Selangor

Pembahagian Harta Pusaka Bagi Orang Asli Bukit Lanjan, Selangor

Tarikh Keputusan: 
24 Jul, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini dikemukakan kepada Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor bagi mendapatkan penjelasan berkenaan dengan kaedah atau cara pembahagian harta pusaka Orang Asli Bukit Lanjan yang mana terdapat percampuran agama bagi setiap waris di dalam sebuah keluarga.
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 24 Julai 2001 telah sebulat suara memutuskan bahawa:

'Kaedah pembahagian harta pusaka bagi Orang Asli Bukit Lanjan hendaklah mengikut sistem faraid yang telah ditetapkan oleh Islam. Walaubagaimanapun pihak waris masih diberi pilihan sama ada mahu mengguna pakai sistem faraid ataupun membuat pembahagian samarata iaitu mengikut sistem adat mereka. Ini bertujuan untuk menjaga maslahah yang lebih utama'.

 

Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG

Orang asli Bukit Lanjan pada asalnya berkampung atau menetap di 3 kawasan dalam tanah Rezab Orang Asli Bukit Lanjan. Seluas 641 ekar daripada kawasan tersebut telah dibatalkan perizabannya dan dimajukan untuk pembangunan perumahan dan petempatan. Pembangunan ini termasuklah pembinaan rumah banglo, teres, rumah kedai, rumah pangsa dan bangunan pentadbiran. Selain daripada harta tak alih yang disebutkan di atas, masyarakat orang asli di Bukit Lanjan juga menerima wang yang agak besar jumlahnya yang merupakan wang pampasan hasil usaha mereka semasa tinggal di situ.

Semenjak pelaksanaan projek pembangunan Orang Asli Bukit Lanjan dimulakan oleh sebuah Syarikat Saujana Triangle Sdn. Bhd iaitu sebuah anak syarikat EMKAY, seramai 14 orang ketua Isi Rumah Induk (KIR) telah meninggal dunia termasuklah tokoh-tokoh perintis yang memainkan peranan penting dalam projek ini. Memandangkan mereka ada meninggalkan harta pusaka, maka terdapat tuntutan daripada waris-waris simati ke atas pusaka tersebut.

Jabatan Orang Asli telah mengambil inisiatif dalam usaha untuk menentukan cara atau kaedah pembahagian harta pusaka terutama harta alih. Beberapa sesi perbincangan telah diadakan bagi mencari jalan penyelesaian tetapi gagal disebabkan perbezaan pendapat dan situasi yang ada. Ini merupakan kes pertama berlaku di Malaysia melibatkan pusakan orang asli dimana waris yang ditinggalkan memeluk atau berpegang dengan berbagai pegangan agama.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Sembahyang Jumaat Bagi Kakitangan Syarikat Awin Security Sistem Sdn.Bhd

Tarikh Keputusan: 
24 Jul, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor untuk mendapatkan pandangan dan keputusan berhubung sembahyang Jumaat kakitangan syarikat yang memberi perkhidmatan kawalan keselamatan (security).
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 24 Julai 2001 telah sebulat suara memutuskan bahawa:

'Wajib sembahyang Jumaat bagi kakitangan Syarikat Awin Security Sdn. Bhd. yang cukup syarat wajib sembahyang Jumaat. Di samping itu juga ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor mencadangkan agar pihak syarikat:

i. Melantik orang bukan Islam untuk bertugas diwaktu tengahari Jumaat samada secara tetap ataupun sementara.
ii. Memohon mendapatkan lesen senjata api daripada pihak berkenaan kerana bertambahnya kakitangan bertugas.
iii. Melantik pengawal wanita untuk bertugas di waktu tengahari Jumaat.
 

Keterangan/Hujah: 
LATAR BELAKANG

1. kertas cadangan ini disediakan hasil daripada persoalan yang telah dikemukakan oleh Syarikat Keselamatan Awin Security Sdn. Bhd. Berhubung kedudukan kakitangannya yang terpaksa bertugas pada waktu sembahyang Jumaat.

2. Ketika ini syarikat tersebut memberi perkhidamatn kawalan keselamatan kepada kilang-kilang, istana, gudang, bank dan juga institusi kewangan. Dalam bidang kawalan keselamatan, 90 peratus kakitangannya terdiri daripada orang Islam.

