Muamalat/Ekonomi

Pertukaran Lot Tanah Wakaf

Tarikh Keputusan: 
11 Jun, 1988
Huraian Tajuk/Isu: 
PERMOHONAN DARIPADA JAWATANKUASA MADRASAH AL AKHLAK ISLAMIAH MASJID TINGGI BAGAN SERAI BAGI PERTUKARAN LOT TANAH WAKAF (KEBUN GETAH) NO.3111 BMR 3014 LUAS 4 EKAR OR. 20P MUKIM ULU SELAMA DENGAN TANAH ORANG LAIN (TANAH BENDANG) LOT NO.3398 GM1322 LUAS 4 EKAR 3R 32P MUKIM BAGAN SERAI
Keputusan: 
Keputusan :

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak sebulat pendapat berpandu kepada nas-nas dan alasan-alasan syarak bahawa permohonan daripada Jawatankuasa Madrasah Al Akhlak Islamiah Mesjid Tinggi Bagan Serai bagi menukar ganti tanah wakaf Lot. No. 3111 EMR 3014 Luas 4E Or 24P (tanah getah) Mukim Ulu Selama dengan tanah orang lain Lot.No.3398 GM 1322 Luas 4E 3R 32P (tanah bendang) Mukim Bagan Serai hukumnya tidak harus.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah

Penjualan Harta Baitul Mal

Tarikh Keputusan: 
11 Jun, 1988
Keputusan: 
Keputusan :

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak bersetuju sebulat suara tanah-tanah Baitul Mal yang luasnya 1 rod ke bawah seperti yang dikemukakan oleh Bahagian Baitul Mal. Hukumnya adalah boleh dijual memandangkan kepada kecilnya bahagian itu dan susah untuk diuruskan seperti kurangnya bermaslahah.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah

Wakaf oleh Ahmad Dawjee Dadabhoy

Tarikh Keputusan: 
26 Jul, 1989
Keputusan: 
"Bahawa Ahmad Dawjee  Dadabhoy telah mewujudkan satu wakaf di sisi agama Islam. Ini berdasarkan kepada lafaz yang dibuat dalam Surat Ikatan Pengisytiharan Wakaf dan pengakuan bertulis saksinya Syed Mustapha bin Syed Wazir."
Keterangan/Hujah: 
-
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
17 Aug, 1989
Nombor Rujukan: 
JAWI/A/145;PN(PU²)197/II.
Akta/Enakmen: 
Seksyen 34 - Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah -Wilayah Perekutuan) 1993
Tarikh Keputusan: 
6 Mar, 1978
Tarikh Mula Muzakarah: 
6 Mar, 1978
Tarikh Akhir Muzakarah: 
6 Mar, 1978
Oleh: 
Persidangan Kali Ke-15

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-15 yang bersidang pada 6 Mac 1978 telah membincangkan Nominee (Penama). Persidangan telah memutuskan bahawa:

 1. Melantik penama (Nomination) oleh orang-orang Islam dalam mana-mana badan atau institusi di mana mereka menyimpan sebarang harta adalah tidak sah untuk diterima sebagai waris yang berhak menerima pusaka si mati cuma ia adalah sebagai yang melaksanakan wasiat untuk membahagikan harta pusaka tersebut kepada para waris mengikut hukum syarak.
   
 2. Bahawa orang-orang Islam tidak boleh melantik penama (Nominee) oleh kerana penama mengikut definasi undang-undang awam (sivil) adalah bertentangan dengan hukum syarak dan tidak sah.
   
 3. Oleh itu udang-undang awam (sivil) yang berkenaan hendaklah dipinda supaya sebarang penamaan (Nomination) oleh seseorang Islam menjadi tidak sah. Ini bermakna peruntukan mengenai Nomination atau perlantikan nominee tidak tertakluk kepada orang-orang yang beragama Islam sama ada sesuatu Nomination itu dibuat sebelum atau selepas fatwa ini dipersetujui oleh Raja-raja Melayu.

