Kelantan

Fatwa Tentang Hukum menghisap Rokok Dan Shisha Dari Pandangan Islam

Tarikh Keputusan: 
25 May, 2014
Huraian Tajuk/Isu: 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 ( Bil .4 tahun 1994), Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  menerusi Jamaah Ulama yang bersidang pada 25 Rejab 1435 Hijrah Bersamaan 25 Mei 2014 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V membuat fatwa seperti berikut :

 


 1. Bahawa merokok dan menghisap shisha adalah haram pada pandangan Islam.

 


 1. Fatwa ini dibuat berdasarkan hujah - hujah berikut :

 

{C}{C}

2.1                          {C}

.           Islam menyuruh agar setiap seseorang itu mengambil yang baik lagi berkhasiat untuk keperluan diri, keluarga dan sebagainya. Rokok dan Shisha tidak termasuk dalam kategori di atas bahkan ia termasuk dalam dalam kategori  “ الخبائث    “ iaitu benda kotor dan jijik kerana pengambilan kedua-dua benda ini boleh membawa kemudharatan kepada penghisap rokok dan shisha serta orang lain di sekitarnya . Perkara ini telah diakuai oleh pakar-pakar perubatan berdasarkan kajian mereka.

 

Firman Allah Taala :

 

È#ãPÌhptä†ur ÞOÎgøŠn=tæ y]Í´¯»t6y‚ø9$# ÇÊÎÐÈ                                                

 

 

Ertinya ; dihalalkan kepada mereka benda –benda yang baik dan diharamkan kepada mereka benda-benda yang kotor

 

(Surah Al-A’ raf: Ayat 157)

 

 

 

 

{C}{C}

2.2                          {C}

.           Islam melarang umatnya membiarkan diri sendiri dan orang lain terdedah dengan berbagai bahaya dan kemudaratan. Menghisap rokok dan shisha adalah termasuk dalam kategori membinasakan diri sendiri dan orang lain sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Pandangan pakar-pakar perubatan tentang bahaya asap rokok dan shisha kepada penghisap rokok dan orang lain di sekitarnya adalah bukti jelas tentang kemudaratannya.

 

Firman Allah Ta’ala:

 

(#qà)ÏÿRr&ur ’Îû È@‹Î6y™ «!$# Ÿwur (#qà)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïps3è=ök­J9$# ¡ (#þqãZÅ¡ômr&ur ¡

¨bÎ) ©!$# =Ïtä† tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÊÒÎÈ  

Ertinya: Dan belanjalah harta benda di jalan Allah dan jangan kamu sengaja mencampak diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

                                                            (Surah Al-Baqarah:Ayat 195)

 

 

Sabda Rasulullah S.A.W:

 

لا ضرر ولا ضرار

 

Maksudnya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain

                                                                       (Hadis riwayat Ahmad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.      Membelanjakan wang terhadap perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat amatlah ditegah dalam Islam . Perbuatan sedemikian boleh mendatangkan keburukan dan membawa kepada pembaziran harta, masa dan tenaga.  Menghisap rokok dan shisha termasuk dalam kategori ini. Islam melarang setiap pembaziran seperti firman Alllah :

 

                                                                                                                           Ÿwur ö‘Éj‹t7è? #·ƒÉ‹ö7s? ÇËÏÈ               

Ertinya :  Dan janganlah Engkau berbelanjakan hartamu Dengan    sangat boros .

                                                                                                                                                            ( Surah Al.isra’ : Ayat 26)

 

 

2.4.       Terdapat kaedah Fiqh yang menegaskan pengambilan sesuatu yang memudaratkan adalah dilarang.

 

                       

 

كل ما يضر فاكلهاو شربة حرام

 

Ertinya : Setiap yang memudaratkan, maka hukum yang memakannya  atau meminumnya adalah haram.

 

 

                           Rokok dan shisha diharamkan memandangkan ia mempunyai keburukan yang besar berdasarkan kepada kenyataan pakar-pakar perubatan.

 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Mar, 2015
Akta/Enakmen: 
[PU.KN. 1/G/31(30)]

Fatwa Berhubung Penggunaan Nama Allah Bagi Bukan Islam

Tarikh Keputusan: 
9 Feb, 2014
Huraian Tajuk/Isu: 
Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyan 36 dan seksyen 39 Enakmen Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan1994 (Bil . 4 Tahun 1994), Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Menerusi Jemaah Ulama yang bersidang pada 09 Rabiul Awal 1435 Hijrah bersamaan 09 Februari 2014 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia  Sultan Muhammas V membuat fatwa seperti berikut :
 
1.      Bahawa penggunaan  “ Lafaz Al- Jalalah”  iaitu Kalimah Allah hanya khusus dan eksklusif untuk umat Islam Sahaja. Agama selain daripada Islam adalah tidak boleh dan dilarang menggunakannya dalam apa jua bentuk penerbitan bertulis. media cetak, media elektronik. Audio visual dan seumpamanya. 
 
 
 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Mar, 2015
Akta/Enakmen: 
[PU.KN. 1/G/31(30)]

Fatwa Tentang Buku Irsyad Al Asfiya’ Ila Tariqati Khatmul Aulia Yang Disusun Oleh Ahmad Al-Hadi Al-Hasani Al-Maghribi Terjemahan Dalam Bahasa Melayu (Meniti Jalan Hidayah Menuju Tariqah Khatmul Aulia) Yang Diamalkan Oleh Ustaz Yahya Bin Zakaria Dan Pengik

Tarikh Keputusan: 
27 Oct, 2013
Huraian Tajuk/Isu: 
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 Enakmen Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [En. No. 4/1994] dan seksyen 39 Enakmen Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (Pindaan) 1998 [En. No. 3/1998]. Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jamaah Ulama yang bersidang pada 22 Zulhijjah 1434 Hijrah bersamaan 27 Oktober 2013 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V membuat fatwa seperti berikut :
 
1.      Bahawa ahli Pondok Banggol Stol Pasir Mas yang diketuai oleh Ustaz Yahya bin Zakaria dan pengikut-pengikutnya yang dikatakan mengikut ajaran Tarikat al-Tijani bukan merupakan ahli Tarikat al-Tiajani yang dikenali di peringkat antarabangsa berdasarkan pengakuan dan ikrar yang dibuat oleh mereka. Oleh itu, kumpulan ini dilarang menggunakan nama atau menisbahkan diri mereka sebagai ahli Tarikat al-Tijani.
 
2.      Mesyuarat juga mendapati bahawa kumpulan ini telah mengamal dan menyebarkan wirid, zikir dan ajaran yang terkandung di dalam buku ‘Irsyad al-Asfiya’ Ila Tariqati Khatimul Aulia’ yang disusun oleh Ahmad al-Hadi al Hasani al-Maghribi. Buku ini telah diterjemahkan ke bahasa melayu ‘Meniti Jalan Hidayah Menuju Tariqat Khatimul Aulia’ oelh Muhammad Bakri al-Tijani;
 
 
 
Keputusan: 
1.      Setelah meneliti kandungan buku tersebut, mesyuarat bersetuju menfatwakan buku tersebut mengandungi ajaran dan fahaman yang menyeleweng serta meragukan daripada ajaran Islam.
            Berikut adalah perkara yang menyeleweng dan meragukan sebagaimana yang terkandung di dalam buku tersebut;
 
a)      Menjadikan yakazah (jaga) dan kata-kata syeikh Ahmad al-Tijani sebagai sumber utama ajaran yang melibatkan perkara syariat dan akidah.
 