3. Dewasa ini kegiatan rompakan terutama kepada bank-bank dan institusi-institusi kewangan sering berlaku dan seorang pengawal keselamatan syarikat tersebut telah tebunuh dalam satu kejadian rompakan di Maybank, Seksyen 26, Shah Alam.

ASAS PERTIMBANGAN

1. Hukum menunaikan sembahyang Jumaat adalah Fardhu Ain kerana kewajipan menunaikan sembahyang Jumaat berdasarkan kepada dalil-dalil berikut:

Al-Quran

Dalil yang menunjukkan sembahyang Jumaat sebagai Fardhu Ain yang berasingan, bukan Fardhu Kifayah, berdasarkan kepada al-Quran sebagaiman firman Allah:

Maksudnya: Wahai orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang Jumaat) dan tinggalkanlah berjual beli (pada saat itu).
(Surah al-Jumu"ah. 62:9)


Ayat ini memerintahkan supaya pergi ke masjid unutuk menunaikan sembahyang Jumaat, perintah itu memberi erti wajib kerana tidak dimestikan pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat kecuali apabila ianya diwajibkan; larangan daripada berjual beli adalah bertujuan supaya tidak menggnggu pemergian orang ke masjid untuk menunaikan sembahyang. Dimaksudkan dengan pergi ke masjid ialah berjalan menuju ke masjid dengan segera.

Seseorang yang diwajibkan sembahyang Jumaat mestilah berada dalam keadaan sihat, selamat, merdeka, dapat melihat, dapat berjalan, bebas (bukan dalam tahanan), tiada hujan lebat, tiada becak lumpur dan sebagainya.

Oleh itu, tidak diwajibkan sembahyang Jumaat ke atas orang sakit kerana keuzurannya itu, orang yang merawat orang sakit yang perlu dijaga, orang yang sangat tua, orang yang bimbangkan keselamatan dirinya atau hartanya atau takut kepada tuan hutang atau orang yang zalim atau takut fitnah.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penebusan Harta Lebihan Faraid Yang Diserah Kepada Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor

Tarikh Keputusan: 
16 Jan, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini dikemukakan kepada ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor Bagi mendapatkan penjelasan berhubung kedudukan dan masalah penebusan harta lebihan faraid yang menjadi milik penuh Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) oleh waris yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang berhak mendapat bantuan zakat.
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 16 Januari 2001 sebulat suara memutuskan bahawa :

a) Adalah harus sekiranya pihak Baitulmal menggunakan wang milik Baitulmal sendiri digunakan untuk menebus semula tanah lebihan faraid yang ditawarkan kepada Baitulmal.

b) Pihak Baitulmal boleh membuat keputusan sama ada hendak menyerahkan secara percuma atau tidak bahagian milik Baitulmal kepada waris yang tergolong dalam golongan fakir dan miskin dan ia berhak mendapat bantuan daripada asnaf zakat dimana waris tidak perlu membayar nilai tebusan yang ditawarkan kerana pihak Baitulmal mempunyai milik yang sempurna terhadap harta tersebut. Penyerahan harta tersebut tertakluk kepada polisi dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihgak Baitulmal sendiri.

c) Pihak Baitulmal mempunyai hak 'Syuf'ah' ke atas tanah milik waris yang terdapat di atas bahagian tanah yang turut sama mengandungi bahagian Baitulmal. Dengan erti kata lain, waris-waris hendaklah merujuk dan menawarkan kepada Baitulmal terlebih dahulu sebelum menawarkan kepada pihak lain, lebih-lebih lagi bukan Islam.

d) Pihak Baitulmal yang mempunyai hak 'Syuf'ah' berhak menghalang waris-waris dari menjual bahagian mereka kepada yang bukan Islam.
 

Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG
 1. Harta lebihan faraid merupakan harta yang tidak dihabiskan oleh waris yang berhak menerima bahagian samaada dari "Fardh" atau dari "Asabah" dan ia merupakan masalah "Radd".
   
 2. Baitulmal merupakan satu institusi yang bertanggungjawab kepada harta orang-orang Islam atau sebagai pemegang amanah kepada harta yang diserahkan kepada Baitulmal seperti harta lebihan faraid, wakaf, harta diserah dan sebagainya.
   
