Muamalat/Ekonomi

Tarikh Keputusan: 
6 Mar, 1978
Tarikh Mula Muzakarah: 
6 Mar, 1978
Tarikh Akhir Muzakarah: 
6 Mar, 1978
Oleh: 
Persidangan Kali Ke-15

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-15 yang bersidang pada 6 Mac 1978 telah membincangkan Nominee (Penama). Persidangan telah memutuskan bahawa:

 1. Melantik penama (Nomination) oleh orang-orang Islam dalam mana-mana badan atau institusi di mana mereka menyimpan sebarang harta adalah tidak sah untuk diterima sebagai waris yang berhak menerima pusaka si mati cuma ia adalah sebagai yang melaksanakan wasiat untuk membahagikan harta pusaka tersebut kepada para waris mengikut hukum syarak.
   
 2. Bahawa orang-orang Islam tidak boleh melantik penama (Nominee) oleh kerana penama mengikut definasi undang-undang awam (sivil) adalah bertentangan dengan hukum syarak dan tidak sah.
   
 3. Oleh itu udang-undang awam (sivil) yang berkenaan hendaklah dipinda supaya sebarang penamaan (Nomination) oleh seseorang Islam menjadi tidak sah. Ini bermakna peruntukan mengenai Nomination atau perlantikan nominee tidak tertakluk kepada orang-orang yang beragama Islam sama ada sesuatu Nomination itu dibuat sebelum atau selepas fatwa ini dipersetujui oleh Raja-raja Melayu.

 

English Version
 
Nominee
 
Decision:

The 15th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 6th March 1978 has discussed nominee. The Committee decided that:
 
1. Nominees named by Muslims in any organizations or institutions in which they have deposited their wealth is invalid, to be regarded as the heirs. They are merely trustees to manage the division of the property according to Islamic law of inheritance
 
2. Muslims cannot assign a nominee because the current practice of nomination in civil law is contradictory to Islamic rule and hence, it is invalid
 
3. Therefore, the civil laws regarding nomination should be amended to invalidate any nomination made by Muslim. This also means the provisions regarding nomination or assigning nominee does not apply to Muslims whether the nomination has been made before or after this fatwa that was agreed upon by the Malay rulers.
 
Arabic Translation
المُفَوَّض (Nominee)
 
في 6 من مارس لعام 1978م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (15) للمباحثة فيما يسمى بالمُفَوَّض (Nominee)، وأصدر المجلس قراره على النحو التالي :
 
لا يصح تعيين ما يسمّى بالمُفَوَّض (Nominee) من قبل المسلمين في أي هيئة أو مؤسسة حيث يحتفظون فيها أموالهم كي يصبح هذا المرشح هو الوريث المستحق لتركة المتوفى. وإنما يكون بمثابة المنفذ لوصايا الميت في تقسيم التركة على الورثة الشرعيين وفقاً لأحكام الشرع.
 
لا يجوز للمسلمين تعيين المرشح (Nominee) لأن مفهوم المرشح في القوانين المدنية تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتعتبر باطلة.
 
لذلك، فلابد من تعديل القوانين المدنية المتعلقة بقضية تعيين المرشح بحيث يصبح تعيين المرشح من أي مسلم غير صحيح. وهذا يعني أن قضية تعيين المرشح لا تخضع للمسلمين سواء أكان هذا التعيين تم قبل موافقة السلاطين الملايوية على هذا الفتوى أو بعده.
 
Tarikh Keputusan: 
21 Jan, 1971
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Jan, 1971
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Jan, 1971
Oleh: 
Persidangan Kali Ke-3

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-3 yang bersidang pada 21-22 Jan 1971 telah membincangkan Wang Faedah. Persidangan telah memutuskan bahawa:

 1. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan yang dibuat oleh institusi Islam atau perniagaan atau badan kebajikan yang dianggotai oleh orang-orang Islam dalam mana-mana bank harus diterima oleh badan-badan itu atas alasan kecemasan ekonomi orang-orang Islam pada masa ini.
   
 2. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan seseorang muslim dalam mana-mana bank harus diterima olehnya atas alasan kerana kecemasan itu juga, tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan muslihat umum.
English Version
 
Bank Interest:
 
Decision:

The 3rd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 21st-22nd Jan 1971 has discussed bank interest. The Committee decided that:
 
1. Interests obtained on savings made by the Islamic institutions, business or Muslim charity organizations can be accepted by the organizations on the basis of economic emergency at the moment.
 
2. Interests obtained on savings made by a Muslim in any bank can be accepted on the basis of emergency; but the interest obtained must be given to the Baitulmal or used for public purpose.
 
Arabic Translation
الفوائد المصرفية/البنك
 
في 21-22 من يناير لعام 1971م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (3) للمباحثة في قضية الفوائد المصرفية/البنك. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية أو الشركات أو المؤسسات الخيرية التي ينضم إليها المسلمون أن تقبل الفوائد المكتسبة من أي مصرف أو بنك على أساس ضرورة الحالة الاقتصادية لدى المسلمين في الوقت الحاضر.
 
يجوز للمسلم أن يقبل الفوائد المكتسبة من وفوراته في أي مصرف على أساس ضرورة الحالة الاقتصادية لدى المسلمين في الوقت الحاضر، ولكن يجب أن يدخل هذه الفوائد في خزينة بيت المال أو أن يستخدمها في منفعة العامة.
 
Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 1987
Tarikh Mula Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Tarikh Akhir Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-18

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Feb 1987 telah membincangkan Skim Haji Perkhidmatan Tentera. Muzakarah telah memutuskan bahawa :
 

 1. Skim ini merupakan satu usaha yang baik bagi membantu anggota-anggota tentera untuk menunaikan fardu haji.
   
 2. Skim ini tidak bercanggah dengan Islam dengan syarat wang yang dikeluarkan bagi tujuan ini hendaklah daripada sumber pokok tabung berkenaan .
   
 3. Muzakarah telah mengambil keputusan bahawa skim perkhidmatan haji angkatan tentera seperti yang dicadangkan ini adalah halal dari segi syarak kerana berhutang untuk menunaikan haji adalah harus.
English Version
 
The Armed Forces Hajj Scheme
 
Decision:

The 18th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 25th February 1987 has discussed the Armed Forces Hajj Scheme. The Committee has decided that:
 
1. It is a good effort to assist the armed forces personnels to perform hajj.
 
2. This scheme is not in contradict ion to Islam provided that the money withdrawn must come from the main source of the fund
 
3. The Muzakarah has decided that the Armed Forces Hajj Scheme is lawful (halal) as seeking financing to perform hajj is considered ‘harus’
 
Arabic Translation
برنامج تنظيم مالي – خاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج
 
في 25 من فبراير لعام 1987م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (75) للمباحثة في برنامج التنظيم المالي – الخاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1. يعتبر هذا البرنامج من المساعي المحمودة في مساعدة الجنود لأداء فريضة الحج.
 
2. لا يتعارض هذا البرنامج مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن تكون الأموال المصروفة من أجل هذا الغرض مأخوذة من المصدر الرئيسي لصندوق الادخار.
 

3. أقر المجلس بأن الحكم في برنامج التنظيم المالي – الخاص للقوات العسكرية – للذهاب لأداء الحج، المقترح هنا، حلال، وصحيح في نظر الشرع لأن الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج جائز مباح.

 
Tarikh Keputusan: 
21 Jun, 1995
Tarikh Mula Muzakarah: 
21 Jun, 1995
Tarikh Akhir Muzakarah: 
21 Jun, 1995
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-38

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-38 yang bersidang pada 21 Jun 1995 telah membincangkan Pewarisan Harta & Harta Sepencarian Yang Dilaksanakan Di Rancangan Felda. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

Amalan yang dilaksanakan dirancangan Felda mengenai pewarisan harta yang berdasarkan Akta Tanah 1960 adalah tidak bertentangan kerana persetujuan meletakan satu penama itu dibuat atas persepakatan semua pihak yang terlibat.

Sekiranya tidak mendapat persetujuan waris-waris untuk melantik seseorang daripada mereka sebagai wakil maka

 1. Harta simati hendaklah dijual.
   
 2. Penjualan harta tersebut hendaklah diberi keutamaan kepada waris.
   
 3. Hasil dari penjualan harta tersebut hendaklah dibahagikan kepada waris mengikut faraid.
   
 4. Kalau harta simati tidak habis dibahagikan maka lebihan pembahagian itu hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

Bersetuju bahawa amalan yang dilaksanakan dirancangan Felda mengenai harta sepencarian tidak bertentangan dengan hukum syarak.

English Version
 
Inheritance and Jointly Acquired Property in FELDA

Decision:


The 38th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 21st June 1995 has discussed inheritance and jointly acquired property in FELDA. The Committee has decided that:

The current practice in FELDA schemes regarding inheritance regulated under the Land Act 1960 is not in contradict ion to Shariah as the nomination of one nominee is made based on agreement by all parties involved.
However, if there is a disagreement among the heirs to nominate a nominee, thus:

1. The property of the deceased must be sold

2. The sale of the property must be given priority to the heirs.

3. Income from the sale must be divided according to faraid (Islamic law of inheritance)

4. The remaining property (if any) after the division should be given to the Baitul Mal
 
The Committee has agreed that the current practice in FELDA schemes regarding jointly acquired property does not contradict Shariah.
 
Arabic Translation
نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع شركة (FELDA)
 
في 21 من يونيو لعام 1995م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (38) للمباحثة في قضية نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع (FELDA). وأصدر المجلس قراره بأن تطبيق نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع (FELDA) مستند على القانون المتعلق بملكية الأراضي لعام 1960م، وهو قانون لا يتعارض لأنه ينص على موافقة جميع المشاركين في وضع اسم المفوض بتنفيذ الإجراءات. 
 
أما في حالة عدم الحصول على موافقة جميع الورثة في تعيين المفوص المعني، ففي هذه الحالة:
 
1. يباع ممتلكات ذلك المتوفى.
2. تعطى الأولوية في بيع الممتلكات للورثة.
3. توزع حصيلة البيع إلى الورثة بحسب الفرائض.
4. يقدم الفائض من التركة – بعد استيفاء جميع حقوق الورثة – إلى بيت المال.
 