Sebahagian besar kepercayaan ataupun amalan di dalam Tarikat al-Tijani adalah didakwa diambil secara yakazah terus daripada Rasulullah SAW dan juga daripada Syeikh Ahmad al-Tijani sendiri. Bermula daripada pengambaraan Ahmad al-Tijani dari satu tempat ke satu tempat yang lain, kandungan tarikatnya dan sehinggalah kepada segala-galanya. Tidak ada suatu perkara pun yang berkaitan dengan Tarikat al-Tijani kecuali kebaikannya disandarkan kepada Rasulullah SAW dan juga kata-kata Syeikh Ahmad al-Tijani. Ia termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat, akidah mahupun yang berkaitan dengan urusan harian;
 
(b)   Ahmad al-Tijani sebagai penutup sekalian wali (khatimul aulia) para pengikut Tarikat al-Tijani mempercayai bahawa pengasas Tarikat al-Tijani iaitu Ahmad al-Tijani merupakan penutup bagi sekalian wali. Ia adalah merupakan kepercayaan utama yang didoktrinkanoleh pembawa tarikat ini kepada ahli-ahlinya. Penutup bagi sekalian wali bermaksud tidak aka nada wali sebelum atau sesudahnya yang boleh menandingi kesempurnaan darjat kewalian Ahmad al-Tijani. Sebagaimana  Allah SWT telah melantik Nabi Muhammad SAW sebagai khatimun nubuwah syariat,  begitu jugalah Allah swt telah melantik seorang khatimul aulia’ Muhammadi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW manakala martabat bagi khatimul aulia’ pula adalah perantara antara hadrah kenabian dan hadrah kewalian;
 
(c)    Kewajipan meninggalkan guru sama seperti tunggalnya tuhan yang menjadikan alam.
Pengikut Tarikat al-Tijani diwajibkan hanya seorang guru sahaja sebagai murabbinya. Mereka juga tidak dibenarkan mencari, mengadu dan menziarahi guru-guru lain sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia kecuali kepada gurunya sahaja. Menurut tarikat ini kewajipan meninggalkan guru ini samalah seperti ala mini tidak boleh tercipta dari kerana dua tuhan.
(a)   Kitab Jawahirul Maani  telah mendapat izin dan jaminan daripada Rasulullah SAW.Kitab Jawahirul Maani  yang merupakan salah satu kitab rujukan utama dalam Tarikat al-Tijani dianggap telah mendapat keizinan dan jaminan daripada Rasulullah saw dan Rasulullah sendiri berpesan supaya kitab ini dijaga dengan sebaik mungkin;
 
(b)   Rasulullah selalu bersama Ahmad al-Tijani dan bertanggungjawab ke atas tarikatnya.
Antara kelebihan yang didakwa ada pada Ahmad al-Tijani sebagai Khamitul aulia dan tarikatnya ialah Rasulullah saw sentiasa ada bersama beliau dan bagindalah yang bertanggungjawab ke atas segala urusan beliau dan tarikatnya berterusan sehinggalah ke hari kiamat.
 
(c)    Kepercayaan terhadap Martabat Tujuh.
Antara kelebihan lain yang boleh didapati daripada tarikat ini ialah akan diberikan pembukaan rahsia hakikat Muhammadiyah, apabila mengakui dan mengiktiraf peranan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara Allah SWT dan makhluk. Hakikat Muhammadiyah adalah umpama cerminan dan bayangan bagi zat Allah swt yang datang daripada Allah swt.
 
(d)   Pengikut Tarikat al-Tijani akan digandakan pahala kebaikan.
 
Mengikut Tarikat al-Tijani, Rasulullah SAW telah memberikan jaminan terhadap para pengikut al-Tijani bahawa setiap pahala kebaikan mereka akan digandakan. Ia seumpama bandingan gandaan pahala yang diperolehi oleh umat  Nabi Muhammad SAW berbanding umat yang terdahulu. Sebagai contoh, gandaan pahala yang akan diperolehi pengikut tarikat ini apabila membaca zikir mereka adalahseperti berikut :
·         Selawat jauharah al-kamal : satu zikir daripadanya menyamai tiga kali ibadat sekalian makhluk; dan
·         Zikir kanzul mutalsam: sekiranya dihimpunkan kesemua ibadat makhluk Allah SWT yang ada dan hendak dibandingkan dengan satu zikir daripadanya, nilainya hanyalah seumpama setitis air di lautan yang luas.
 
(e)   Zikir Tarikat al-Tijani adalah susunan daripada Ahmad al-Tijani bahawa zikir dalam tarikatnya bukanlah daripada susunannya sendiri; bahkan disusun oleh Rasulullah SAW;
 
(f)     Kelebihan luar biasa zikir Tarikat al-Tijani
Kesemua zikir yang terdapat di dalam Tarikat al-Tijani mempunyai kelebihan yang luar biasa sehingga ada diantaranya boleh menandingi pahala bacaan al-Quran seperti selawat al-Fatih;
 
(g)   Sesiapa yang mengambil wirid Ahmad al-Tijani akan dibebaskan daripada api neraka.
Menurut Ahmad al-Tijani yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa sesiapa yang mngambil wirid daripada Ahmad al-Tijani akan dibebaskan daripada api neraka termasuk kedua ibu bapanya, isteri-isterinya serta keturunannya; dan
 
(h)   Akan ditimpa musibah sekiranya meninggalkan Tarikat al-Tijani dan memasuki tarikat lain.
Sesiapa yang telah memasuki tarikat ini kemudian meninggalkannya untuk memasuki kumpulan yang lain, maka berhak ke atasnya ditimpa musibah di dunia dan akhirat, kerana perbuatannya seperti meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW.
 
 
2.      Fahaman dan ajaran seperti yang terkandung di dalam buku ini perlu disekat keseluruhannya kerana terdapat percanggahan dari sudut akidah dan syariah;
 
3.      Oleh itu, mana-mana orang Islam adalah dilarang berpegang dan beramal kepada ajaran dan fahaman tersebut kerana bertentangan ia dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Larangan ini meliputi –
a)      Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran tersebut di atas, dan termasuklah apa-apa pegangan ideologi, falsafah atau apa-apa kumpulan atau sistem amalan dan penunaian yang merangkumi bahawa tujuannya atau salah satu daripada tujuan-tujuannya ialah pencapaian pengajaran kebatinan, perlindungan kebatinan atau kewujudan kebatinan; iaitu suatu pegangan, ideology, falsafah, atau kumpulan atau sistem amalan penunaian yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.
 
b)      Apa-apa bahan publisiti termasuklah apa-apa gambar, foto, poster, surat edaran, glansar filem, iklan di akhbar dan apa-apa bentuk pengiklanan yang bertujuan untuk memberi publisiti kepada apa-apa ajaran atau pegangan di atas; dan
 
 
c)      Apa-apa terbitan termasuklah mana-mana buku, majalah, risalah atau lain-lain bahan bacaan, sama ada dicetak, ditaip, ditulis tangan atau dikeluarkan dengan apa-apa cara jua dan mana-mana keluaran ulangannya, termasuklah apa-apa filem iaitu wayang gambar, pita rakaman, atau rekod walaubagaimana pun ianya dibuat, dari satu imej  berdasarkan penglihatan, yang mana adalah sebuah rekod yang mampu digunakan sebagai suatu alat menayangkan rangkaian itu sebagai maksud gambar bergerak; rakaman audio iaitu apa-apa bahan termasuk piring-piring hitam, fotografi, pita-pita rakaman, cakera laser dan cakera padat, yang mana dirakamkan suara manusia untuk dibaca, dilihat atau didengar yang berkaitan dengan ajaran-ajaran atau pegangan di atas.
 