 

English Version
 
Nominee
 
Decision:

The 15th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 6th March 1978 has discussed nominee. The Committee decided that:
 
1. Nominees named by Muslims in any organizations or institutions in which they have deposited their wealth is invalid, to be regarded as the heirs. They are merely trustees to manage the division of the property according to Islamic law of inheritance
 
2. Muslims cannot assign a nominee because the current practice of nomination in civil law is contradictory to Islamic rule and hence, it is invalid
 
3. Therefore, the civil laws regarding nomination should be amended to invalidate any nomination made by Muslim. This also means the provisions regarding nomination or assigning nominee does not apply to Muslims whether the nomination has been made before or after this fatwa that was agreed upon by the Malay rulers.
 
Arabic Translation
المُفَوَّض (Nominee)
 
في 6 من مارس لعام 1978م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (15) للمباحثة فيما يسمى بالمُفَوَّض (Nominee)، وأصدر المجلس قراره على النحو التالي :
 
لا يصح تعيين ما يسمّى بالمُفَوَّض (Nominee) من قبل المسلمين في أي هيئة أو مؤسسة حيث يحتفظون فيها أموالهم كي يصبح هذا المرشح هو الوريث المستحق لتركة المتوفى. وإنما يكون بمثابة المنفذ لوصايا الميت في تقسيم التركة على الورثة الشرعيين وفقاً لأحكام الشرع.
 
لا يجوز للمسلمين تعيين المرشح (Nominee) لأن مفهوم المرشح في القوانين المدنية تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتعتبر باطلة.
 
لذلك، فلابد من تعديل القوانين المدنية المتعلقة بقضية تعيين المرشح بحيث يصبح تعيين المرشح من أي مسلم غير صحيح. وهذا يعني أن قضية تعيين المرشح لا تخضع للمسلمين سواء أكان هذا التعيين تم قبل موافقة السلاطين الملايوية على هذا الفتوى أو بعده.
 
Tarikh Keputusan: 
21 Jan, 1971
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Jan, 1971
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Jan, 1971
Oleh: 
Persidangan Kali Ke-3

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-3 yang bersidang pada 21-22 Jan 1971 telah membincangkan Wang Faedah. Persidangan telah memutuskan bahawa:

 1. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan yang dibuat oleh institusi Islam atau perniagaan atau badan kebajikan yang dianggotai oleh orang-orang Islam dalam mana-mana bank harus diterima oleh badan-badan itu atas alasan kecemasan ekonomi orang-orang Islam pada masa ini.
   
 2. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan seseorang muslim dalam mana-mana bank harus diterima olehnya atas alasan kerana kecemasan itu juga, tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan muslihat umum.
English Version
 
Bank Interest:
 
Decision:

The 3rd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 21st-22nd Jan 1971 has discussed bank interest. The Committee decided that:
 
1. Interests obtained on savings made by the Islamic institutions, business or Muslim charity organizations can be accepted by the organizations on the basis of economic emergency at the moment.
 
2. Interests obtained on savings made by a Muslim in any bank can be accepted on the basis of emergency; but the interest obtained must be given to the Baitulmal or used for public purpose.
 
Arabic Translation
الفوائد المصرفية/البنك
 
في 21-22 من يناير لعام 1971م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (3) للمباحثة في قضية الفوائد المصرفية/البنك. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية أو الشركات أو المؤسسات الخيرية التي ينضم إليها المسلمون أن تقبل الفوائد المكتسبة من أي مصرف أو بنك على أساس ضرورة الحالة الاقتصادية لدى المسلمين في الوقت الحاضر.
 
يجوز للمسلم أن يقبل الفوائد المكتسبة من وفوراته في أي مصرف على أساس ضرورة الحالة الاقتصادية لدى المسلمين في الوقت الحاضر، ولكن يجب أن يدخل هذه الفوائد في خزينة بيت المال أو أن يستخدمها في منفعة العامة.
 
Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 1987
Tarikh Mula Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Tarikh Akhir Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-18

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Feb 1987 telah membincangkan Skim Haji Perkhidmatan Tentera. Muzakarah telah memutuskan bahawa :
 

 1. Skim ini merupakan satu usaha yang baik bagi membantu anggota-anggota tentera untuk menunaikan fardu haji.
   
 2. Skim ini tidak bercanggah dengan Islam dengan syarat wang yang dikeluarkan bagi tujuan ini hendaklah daripada sumber pokok tabung berkenaan .
   