وعلى ذلك، أجمع أعضاء المجلس الموقر على أن نظام الوراثة ونظام الملكية الزوجية المطبقة في برنامج قطاع  (FELDA) لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
 
 
Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG
 
Isu ini telah dibangkitkan oleh pihak Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan/Federal Land Development Authority (FELDA), rentetan terdapat pihak yang mempertikaikan konsep dan kaedah pelaksanaannya kerana dikatakan tidak mengikut lunas-lunas dan hukum agama Islam. Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh bersama oleh suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan mereka. Oleh itu, sebarang harta sama ada harta alih atau tak alih yang dimiliki sebelum perkahwinan tidak dikategorikan sebagai harta sepencarian.
 
Pada masa ini (1995) belum ada lagi undang-undang atau peraturan yang seragam tentang pembahagian harta sepencarian. Hampir seluruh negeri di Malaysia telah memperuntukkan tentang harta sepencarian dalam Akta atau Enakmen Keluarga Islam masing-masing dan Mahkamah Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan menetapkan sebarang tindakan yang berkaitan dengan pembahagian harta sepencarian.
 
Amalan yang dijalankan oleh FELDA pada masa ini berpandukan peruntukan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 iaitu apabila seseorang peneroka meninggal dunia, kawasan yang diperuntukkan kepadanya di rancangan hanya diturunkan kepada salah seorang sahaja daripada waris-warisnya sama ada di tahap peneroka belum mendapat surat hak milik atau telah menerima surat hak milik.
 
Apabila berlaku kematian, Pengurus Rancangan bagi tanah yang belum ada hak milik akan mengadakan bicara kuasa untuk melantik seorang pengganti. Dalam bicara kuasa tersebut:
 
a. Sekiranya waris-waris yang hadir memberi persetujuan, maka seorang daripada mereka akan dilantik untuk mewarisi harta si mati di rancangan.

b. Sekiranya tidak ada persetujuan waris-waris untuk melantik seorang dalam kalangan mereka, maka pelupusan harta si mati akan dirujuk kepada Pentadbir Tanah Daerah untuk keputusannya.
 
Bagi tanah yang ada surat hak milik, FELDA akan merujuk terus kepada Pentadbir Tanah Daerah berkenaan yang akan memanggil waris-waris menghadiri bicara kuasa. Peruntukan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 menekankan sekatan-sekatan seperti berikut:
 
a. Hanya seorang sahaja yang boleh mengambil alih pegangan tanah dan tanah itu tidak boleh dipegang secara bersama.

b. Kawasan pegangan tidak boleh dipecah sempadan.

c. Apabila berlaku kematian, hanya seorang penama sahaja yang boleh dilantik bagi
mengambil alih kawasan pegangan si mati.
 
Sekatan-sekatan tersebut bertujuan menjamin tanah rancangan tidak dipecahkan kepada unit-unit yang tidak ekonomik. Bagi menjamin janda-janda peneroka terus mendapat sebahagian harta hasil daripada usaha sama dengan suaminya, FELDA telah menyediakan Garis Panduan Harta Sepencarian. Dalam konteks FELDA, Harta Sepencarian meliputi :
 
a. tanah kebun peneroka,
b. tanah tapak rumah,
c. rumah,
d. harta-harta lain yang diperoleh semasa tinggal di rancangan sebagai suami isteri, dan
 
Janda-janda peneroka yang diceraikan dan layak menuntut harta sepencarian adalah yang sama-sama masuk dan tinggal bersama-sama suami di rancangan hingga berlaku perceraian. Pembahagian harta sepencarian bagi rancangan yang belum selesai bayaran balik kos pembangunan ialah 50% daripada bayaran yang telah dijelaskan.
 
Bagi rancangan yang telah selesai bayaran balik kos pembangunan, janda peneroka berkenaan berhak menuntut 1/3 daripada nilai tanah, kebun, kawasan tapak rumah dan rumah peneroka. Kemudahan yang diberi di bawah Garis Panduan Harta Sepencarian ini hanya bagi peneroka yang belum menerima surat hak milik untuk kawasan kebun dan rumah. Pada tahap ini, kawasan yang diperuntukkan belum lagi dapat ditakrifkan sebagai harta. Bagi peneroka yang telah mendapat surat hak milik, isteri yang diceraikan itu bolehlah membuat tuntutan mengikut peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam Akta atau Enakmen Keluarga Islam negeri-negeri berkenaan.
 
Namun demikian, terdapat pihak-pihak yang mempertikaikan konsep dan kaedah pelaksanaan ‘Pewarisan Harta’ dan ‘Harta Sepencarian’ yang dilaksanakan di Rancangan FELDA pada masa ini dan dikatakan tidak mengikut lunas-lunas dan hukum agama Islam.
 
HUJAH DAN DALIL
 
Dalam mengurus dan mentadbir harta yang diamanahkan oleh Allah SWT, manusia hendaklah mengikut dasar-dasar yang telah ditentukannya. Firman Allah SWT:
 
Maksudnya:
Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) antara kamu dan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian daripada harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya). (Al-Baqarah: 188)
 
Tujuan Kerajaan menguatkuasakan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 kepada tanah-tanah rancangan adalah untuk menjamin tanah-tanah tersebut tidak dipecahkan kepada unit-unit yang tidak ekonomik. Ini bersesuaian dengan kaedah fiqh:
 
Maksudnya:
Keputusan pemerintah atas urusan rakyat bergantung kepada maslahat.
 