4.      Oleh itu, orang Islam adalah dilarang mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman tersebut; menjadi ahli, mengetuai, memimpin, memberi atau menyertai ceramah, mengadakan atau menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi, sosial, program persembahan kesenian dan kebudayaan dan lain-lain aktiviti yang bertujuan untuk menghidup dan mengembangkan ajaran ini;
 
5.      Mana-mana orang Islam adalah dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual termasuk mengedarkan filem, rakaman audio, buku-buku, terbitan, risalah atau apa-apa dokumen; mengandungi ajaran di atas dan menggunakan sebarang bentuk lambang rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan ajaran tersebut kepada mana-mana harta alih atau tidak alih. Dan semua pihak dilarang daripada memberi kemudahan dan membantunya;
 
 
6.      Mesyuarat Jamaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dengan ini mengarahkan mana-mana orang atau mana-mana kumpulan termasuklah kumpulan Pondok Banggol Stol Pasir Mas yang diketuai oleh Ustaz Yahya bin Zakaria menghentikan serta-merta daripada mengamalkan zikir serta wirid yang terkandung di dalam buku tersebut. Sebaliknya digalakkan mengamalkan wirid dan zikir al-ma’thurat iaitu zikir, wirid serta doa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih; dan
 
7.      Adalah ditetapkan mana-mana orang Islam yangn mengingkari fatwa ini telah melakukan kesalahan di bawah peruntukan seksyen 32 Enakmen Kanun Kesalahan Jenayah Syariah 1985 [En. No. 2/1985], seksyen 115, 116, 119 dan 121 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
4 Aug, 2014
Nombor Rujukan: 
[MAIK. D231/PK/155/Klt.4]
Akta/Enakmen: 
[PU.KN. 1/G/31(27)]

Fatwa Ajaran Muhammad Nor bin Seman

Tarikh Keputusan: 
28 Jan, 1986
Keputusan: 
Ajaran dan akidah Muhammad Nor bin Seman yang dikenali dengan gelaran Mat Nor Kua Supa, Machang, Kelantan adalah berlawanan dengan dasar akidah serta ajaran sebenar ugama Islam, memandangkan amalan zikirnya mempunyai kaitan rapat dengan konsep ajarannya maka amalan tersebut juga adalah salah.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
3 Jul, 1986
Nombor Rujukan: 
[MUI (Kn) 43/78/Bhg.2]
Akta/Enakmen: 
PU no.255 (14 (3) Bil 2 Tahun 1966)

Penerbitan Buku "Hadis Satu Penilaian Semula"

Tarikh Keputusan: 
1 Jul, 1986
Keputusan: 
 
 
UNDANG - UNDANG MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1966
(Enakmen Bil .2 Tahun 1966)
PEMBERITAHUAN DIBAWAH SEKSYEN 15.
 
Pada menjalankan kuasa –kuasa yang diberi oleh seksyen 15 Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis mengisytiharkan perkara-perkara yang diperihalkan dalam jadual sebagai penerbitan yang ditegah kerana mempunyai perkara-perkara yang bertentangan dengan Hukum Syarak atau ajaran Ugama Islam atau mana-mana fatwa yang diluluskan oleh Undang-Undang.
 
JADUAL
 
 
 
Tajuk Penerbit
 
Pengarang
 
Penerbit
 
Bahasa
 
Hadis Satu Penilaian Semula
 
Kassim Ahmad
 
Media Intelek Sdn. Bhd. Wisma FAM, Peti Surat 6640, 47308 Petaling Jaya, Selangor
 
Melayu
 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
31 Jul, 1986
Nombor Rujukan: 
(D(Sulit) 231/30.)
Akta/Enakmen: 
Jil.39(16) No.283

Fatwa Tentang Kumpulan Anti Hadis

Tarikh Keputusan: 
5 Aug, 1995
Keputusan: 
 
Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jamaah Ulama’  yang bersidang pada 02 Rejab 1416H bersamaan 25 November 1995 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa yang  berikut:
 
A.         Bahawa-
           
 1. Buku yang bertajuk “ Hadith Satu Penilaian Semula “ dan “ Hadith Jawapan Kepada Pengkritik” yang ditulis oleh Kasim Ahmad dan isi kandungannya;
 1. Buku yang bertajuk “ Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu- Hadith di dalam Al-Quran” yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman dan isi kandungannya;
 1. Buku yang bertajuk “ Bacaan”  yang ditulis oleh Othman Ali dan isi kandungannya;
 1. Buku yang bertajuk “The Computer Speaks- God’s Message To The Wold ” yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa dan isi kandungannya;
 1. Risalah “Iqra’ “ terbitan Jemaah Al-Quran Malaysia dan isi kandungannya; dan
 1. Apa-apa terjemahan buku atau risalah yang disebut dalam butiran (i) hingga (v) dan isi kandungannya dalam mana-mana bahasa.

  Adalah mengandungi ajaran, pegangan dan fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan Syariah Islamiah serta mengelirukan masyarakat Islam dan membawa kepada murtad, oleh itu adalah diharamkan.

 
B.         Bahawa mana-mana orang atau kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) adalah sesat kerana ia bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam.
 
C.         Bahawa pengharaman ini meliputi –
 
(i).        Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) dan termasuklah apa-apa pegangan, ideologi, falsafah, atau apa-apa kumpulan atau sistem amalan atau penunaian yang merangkumi kesemua tujuannya atau salah satu daripada tujuannya iaitu pencapaian pengajaran kebatinan, perlindungan kebatinan atau kewujudan kebatinan iaitu suatu pegangan, ideologi,  falsafah atau kumpulan atau sistem amalan atau penunaian yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah;
 
(ii).       Apa-apa bahan publisiti termasuk mana-mana terbitan, ertinya apa-apa bahan termasuklah suatu gambar, gambarfoto, logo, poster, rajah, surat edaran, galanser filem, iklan di akhbar dan apa-apa bentuk iklan lain yang bertujuan memberi publisi kepada terbitan tersebut yang berkaitan dengan ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) ; dan
 
(iii).      Apa-apa terbitan, ertinya apa-apa buku, majalah pamplet, risalah atau apa-apa bahan bacaan lain, sama ada dicetak, ditaip, ditulis tangan atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain dan apa-apa bentuk keluaran ulangannya, dan termasuklah apa-apa filem iaitu wayang gambar, pita rakaman atau rekod walau bagaimanapun ia dibuat, daripada suatu imej, berdasarkan penglihatan, yang merupakan rekod yang mampu digunakan sebagai suatu alat yang menayangkan rangkaian itu sebagai gambar bergerak; rakaman audio iaitu apa-apa bahan termasuk piring hitam, fotografi, pita rakaman, cakera laser dan cakera padat yang dirakamkan rakaman suara manusia untuk dibaca, dilihat atau didengar yang berkaitan dengan ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A).
 
Oleh itu orang Islam adalah dilarang mengamal ajaran, pegangan dan fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A), menjadi ahli, mengetuai, memimpin, memberi ceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran dan aktiviti lain yang bertujuan menghidupkan dan mengembangkan ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang sebut dalam subperenggan (A).
 
Orang Islam adalah juga dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual termasuk mengedarkan filem, rakaman audio, pamphlet, buku, majalah atau apa-apa terbitan, risalah dan apa-apa dokumen; menggunakan apa-apa bentuk lambang, rajah atau tanda yang boleh mengaitkan kepada ajaran, pegangan atau fahaman di dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya, yang disebut dalam subperenggan (A) kepada mana-mana harta alih atau tak alih, dan semua pihak dilarang daripada memberi apa jua kemudahan dan bantuan.
 
            
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jun, 1996
Nombor Rujukan: 
: (MUI. D231/707/ (39);
Akta/Enakmen: 
Jil 49. No. 404 .( P.U. Kn. 1/G.)

Fatwa Tentang Ajaran Awang Teh Bin Kamal ( Pak Teh Selamat )

Tarikh Keputusan: 
1 Feb, 1996
Keputusan: 
 
Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enekmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, menerusi Jamaah Ulama’  yang bersidang pada 08 Rabiulawal 1415H bersamaan 05 Ogos 1995 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan membuat Fatwa yang  berikut:
 
(1).       Ajaran Awang Teh Selamat bin Kamal atau dikenali dengan nama Pak Teh
Selamat sebagaimana butir- butir berikut :
 
 1. Ayat Al-Quran dibuat sendiri oleh orang, bukan datangnya dari Allah;
 1. Sebenar-benarnya haji ialah taat kepada Islam. Pergi ke Mekah itu jadi Tok Haji tipu kerana hendak bermegah-megah dengan wang ringgit semata-mata;
 1. Puasa bulan ramadhan ialah fikir, tak payah berlapar, bahkan haram berlapar dan kalau puasa berlapar bererti engkar;
 1. Zakat ialah bersyarah , yakni beritahu kepada orang, bukan dengan cara mengeluarkan padi beras dan pitis emas (wang ringgit);
 1. Sembahyang tunduk bangun itu haram, kerana sembahyang kepada makhluk dan menduakan  “ Alllah, Muhammad”;
 1. Awang Teh Bin Kamal iaitu guru ajaran itu mengaku dia adalah Rasulullah;                       Adalah sesat serta menyesatkan kerana berlawanan dengan ajaran Islam.
 
