat bagaimanakah cara pengiraannya dan pembayarannya.
Keputusan: 
 
Pihak ASN bolehlah dianggap syarikat perniagaan dan pencarum adalah ahli-ahli syarikat. Jika pihak ASN tidak mengeluarkan zakat maka ahli-ahlinya wajib mengeluarkan zakat mengikut saham dan keuntungan yang diterimanya apabila cukup nisab dan haul, iaitu 2.5 peratus daripada modal dan keuntungan. Nisabnya mengikut pasaran semasa emas 85 gram. Zakat hendaklah dibayar daripada amil yang dilantik.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Dividen Dan Bonus Dari Pelaburan ASN

Tarikh Keputusan: 
30 Aug, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Wang dividen dan bonus yang digunakan untuk menunaikan Fardhu Haji.
Keputusan: 
 
Wang dividen dan bonus yang diperolehi dari pelaburan didalam ASN adalah halal dan harus digunakan menunaikan fardhu haji. Oleh yang demikian segala hasil yang diperolehi dari pelaburan itu adalah halal dan harus digunakan.
Keterangan/Hujah: 
 
Keputusan ini dibuat berpandukan kepada keputusan yang dikeluarkan oleh "Muzakarah Mufti-Nufti Seluruh Malaysia".
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat Wang Simpanan Masjid

Tarikh Keputusan: 
4 May, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 

Adakah ia dikenakan zakat pada tiap-tiap tahun.

Keputusan: 

Dalam harta khairat masjid tidak ada milik bagi orang tertentu, maka oleh yang demikian ia tidak dikenakan zakat.

Keterangan/Hujah: 

Syarat harta yang dikenakan zakat ialah:

1. Cukup Nisab
2. Sempurna Haul
3. Milik Yang Sempurna

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

ZAKAT PENGGAJIAN

Tarikh Keputusan: 
26 Apr, 2001
Keputusan: 

Zakat ke atas pendapatan dan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat.

Keterangan/Hujah: 

Penggajian adalah bayaran yang diterima oleh seseorang sebagai gaji atau upah kerja atau perkhidmatan yang dilakukan mengikut masa tertentu termasuk elaun dan imbuhan atau bonus daripada apa-apa pekerjaan dan perkhidmatan profesional dan bukan profesional.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Apr, 2001
Akta/Enakmen: 
7/1993

STATUS TANAH MADRASAH NAGORE

Tarikh Keputusan: 
16 Apr, 2002
Keputusan: 

Sebidang Tanah di Lot 373 , Seksyen 4 , Bandar Butterworth atau lebih dikenali sebagai " Madrasah Nagore" telah ditetapkan sebagai wakaf berasaskan kepada sifat dan penggunaanya.

Keterangan/Hujah: 

Bangunan Surau yang terdapat di atas tanah ini sejak sekian lama dan diguna pakai untuk pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan orang -orang Islam menthabitkan status tanah tersebut. ( Wakaf Penggunaan)

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
16 Apr, 2002
Akta/Enakmen: 
7/1993

Wakaf oleh Ahmad Dawjee Dadabhoy

Tarikh Keputusan: 
26 Jul, 1989
Keputusan: 
"Bahawa Ahmad Dawjee  Dadabhoy telah mewujudkan satu wakaf di sisi agama Islam. Ini berdasarkan kepada lafaz yang dibuat dalam Surat Ikatan Pengisytiharan Wakaf dan pengakuan bertulis saksinya Syed Mustapha bin Syed Wazir."
Keterangan/Hujah: 
-
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
17 Aug, 1989
Nombor Rujukan: 
JAWI/A/145;PN(PU²)197/II.
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 - Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah -Wilayah Perekutuan) 1993
Tarikh Keputusan: 
6 Mar, 1978
Tarikh Mula Muzakarah: 
6 Mar, 1978
Tarikh Akhir Muzakarah: 
6 Mar, 1978
Oleh: 
Persidangan Kali Ke-15

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-15 yang bersidang pada 6 Mac 1978 telah membincangkan Nominee (Penama). Persidangan telah memutuskan bahawa:

 1. Melantik penama (Nomination) oleh orang-orang Islam dalam mana-mana badan atau institusi di mana mereka menyimpan sebarang harta adalah tidak sah untuk diterima sebagai waris yang berhak menerima pusaka si mati cuma ia adalah sebagai yang melaksanakan wasiat untuk membahagikan harta pusaka tersebut kepada para waris mengikut hukum syarak.
   
 2. Bahawa orang-orang Islam tidak boleh melantik penama (Nominee) oleh kerana penama mengikut definasi undang-undang awam (sivil) adalah bertentangan dengan hukum syarak dan tidak sah.
   
 3. Oleh itu udang-undang awam (sivil) yang berkenaan hendaklah dipinda supaya sebarang penamaan (Nomination) oleh seseorang Islam menjadi tidak sah. Ini bermakna peruntukan mengenai Nomination atau perlantikan nominee tidak tertakluk kepada orang-orang yang beragama Islam sama ada sesuatu Nomination itu dibuat sebelum atau selepas fatwa ini dipersetujui oleh Raja-raja Melayu.

 

English Version
 
Nominee
 
Decision:

The 15th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 6th March 1978 has discussed nominee. The Committee decided that:
 
1. Nominees named by Muslims in any organizations or institutions in which they have deposited their wealth is invalid, to be regarded as the heirs. They are merely trustees to manage the division of the property according to Islamic law of inheritance
 
2. Muslims cannot assign a nominee because the current practice of nomination in civil law is contradictory to Islamic rule and hence, it is invalid
 
3. Therefore, the civil laws regarding nomination should be amended to invalidate any nomination made by Muslim. This also means the provisions regarding nomination or assigning nominee does not apply to Muslims whether the nomination has been made before or after this fatwa that was agreed upon by the Malay rulers.
 