Tiap-tiap seorang sama ada lelaki atau perempuan akan mendapat habuan hasil daripada usahanya iaitu sumbangannya akan dinilai. Tiap-tiap seorang juga dibenarkan memiliki harta sama ada secara bersendirian atau bersama. Ini berdasarkan firman Allah SWT:
 
Maksudnya:
(Kerana telah tetap) orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang telah mereka usahakan...(Al-Nisa': 32)

Sumber: Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan: Berhubung Dengan Isu-Isu Muamalat (2009)
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Tarikh Keputusan: 
3 Nov, 1996
Tarikh Mula Muzakarah: 
3 Nov, 1996
Tarikh Akhir Muzakarah: 
4 Nov, 1996
Oleh: 
Muzakarah Khas Kali Ke-41

Keputusan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-41 yang bersidang pada 3-4 Nov 1996 telah membincangkan Langkah-Langkah Membangunkan Hartanah Waqaf MAIN Dari Perspektif Hukum. Muzakarah telah memutuskan bahawa Wakaf Istibdal dan Saham Wakaf merupakan perkara yang amat baik dan perlu diamalkan pada masa ini kerana pembangunan sedang berjalan dengan begitu pesat sedangkan tanah-tanah waqaf, tapak masjid lama terbiar dengan begitu sahaja dan menyulitkan pihak berkuasa. Maka sudah sampai masanya segala amalan dan urusan mengenai waqaf pada keseluruhannya diubahsuai dengan tidak terikat kepada Mazhab Syafie sahaja manakala kaedah pengurusan didasarkan kepada mazhab Hanafi umpamanya atau mana-mana mazhab atau qaul yang sesuai dengan keadaan dan masa.

Selain daripada itu untuk amalan adalah perlu berhati-hati dan lebih teliti.

English Version
 
Measures to Develop MAIN (State Islamic Councils of Religious) Waqf Land From the Perspective of Shariah

Decision:


The 41st Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 3rd-4th November 1996 has discussed the measures to develop MAIN waqf land from the perspective of Shariah. The Committee has decided that waqf istibdal (waqf exchanges) and waqf share are very good measures and they must be practiced today. This is due to the fact that there are plenty of waqf properties left undeveloped causing difficulties for the authority. The time has come to amend and improve the management of waqf. The practice is not limited to the Shafii Mazhab. The Hanafi mazhab or any other suitable views can be chosen, depending on the situation and time.

Other than those to be practiced must be with care and more ihtiyat, i.e. not accepted arbitrorily. In addition, in order to establish waqf or develop waqf property, it is advised that such property is managed under waqf share. If waqf share cannot be practiced because of several reasons, istibdal waqf (exchange waqf) can be practiced according to certain requirements and it should be managed properly.
 
Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 1987
Tarikh Mula Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Tarikh Akhir Muzakarah: 
25 Feb, 1987
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-18

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Feb 1987 telah membincangkan Khairat Kematian. Muzakarah telah memutuskan bahawa :

 1. Selain daripada Kumpulan Khairat Kematian Lembaga Letrik Negara ini terdapat juga bentuk kumpulan khairat yang sama yang dikendalikan oleh organisasi lain di negara ini seperti Jabatan Bomba , Felda dan lain-lain . Keahliannya juga melibatkan orang bukan Islam.
   
 2. Dari segi hukum orang Islam tidak boleh membantu sebarang kegiatan atau perbuatan bercorak keagamaan agama-agama bukan Islam tetapi bantuan kepada kegiatan atau perbuatan berbentuk kemasyarakatan diharuskan.
   
 3. Muzakarah mengambil keputusan Kumpulan Khairat Kematian yang dikendalikan oleh Lembaga Letrik Negara harus disisi syarak dengan syarat wang bantuan yang dikeluarkan tidak digunakan bagi kegiatan atau perbuatan bercorak keagamaan agama bukan Islam.
   
 4. Penyertaan orang Islam dalam Kumpulan Khairat Kematian yang ahlinya bercampur antara orang Islam dengan bukan Islam adalah harus dengan syarat mereka hendaklah meniatkan wang yang disumbangkan kerana tujuan bantuan dan bukan membantu perkara yang berkaitan dengan keagamaan bukan Islam.
English Version
 
Khairat Kematian (Death Fund)
 
Decision:

The 18th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 25th February 1987 has discussed death fund. The Committee has decided that:
 
1. Beside Lembaga Letrik Negara, there are other death funds operated by other organizations such as Fire Department, Felda and others. The membership also includes non Muslim

2. From legal point of view, Islam cannot assist any ritual activities of other religions, however assistance on the basis of social networking is permitted

3. The Committee has decided that death fund operated by Lembaga Letrik Negara is permissible in Islamic law on a condition that the assistance given is not meant for ritual activities for other religion than Islam

4. Mixed membership between non Muslim and Muslim in the death fund is permissible, however the assistance given must be on the basis of merely charity and not for ritual activities of other religions.
 
Arabic Translation
برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة
 
في 25 من فبراير لعام 1987م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (18) للمباحثة في برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة. وتوصل المجلس إلى التصريح بالنقاط التالية :
 
 
يوجد جهات أخرى تقيم برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة غير الهيئة الوطنية للكهرباء. مثل إدارة المطافئ، شركة فيلدا وغيرهما. ولا يقتصر عضوية هذا البرنامج للمسلمين فقط، بل هناك مشاركون من غير المسلمين أيضاً.
 
