Melaka

Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik.

Tarikh Keputusan: 
26 Feb, 2014
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 4/2013 yang bersidang pada 26 Rabiul Akhir 1435H / 26 Februari 2014M telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut:
 1. Hukum pembayaran zakat menggunakan mana-mana kad kredit yang berlandaskan syariah berasaskan konsep Bai’ ‘Inah, Wadi’ah, Tawarruq, Ujrah atau Qardh atau kombinasi mana-mana konsep tersebut adalah harus; dan
 1. Apa jua kos yang terlibat dalam urusan tersebut termasuk pembangunan sisitem, penyediaan perkhidmatan, penyelenggaraan, caj transakasi dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh Pusat Zakat Melaka dan bukan pihak pembayar zakat.
 1. Bersetuju keputusan ini diwartakan sebagai fatwa.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan

Pembayaran Zakat Fitrah Melalui SMS Bersama Syarikat DIGI

Tarikh Keputusan: 
26 Jun, 2014
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2013 yang bersidang pada 17 Sya’ban 1434H bersamaan 26 Jun 2013 telah membincangkan mengenai Pembayaran Zakat Fitrah Melalui SMS Bersama Syarikat DIGI. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
Pembayaran zakat fitrah melalui khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang ditawarkan oleh Syarikat Digi Telecommunications adalah harus dengan syarat syarikat tersebut hendaklah dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka (Majlis) sebagai agen yang hanya akan membuat pungutan zakat fitrah melalui kaedah SMS di Negeri Melaka bagi suatu tempoh yang dibenarkan oleh pihak Majlis Agama Islam Melaka.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day (Hari Kekasih)

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
 1. Amalan merayakan atau meraikan Valentine’s Day (Hari Kekasih) tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat sama ada dari segi aqidah, syariah dan akhlak Islamiah adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam;
 
 1. Oleh itu umah Islam adalah DILARANG daripada melibatkan diri di dalam meraikan hari tersebut.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Fatwa Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam

Tarikh Keputusan: 
7 Feb, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Fatwa Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam. Mesyuarat bersetuju sebulat suara untuk mewartakan Fatwa Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam berdasarkan sighah yang dikemukakan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia bertarikh 21 November 1984 adalah sepertimana berikut:
 
 1. Jika ada tuduhan atau anggapan oleh ahli atau penyokong PAS atau oleh sesiapa jua bahawa ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam sebagai kafir atau sebaliknya iaitu ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam menuduh pemimpin atau ahli-ahli PAS kafir adalah tidak benar sama sekali dan sia-sia. Oleh yang demikian ahli-ahli UMNO atau sesiapa jua yang mengucap Dua Kalimah Syahadah adalah tetap orang Islam selagi tidak dihukum murtad oleh pihak berkuasa agama Islam Malaysia; dan
 
 1. Sesiapa yang membuat tuduhan atau anggapan bahawa ahli-ahli Umno, pemimpin atau pegawai Kerajaan atau sesiapa juga yang beragama Islam sebagai kafir, maka perbuatan itu adalah haram dan hendaklah bertaubat kepada Allah. Perbuatan itu hendaklah diberhentikan dengan serta merta.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Fatwa Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal

Tarikh Keputusan: 
4 Dec, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 5/2012 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Fatwa Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerimapakai dan memperakukan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali Ke-99 mengenai Hukum Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam ke Baitulmal untuk diwartakan sebagai Fatwa sighah seperti berikut :
 
 1. Keharusan mengenakan gharamah ke atas penerima biaya yang mungkir adalah berasaskan hadis Rasulullah SAW yang menyifatkan kelewatan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan sebagai satu kezaliman dan boleh memudaratkan institusi kewangan Islam.
 
 1. Gharamah yang dihasilkan dalam institusi kewangan Islam perlu disalurkan kepada institusi yang berkait secara khusus dengan umat Islam supaya ianya tidak disalahgunakan.
 