 3. Muzakarah telah mengambil keputusan bahawa skim perkhidmatan haji angkatan tentera seperti yang dicadangkan ini adalah halal dari segi syarak kerana berhutang untuk menunaikan haji adalah harus.
English Version
 
The Armed Forces Hajj Scheme
 
Decision:

The 18th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 25th February 1987 has discussed the Armed Forces Hajj Scheme. The Committee has decided that:
 
1. It is a good effort to assist the armed forces personnels to perform hajj.
 
2. This scheme is not in contradict ion to Islam provided that the money withdrawn must come from the main source of the fund
 
3. The Muzakarah has decided that the Armed Forces Hajj Scheme is lawful (halal) as seeking financing to perform hajj is considered ‘harus’
 
Arabic Translation
برنامج تنظيم مالي – خاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج
 
في 25 من فبراير لعام 1987م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (75) للمباحثة في برنامج التنظيم المالي – الخاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1. يعتبر هذا البرنامج من المساعي المحمودة في مساعدة الجنود لأداء فريضة الحج.
 
2. لا يتعارض هذا البرنامج مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن تكون الأموال المصروفة من أجل هذا الغرض مأخوذة من المصدر الرئيسي لصندوق الادخار.
 

3. أقر المجلس بأن الحكم في برنامج التنظيم المالي – الخاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج، المقترح هنا، حلال، وصحيح في نظر الشرع لأن الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج جائز مباح.

 
Tarikh Keputusan: 
21 Jun, 1995
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Jun, 1995
Tarikh Akhir Muzakarah: 
21 Jun, 1995
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-38

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-38 yang bersidang pada 21 Jun 1995 telah membincangkan Pewarisan Harta & Harta Sepencarian Yang Dilaksanakan Di Rancangan Felda. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

Amalan yang dilaksanakan dirancangan Felda mengenai pewarisan harta yang berdasarkan Akta Tanah 1960 adalah tidak bertentangan kerana persetujuan meletakan satu penama itu dibuat atas persepakatan semua pihak yang terlibat.

Sekiranya tidak mendapat persetujuan waris-waris untuk melantik seseorang daripada mereka sebagai wakil maka

 1. Harta simati hendaklah dijual.
   
 2. Penjualan harta tersebut hendaklah diberi keutamaan kepada waris.
   
 3. Hasil dari penjualan harta tersebut hendaklah dibahagikan kepada waris mengikut faraid.
   
 4. Kalau harta simati tidak habis dibahagikan maka lebihan pembahagian itu hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

Bersetuju bahawa amalan yang dilaksanakan dirancangan Felda mengenai harta sepencarian tidak bertentangan dengan hukum syarak.

English Version
 
Inheritance and Jointly Acquired Property in FELDA

Decision:


The 38th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 21st June 1995 has discussed inheritance and jointly acquired property in FELDA. The Committee has decided that:

The current practice in FELDA schemes regarding inheritance regulated under the Land Act 1960 is not in contradict ion to Shariah as the nomination of one nominee is made based on agreement by all parties involved.
However, if there is a disagreement among the heirs to nominate a nominee, thus:

1. The property of the deceased must be sold

2. The sale of the property must be given priority to the heirs.

3. Income from the sale must be divided according to faraid (Islamic law of inheritance)

4. The remaining property (if any) after the division should be given to the Baitul Mal
 
The Committee has agreed that the current practice in FELDA schemes regarding jointly acquired property does not contradict Shariah.
 
Arabic Translation
نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع شركة (FELDA)
 
في 21 من يونيو لعام 1995م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (38) للمباحثة في قضية نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع (FELDA). وأصدر المجلس قراره بأن تطبيق نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع (FELDA) مستند على القانون المتعلق بملكية الأراضي لعام 1960م، وهو قانون لا يتعارض لأنه ينص على موافقة جميع المشاركين في وضع اسم المفوض بتنفيذ الإجراءات. 
 
أما في حالة عدم الحصول على موافقة جميع الورثة في تعيين المفوص المعني، ففي هذه الحالة:
 
1. يباع ممتلكات ذلك المتوفى.
2. تعطى الأولوية في بيع الممتلكات للورثة.
3. توزع حصيلة البيع إلى الورثة بحسب الفرائض.
4. يقدم الفائض من التركة – بعد استيفاء جميع حقوق الورثة – إلى بيت المال.
 