(2).       Mana-mana orang atau kumpulan yang mengambil atau menyebar atau  melakukan upacara-upacara yang sama dengan ajaran yang di bawa oleh AwangTeh Bin Kamal ( Pak Teh Selamat ) sebagai sesat serta menyesatkan.
 
(3).       Umat Islam hendaklah mengelakkan diri dari menganuti , menyebar atau beramal dengannya.
 
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jun, 1996
Nombor Rujukan: 
: (MUI. D231/707/ (39);
Akta/Enakmen: 
Jil 49. No. 405 .( P.U. Kn. 1/G.)

Fatwa Mengenai Hukum-Hukum (Sembahyang, Bab Wuduk, Kenduri Dan Menunggu Kubur)

Tarikh Keputusan: 
30 Aug, 1958
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Undang-Undang Majlis Ugama Dan Istiadat Melayu Dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi No 1 Tahun 1953. Persiaran fatwa masalah syariah Oleh Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu.
 
Bahawa mengikut bab 43(3) daripada Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Undang-undang no 1 tahun 1953, Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan menetapkan supaya di siar Fatwa-fatwa bagaimana di bawah ini:
 
Soalan 1:
Apakah hukum sembahyang di atas kapal terbang adakah sah atau tidak? 
 
Jawapan :
Sah apabila cukup syarat-syaratnya Nasnya bagaimana difaham daripada  hadith al-Bukhari riwayat Imran bin Hasin: 
 
قال كانت بي بواسير فساءلت النبى صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب " زاد النسائى فان لم تستطع فمستلقيا انتهى – ومقتض هذه العبارة اذا استطاع ان يصلى مستلقيا على ركبتيه وان كان على الطيارة يجوز ان يصلى متوجهى الى الكعبة كما صرح بعض الفقهاء ونقله الحلبى عن الاسنو وايضا في شرح البهجة فى الجزء الاول صحيفة 287  وهو قول ناشري قال ولو امكنه ان يصلى الى القبلة قائما وجب ان يصلى الى القبلة مع القعود.  الخ :
 
 
Soalan  2.
Seorang sedang berada di dalam air sembahyang ( متوضىء) kemudian bersentuh dengan kulit jari perempuan yang halal nikah dengannya yang telah   terpotong dari anggotanya dengan tidak berlapik adakah  batal air sembahyang si lelaki itu atau tidak? 
 
Jawapan :
Tidak batal bagaimana Nasnya di dalam Asna Mathalib (اسنى المطلب  ) dan Iqna’   اقناع ) ) dan  Sabili al-Muhtadi   ( سبيل المهتدى ).
 
Soalan 3.
Apakah hukum membuat jamuan kerana seorang mati dengan tidak diniatkan  kenduri bahkan menjadi satu adat di atas satu-satu kampung?
 
Jawapan :
Boleh kerana diharapkan dapat pahala padanya.
 
Soalan 4
Di suatu kampung ada setengah daripada golongan mereka yang berhartaapabila mati ia,  warisnya biasa mengupah pak lebai menunggu kuburnya hingga kepada 40 hari dan 40 malam perbuatan semacam ini adakah di suruh oleh Ugama atau tidak dan adakah perintah sahabat-sahabat nabi pada masa dahulu berbuat demikian?
 
Jawapan :
Tunggu kubur itu suatu perkara yang dihitungkan perbuatan yang diperkenankan oleh Salafu  al-Soleh jika sempurna segala adab-adab  dan syaratnya.
           
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
5 Feb, 1959
Nombor Rujukan: 
(K . 996 / 56 / 40. A)
Akta/Enakmen: 
Vol. X11.No. 27

Fatwa Mengenai Puja Pantai “ Di Pantai Cinta Berahi”

Tarikh Keputusan: 
29 Oct, 1960
Keputusan: 
Rang Persiaran “ Fatwa Jawatankuasa Ulama’ “ Dalam Warta Kerajaan Undang-Undang Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu  Dan Mahkamah Kadhi No 1 Tahun 1953
( Persiaran di bawah bab 42  (4)  daripada undang-undang nombor 53 / 1)
 
Bahawa mengikut bab 43 (3)  daripada Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi Nombor 1 tahun 1953 , Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan menetapkan supaya di siarkan Fatwa bagaimana di bawah ini:
 
Soalan:
Apakah hukumnya terhadap puja pantai “Di Pantai Cinta Berahi” bagaimana cara-cara dan istiadat-istiadat memuja itu ada terkandung di dalam Majalah Mestika keluaran bulan Jun,1960 dimuka 16-19?
 
Jawapan:
Istiadat puja pantai seperti yang dilakukan bagaimana diceritakan di dalam Majalah Mestika keluaran bulan Jun, 1960, itu hukumnya adalah haram dan perbuatan meminta perlindungan daripada hantu-hantu, puaka-puaka  jin atau sebagainya itu adalah perbuatan sesat yang mana dengan perbuatan yang seperti itu jin-jin, puaka   dan hantu syaitan itu menjadikan mereka bertambah-tambah sesat lagi, seperti Firman Tuhan di dalam Al-Quran ayat 6 surah Al-Jin, yang bererti “ sesunggunya ada lelaki daripada bangsa Manusia, mereka meminta perlindungan daripada lelaki bangsa Jin, maka dengan sebab perbuatan yang seperti itulah jin-jin itu menjadikan bertambah-tambah sesat”.
     
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
24 Nov, 1960
Nombor Rujukan: 
M.U.I. Bil .60/291
Akta/Enakmen: 
No. 239

Fatwa Mengenai Orang Islam Yang Berikat Dengan Orang Kafir Serta Berunding Dan Bermuafakat Pada Memerintah Sesebuah Negara

Tarikh Keputusan: 
14 Sep, 1963
Keputusan: 
 
 
Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Adalah Jawatankuasa Ulama’ Majlis, telah diminta oleh Majlis Agama Islam Kelantan supaya memberi “Fatwa” dari segi Ugama Islam dalam masalah:  Apakah hukumnya orang-orang Islam yang berikat dengan orang-orang kafir serta beruding, bermesyuarat dan bermuafakat pada memerintah sesebuah Negara, iaitu adakah orang-orang Islam itu menjadi “kafir” ataupun “ tidak kafir ?
 
                                             Fatwanya
 
Alhamdulillah, Wassolatu Wassalam Ala Rasullullah, Wa Ala Alihi Wasohbihi Waman Walah
 
Bahawasanya kemudian daripada menyelidik, menyemak dan mengkaji akan nas-nas yang berkenaan setakat yang dijumpainya dari kandungan kitab-kitab Tafsir dan lainya yang muktabar adalah hukum atau fatwa dalam masalah atau pertanyaan yang tersebut di atas itu bagaimana di bawah ini:-
 
“ Tidak jadi kafir, jikalau orang-orang Islam berikat dengan orang-orang kafir seperti yang tersebut di dalam pertanyaan itu sekiranya tidak beserta dengan rasa rela atau setuju (redha) dengan kekafirannya. Sebaliknya jikalau berserta dengan rasa rela atau setuju (redha) dengan kekafirannya maka jadi kafir, tetapi bagaimana pun adalah haram kecuali ketika terpaksa yang tak dapat dielakkan (darurat)”.
 