 
 1. Sehubungan itu, selaras dengan kedudukan dan fungsi Baitulmal sebagai institusi tertinggi dalam menguruskan wang dan harta umat Islam, maka hasil gharamah Institusi Kewangan Islam hendaklah disalurkan ke Baitulmal bagi memastikan penggunaan harta tersebut menepati maslahah ‘ammah umat Islam.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Pembinaan Masjid Baru Untuk Anak Kariah Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka

Tarikh Keputusan: 
5 Feb, 2015
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 4/2012 yang bersidang pada 19 Zulkaedah 1433H bersamaan 5 Oktober 2012M telah membincangkan mengenai Pembinaan Masjid Baru Untuk Anak Kariah Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 1. Bersetuju dengan cadangan pembinaan masjid baru Kampung Durian Daun, Masjid Tanah Melaka di atas Lot 1488, 1489, 1492, 1493, 1496, 1497, 1501 dan 1502 Mukim Sungai Baru Ulu bagi menggantikan masjid sedia ada iaitu Masjid Al-Mujib kerana keperluan dan hajat disebabkan masjid sedia ada yang telah uzur.
 2. Bagaimanapun, cadangan pembinaan tersebut hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada MAIM terlebih dahulu.
 3. Tapak yang dicadangkan hendaklah dijadikan wakaf yang berkekalan menurut peruntukan Seksyen 85 dan 86 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002.
 4. Masjid sedia ada (Al-Mujib) hendaklah dikekalkan dan tidak dirobohkan walaupun masjid baru telah siap dibina dan digunakan kelak. Bagaimanapun, solat Jumaat tidak lagi dibenarkan di dalamnya setelah masjid baru mula digunakan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Hari Kekasih)

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Hukum Orang islam Menyambut Perayaan Valentine's Day (Hari kekasih). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)      Amalan merayakan atau meraikan Valentine’s Day (Hari Kekasih) tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat sama ada dari segi aqidah, syariah dan akhlak Islamiah adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam;
 
(ii)      Oleh itu umat Islam adalah DILARANG daripada melibatkan diri di dalam meraikan hari tersebut. 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/06; PUNM. 700-02/37 Jilid 3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 5/2012 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Ke Baitulmal. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(a)     Keharusan mengenakan gharamah ke atas penerima biaya yang mungkir adalah berasaskan hadis Rasulullah Salallahualaihi wasallam yang menyifatkan kelewatan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan sebagai satu kezaliman dan boleh memudaratkan institusi kewangan Islam.
 
(b)     Gharamah yang dihasilkan dalam institusi kewangan Islam perlu disalurkan kepada institusi yang berkait secara khusus dengan umat Islam supaya ianya tidak disalahgunakan.
 
(c)     Sehubungan itu, selaras dengan kedudukan dan fungsi Baitulmal sebagai institusi tertinggi dalam menguruskan wang dan harta umat Islam, maka hasil gharamah Institusi Kewangan Islam hendaklah disalurkan ke Baitulmal bagi memastikan penggunaan harta tersebut menepati maslahah ‘ammah umat Islam.
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB(S)/351/255/03/05;PUNM. 700-02/37 Jld.3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Ajaran Panji Langit

Tarikh Keputusan: 
4 Dec, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 4/2013 yang bersidang pada 20 Muharram 1434H bersamaan 4 Disember 2012 telah membincangkan mengenai Pengharaman Ajaran Panjilangit. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
(i)       Amalan, fahaman dan ajaran Panjilangit yang dibawa oleh Mohd Jaffar bin Robani (Nombor Kad Pengenalan 670630-01-5657) dan pengikutnya didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar kerana mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah dan syariah.
 
(ii)      Antara ciri-ciri penyelewengan fahaman dan ajaran yang dibawa oleh Mohd Jaffar bin Robani adalah membuat dakwaan seperti berikut:
 
(a)     mengakui dirinya benar-benar sempurna;
 
(b)     meminta pengikut agar beriman dengan dirinya;
 
(c)     dirinya sebagai pengantara Malaikat Jibrail;
 
(d)     dirinya boleh mentafsir dosa orang yang datang berubat;
 
(e)     dirinya diutuskan untuk membunuh Dajjal;
 
(f)     dirinya sebagai pemegang takdir pembinasa Dajjal;
 
(g)     dirinya itu adalah peringatan terakhir untuk alami ini; dan
 
(h)     kiamat akan berlaku pada 21 Disember 2012.
 
(ii)      Setiap orang Islam adalah dilarang untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan atau menyebarkan ajaran dan fahaman tersebut dalam apa-apa jua bentuk dan cara.
 