 
من حيث الحكم الشرعي، فإنه لا يجوز لأي مسلم تقديم المساعدة في أي نشاط أو مشروع يتعلق بعناصر دينية غير الإسلام. بيْد أنه يجوز مشاركته في مساعدة غير المسلم من الناحية الاجتماعية.
 
 
أصدر المجلس قراره بإجازة برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة، الذي تديره الهيئة الوطنية للكهرباء. بشرط عدم استخدام أموال ومنافع هذه الجمعية الخيرية في مساعدة أو تمويل أي نشاط أوممارسة دينية غير الإسلام.
 
 
حكم مشاركة المسلمين في برنامج جمعية خيرية تعطى بعد الوفاة الذي يضم في عضويتها أعضاء من غير المسلمين جائز، بشرط وجود النية بأن هذه الأموال المتبرعة ليست للمساعدة في أمور وأنشطة  تخص دين غير الإسلام.
 
Tarikh Keputusan: 
15 Feb, 1979
Tarikh Mula Muzakarah: 
15 Feb, 1979
Tarikh Akhir Muzakarah: 
16 Feb, 1979
Oleh: 
Persidangan Ke-16

Keputusan

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-16 yang bersidang pada 15-16 Feb 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insuran yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu:

 1. Mengandungi gharar (ketidak-tentuan)
   
 2. Mengandungi unsur judi.
   
 3. Mengandungi muamalah riba.
Arabic Translation
التأمين
 
في 15-16 من فبراير لعام 1979م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (16) للمباحثة فيما يتعلق بالمنافع التي ترد من موت الشخص. وأصدر المجلس قراره بأن حكم التأمين على الحياة الذي تعرضه الكثير من شركات التأمين في الوقت حرام. ويعد من المعاملات الفاسدة لأن عقده لا يناسب المبادئ الإسلامية، فهو:
 1. يحمل على الغرر (مبهم).
 2. يحتوي على عناصر المقامرة.
 3. يحتوي على معاملات الربا.
 
Tarikh Keputusan: 
3 Oct, 1990
Tarikh Mula Muzakarah: 
3 Oct, 1990
Tarikh Akhir Muzakarah: 
3 Oct, 1990
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-27

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-27 yang bersidang pada 3 Oct 1990 telah membincangkan Akaun Simpanan Yang Tidak Aktif Dalam Lembaga Urusan Dan Tabung Haji. Muzakarah telah memutuskan bahawa dari segi hukum syarak, Lembaga Urusan Dan Tabung Haji tidak boleh menyerahkan wang daripada Akaun Tidak Aktif bagi pendeposit-pendeposit Tabung Haji kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut.

Fatwa ini adalah berdasarkan bahawa telah ada akad persetujuan di antara pendeposit dengan Lembaga Urusan Dan Tabung Haji yang meletakkan Lembaga Urusan Dan Tabung Haji sebagai pemegang amanah untuk menjalankan urusniaga wang simpanan pendeposit. Hak pendeposit ke atas wang simpanan itu masih kekal dan tidak terputus walaupun akaun itu tidak aktif telah melebihi tujuh (7) tahun.
 

English Version
 
Inactive Lembaga Urusan dan Tabung Haji Savings Account.
 
Decision:

The 27th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 3rd October 1990 has discussed inactive Lembaga Urusan dan Tabung Haji accounts. The Committee has decided that from Islamic perspective, Lembaga Urusan dan Tabung Haji cannot transfer the deposits from inactive accounts to the Registrar of Unclaimed Money.
 
This fatwa is based on the agreement that has been made between the depositors and Lembaga Urusan dan Tabung Haji where the latter is regarded as the trustee that is responsible to manage the deposits. The right of the depositors remains although the accounts are inactive for more than 7 years.
 
Arabic Translation
قضية الحساب التوفيير الغير نشط في حسابات بنك بعثة الحج الماليزية
 
في 3 من أكتوبر لعام 1990م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (27) للمباحثة في قضية وجود حسابات توفيرية غير نشطة في حسابات بنك يعثة الحج الماليزية. وأصدر المجلس قراره بأن الحكم الشرعي في هذه القضية هو لا يجوز تسليم مال الحساب الغير نشط للمودعين في بنك بعثة الحج الماليزية إلى موظف تسجيل الأموال غير المطلوبة.
 
 
وهذا الإفتاء مستند على أساس ذلك العقد الذي تم، ومايزال قائماً، بين المودع وبنك بعثة الحج الماليزية الذي يعتبر هذا الأخير هو المفوض الأمين لإدارة شؤون المال المدخر من ذلك الأول وهو المودع المعني. وعليه، فإن المال المدخر يبقى في حساب المودع كما هو عليه حتى لو كان هذا الحساب غير نشطاً لأكثر من سبعة (7) سنوات.
 
Tarikh Keputusan: 
10 Jun, 1993
Tarikh Mula Muzakarah: 
10 Jun, 1993
Tarikh Akhir Muzakarah: 
11 Jun, 1993
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-32

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-32 yang bersidang pada 10-11 Jun 1993 telah membincangkan Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Bekerja di bank atau institusi kewangan hukumnya harus.
   
 2. Pinjaman bank atau institusi kewangan adalah haram hukumnya kecuali kerana terpaksa bagi memenuhi keperluan asas yang mendesak.
   