وعلى ذلك، أجمع أعضاء المجلس الموقر على أن نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع  (FELDA) لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
 
 
Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG
 
Isu ini telah dibangkitkan oleh pihak Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan/Federal Land Development Authority (FELDA), rentetan terdapat pihak yang mempertikaikan konsep dan kaedah pelaksanaannya kerana dikatakan tidak mengikut lunas-lunas dan hukum agama Islam. Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh bersama oleh suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan mereka. Oleh itu, sebarang harta sama ada harta alih atau tak alih yang dimiliki sebelum perkahwinan tidak dikategorikan sebagai harta sepencarian.
 
Pada masa ini (1995) belum ada lagi undang-undang atau peraturan yang seragam tentang pembahagian harta sepencarian. Hampir seluruh negeri di Malaysia telah memperuntukkan tentang harta sepencarian dalam Akta atau Enakmen Keluarga Islam masing-masing dan Mahkamah Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan menetapkan sebarang tindakan yang berkaitan dengan pembahagian harta sepencarian.
 
Amalan yang dijalankan oleh FELDA pada masa ini berpandukan peruntukan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 iaitu apabila seseorang peneroka meninggal dunia, kawasan yang diperuntukkan kepadanya di rancangan hanya diturunkan kepada salah seorang sahaja daripada waris-warisnya sama ada di tahap peneroka belum mendapat surat hak milik atau telah menerima surat hak milik.
 
Apabila berlaku kematian, Pengurus Rancangan bagi tanah yang belum ada hak milik akan mengadakan bicara kuasa untuk melantik seorang pengganti. Dalam bicara kuasa tersebut:
 
a. Sekiranya waris-waris yang hadir memberi persetujuan, maka seorang daripada mereka akan dilantik untuk mewarisi harta si mati di rancangan.

b. Sekiranya tidak ada persetujuan waris-waris untuk melantik seorang dalam kalangan mereka, maka pelupusan harta si mati akan dirujuk kepada Pentadbir Tanah Daerah untuk keputusannya.
 
Bagi tanah yang ada surat hak milik, FELDA akan merujuk terus kepada Pentadbir Tanah Daerah berkenaan yang akan memanggil waris-waris menghadiri bicara kuasa. Peruntukan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 menekankan sekatan-sekatan seperti berikut:
 
a. Hanya seorang sahaja yang boleh mengambil alih pegangan tanah dan tanah itu tidak boleh dipegang secara bersama.

b. Kawasan pegangan tidak boleh dipecah sempadan.

c. Apabila berlaku kematian, hanya seorang penama sahaja yang boleh dilantik bagi
mengambil alih kawasan pegangan si mati.
 
Sekatan-sekatan tersebut bertujuan menjamin tanah rancangan tidak dipecahkan kepada unit-unit yang tidak ekonomik. Bagi menjamin janda-janda peneroka terus mendapat sebahagian harta hasil daripada usaha sama dengan suaminya, FELDA telah menyediakan Garis Panduan Harta Sepencarian. Dalam konteks FELDA, Harta Sepencarian meliputi :
 
a. tanah kebun peneroka,
b. tanah tapak rumah,
c. rumah,
d. harta-harta lain yang diperoleh semasa tinggal di rancangan sebagai suami isteri, dan
 
Janda-janda peneroka yang diceraikan dan layak menuntut harta sepencarian adalah yang sama-sama masuk dan tinggal bersama-sama suami di rancangan hingga berlaku perceraian. Pembahagian harta sepencarian bagi rancangan yang belum selesai bayaran balik kos pembangunan ialah 50% daripada bayaran yang telah dijelaskan.
 
Bagi rancangan yang telah selesai bayaran balik kos pembangunan, janda peneroka berkenaan berhak menuntut 1/3 daripada nilai tanah, kebun, kawasan tapak rumah dan rumah peneroka. Kemudahan yang diberi di bawah Garis Panduan Harta Sepencarian ini hanya bagi peneroka yang belum menerima surat hak milik untuk kawasan kebun dan rumah. Pada tahap ini, kawasan yang diperuntukkan belum lagi dapat ditakrifkan sebagai harta. Bagi peneroka yang telah mendapat surat hak milik, isteri yang diceraikan itu bolehlah membuat tuntutan mengikut peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam Akta atau Enakmen Keluarga Islam negeri-negeri berkenaan.
 