(iv)      Orang Islam di mana-mana jua berada, yang telah mengamalkan ajaran dan fahaman Panjilangit hendaklah segera bertaubat dan meninggalkan ajaran tersebut serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/14; PUNM. 700-02/37 Jilid 3]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam

Tarikh Keputusan: 
27 Aug, 2013
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2013 yang bersidang pada 26 Rabi’ul Awwal 1434H bersamaan 7 Februari 2013 telah membincangkan mengenai Hukum Kafir Mengkafir Sesama Orang Islam.  Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :   (i)      Jika ada tuduhan atau anggapan oleh ahli atau penyokong PAS atau oleh sesiapa jua bahawa ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam sebagai kafir atau sebaliknya iaitu ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan yang beragama Islam menuduh pemimpin atau ahli-ahli PAS kafir adalah tidak benar sama sekali dan sia-sia. Oleh yang demikian ahli-ahli UMNO atau sesiapa jua yang mengucap Dua Kalimah Syahadah adalah tetap orang Islam selagi tidak dihukum murtad oleh pihak berkuasa agama Islam Malaysia; dan   (ii)      Sesiapa yang membuat tuduhan atau anggapan bahawa ahli-ahli UMNO, pemimpin atau pegawai Kerajaan atau sesiapa juga yang beragama Islam sebagai kafir, maka perbuatan itu adalah haram dan hendaklah bertaubat kepada Allah. Perbuatan itu hendaklah diberhentikan dengan serta-merta.     
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
26 Sep, 2013
Nombor Rujukan: 
[JMM/BFB (S)/351/255/01/15; PUNM. 700-02/37 Jilid 2]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Tafsiran Fajar Sadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh Menurut Syarak

Tarikh Keputusan: 
5 Oct, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 3/2012 yang bersidang pada 19 Zulkaedah 1433H bersamaan 5 Oktober 2012 telah membincangkan mengenai Tafsiran Fajar Sadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh Menurut Syarak. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :
 
i. Ciri-ciri fajar menurut fiqh terbahagi kepada dua iaitu fajar kazib dan fajar sadiq. Fajar kazib dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri berikut :
 
a) Ia merupakan bayangan cahaya yang muncul di ufuk timur;
 
b) Memancar dari bawah mengarah ke atas di tengah-tengah langit;
 
c) Cahayanya muncul seketika, kemudian ia menjadi gelap;
 
d) Cahayanya terpisah dari ufuk iaitu terdapat kegelapan antaranya dan ufuk;
 
e) Pada kedua-dua sisinya (kiri dan kanan) adalah gelap dan warna cahayanya adalah putih yang bercampur dengan hitam seumpama ekor serigala;
 
f) Cahayanya tidak begitu terang dan belum memancarkan rona kemerah-merahan dan cahayanya kelihatan berjurai-jurai.
 
ii. Ciri-ciri fajar sadiq ialah seperti berikut :
 
a) Ia merupakan cahaya yang muncul sesudah fajar kazib;
 
b) Cahayanya putih dan menyerlah serta kelihatan mendatar mengikut garis lintang ufuk timur dan perlahan-lahan menyebar naik ke langit;
 
c) Tidak terdapat kegelapan antara cahaya tersebut dan ufuk;
 
d) Cahayanya tidak menggelap bahkan sentiasa bertambah cerah dan ia berakhir setelah matahari muncul perlahan-lahan di ufuk timur
 
Ulama bersepakat bahawa fajar inilah yang terpakai padanya dalam penetapan hukum syarak bagi permulaan masuknya waktu Subuh dan puasa.
 
iii. Lafaz al-fajr dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 menurut para Ulama Tafsir adalah merujuk kepada fajar sadiq.
 
iv. Tahap kejelasan cahaya fajar sadiq yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah apabila cahaya fajar yang pertama sekali muncul dalam keadaan mendatar mengikut garis lintang ufuk timur menjadi terang dan jelas yang dapat diumpamakan seperti perbezaan benang putih (cahaya fajar) daripada benang hitam (kegelapan malam).
 
v. Justeru itu, berdasarkan gambar-gambar cahaya fajar sadiq yang dirakamkan oleh pemohon semasa berada di dalam pesawat pada aras ketinggian 39,000 kaki daripada bumi, maka keadaan fajar sadiq yang boleh dianggap menepati tafsiran tersebut ialah ketika matahari berada pada kedudukan antara 16 hingga 18 darjah di bawah ufuk.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/437/08

Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non Bumi)