                                              Catitan
 
(1) Bersetuju juga dicatitkan sebagai keputusan, bahawa nas-nas yang termaktub di dalam Tafsir Sowi itu sama sahaja maksud dan tujuannya dengan nas-nas yang didapati di dalam lain-lain kitab tafsir seperti Aklil, Khazan dan sebagainya.
 
(2) Fatwa bagaimana yang ditetapkan di atas ini adalah dengan semata-mata memandang kepada nas-nas yang didapati dari kandungan berbagi-bagai kitab tafsir dan lainnya yang muktabar tanpa menoleh kepada lain-lain sudut, yakni sewaktu menyemak dan mengkaji nas-nas itu tidaklah menujukan pandagan kearah mana-mana negara, samaada pada segi masyarakat penduduk-penduduk, undang-undang perlembagaan atau keadaan siasah Negara itu atau sebagiannya.
 
[Fatwa itu dikeluarkan menurut kuasa dibawah bab 42 [2] daripada undang-undang  Negeri Kelantan nombor 1 tahun 1953, bagi pihak dan dengan nama majlis, pada 3.9.1963]
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Dec, 1963
Nombor Rujukan: 
(LAK.1/Pt 11: M.U.I. 574/63)
Akta/Enakmen: 
No .299

Fatwa Mengenai Ajaran Salah Di Dalam "Kitab Kashful Asrar " Cetakan Yang Ke Dua Puluh

Tarikh Keputusan: 
2 Dec, 1971
Keputusan: 
 
Pada menjalankan Kuasa-kuasa yang diberikan oleh seksyen 15 dalam Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1966, maka Majlis dengan ini mengisytiharkan bahawa kitab  yang bernama “ Kashful Asrar ” terjemahan Al-shaikh Mohd. Salleh Bin Abdullah Mengkabui, Cetakan yang kedua puluh, dicetak dan di terbitkan oleh Al-Matba’at Ul Ahmadiah, 101 Jalan Sultan, Singapura. Dan yang sama dengannya itu adalah kitab yang mengandungi ajaran-ajaran dan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum syarak dan ajaran Ugama Islam, dan oleh itu adalah ditegahkan .
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
28 Sep, 1972
Nombor Rujukan: 
(SUK(KN) 335/50/111/(121)(M.U.I 176/70(7)
Akta/Enakmen: 
Kn.P.U.41

Hukum Jual Beli Emas Dan Pelaburannya **

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Hukum Jual Beli Emas Dan Pelaburannya dan telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut: Mesyuarat membuat garis panduan jual beli emas dan pelaburannya seperti berikut:
 
a. Syarat umum jual beli.

1) Transaksi jual  beli emas mestilah memenuhi semua rukun jual beli yang digariskan oleh syarak iaitu pihak yang berakad, item pertukaran dan sighah menurut uruf  yang diamalkan. Jika sekiranya suatu transaksi tidak memenuhi salah satu rukun jual beli, transaksi tersebut dikira tidak sah.
 
b. Pihak  yang berakad
 
2. Pihak yang berakad mestilah orang yang mempunyai kelayakan melakukan kontrak   ( أهلية التعاقد)  iaitu dengan memenuhi kriteria berikut:

2.1. Baligh, berakal dan rasyid.(cerdik)

Jika sekiranya pihak  yang berakad seorang yang gila atau kanak-kanak samada mumayyiz atau tidak mumayyiz, maka jual beli adalah tidak sah. Akad oleh kanak-kanak yang mumayyiz adalah tidak sah kerana jual beli ini melibatkan barang yang tinggi nilainya.
 
3. Keredhaan

Akad jual beli mestilah dimeterai oleh dua pihak yang saling redha meredhai , tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan eksploitasi.
 
c).Harga belian ( الثمن)

4. Harga belian (الثمن) hendaklah diketahui dengan jelas oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli.
 
d).Barang belian (المثمن)

5. Barang belian  (المثمن) hendaklah sesuatu yang wujud dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang menjual ketika berlangsung kontrak jual beli. Oleh itu , jual beli sesuatu yang tidak wujud secara fizikalnya dan juga jual beli sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak yang menjualnya tidak sah .

6. Barang belian (المثمن) hendaklah suatu yang boleh diserahkan kepada pembeli atau wakilnya. Jika barang belian tidak dapat diserahkan  kepada pembeli ataupun penjual mensyaratkan tidak menyerahnya kepada pembeli, maka akad tersebut tidak sah.

7. Barang belian (المثمن) hendaklah suatu yang diketahui oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli ia boleh terlaksana melalui kaedah-kaedah dibawah:

i. Melihat sendiri barangan yang hendak dibeli ketika akad jual beli atau sebelum akad jual beli dalam tempoh yang tidak menjejaskan sifat-sifatnya.

ii. Melihat sampel barangan yang hendak dijual beli . Ini biasanya berlaku semasa proses pemesanan sebelum akad dilaksanakan.

iii. Menentukan sifat-sifat dan kadar barang belian secara terperinci yang secara urufnya tidak menimbulkan pertikaian. dalam kontaks emas, penentuannya adalah dengan mengenal pasti tahap ketulinan emas samada mengikut standard lama berasaskan ( karat seperti emas 24 karat) atau standard baru berasaskan peratusan ( seperti emas 999) penentuan sifat juga mestilah mencakupi bentuk emas samada dalam bentuk siling, wafer, Jongkong, dan sebagainya. Timbangan emas secara tepat juga adalah suatu yang disyaratkan dalam penentuan sifat emas.
 
e) Sighah (صيغة)

8. Sighah dalam jual beli adalah suatu yang menunjukkan kepada keredhaan kedua-dua pihak untuk memeterai kontrak jual beli. Ia boleh berlaku samaada melalui pertuturan atau suatu yang boleh mengambil hukum pertuturan seperti tulisan dan seumpamanya. Manakala jual beli secara muaathah (serah –hulur) juga adalah dikira sebagai sighah yang muktabar oleh sebahagian fuqaha’.

9. Didalam sighah jual beli tidak boleh dimasukkan unsur penempohan contohnya seseorang; menyatakan saya menjual barangan ini kepada kamu dengan harga RM100 untuk selama tempoh setahun.

10. Ijab dan qabul mestilah bersepadanan dan menepati antara satu sama lain dari sudut ciri-ciri dan kadarnya.
 
f).Syarat khusus jual beli emas yang bercirikan emas item ribawi.

11. Oleh kerana emas dan wang adalah dua item ribawi yang mempunyai ilat (sebab) yang sama maka syarat tambahan transaksi atau penjualan emas mestilah memenuhi syarat berikut:

i. Berlaku taqabudh penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam transaksi sebelum kedua pihak bertransaksi berpisah daripada majlis akad.

ii.   Jual beli emas hendaklah dijalankan secara lani, dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan.

Syarat–syarat tersebut adalah khas bagi emas yang bercirikan item ribawi seperti emas jongkong dan siling emas. Syarat ini tidak termasuk barang perhiasan emas jika bertukaran dengan bukan emas (duit).

Perincian taqabudh dan urusniaga lani adalah seperti berikut:
 
g)Syarat pertama : Taqabudh

12. Taqabudh (penyerahan) hendaklah berlaku terhadap kedua-dua item jual beli iaitu harga dan juga barang belian (emas) dan hendaklah terlaksana sebelum kedua-dua pihak berpisah daripada majlis akad.

13. Penyerahan harga boleh dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut:

  a) Pembayaran secara tunai
  b) Pembayaran secara cek yang diperakui (seperti Banker’s Cheque)
  c) Pembayaran secara cek peribadi
  d) Pembayaran secara debit
  e) Pembayaran secara kredit
   f) Pembayaran wang daripada akaun simpanan atau semasa.

Secara uruf, kesemua bentuk bayaran diatas kecuali © adalah dianggap sebagai pembayaran melalui kad kredit masih lagi dianggap tunai kerana pihak penjual akan mendapat harga jualan secara penuh dari pihak yang mengeluarkan kad kredit tersebut. Hutang yang berlaku, jika ada, adalah diantara pemegang kad dengan pengeluar kad dan bukannya dengan penjual barangan.