 3. Mengikut mazhab Imam Syafie dalam qaul yang muktamad dan amalan di Pejabat Pembahagian Pusaka Kecil di bawah Kementerian Tanha dan Galian Malaysia menyatakan bahawa Baitulmal negeri-negeri di Malaysia merupakan waris yang berhak menerima harta lebihan faraid berbanding waris Dzawi al-Arham ( ).
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Gandaan Fidyah Dan Kifarah

Tarikh Keputusan: 
16 Jan, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Fatwa telah dikemukakan dengan persoalan tentang hukum gandaan fidyah dan kifarah. Pihak Jawatankuasa diminta untuk memberi pendapat dan keputusan tentang perkara tersebut.
Keputusan: 
 
1. Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 16 Januari 2001 telah sebulat suara membuat keputusan bahawa pembayaran-pembayaran fidyah dan kifarah yang tertangguh adalah tidak digandakan (harus). Ini menurut sebahagian pandangan mazhab Syafie.

2. Walaubagaimanapun, sekiranya pihak pembayar ingin membuat pembayaran fidyah dan kifarah secara berganda maka ianya boleh diterima.

3. Oleh itu, pembayaran fidyah dan kifarah ini diberi dua pilihan:

a. Digandakan pembayaran fidyah dan kifarah mengikut tahun yang ditinggalkan.
b. Tidak digandakan pembayaran.

4. Pandangan ini diambil kira ia berbetulan dengan ajaran Islam yang tidak sama sekali menyusahkan manusia yang menganut ajarannya

 

Keterangan/Hujah: 
LATAR BELAKANG

1. Fidyah ialah satu istilah yang terdapat di dalam fiqh al-Islami. Ia lebih difahami sebagai "satu cara untuk menggantikan puasa Ramadhan yang tertinggal disebabkan keuzuran yang diterima oleh syarak atau tidak".

2. Jumlah fidyah yang dibayar adalah berdasarkan kepada bilangan puasa yang ditinggalkan. Sekiranya bilangan puasa yang ditinggalkan itu banyak, maka banyaklah fidyah yang perlu dibayar. Begitu juga sebaliknya.

3. Sekiranya jumlah yang perlu dibayar adalah sedikit, ia tidak menjadi masalah. Tetapi sekiranya jumlah tersebut terlalu tinggi, masalah akan timbul apabila berlaku penggandaan dalam pengiraan fidyah apabila pembayaran ditangguhkan untuk beberapa Ramadhan.

PENDAPAT ULAMA"

1. Terdapat dua pandangan terhadap masalah penggandaan kiraan fidyah tertangguh:

1) Tidak digandakan: ia adalah pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.


Pandangan ini dikukuhkan dengan hujah bahawa penagguhan terhadap sesuatu ibadah tidak akan menambahkan bilangan ibadah tersebut sebagaimana yang berlaku kepada ibadah haji yang tertangguh.

2) Digandakan: Pandangan ini dikukuhkan dengan hujah bahawa setiap penagguhan tersebut membentuk fidyah yang lain. Fidyah yang bertambah tersebut tidak boleh disatukan menjadi satu.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Penerimaan Hadiah Saguhati Dan Sedekah Oleh Amil

Tarikh Keputusan: 
16 Apr, 2002
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Fatwa telah dikemukakan dengan persoalan tentang hukum gandaan fidyah dan kifarah. Pihak Jawatankuasa diminta untuk memberi pendapat mengenai Hukum Penerimaan Hadiah Saguhati dan Sedekah Oleh Amil.
 
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Negeri Selangor yang diadakan pada 16 April 2002 telah memutuskan adalah tidak boleh seorang amil menerima sebarang hadiah, saguhati atau sedekah dalam melaksanakan tugasan rasmi atau tugasan harian.

Menurut Enakmen Badan-Badan Berkanun(tatatertib dan surcaj) Selangor 2001 mengatakan bahawa:-

Seseorang pegawai tidak boleh;

a) membelakangkan kewajipannya kepada badan berkanun demi kepentingan peribadinya;
b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun;
c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai badab berkanun;

i) Dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercangggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai badan berkanun atau;
ii) Dia telah menggunakan kedudukannya sebagai seorang pegawai badan berkanun bagi faedah dirinya sendiri;

d) Berkelakuan dengan demikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama badan berkanun;
e) Kurang cekap atau kurang berusaha;
f) Tidak jujur atau tidak amanah;
g) Tidak bertanggungjawab;
h) Membawa atau mencuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap badan berkanun, samaada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain badan berkanun;
i) Ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah; dan
j) Cuai dalam melaksanakan tugasnya.