Arabic Translation
المُفَوَّض (Nominee)
 
في 6 من مارس لعام 1978م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (15) للمباحثة فيما يسمى بالمُفَوَّض (Nominee)، وأصدر المجلس قراره على النحو التالي :
 
لا يصح تعيين ما يسمّى بالمُفَوَّض (Nominee) من قبل المسلمين في أي هيئة أو مؤسسة حيث يحتفظون فيها أموالهم كي يصبح هذا المرشح هو الوريث المستحق لتركة المتوفى. وإنما يكون بمثابة المنفذ لوصايا الميت في تقسيم التركة على الورثة الشرعيين وفقاً لأحكام الشرع.
 
لا يجوز للمسلمين تعيين المرشح (Nominee) لأن مفهوم المرشح في القوانين المدنية تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتعتبر باطلة.
 
لذلك، فلابد من تعديل القوانين المدنية المتعلقة بقضية تعيين المرشح بحيث يصبح تعيين المرشح من أي مسلم غير صحيح. وهذا يعني أن قضية تعيين المرشح لا تخضع للمسلمين سواء أكان هذا التعيين تم قبل موافقة السلاطين الملايوية على هذا الفتوى أو بعده.
 
Tarikh Keputusan: 
21 Jan, 1971
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Jan, 1971
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Jan, 1971
Oleh: 
Persidangan Kali Ke-3

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-3 yang bersidang pada 21-22 Jan 1971 telah membincangkan Wang Faedah. Persidangan telah memutuskan bahawa:

 1. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan yang dibuat oleh institusi Islam atau perniagaan atau badan kebajikan yang dianggotai oleh orang-orang Islam dalam mana-mana bank harus diterima oleh badan-badan itu atas alasan kecemasan ekonomi orang-orang Islam pada masa ini.
   
 2. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan seseorang muslim dalam mana-mana bank harus diterima olehnya atas alasan kerana kecemasan itu juga, tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan muslihat umum.
English Version
 
Bank Interest:
 
Decision:

The 3rd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 21st-22nd Jan 1971 has discussed bank interest. The Committee decided that:
 
1. Interests obtained on savings made by the Islamic institutions, business or Muslim charity organizations can be accepted by the organizations on the basis of economic emergency at the moment.
 
2. Interests obtained on savings made by a Muslim in any bank can be accepted on the basis of emergency; but the interest obtained must be given to the Baitulmal or used for public purpose.
 
Arabic Translation
الفوائد المصرفية/البنك
 
في 21-22 من يناير لعام 1971م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (3) للمباحثة في قضية الفوائد المصرفية/البنك. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية أو الشركات أو المؤسسات الخيرية التي ينضم إليها المسلمون أن تقبل الفوائد المكتسبة من أي مصرف أو بنك على أساس ضرورة الحالة الاقتصادية لدى المسلمين في الوقت الحاضر.
 
يجوز للمسلم أن يقبل الفوائد المكتسبة من وفوراته في أي مصرف على أساس ضرورة الحالة الاقتصادية لدى المسلمين في الوقت الحاضر، ولكن يجب أن يدخل هذه الفوائد في خزينة بيت المال أو أن يستخدمها في منفعة العامة.
 
Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 1987
Tarikh Mula Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Tarikh Akhir Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-18

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Feb 1987 telah membincangkan Skim Haji Perkhidmatan Tentera. Muzakarah telah memutuskan bahawa :
 

 1. Skim ini merupakan satu usaha yang baik bagi membantu anggota-anggota tentera untuk menunaikan fardu haji.
   
 2. Skim ini tidak bercanggah dengan Islam dengan syarat wang yang dikeluarkan bagi tujuan ini hendaklah daripada sumber pokok tabung berkenaan .
   
 3. Muzakarah telah mengambil keputusan bahawa skim perkhidmatan haji angkatan tentera seperti yang dicadangkan ini adalah halal dari segi syarak kerana berhutang untuk menunaikan haji adalah harus.
English Version
 
The Armed Forces Hajj Scheme
 
Decision:

The 18th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 25th February 1987 has discussed the Armed Forces Hajj Scheme. The Committee has decided that:
 
1. It is a good effort to assist the armed forces personnels to perform hajj.
 
2. This scheme is not in contradict ion to Islam provided that the money withdrawn must come from the main source of the fund
 
3. The Muzakarah has decided that the Armed Forces Hajj Scheme is lawful (halal) as seeking financing to perform hajj is considered ‘harus’
 
Arabic Translation
برنامج تنظيم مالي – خاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج
 
في 25 من فبراير لعام 1987م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (75) للمباحثة في برنامج التنظيم المالي – الخاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1. يعتبر هذا البرنامج من المساعي المحمودة في مساعدة الجنود لأداء فريضة الحج.
 
2. لا يتعارض هذا البرنامج مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن تكون الأموال المصروفة من أجل هذا الغرض مأخوذة من المصدر الرئيسي لصندوق الادخار.
 

3. أقر المجلس بأن الحكم في برنامج التنظيم المالي – الخاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج، المقترح هنا، حلال، وصحيح في نظر الشرع لأن الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج جائز مباح.

 
Syndicate content