Status tunai ini masih lagi diterima secara uruf oleh penjual walaupun pada hakikatnya pihak penjual akan menerima secara fizikal atau dimasukkan kedalam akaun beberapa hari selepas transaksi berlaku.

14. Penyerahan barang belian (emas) hendaklah berlaku secara penyerahan hakiki ataupun kaedah muktabar yang boleh mengantikan penyerahan hakiki. Penyerahan barang belian yang muktabar akan memberi kesan sama seperti penyerahan hakiki iaitu:

(a) Berpindah dhaman( tanggungjawab jaminan) daripada penjual kepada pembeli.

(b) Kemampuan pembeli untuk mendapat barangan belian pada bila-bila masa tanpa halangan.

15. Majlis akad didalam transaksi jual beli boleh berlaku dengan pertemuan secara fizikal , ataupun secara maknawi. Contoh majlis akad secara maknawi ialah ijab dan qabul melalui telefon, sistem pesanan ringkas (sms), email, faksimili dan lain-lain . hendaklah berlaku taqabith ketika majlis akad, contohnya penyerahan secara wakalah.

Perlu diberi perhatian bahawa majlis akad secara bertulis akan hanya bermula apabila ianya diterima oleh pihak yang berkontrak. Contohnya, pembeli mendatangi akad jual beli dan kemudian menghantarnya melalui pos kepada penjual. Selepas tiga hari, akad tersebut sampai ketangan penjual. Maka majlis akad bermula pada waktu tersebut, jika pihak penjual bersetuju, maka akad tersebut perlu disempuranakan oleh penjual dengan menandatanganinya, dan barang belian hendaklah diserahkan kepada pembeli secara hakiki atau hukmi.
 
h).Syarat kedua : secara loni

16. Transaksi jual beli emas sendiri hendaklah berlaku secara loni dan tidak boleh dimasukkan sebarang unsur penangguhan, samada dalam penyerahan harga atau dalam penyerahan emas.

17. Penangguhan penyerahan harga yang tidak dibenarkan adalah meliputi secara hutang secara keseluruhannya atau pembelian secara bayaran ansuran.

18. Kelewatan penyerahan emas yang melebihi tempoh tiga hari selepas akad jual beli dimenterai adalah tidak dibenarkan sama sekali, kerana didalam urusan niaga emas, kelewatan tiga hari bukan suatu uruf, berbeza dengan isu tukaran mata wang asing.

Didalam pertukaran matawang asing, tempoh T t 2 diperlukan kerana ianya melalui proses tertentu yang melibatkan tempoh masa bekerja yang berbeza antara Negara, perpindahan wang elektronik , clearing house dan lain-lain lagi. Proses-proses yang disebutkan ini tidak terdapat di dalam perniagaan jual beli emas fizikal  maka adalah tidak tepat untuk membuat kias ke atas proses pertukaran mata wang asing

Pihak pembeli hanya membuat pesanan (order) kepada penjual dengan dinyatakan jenis dan berat emas ingin dibelinya. Pesanan ini akan disertai dengan pengiriman yang ke akaun  penjual, Pada tahap ini, perkara berikut perlu diberi perhatian:

i. Pada peringkat ini, akad jual beli emas masih belum berlaku.

ii. Wang yang berada di dalam akaun penjual masih lagi bukan milik penjual tersebut. Ianya masih milik pembeli dan disimpan sebagai amanah oleh penjual . Di dalam hal ini adalah lebih baik jika satu akaun khas yang bersifat amanah (trust account) dibuka oleh penjual.

iii. Emas masih lagi menjadi milik penjual dan ia bertanggungjawab penuh keatas emas miliknya itu.

iv. Di dalam peringkat ini, pembeli masih boleh membatalkan pesanan yang dibuat dan penjual hendaklah memulangkan wang kepada pembeli. Namun, jika kerugian sebenar disebabkan pembatalan tersebut, bolehlah dibuat syarat bahawa ia perlu ditanggung oleh pembeli. Contohnya, pembeli membuat pesanan 100 gram emas 999 dengan harga RM20.000.00 ketika itu., Pihak penjual telah menyimpan emas tersebut dan tidak menjualnya kepada pihak lain yang telah bersedia untuk membelinya. Selepas tiga hari, apabila penjual bersedia untuk membuat akad jual beli dan seterusnya menyerahkan emas tersebut kepada pembeli, pembeli  membatalkan pesanannya. Pada hari tersebut harga emas telah jatuh kepada RM19,000 dengan kata lain, penjual akan kerugian RM1,000 jika menjualnya kepada pihak lain. Didalam hal ini, kerugian sebenar adalah sebanyak RM1000.

Apabila wang pesanan diberi clearance oleh bank, maka akad jual beli perlu dilakukan. Wang didalam trust account ( jika ada) bolehlah dipindahkan ke akaun penjual dan emas hendaklah diserahkan kepada pembeli.
 
I).Akad dan unsur sampingan.

19. Penglibatan hebah dalam transaksi jual beli sama ada hebah dalam bentuk barangan ataupun wang tunai adalah dibenarkan jika mencukupi syarat syarat hibah dan tidak melibatkan unsur  yang bercanggah dengan syarak. Perlu diberi perhatian bahawa hebah secara hakikatnya adalah akad sukarela dan ia bukanlah didalam bentuk lazim. Dengan kata lain, jika janji hibah ini tidak ditunaikan oleh penjual, maka pembeli tidak boleh memaksa memberi hibah tersebut.

20. Penglibatan wadiah dalam pelan pelaburan emas hendaklah menepati hukum hakam wadiah, yang antara lain ialah pegangan wadiah adalah berasaskan kepada yadu amanah.(يد أمانه)

21. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) Emas, termasuk memberi pinjaman (qardu) kepada orang lain. Tetapi tidak memenuhi kretiria qardu yang dibenarkan syara’ , yang antara lain tidak boleh membawa unsur faedah, tidak wujud unsur” سلف وبيع"   " iaitu  hutang yang diikat bersama kamu dengan jual beli.

22. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) emasnya termasuklah menjadikannya sebagai pajakan untuk wang secara hutang, selagi konsep al-Rahnu yang digunakan adalah bertepatan dengan hukum syarak. Namun secara teorinya , perkara ini seharusnya tidak digalakkan kerana secara tidak langsung ia menggalakkan aktiviti berhutang didalam keadaan yang tidak perlu.

23. Waad(عربي)boleh dimasukkan dalam pelaburan emas, selagi mana ia adalah waad(وعد)dari sebelah pihak dan bukannya mawaadah dari kedua-dua belah pihak. Contoh aplikasi (waad) dalam dalam konteks ini ialah membuat purchase order, iaitu pelanggan membuat perjanjian membeli emas dengan harga tertentu. Perjanjian pembelian ini dinamakan “ kunci harga” Sekiranya proses kunci harga adalah menyamai proses akad jual beli, ia tidak dibenarkan kerana ia berlaku penangguhan.

24. Transaksi jual beli hendaklah bebas daripada unsur-unsur riba, perjudian, gharar yang berlebihan, dan kezaliman. Jika sekiranya terdapat unsur-unsur tersebut, transaksi jual beli adalah dikira tidak  mematuhi kriteria syara’.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Bukan Islam Memasuki Masjid **

Tarikh Keputusan: 
24 Feb, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 24 Februari 2011 bersamaan 21 Rabiulawal 1432H telah membincangkan isu mengenai Hukum Bukan Islam Memasuki Masjid dan telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut:
 
 1. Orang bukan Islam diharuskan memasuki masjid-masjid selain daripada masjid Al-Haram Makkah Al- Mukarramah dan kawasan Tanah Haram jika mempunyai sesuatu tujuan serta mendapat kebenaran pemerintah Islam.
   