Tarikh Keputusan: 
13 Mar, 2012
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 1/2012 yang bersidang pada 20 Rabiul Akhir 1433H bersamaan 13 Mac 2012 telah membincangkan mengenai Cadangan Penjualan Tanah Milik Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Kepada Orang Bukan Islam (Non Bumi). Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut :  
 1. Baitulmal berperanan sebagai tempat khusus untuk menyimpan harta atau khazanah umat Islam. Baitulmal ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri-negeri selaras dengan Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan urusan agama di bawah senarai negeri. Secara undang-undangnya, Baitulmal yang ada pada hari ini adalah perbendaharaan keagamaan khusus untuk orang Islam sahaja. Ini selaras dengan Akta Kewangan Negara 1957, Seksyen 61 menetapkan bahawa harta awam tidaklah termasuk harta zakat fitrah. Baitulmal atau hasil kebajikan umat Islam.  
 2. Justeru itu, Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) melalui Bahagian Wakaf dan Sumber Am hanya bertindak sebagai pengurus Baitulmal yang merupakan perbendaharaan umat Islam di negeri ini selaras dengan peruntukan subseksyen 69 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002. Oleh kerana aset yang dimiliki oleh Baitulmal itu adalah untuk kepentingan umat Islam, maka dari segi awlawiyyat (keutamaan) penjualan tanah tersebut hendaklah ditawarkan kepada umat Islam negeri ini walaupun dengan menurunkan harganya supaya dapat mendatangkan maslahah kepada mereka.  
 3. Tindakan membuka jualan lot-lot tanah milik Baitulmal yang hakikatnya merupakan aset umat Islam di negeri ini boleh menimbulkan polemik dan menyentuh sensitiviti umat Islam. Di samping itu, penjualan tanah tersebut kepada orang bukan Islam boleh mendatangkan mafsadah (risiko) berbanding maslahah kerana menyebabkan pemilikan harta umat Islam semakin berkurangan dan terhakis sedangkan pemilikan hartanah orang bukan Islam meningkat. Apabila berlaku pertembungan antara mafsadah dan maslahah ummah, maka menghilangkan mafsadah hendaklah didahulukan berbanding menarik maslahah selaras dengan kaedah fiqh yang menyatakan ‘menolak kerosakan hendaklah didahulukan daripada menarik kemaslahatan’ : [در ءالمفاسد مقدم على جلب المصالح  ]
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Larangan Berzikir Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Di Dalam Masjid

Tarikh Keputusan: 
29 Dec, 2010
Keputusan: 
 
(a) Dilarang memukul alat gendang atau memainkan apa-apa jenis alatan muzik di dalam masjid atau surau kerana perbuatan tersebut adalah bercanggah dengan syariat dan akhlak Islam;
 
(b) Bagaimanapun, penggunaan alat gendang atau apa-apa jua jenis alatan muzik lain bagi menjalankan aktiviti yang dibenarkan oleh syarak boleh dilaksanakan di luar bangunan masjid, surau atau madrasah dan pelaksanaannya hendaklah berlandaskan syariat dan akhlak Islam.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
5 Jan, 2012
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/10; PUNM. 700-02/37 Jld. 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Hukum Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie **

Tarikh Keputusan: 
29 Dec, 2010
Keputusan: 
Hukum melantik orang bukan Islam sebagai Peguam Syar’ie adalah haram. Keputusan ini dibuat bersandarkan kepada dalil-dalil daripada nas al-Quran dan Hadith, Kaedah Fiqhiyyah, Maslahah dan Siasah Syar’iyyah.
 
 
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Sep, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/08/01;PUNM.700-02/37 Jilid 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Garis Panduan Amalan Pengubatan dan Perbomohan Menurut Islam

Tarikh Keputusan: 
10 Jul, 2012
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bil. 3/2012 yang bersidang pada 20 Sya’aban 1433H bersamaan 10 Julai 2012 telah membincangkan mengenai Garis Panduan Amalan Pengubatan Islam Dan Perbomohan Menurut Islam. Mesyuarat bersetuju dengan garis panduan yang dibentangkan. Garis panduan tersebut telah disahkan oleh Mesyuarat Majlis Agama Islam Melaka pada  24 Julai 2012.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/01/12
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Kepercayaan dan Amalan Khurafat Serta Penggunaan Azimat Menurut Perspektif Islam **

Tarikh Keputusan: 
5 Jul, 2011
Keputusan: 
(a) Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut atau dusta;
 
(b) Azimat atau tangkal ialah suatu objek yang ditulis dengan ayat-ayat atau huruf-huruf tertentu atau objek tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja;
 
(c) Islam sangat menitikberatkan soal-soal akidah, syariah dan akhlak. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti al-Quran, al-Hadith, Ijma’ dan Qiyas menurut pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ditolak oleh Islam;
 
(d) Amalan memuja dan memohon pertolongan dari objek yang dipuja seperti yang selalu dilakukan oleh sesetengah bomoh dan dukun atau individu tertentu adalah syirik dan menyesatkan. Mana-mana orang yang bersahabat dan menggunakan jin, tukang sihir dan tukang tenung adalah tergolong di dalam golongan orang yang jahil dan menzalimi diri sendiri;
 