Namun demikian, terdapat pihak-pihak yang mempertikaikan konsep dan kaedah pelaksanaan ‘Pewarisan Harta’ dan ‘Harta Sepencarian’ yang dilaksanakan di Rancangan FELDA pada masa ini dan dikatakan tidak mengikut lunas-lunas dan hukum agama Islam.
 
HUJAH DAN DALIL
 
Dalam mengurus dan mentadbir harta yang diamanahkan oleh Allah SWT, manusia hendaklah mengikut dasar-dasar yang telah ditentukannya. Firman Allah SWT:
 
Maksudnya:
Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) antara kamu dan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian daripada harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya). (Al-Baqarah: 188)
 
Tujuan Kerajaan menguatkuasakan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 kepada tanah-tanah rancangan adalah untuk menjamin tanah-tanah tersebut tidak dipecahkan kepada unit-unit yang tidak ekonomik. Ini bersesuaian dengan kaedah fiqh:
 
Maksudnya:
Keputusan pemerintah atas urusan rakyat bergantung kepada maslahat.
 
Tiap-tiap seorang sama ada lelaki atau perempuan akan mendapat habuan hasil daripada usahanya iaitu sumbangannya akan dinilai. Tiap-tiap seorang juga dibenarkan memiliki harta sama ada secara bersendirian atau bersama. Ini berdasarkan firman Allah SWT:
 
Maksudnya:
(Kerana telah tetap) orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang telah mereka usahakan...(Al-Nisa': 32)

Sumber: Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan: Berhubung Dengan Isu-Isu Muamalat (2009)
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Tarikh Keputusan: 
3 Nov, 1996
Tarikh Mula Muzakarah: 
3 Nov, 1996
Tarikh Akhir Muzakarah: 
4 Nov, 1996
Oleh: 
Muzakarah Khas Kali Ke-41

Keputusan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-41 yang bersidang pada 3-4 Nov 1996 telah membincangkan Langkah-Langkah Membangunkan Hartanah Waqaf MAIN Dari Perspektif Hukum. Muzakarah telah memutuskan bahawa Wakaf Istibdal dan Saham Wakaf merupakan perkara yang amat baik dan perlu diamalkan pada masa ini kerana pembangunan sedang berjalan dengan begitu pesat sedangkan tanah-tanah waqaf, tapak masjid lama terbiar dengan begitu sahaja dan menyulitkan pihak berkuasa. Maka sudah sampai masanya segala amalan dan urusan mengenai waqaf pada keseluruhannya diubahsuai dengan tidak terikat kepada Mazhab Syafie sahaja manakala kaedah pengurusan didasarkan kepada mazhab Hanafi umpamanya atau mana-mana mazhab atau qaul yang sesuai dengan keadaan dan masa.

Selain daripada itu untuk amalan adalah perlu berhati-hati dan lebih teliti.

English Version
 
Measures to Develop MAIN (State Islamic Councils of Religious) Waqf Land From the Perspective of Shariah

Decision:


The 41st Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 3rd-4th November 1996 has discussed the measures to develop MAIN waqf land from the perspective of Shariah. The Committee has decided that waqf istibdal (waqf exchanges) and waqf share are very good measures and they must be practiced today. This is due to the fact that there are plenty of waqf properties left undeveloped causing difficulties for the authority. The time has come to amend and improve the management of waqf. The practice is not limited to the Shafii Mazhab. The Hanafi mazhab or any other suitable views can be chosen, depending on the situation and time.

Other than those to be practiced must be with care and more ihtiyat, i.e. not accepted arbitrorily. In addition, in order to establish waqf or develop waqf property, it is advised that such property is managed under waqf share. If waqf share cannot be practiced because of several reasons, istibdal waqf (exchange waqf) can be practiced according to certain requirements and it should be managed properly.
 
Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 1987
Tarikh Mula Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Tarikh Akhir Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-18

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Feb 1987 telah membincangkan Khairat Kematian. Muzakarah telah memutuskan bahawa :

 1. Selain daripada Kumpulan Khairat Kematian Lembaga Letrik Negara ini terdapat juga bentuk kumpulan khairat yang sama yang dikendalikan oleh organisasi lain di negara ini seperti Jabatan Bomba , Felda dan lain-lain . Keahliannya juga melibatkan orang bukan Islam.
   