 2. Orang-orang bukan Islam dibenarkan memasuki masjid dengan syarat berikut:
  1. Dengan mendapat kebenaran daripada penguasa masjid
  2. Mereka mempunyai alasan kukuh untuk memasuki masjid.
  3. Mereka mesti menghormati kemuliaan masjid kerana ia adalah tempat suci untuk beribadah.
  4. Lelaki dan perempuan tidak dibenarkan membuka aurat semasa masuk kedalam kawasan masjid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan/Hujah: 
1. Firman Allah:
 

: يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا اَلْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ اَلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

 
Maksudnya: Wahai orang orang yang beriman! Sesungguhnya orang musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri masjid Al-Haram sesudah tahun mereka ini.
 
2. Selain daripada ayat larangan memasuku masjid Al-Haram, tidak terdapat nas – nas yang melarang orang bukan Islam memasuki masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah dikunjungi oleh rombongan penduduk Thaif lalu baginda menempatkan mereka di Masjid Al- Nabawi Madinah.
 
3. Rasulullah SAW seperti yang diutarakan dalam sahih Al-Bukhari pernah mengikat seorang tawanan perang bukan Islam iaitu Thamamah bin Athal A-Hanafi ditiang Masjid Al-Nabawi Madinah sehingga beliau memeluk Islam.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembinaan Pusat Down Sindrom Di Atas Tanah Wakaf Atau Baitul Mal

Tarikh Keputusan: 
24 Feb, 2011
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 24 Februari 2011 bersamaan 21 Rabiulawal 1432H telah membincangkan isu Mengenai Hukum Pembinaan Pusat Down Sindrom Oleh Lions Club Di Tanah Wakaf Atau Baitul Mal Kawalan Majlis Agama Islam Kelantan dan telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut:
 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju menerima resolusi  perbincngan pre-counsil. Mesyuarat Khas Jemaah Ulama’ bilangan 1/2006 seperti berikut:

1.    Program-program kebajikan yang ingin dilaksanakan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Islam wajar disokong dan dibantu oleh Majlis Agama Islam Kelantan kerana sudah menjadi kewajipan Majlis Agama Islam Kelantan untuk menganjur, mendorong, membantu mengusaha kemajuan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Islam dalam negeri ini menurut hukum syara’ sebagaimana yang termaktub dalam Enakmen Majlis Agama Islam Kelantan bilangan 4 tahun 1994. Oleh itu cadangan penubuhan Pusat Down Sindrom wajar disokong dan dibantu oleh Majlis Agama Islam Kelantan kerana bilangan kanak-kanak Islam mendapat faedahnya melebihi 95 peratus daripada keseluruhan kanak-kanak di negeri Kelantan.
 
2. Penggunaan tanah wakaf untuk tujuan ini juga dibolehkan oleh syara’ selagi mana program ini tidak dicampur adukkan dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan prinsip syara’.
 
3.  Walaubagaimanapun dalam usaha untuk membuat kebajikan, Majlis Agama Islam Kelantan seboleh-boleh tidak mendedahkan diri kepada fitnah dan tuduhan liar daripada masyarakat Islam supaya emej dan kredibiliti Majlis Agama Islam Kelantan dimata umum tidak terjejas.
 
4. Kerjasama yang ingin dibuat dengan Lions Club Malaysia dikuatiri akan membuka ruang kepada fitnah dan tohmahan daripada masyarakat Islam kerana setelah dibuat kajian tentang isu Lions Club Antarabangsa didapati terdapat banyak penulis daripada ulama-ulama timur tengah seperti Doktor Yusof Al-Qaradhawi, Doktor Ahmad Salibi, Sheikh Ali Jadul Haq, Fathi Yakan dan lain-lain lagi yang kesemuanya secara terbuka telah mengaitkan pertubuhan Lions Club antarabangsa dengan pertubuhan Zionis. Bahkan persidangan Majma’ ai-Fiqhi kali pertama yang bertarikh 10 Ramadhan 1398H bertempat di Makkah A-Mukarramah telah membuat ketetapan bahawa pertubuhan Fremanson, Lions dan Rotary adalah pertubuhan yang bercanggah dengan prinsip Agama Islam.
 
5.  Walaupun Lions Club Malaysia khususnya cawangan Kelantan tidak berkaitan dengan Lions Club antarabangsa dari segi pengurusan dan pelaksanaan program, namun ia masih mempunyai perhubungan dari segi penjenamaan. Oleh itu, dikuatiri kerjasama antara Majlis Agama Islam Kelantan dengan Lions Club ini akan menimbulkan. Imej Majlis Agama Islam Kelantan pada kaca mata umat Islam.
 
6.  Sebagai jalan alternatif kepada Majlis Agama Islam Kelantan bagi melaksanakan program ini, disyorkan agar Majlis Agama Islam Kelantan sendiri mengepalai projek pembinaan pusat Down Sindrom di Negeri Kelantan dan peruntukkan untuk melaksanakan projek ini boleh diambil daripada wang zakat. 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Pembinaan Kubur Bertingkat Menurut Islam **

Tarikh Keputusan: 
24 Feb, 2011
Keputusan: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 24 Februari 2011 bersamaan 21 Rabiulawal 1432H telah membincangkan isu mengenai Hukum Pembinaan Kubur Bertingkat Menurut Islam dan telah bersetuju mengeluarkan pandangan seperti berikut:
 
1. Tanah perkuburan mestilah dihormati dan adab-adab yang berkaitan dengannya hendaklah dipatuhi.
 
2. Adalah harus menggali semula tanah perkuburan sekiranya terdapat keperluan yang mendesak atau darurat dengan sebab-sebab yang tertentu yang diharuskan oleh syarak. Hal ini merujuk kepada keadaan mayat yang belum reput.
 
3. Adalah harus menggali semula tanah perkuburan setelah dikenalpasti mayat itu telah reput oleh pihak berkuasa untuk digunakan bagi tujuan yang munasabah seperti digunakan bagi mengebumikan mayat yang baru.
 
4. Oleh itu, hukum pembinaan kubur bertingkat adalah harus apabila keperluan untuk mengadakan kubur bertingkat telah sampai di tahap yang mendesak atau darurat.
Keterangan/Hujah: 
Pandangan ini dibuat berdasarkan bahawa dalam Islam tanah perkuburan adalah tempat yang perlu dihormati, umat Islam ditegah dari melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan adab dan dianggap tidak menghormati mayat di tanah perkuburan itu seperti mendirikan penempatan kekal di atasnya, membina binaan kekal bagi tanah perkuburan berstatus wakaf am, menggali balik mayat tanpa tujuan dan sebagainya berdalilkan hadis:
 

   ( ا )   نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه

 وأن يبني عليه وأن يكتب عليه      (رواه الترمذي)

 
Maksudnya: Nabi saw melarang dari membina tembok atas kubur, tinggal di atasnya, membuat binaan dan menulis di atasnya.
 

(ب) كسر عظم الميت ككسره حيا      (رواه ابو دأود) 

 
Maksudnya: Mematah tulang orang yang telah mati seperti mematahkan tulangnya semasa hidup
 
 Jumhur ulama’ termasuk Imam Mazhab Empat membenarkan kubur digali semula sekiranya terdapat sebab-sebab yang munasabah dan dalam keadaan mendesak atau darurat berdalilkan hadis dari Jabir r.a:
 

( ا )   أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أبى بعد ما أدخل حفرته،

 فأمر به فأخرج، فوضع على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه     (متفق عليه)

 
Maksudnya: Rasulullah saw mendatangi kubur Abdullah bin Ubai yang telah dimasukkan ke dalam liang lahad, baginda s.a.w memerintahkan untuk mengeluarkannya kembali dan diletakkan di atas kedua-dua lutut baginda s.a.w, kemudian baginda s.a.w meniupkan liurnya dan mengenakan pakaian baginda s.a.w kepadanya
 
Imam An-Nawawi di dalam kitab al Majmu’ menyebut: Boleh menggali kubur jika keadaan mayat sudah lusuh dan sudah menjadi debu, maka bolehlah mengebumi jenazah lain di dalamnya.