 3. Menyimpan di bank dengan tidak mengambil faedah hukumnya harus.
   
 4. Wang faedah yang diperolehi dari bank atau institusi kewangan adalah haram digunakan untuk diri sendiri tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.
   
 5. Menerima berbagai bentuk hadiah dan pemberian dari bank dan institusi kewangan seperti biasiswa adalah harus hukumnya.
   
 6. Menyewa bangunan kepada bank adalah haram.
   
 7. Memegang saham bank yang mengamalkan riba adalah haram.
English Version
 
The Ruling on Business Involvement With Merchant Banks

Decision:


The 32nd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 10th -11th June 1993 has discussed the ruling on business involvement with merchant banks. The Committee has decided that:

1. Working in bank or financial institution is permissible

2. Bank or financial institution loan is forbidden unless because of emergency

3. Depositing money in bank without taking the interest is permissible

4. Interests from bank or financial institutions are unlawful (haram) for personal use and the money should be given to the Baitulmal

5. Accepting gift and money from bank and financial institutions such as scholarship is permissible

6. Lending premises to bank is forbidden

7. Owning bank shares that operates based on riba (usury) is forbidden.
 
Arabic Translation
حكم المعاملة مع البنوك التجارية
 
في 10-11 من يونيو لعام 1993م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (32) للمباحثة فيما يتعلق بحكم المعاملة مع البنوك التجارية. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1. العمل في البنوك والمؤسسات المالية حكمه جائز.
 
2. حكم أخذ القروض من البنوك أو من المؤسسات المالية حرام، إلا إذا كانت ضرورية لقضاء متطلبات الحياة الأساسية. 
 
3. حكم الادخار في حسابات البنوك دون الانتفاع بالفوائد جائز.
 
4. الفوائد التي تنتج من ادخار المال في حساب البنك أو من المؤسسات المالية حكمها حرام للاستخدام الشخصي. وإنما تحول هذه الفوائد إلى بيت المال.
 
5. يجوز الانتفاع من الهدايا والمنح المقدمة من البنوك أو من المؤسسات المالية مثل المنح الدراسية.
 
6. حكم تأجير المباني لبنك حرام.
 
7. حكم شراء أسهم من البنك الذي يتعامل بالربا حرام.
 
Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG
 
Isu ini dibangkitkan oleh orang ramai yang masih kurang jelas temtang hokum bermuamalah dengan bank seperti mempunyai saham bank, bekerja, menyimpan, meminjam dan menyewakan bangunan dan perkara-perkara yang berkaitan.

Bermuamalah ialah satu proses perhubungan atau pengurusan antara dua pihak iaitu antara pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank. Antara bentuk muamalah adalah seperti pekerja, peminjam, penyimpan akaun (tetap, semasa, dan pelaburan), pemberi sewa bangunan dan pemegang saham bank.

 
Bank ialah satu institusi kewangan yang berfungsi menerima simpanan dan mengeluarkan pinjaman dengan tujuan mendapat keuntungan. Bank yang dimaksudkan di sini ialah bank-bank perdagangan yang menjalankan aktivitiaktiviti yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba.
 
Pada tahun 1993 secara umumnya bank di Malaysia dan keseluruhan bank di dunia mengamalkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan riba. Buat masa ini, di Malaysia telah wujud bank-bank perdagangan seperti Malayan Banking, Bank Bumiputera12, Bank Rakyat dan UMBC yang mengadakan sistem dualisme iaitu sistem perbankan biasa yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang mengenakan faedah atau riba, dan sistem perbankan tanpa faedah atau riba. Begitu jugalah halnya berkaitan dengan hukum bekerja dengan bank, hokum meminjam daripada bank, hukum menyimpan wang, hukum memberi sewa bangunan dan hukum memegang saham bank.
 
HUJAH DAN DALIL
 
Secara umum asas-asas pertimbangan perlu diambil kira dalam menentukan sesuatu hukum, antaranya:
 
a. Sistem kewangan di Malaysia rata-rata berteraskan riba kerana terikat dengan system ekonomi dunia yang tidak dapat lari dari mengamalkan sistem riba.

b. Manusia memerlukan pekerjaan untuk menyara kehidupan harian seperti makanan, minuman, pakaian, kenderaan dan tempat tinggal.

c. Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) belum lagi meluas operasinya dan masih dalam peringkat percubaan.

d. Kedudukan ekonomi orang Islam memerlukan pinjaman bank untuk keperluan sendiri seperti membeli rumah dan sebagainya.

e. Agama Islam menggalakkan umatnya berusaha dan jika mereka tidak berusaha, ekonomi negara akan dimonopoli oleh bangsa asing dan umat Islam akan dipandang rendah. Ekonomi mereka juga bergantung pada bangsa asing.
 