 2. Dari segi hukum orang Islam tidak boleh membantu sebarang kegiatan atau perbuatan bercorak keagamaan agama-agama bukan Islam tetapi bantuan kepada kegiatan atau perbuatan berbentuk kemasyarakatan diharuskan.
   
 3. Muzakarah mengambil keputusan Kumpulan Khairat Kematian yang dikendalikan oleh Lembaga Letrik Negara harus disisi syarak dengan syarat wang bantuan yang dikeluarkan tidak digunakan bagi kegiatan atau perbuatan bercorak keagamaan agama bukan Islam.
   
 4. Penyertaan orang Islam dalam Kumpulan Khairat Kematian yang ahlinya bercampur antara orang Islam dengan bukan Islam adalah harus dengan syarat mereka hendaklah meniatkan wang yang disumbangkan kerana tujuan bantuan dan bukan membantu perkara yang berkaitan dengan keagamaan bukan Islam.
English Version
 
Khairat Kematian (Death Fund)
 
Decision:

The 18th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 25th February 1987 has discussed death fund. The Committee has decided that:
 
1. Beside Lembaga Letrik Negara, there are other death funds operated by other organizations such as Fire Department, Felda and others. The membership also includes non Muslim

2. From legal point of view, Islam cannot assist any ritual activities of other religions, however assistance on the basis of social networking is permitted

3. The Committee has decided that death fund operated by Lembaga Letrik Negara is permissible in Islamic law on a condition that the assistance given is not meant for ritual activities for other religion than Islam

4. Mixed membership between non Muslim and Muslim in the death fund is permissible, however the assistance given must be on the basis of merely charity and not for ritual activities of other religions.
 
Arabic Translation
برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة
 
في 25 من فبراير لعام 1987م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (18) للمباحثة في برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة. وتوصل المجلس إلى التصريح بالنقاط التالية :
 
 
يوجد جهات أخرى تقيم برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة غير الهيئة الوطنية للكهرباء. مثل إدارة المطافئ، شركة فيلدا وغيرهما. ولا يقتصر عضوية هذا البرنامج للمسلمين فقط، بل هناك مشاركون من غير المسلمين أيضاً.
 
 
من حيث الحكم الشرعي، فإنه لا يجوز لأي مسلم تقديم المساعدة في أي نشاط أو مشروع يتعلق بعناصر دينية غير الإسلام. بيْد أنه يجوز مشاركته في مساعدة غير المسلم من الناحية الاجتماعية.
 
 
أصدر المجلس قراره بإجازة برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة، الذي تديره الهيئة الوطنية للكهرباء. بشرط عدم استخدام أموال ومنافع هذه الجمعية الخيرية في مساعدة أو تمويل أي نشاط أوممارسة دينية غير الإسلام.
 
 
حكم مشاركة المسلمين في برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة الذي يضم في عضويتها أعضاء من غير المسلمين جائز، بشرط وجود النية بأن هذه الأموال المتبرعة ليست للمساعدة في أمور وأنشطة  تخص دين غير الإسلام.
 
Tarikh Keputusan: 
15 Feb, 1979
Tarikh Mula Muzakarah: 
15 Feb, 1979
Tarikh Akhir Muzakarah: 
16 Feb, 1979
Oleh: 
Persidangan Ke-16

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-16 yang bersidang pada 15-16 Feb 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insuran yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu:

 1. Mengandungi gharar (ketidak-tentuan)
   
 2. Mengandungi unsur judi.
   
 3. Mengandungi muamalah riba.
Arabic Translation
التأمين
 
في 15-16 من فبراير لعام 1979م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (16) للمباحثة فيما يتعلق بالمنافع التي ترد من موت الشخص. وأصدر المجلس قراره بأن حكم التأمين على الحياة الذي تعرضه الكثير من شركات التأمين في الوقت حرام. ويعد من المعاملات الفاسدة لأن عقده لا يناسب المبادئ الإسلامية، فهو:
 1. يحمل على الغرر (مبهم).
 2. يحتوي على عناصر المقامرة.
 3. يحتوي على معاملات الربا.
 
Syndicate content