7.(1) Seorang pegawai tidak boleh menerima atau memberikan dan tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain untuk menerima atau memberikan bagi pihaknya apa-apa hadiah, samaada dalam bentuk zahir atau selainnya, daripada atau kepada mana-mana orang, persatuan atau badan atau kumpulan orang jika penerimaan atau penberiaan hadiah itu dalam apa-apa segi mempunyai kaitan samaada secara langsung atau tidak langsung, dengan tugas rasminya.


(2) Ketua Bahagian seseorang pegawai boleh, jika difikirkankannya patut, membenarkan pegawai itu untuk memberikan suatu surat pujian daripada mana-mana orang, persatuan, badan atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukaran pegawai itu asalkan surat pujian itu tidak terkandung dalam suatu bekas yang bernilai.

(3) Ketua Bahagian boleh membenarkan pemungutan sumbangan secara spontan oleh pegawai-pegawai dibawah jagaannya bagi maksud pemberian hadiah kepada seseorang pegawai dalam bahagiannya sempena persaraan, pertukaran atau perkahwinan pegawai it atau apa-apa peristiwa lain yang sesuai.

(4) Jika-

a) Seseorang pegawai berasa ragu-ragu tentang sama ada bentuk, amaun atau nilai hadiah yang diterima olehnya adalah sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan; atau

b) Hal keadaan menyebabkan sukar bagi seorang pegawai untuk menolak sesuatu hadiahatau cenderamata yang bernilai, yang penerimanya dilarang oleh peaturan ini,

Hadiah itu bolehlah diterima secara rasmi tetapi pegawai itu hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik, mengemukakan suatu laporan bertulis kepada Ketua Bahagiannya yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah itu dan keadaan hal hadiah itu diterima.

(5) Apabila diterima laporan yang dibuat dibawah subperaturan(4), Ketua Bahagian hendaklah-

a) membenarkan pegawai itu menyimpan hadiah itu; atau
b) mengarahkan supaya hadiah itu dikembalikan, melalui Ketua Bahagian itu, kepada pemberinya.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Wakaf Masjid Diraja Sultan Alaeddin, Kampung Bandar, Kuala Langat

Tarikh Keputusan: 
16 Apr, 2002
Huraian Tajuk/Isu: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah diajukan persoalan tentang wakaf Masjid Diraja Sultan Alaeddin Kampung Bandar, Kuala Langat, Selangor. Ahli Jawatankuasa telah diminta untuk memberi pandangan dan keputusan berkenaan perkara tersebut.
 
Keputusan: 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah membincangkan perkara di aras dengan penuh teliti dan panjang lebar dan mengambil keputusan seperti berikut:

'Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 16 April 2002 telah sebulat suara memutuskan bahawa masjid tersebut adalah wakaf oleh Almarhum Sultan Alaeddin Sulaiman Shah. Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1989, Pentadbir harta wakaf adalah Majlis Agama Islam Selangor. Sesuatu harta yang diwakafkan itu telah menjadi milik Allah secara mutlak, maka ia tidak boleh dilakukan kepadanya secara transaksi. Oleh yang demikian, 'Akta Benda Purba' dalam hal ini tidak terpakai. Adalah menjadi tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Masjid untuk mengekalkan struktur asal atau diubahsuai dengan tujuan bagi keselesaan jemaah serta dapat dimanfaatkan sepertimana yang diharapkan oleh Almarhum Sultan Alaeddin Sulaiman Shah.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia

Tarikh Keputusan: 
16 Apr, 2002
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah dikemukakan dengan kertas cadangan mengenai Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia. Pihak Jawatankuasa telah diminta untuk memberikan pandangan dan keputusan berkenaan perkara ini.
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah membincangkan perkara di atas dengn penuh teliti dan keputusannya adalah seperti berikut:

'Bahawa dengan ini Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang kali ke 2/2002 pada 16 April 2002 telah memutuskan bahawa kadar zakat fitrah bagi Negeri Selangor mulai tahun 2002 ditetapkan dengan kadar 2.7 kilogram dan harga adalah berdasarkan harga beras BERNAS ( kawalan ).

