Muamalat/Ekonomi

Aqad Jual Beli Lot Tanah Wakaf.

Tarikh Keputusan: 
8 Nov, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 

Adakah sah sekiranya jual beli lot tanah wakaf tanpa melalui secara aqad lisan tetapi hanya melalui bayaran dan resit sahaja.

Keputusan: 

Sah jual beli lot tanah wakaf tersebut tanpa aqad lisan malah memadai dengan bayaran yang di beri oleh pembeli serta resit yang dikeluarkan oleh bendahari.

Keterangan/Hujah: 

rujukan,

kitab "mughniul muhtaj' m/s 206

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Faedah Bank

Tarikh Keputusan: 
8 Nov, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 

Menggunakan wang faedah bank untuk tujuan melanjutkan pelajaran.

Keputusan: 

wang yang diperolehi sebagai faedah daripada simpanan tetap bank yang disebut di atas adalah riba serta diharamkan. wang faedah itu termasuk dalam bahagian harta haram. ianya boleh di gunakan untuk keperluan umat islam dengan cara menyerahkan kepada baitulmal.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pinjaman Perumahan dan Kenderaan

Tarikh Keputusan: 
10 Oct, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 

Adakah pinjaman perumahan dan kenderaan yang diluluskan oleh kerajaan dikira riba atau sebaliknya?

Keputusan: 

Pinjaman kerajaan adalah riba. kemudahan ini telahpun di beri untuk pegawai-pegawai yang berjawatan rendah dan faedah yang dipungut oleh pihak kerajaan adalah kecil jika dibandingkan dengan institusi kewangan yang lain. namun begitu, jika bayaran lebih yang dikenakan untuk tujuan penguruan, maka ianya di haruskan. tetapi jika atas nama faedah, hukumnya tetap haram.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Faedah Bank

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Huraian Tajuk/Isu: 

Hukum wang faedah yang diberi oleh bank kepada penyimpan.

Keputusan: 

Faedah yang dikeluarkan oleh bank kepada penyimpan adalah riba, oleh yang demikian ia harus digunakan dalam maslahah am (yang melibatkan orang ramai). Contoh: pembinaan tandas awam dan jalan raya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

FATWA MENGENAI TANAH WAKAF SYEIKH EUSOFF

Tarikh Keputusan: 
9 Nov, 2000
Keputusan: 

Sebidang tanah yang terdapat di atasnya sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Syeikh Eusoff telah pun ditetapkan sebagai wakaf melalui DEED POLL NOMBOR PENDAFTARAN 584, 1890 adalah berkekalan hingga ke hari ini dan untuk selama-lamanya. Harta yang diwakafkan tidak boleh dibatalkan, ia tetap berkekalan kerana faktor masa tidak boleh dikaitkan dalam proses wakaf.
(Rujukan:As-Syed Al-Bakri. Hasyiah I'anatul At-Talibin Juz. Ketiga, Dar Al Fikr (t.t) halaman 167.)

Keterangan/Hujah: 

Harta wakaf hanya boleh diambil manfaatnya sahaja, tidak boleh dijadikan hak milik seseorang atau waris.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
9 Nov, 2000
Akta/Enakmen: 
7/1993

Wang Pampasan Insuran

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 

Pembahagian wang pampasan insuran simati kepada penama ataupun waris-waris menurut pembahagian faraid.

Keputusan: 

Semua harta pusaka sepatutnya dibahagikan mengikut pembahagian faraid dan mengenepikan pembahagian yang dibuat oleh simati secara menentukan penama. Penentuan penama bolehlah dianggap sebagai wasiat dimana wasiat tidak sah kepada waris. Ibu bapa adalah waris kepada simati, oleh itu perkara yang dipersoalkan hendaklah dibahagi mengikut hukum faraid.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat Perniagaan Bagi Pelaburan Dalam ASN

Tarikh Keputusan: 
21 Sep, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Adakah pelabur wajib mengeluarkan zakat sendiri sekiranya cukup nisabnya dan jika dikenakan zakat bagaimanakah cara pengiraannya dan pembayarannya.
Keputusan: 
 
Pihak ASN bolehlah dianggap syarikat perniagaan dan pencarum adalah ahli-ahli syarikat. Jika pihak ASN tidak mengeluarkan zakat maka ahli-ahlinya wajib mengeluarkan zakat mengikut saham dan keuntungan yang diterimanya apabila cukup nisab dan haul, iaitu 2.5 peratus daripada modal dan keuntungan. Nisabnya mengikut pasaran semasa emas 85 gram. Zakat hendaklah dibayar daripada amil yang dilantik.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wang Dividen Dan Bonus Dari Pelaburan ASN

Tarikh Keputusan: 
30 Aug, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Wang dividen dan bonus yang digunakan untuk menunaikan Fardhu Haji.
Keputusan: 
 
Wang dividen dan bonus yang diperolehi dari pelaburan didalam ASN adalah halal dan harus digunakan menunaikan fardhu haji. Oleh yang demikian segala hasil yang diperolehi dari pelaburan itu adalah halal dan harus digunakan.
Keterangan/Hujah: 
 
Keputusan ini dibuat berpandukan kepada keputusan yang dikeluarkan oleh "Muzakarah Mufti-Nufti Seluruh Malaysia".
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Zakat Wang Simpanan Masjid

Tarikh Keputusan: 
4 May, 1983
Huraian Tajuk/Isu: 

Adakah ia dikenakan zakat pada tiap-tiap tahun.

Keputusan: 

Dalam harta khairat masjid tidak ada milik bagi orang tertentu, maka oleh yang demikian ia tidak dikenakan zakat.

Keterangan/Hujah: 

Syarat harta yang dikenakan zakat ialah:

1. Cukup Nisab
2. Sempurna Haul
3. Milik Yang Sempurna

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

ZAKAT PENGGAJIAN

Tarikh Keputusan: 
26 Apr, 2001
Keputusan: 

Zakat ke atas pendapatan dan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat.

Keterangan/Hujah: 

Penggajian adalah bayaran yang diterima oleh seseorang sebagai gaji atau upah kerja atau perkhidmatan yang dilakukan mengikut masa tertentu termasuk elaun dan imbuhan atau bonus daripada apa-apa pekerjaan dan perkhidmatan profesional dan bukan profesional.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Apr, 2001
Akta/Enakmen: 
7/1993
Syndicate content