1. Hukum Bekerja Dengan Bank Adalah Harus Berdasarkan
 
Antara alasan yang mengharuskan bekerja di bank adalah seperti berikut:
 
a. Tidak semua amalan di bank melibatkan unsur-unsur riba.

b. Kekayaan negara akan dimonopoli oleh bangsa asing sekiranya umat Islam tidak terlibat dalam sistem perbankan; dan

c. Keperluan dalam menyara kehidupan. Allah berfirman:
 
Maksudnya:
Maka sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya, dan tidak pula melampaui batas pada benda yang dimakan itu, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah SWT maha pegampun lagi maha penyayang (Al-Baqarah: 173)
 
2. Hukum Meminjam Daripada Bank
 
Hukum meminjam wang daripada bank dapat dilihat kepada alasan berikut:
 
a. Resolusi pertama Persidangan Islam anjuran Akademi Penyelidikan Islam di Kaherah pada bulan Mei 1965 mengatakan faedah yang dikenakan atas segala jenis hutang ialah riba yang diharamkan.

b. Resolusi pertama Pertubuhan Persidangan Islam yang mengadakan muktamar di Jeddah pada 22-28 Disember 1985 menyebut, “Setiap pertambahan atau faedah ke atas hutang yang tiba tempohnya sedangkan pemiutang gagal membayarnya, demikian juga tambahan (faedah) ke atas hutang pada permulaan akad; kedua-dua bentuk ini ialah riba yang diharamkan di sisi syarak.”

c. Walau bagaimanapun jika seseorang terpaksa membuat pinjaman atas dasar terpaksa atau keperluan yang mendesak seperti pinjaman membeli rumah yang merupakan asas penting maka diharuskan berdasarkan setakat mana keperluannya. Ini berdasarkan kaedah fiqh iaitu: Maksudnya: Darurat itu diukur setakat mana keperluannya. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 173:
 
Maksudnya :
Maka sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya, dan tidak pula melampaui batas pada benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa.
 
3. Hukum Menyimpan Wang Di Bank
 
Hukum menyimpan wang di bank adalah seperti berikut:
 
a. Menyimpan wang semata-mata adalah harus, contohnya seperti menyimpan dalam akaun semasa, akaun tetap dan pelaburan atas dasar wadiah dan tidak mengambil faedah; dan

b. Menyimpan dengan tujuan mengambil faedah adalah haram. Namun demikian, faedah yang diperoleh daripada hasil simpanan tidak wajar ditinggalkan kepada pihak bank, tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.
 
4. Hukum Memberi Sewa Bangunan
 
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-7 pada 11-12 April 1984 tentang persoalan Tabung Haji memberi sewa bangunannya kepada institusi kewangan yang tidak mengikut Islam adalah seperti berikut:
 
Tabung Haji berkongsi dagang dengan pihak yang menjalankan perniagaannya bukan mengikut lunas-lunas Islam dan menyewakan bangunannya kepada bank tersebut atau institusi kewangan tersebut adalah haram hukumnya.
 
5. Hukum Memegang (Memiliki) Saham Bank
 
Berdasarkan muamalah yang dijalankan oleh bank maka pemegang saham terlibat dengan muamalah riba yang diharamkan oleh syarak.
 
Sumber: Himpunan Keputusan Muzakaah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan: Berhubung Dengan Isu-Isu Muamalat (2009)
Tarikh Keputusan: 
22 Apr, 1999
Tarikh Mula Muzakarah: 
22 Apr, 1999
Tarikh Akhir Muzakarah: 
22 Apr, 1999
Oleh: 
Muzakarah Kali Ke-46

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-46 yang bersidang pada 22 Apr 1999 telah membincangkan Hukum Menyerahkan Sebahagian Tanah Wakaf Kepada Pihak Berkuasa. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Tanah wakaf tidak boleh sama sekali dipindah milik kecuali kerana darurat yang memerlukan demikian berdasarkan syarat-syarat yang tertentu.
   
 2. Tanah wakaf yang diambil/dipindah milik kepada kerajaan pihak berkenaan hendaklah membayar pampasan mengikut nilai tanah yang diambil atau menggantikan dengan tanah lain yang setara atau yang lebih baik nilainya.
   
 3. Tanah wakaf yang hendak dibangunkan hendakklah dikecualikan syarat penyerahan tanah untuk tujuan pembinaan kemudahan awam seperti jalan, saliran, tapak pencawang letrik dan sebagainya. Bagaimananpun kemudahan awam itu bolehlah dibina diatas tanah wakaf itu.
   
 4.  Bagi tanah wakaf khas untuk tujuan-tujuan tertentu seperti masjid, sekolah dan seumpamanya pihak yang mengambil tanah itu hendaklah memperuntukkan bahagian-bahagian yang tertentu sebagai gantian tanah wakaf yag diambil mengikut nilai semasa bagi mengekalkan status wakaf tersebut. Contohnya bangunan bertingkat-tingkat yang didirikan, beberapa unit tertentu (mengikut nilai semasa) diperuntukkan untuk masjid atau sekolah atau sebagainya seperti yang diniatkan oleh pewakaf.

 

English Version
 
The Ruling on the Transfer of Part of Waqf Land to the Authority.
 
Decision:
 
The 46th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 22nd April 1999 has discussed the ruling on the transfer of part of waqf land to the authority. The Committee has decided that:
 
1. Ownership of Waqf land cannot be transferred except there is an urgent need (darura) that requires , based on certain conditions.
 
2. As for waqf land transferred to the government, the respective party must pay compensation according to the current value of the land or replace it with other land that has similar or better value
 
3. The to-be-developed waqf land should be excluded from the requirements of land transferred for the construction of public amenities such as road, sewerage, electrical substation and others. As such, the public amenities can be built on the waqf land.