Beliau turut menyebut: “ Dan dibolehkan juga (tanah itu) digunakan untuk bercucuk tanam, melakukan binaan dan perkara lain yang bermanfaat, pendapat ini dipersetujui oleh para ulama’ mazhab Syafi’e. Ia diharuskan apabila tiada lagi kesan mayat seperti tulang dan anggota lain di kubur tersebut.
 
 
 
 
 
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Hukum Penubuhan Bank Susu Menurut Islam **

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Hukum Penubuhan Bank Susu Menurut Islam. Mesyuarat memutuskan bahawa penubuhan bank susu adalah tidak diharuskan memandangkan penubuhan bank susu boleh mengakibatkan percampuran nasab dan membuat umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram. Mesyuarat juga berpendapat keperluan penubuhannya juga tidak berada dalam keadaan dharurah sehingga mengancam maslahah awam.    
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Fatwa Mengenai Ajaran Syiah

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2012
Huraian Tajuk/Isu: 
Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan yang bersidang di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Majlis Agama Islam Kelantan pada 26 Februari 2012 bersamaan 04 Rabiulakhir 1433H telah membincangkan isu mengenai Fatwa Mengenai Ajaran Syiah dan telah bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Mesyuarat dimaklumkan bahawa perkara ini dibincangkan untuk mendapatkan pandangan dan pertimbangan ahli mesyuarat bagi mewartakan mengenai Ajaran Syiah. 2. Mesyuarat juga dimaklumkan bahawa perkara ini telah dibincangkan dalam mesyuarat khas Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Kelantan bilangan 1/1996 yang bertarikh 8 Muharam 1417 Hijriah bersamaan 30 Mei 1996 Masihi. Mesyuarat tersebut telah memutuskan bahawa mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan tidak boleh diamalkan di negeri Kelantan. 3. Walaubagaimanapun keputusan Fatwa tersebut masih belum diwartakan di negeri Kelantan sedangkan hampir kesemua negeri di Malaysia telah mewartakan fatwa mengenai penyelewengan Ajaran Syiah dan pengharaman untuk beramal denganya. 4. Mutakhir ini, Majlis Agama Islam Kelantan telah dihubungi oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan yang memohon agar fatwa mengenai ajaran Syiah diwartakan kerana didapati ajaran Syiah ini semakin menular didalam masyarakat di negeri ini.
Keputusan: 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut: 1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut: 1. Penyelewengan Aqidah (i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi. (ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman; (iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi; (v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran. 2. Penyelewengan Syariah (i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi. (ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. 3. Penyelewengan Akhlak (i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.) 2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang. 3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja. 4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Keputusan (English): 
Setelah membincangkan perkara ini, mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan Fatwa mengenai Ajaran Syiah seperti berikut:
 
1. Semua Mazhab Syiah adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan umat Islam tidak boleh beramal dengan semua ajaran Syiah. Ini adalah kerana semua ajaran Syiah adalah jelas menyeleweng dari segi aqidah, syariah, dan akhlak sebagaimana contoh-contoh berikut:
 
1. Penyelewengan Aqidah
 
(i) Muhammad Bin Yakob Al-Kailani meriwayatkan dalam usul Al-Kafi dari Ibnu Abdillah, kata Beliau “ Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkan dimana dikehendakinya dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. (Al-Kafi, jilid 1, Halaman 409). Bab dunia ini semuanya kepunyaan Imam, sedangkan Allah berfirman didalam Al-Quran "إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده" (الأعراف آية: 128) yang bermaksud : Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hambanya. Allah Berfirman “له ملك السموات والأرض” (الحديد، اية 2) yang bermaksud “ kepunyaaNyalah kerajaan langit dan bumi.
 
(ii) Imam adalah pangkat tertinggi, bahkan menjadi salah satu rukun Iman;
 
(iii) Imam adalah ma’sum, tidak melakukan sebarang dosa-dosa kecil atau besar; (iv) Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan dan mewarisi pangkat Nabi;
 
(v) Mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran.
 
2. Penyelewengan Syariah
 
(i) Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Jaa’far As-Saadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan ( azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat, dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakannya. (tafsir alqami, jilid 1 Halaman 83, 84 tafsir al-Ieyasyi jilid 1, halaman 135). Mereka tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji dianggap sudah mencukupi.
 
(ii) Menghalalkan perkahwinan Mut’ah. Untuk menggalakkan amalan tersebut, golongan Syiah mereka hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Imam dua belas mereka. Antara hadis tersebut, Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak pernah melakukan kahwin Mut’ah dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaan rompong. Dalam Kitab Tahzibul Ahkam, Jilid 7, halaman 254 ada menyebut bahawa kahwin Mut’ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan.
 
3. Penyelewengan Akhlak
 
{i) Golongan Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah bersifat biadap terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan berpegang kepada riwayat daripada Mulla Bakar Almajlisi dalam kitabnya Bahar Al-Anuar ( secara dusta) daripada Nabi S.A.W bahawa nabi berkata kepada Ali “ Wahai Ali engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku. Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertua sedangkan aku sendiri tidak mempunyai bapa mertua yang penyayang seperti bapa mertuamu. Ja’far adalah saudaramu sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja’far. Fatimah Al-hasyimiah adalah ibumu dimana aku tidak mendapat ibu seumpamanya.” (kitab Bahar Al Anuar Kitab As-Syahadah jilid 5, halaman 511.) Al-Kailani menyebut darjat Imamah adalah lebih tinggi daripada darjah kenabian, kerasulan dan khalatullah. Untuk maksud ini dia (Al-Kailani) telah berdusta atas nama Jaa’far Al-Sadiq bahawa beliau berkata sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah telah menjadikannya rasul sebelum menjadikannya khalil dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam. ( Kitab A-Hujjah daripada Kafi, jilid 1, halaman 175.)
 
2. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan hukum Syara’ dan Undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran termasuk ajaran Syiah yang lain daripada pegangan ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang.
 
3. Menetapkan bahawa semua umat Islam dinegeri ini adalah tertakluk kepada Undang-undang Islam, dan hukum Syara’ yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja.
 
4. Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Perlakuan Mat Rempit (Lumba Haram) Menurut Pandangan Islam

Tarikh Keputusan: 
25 Apr, 2010
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 25 April 2010 bersamaan 10 Jamadilawal 1431H telah membincangkan hukum perlakuan Mat Rempit (Lumba Haram) menurut pandangan Islam.
 
Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan bahawa hukum perlakuan Mat Rempit adalah haram kerana faktor-faktor berikut:
 
1. Perlakuan Mat Rempit (Lumba Haram dan lain-lain) merupakan perlakuan yang boleh membahayakan diri sendiri.
 
2. Menyebabkan berlaku bahaya kepada pengguna jalan raya.
 
3. Mat Rempit sengaja melanggar hak-hak jalan raya yang ditentukan oleh syarak.
 
4. Perlakuan Mat Rempit menyebabkan berlakunya perbuatan jenayah kerana kebanyakkan mereka dilaporkan berada di bawah pengaruh dadah dan arak dan dengan itu mudah terjerumus kepada perbuatan jenayah yang diharamkan oleh syarak.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Perceraian Melalui Alat-Alat Media Elektronik

Tarikh Keputusan: 
25 Apr, 2010
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 25 April 2010 bersamaan 10 Jamadilawal 1431H telah membincangkan hukum perceraian melalui alat-alat media elektronik. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju menfatwakan seperti berikut :
 
1. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada  suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus melalui alat-alat media elektronik seperti SMS, Faksimili, email dan lain-lain adalah sah sekiranya disertai  dengan niat dan hendaklah dikemukakan ke Mahkamah Syariah untuk mensabitkan talak tersebut.
 
2. Talak yang dilakukan melalui alat-alat media elektronik adalah kaedah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syarak. 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Syndicate content