(e) Haram menggunakan azimat atau tangkal yang mengandungi rajah-rajah atau tulisan-tulisan yang tidak difahami seperti objek-objek tertentu dan bercampur aduk dengan ayat al-Quran, atau berdasarkan kepada sihir, atau yang memuja hantu syaitan dan jin iblis, atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor dan menganggapkan tangkal mempunyai kuasa;
 
(f) Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin, penimbul, penyeri, pemanis, mempercepatkan jodoh, pelaris, penunduk musuh, penunduk kata, pemerdu suara, pembungkam, penarik rezeki, penjaga diri, penguat tenaga batin dan sebagainya yang dicampuradukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam;
 
(g) Jampi adalah haram sekiranya ia mengandungi perkataan yang tidak difahami maknanya atau yang berdasarkan sihir atau memuja hantu syaitan dan jin iblis atau mengiktikadkan bahawa jampi itu yang memberi kesan sehingga si pesakit menjadi sembuh;
 
(h) Mana-mana orang Islam yang terlibat dengan perkara syirik atau khurafat, menggunakan azimat atau tangkal atau mengamalkan jampi serapah yang bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlak Islam wajib segera bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Ta’ala.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
19 Jan, 2012
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/01/13; PUNM. 700-02/30 Jilid 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 

Membayar Zakat Fitrah Melalui Khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS)

Tarikh Keputusan: 
25 Feb, 2011
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 1/2011 yang bersidang pada 22 Rabiulawwal 1432H bersamaan 25 Februari 2011M sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa :
 
 1. Pihak Maxis hanya diiktiraf sebagai agen dan bukannya amil untuk memungut kutipan zakat fitrah kerana menggunakan perkhidmatan SMS.
   
 2. Bayaran upah hendaklah diambil dari PZM dan bukan dari pembayar fitrah yang menggunakan perkhidmatan SMS.
   
 3. Memandangkan semakin banyak syarikat telekomunikasi terdapat di Malaysia dan kemungkinan memohon untuk memberi perkhidmatan seperti ini maka mesyuarat bersetuju untuk mewartakan fatwa ini secara umum.
   
 4. Sighah fatwa yang dipersetujui adalah seperti berikut :
"Pembayaran zakat fitrah melalui khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) adalah harus dengan syarat pihak yang menyediakan perkhidmatan tersebut hendaklah dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka (Majlis) sebagai agen yang hanya akan membuat pungutan zakat fitrah melalui kaedah SMS di Negeri Melaka bagi suatu tempoh yang dibenarkan oleh  Majlis Agama Islam Melaka".
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
29 Sep, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/04; PUNM. 700-02/37 Jilid 2
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Penetapan Semula Kadar 'Uruf Pemakaian Emas di Negeri Melaka Dan Kaedah Pengiraan Zakat Ke Atasnya

Tarikh Keputusan: 
27 Apr, 2010
Keputusan: 
 
 1. Menetapkan bahawa kadar ‘uruf pemakaian emas perhiasan oleh wanita Islam di negeri Melaka ialah sebanyak 200 gram;
   
 2. Kadar pengiraan zakat emas perhiasan bagi negeri Melaka ialah 2.5 peratus daripada nilai emas yang melebihi kadar ‘uruf pemakaian emas yang ditetapkan seperti formula berikut :

  2.5% x (nilai emas – kadar ‘uruf) = zakat emas
   

 3. Meminda keputusan fatwa terdahulu dengan keputusan ini dan menyiarkannya dalam Warta Kerajaan Negeri Melaka.
 
 
 

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jan, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/02/09;PUNM. 700-02/40
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002

Hukum Melukis, Melakar Atau Mengukir Gambar Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Ahli Keluarga Dan Pada Sahabat Baginda

Tarikh Keputusan: 
19 Nov, 2009
Keputusan: 

 

 1. Perbuatan melukis, melakar, mengukir, mengilustrasi atau memvisualisasikan gambar para malaikat, Nabi-Nabi terdahulu, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam dan ahli keluarga serta para Sahabat Baginda Sallallahu ‘alaihi wasallam yang utama atau melakonkan watak-watak mereka dalam apa juga bentuk adalah haram; dan
   
 2. Orang Islam adalah dilarang mencetak, menjual, mengedar, membeli atau memiliki perkara-perkara yang tersebut dalam perenggan (a) dalam apa jua bentuk.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
6 Jan, 2011
Nombor Rujukan: 
JMM/BFB(S)/351/255/01/08; PUNM. 700-02/40
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002
Syndicate content