4. For the waqf land specifically meant for mosque, school and alike, the respective authority must allocate specific area as replacement according to current value of the land in order to maintain the status of the waqf. For instance, multi storey building built on waqf land, certain units (according to market value) should be allocated to be made as mosque, school or others to meet the original intention of the endower.
 
Arabic Translation
حكم منح جزء من أرض الوقف إلى السلطات
 
في 22 من إبريل لعام 1999م، عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (46) للمباحثة في حكم منح جزء من أرض الوقف إلى السلطات. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
 
1. لا يجوز نقل ملكية أراضي الوقف البتة، إلا في الضرورة وبشروط معينة.
 
2. يجب على الحكومة أو السلطات دفع التعويضات على أراضي الوقف المتخذة/ المنقولة إليها وفقاً لقيمة تلك الأرض. أو تقوم بتعويض أصحاب الأراضي بإعطائهم أراضي أخرى مساوية في القيمة أو المساحة.
 
3. يستثنى في تنمية أراضي الوقف شرط تسليم الأراضي لبناء التسهيلات العامة، كالشوارع ومجاري المياه ومحطة الكهربائية وغيرها. ذلك لأن هذه المشاريع يمكن تنفيذها على أراضي الوقف.
 
4. يجور نقل ملكية أراضي الوقف لأغراض خاصة مثل بناء المساجد والمدراس وغيرها بشرط أن يخصص جزء من ذلك المشروع على أنه وقف بحسب قيمة الأرض الحالية من أجل الحفاظ على وضع الأرض بأنه وقف. على سبيل المثال، تمنح الجهة التي قامت ببناء مبنى من عدة أدوار، عدداً من الأدوار مخصصة لمسجد أو مدرسة (حسب القيمة الحالية كما يريدها صاحب أرض الوقف). 
 
Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG
 
Pada masa ini, pembangunan tanah banyak tertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Pembangunan tersebut melibatkan pelbagai kategori tanah samada tanah individu, syarikatsyarikat, kerajaan dan tanah wakaf.
 
Bagi melaksanakan pembangunan, tanah-tanah tertentu terpaksa diserah kepada pihak berkuasa seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Perbandaran Petaling Jaya, Majlis Perbandaran Johor Bahru, Majlis Perbandaran Ipoh dan pihak-pihak berkuasa lain. Menurut Akta Pengambilan
Tanah 1960 (Akta 486), Bahagian II, Seksyen 3 memperuntuk bahawa Pihak Berkuasa Negeri boleh mengambil mana-mana tanah yang diperlukan (pindaan Akta A999):
 
a.  Bagi apa-apa maksud awam (pindaan Akta A804)
b. Oleh mana-mana orang atau perbadanan bagi apa-apa maksud yang pada pendapat  Pihak Berkuasa Negeri adalah benefisial untuk kemajuan ekonomi Malaysia atau  mana-mana bahagian dari itu atau kepada orang ramai secara am atau mana-mana kelas orang ramai.
 
HUJAH DAN DALIL
 
Apabila tanah wakaf diserah kepada pihak berkuasa, Majlis Agama Islam Negeri akan mengalami kekurangan tanah wakaf, kecuali digantikan tanahtanah yang diambil itu dengan tanah yang lain yang setimpal nilainya, atau membayar pampasan nilai tanah yang telah diambil sekiranya negeri tertentu tidak mempunyai tanah gantian.

Keadaan demikian akan memutuskan pahala wakaf oleh orang yang mewakafkannya. Ini kerana pahala mereka akan terhenti dengan tiadanya wakaf atau amal yang dijariahkan. Di samping itu, akan hilang keyakinan masyarakat Islam untuk mewakafkan harta kepada Majlis Agama Islam terutamanya kawasan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan, seterusnya mungkin menyebabkan imej Majlis Agama Islam terjejas. Selain itu, sumber ekonomi umat Islam yang diperoleh daripada zakat dan wakaf akan merosot, terutamanya apabila harta itu berada di tempat yang strategik.
 
Harta wakaf ialah milik Allah untuk kepentingan umat Islam. Sebarang pengambilan tanah wakaf tidak wajar diserah secara percuma kepada pihak berkuasa. Pendapat Imam Ibu Hanifah yang memberi keluasan dalam mengamalkan istibda, jika istibdal itu lebih memberi faedah yang mendatangkan hasil yang lumayan, sekalipun masjid, kerana hajat dan darurat. Namun begitu Imam Ahmad Ibn Hanbal memberi keluasan istibdal selain wakaf masjid dengan dikenakan beberapa syarat yang tertentu mengikut keadaan tertentu.
 
Imam Malik menegah istibdal kecuali kerana darurat dan berhajat seperti membesarkan masjid atau tanah perkuburan. Adapun wakaf yang alih, di sisi Imam Malik diharuskan kerana istibdal iaitu menukar pada harta wakaf yang alih akan mengekalkan wakaf.
 
Pendapat Imam Syafie seakan-akan sama dengan pendapat Imam Maliki bahkan tidak mengharuskan langsung menjual masjid sekalipun telah roboh dan tidak digunakan. Segala barangan dan peralatan yang berkaitan dengan masjid yang roboh itu hanya dibenarkan sebagai hibah kepada masjid-masjid yang lain.
 
Sumber: Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan: Berhubung Dengan Isu-Isu Muamalat (2009)
Syndicate content