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kiraan Bayaran Fidyah

Tarikh Keputusan: 
19 Feb, 2002
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum (FATWA) Negeri Selangor telah sebulat suara memutuskan bahawa:

i- Maksud fidyah-denda yang dibayar dengan menggunakan beras (makanan asasi) mengikut kadar 1 cupak dan tidak boleh dibayar mengikut nilaian duit sebagai ganti kepada beras.

ii- Seterusnya mesyuarat menyarankan agar pamplet berhubung perkara ini dikemaskinikan lagi dengan memasukkan kiraan yang betul mengikut sukatan 1.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

PELUPUSAN BUKU-BUKU TEKS AGAMA DAN KITAB

Tarikh Keputusan: 
19 Feb, 2002
Huraian Tajuk/Isu: 
Persoalan ini adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan pandangan Ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai pelupusan buku-buku teks agama dan kitab.
 
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' Negeri Selangor telah sebulat suara memutuskan bahawa buku-buku teks agama dan kitab kitab JAIS yang didapati rosak dan tidak boleh digunapakai hendaklah dibakar, dan tidak boleh dikitar semula(recycle)demi menjaga kemuliaan buku-buku tersebut kerana mengandungi ayat-ayat al-quran dan hadis.
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Mengenai CD Dan Kaset Yang Menghina Islam

Tarikh Keputusan: 
19 Feb, 2002
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan pandangan Ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai CD Dan Kaset Menghina Islam.
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' Negeri Selangor telah sebulat suara memutuskan bahawa mengharamkan CD 'Power Dance' dan kaset SANTANA kerana dalam lagunya 'Put Your Light On' kerana jelas mengandungi unsur-unsur penghinaan terhadap Islam.

CD tersebut mencampur adukkan azan sembahyang dengan lagu-lagu yang tidak bersesuaian. Manakala kaset SANTANA, lirik lagunya didapati mencampuradukkan kalimah dengan seni kata yang tidak bersesuaian yang jelas menghina agama Islam.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Binaan Bangunan Tempat Berteduh/Rehat Di Tanah Perkuburan

Tarikh Keputusan: 
19 Feb, 2002
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan pandangan Ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai Binaan Bangunan Tempat Berteduh/Rehat DiTanah Perkuburan.
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' Negeri Selangor kali ke 1/2002 yang diadakan pada 19 Februari 2002 telah sebulat suara membuat kepuusan bahawa boleh/harus membina binaan bangunan tempat berteduh/rehat kepada para penziarah kubur dan stor kecil bagi menyimpan peralatan menggali kubur di tanah wakaf perkuburan dengan syarat di tempat-tempat yang bersesuaian malah tidak menjadi gangguan kepada kubur-kubur lain yang ada di tanah perkuburan serta pembinaan tersebut hanyalah untuk kegunaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kubur sahaja.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pengesahan Status Modal Berbayar Dan Pendahuluan Mais Dalam Kepada Mais Zakat Sdn Bhd

Tarikh Keputusan: 
15 Nov, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
Persoalan ini adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan pandangan Ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai Pengesahan Status Modal Berbayar Dan Pendahuluan MAIS Dalam Kepada MAIS Zakat Sdn. Bhd.
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' Negeri Selangor telah sebulat suara membuat keputusan bahawa peruntukan RM500,000.00 dan RM270,507.35 yang diberikan oleh MAIS kepada MAIS Zakat Sdn. Bhd. diawal penubuhannya tidak perlu dibayar semula kerana wang tersebut diambil dari peruntukan asnaf amil sendiri untuk pembelian peralatan Pejabat dan bukanlah berbentuk modal malah tiada sebarang keuntungan daripada wang tersebut.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembayaran Zakat Melalui Kad Kredit/Kad Bank Islam

Tarikh Keputusan: 
19 Feb, 2002
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA) Negeri Selangor yang diadakan pada 19 Februari 2002 telah sebulat suara membuat keputusan bahawa harus/boleh membayar zakat melalui kad kredit/kad Bank Islam dengan syarat disertai niat yang ikhlas.

a) Bagi pembayaran zakat melalui kad kredit, pembayar hendaklah berniat mewakilkan pihak bank sebagai wakilnya bagi membayar zakatnya secara tunai kepada amil. Lafaz niatnya iaitu 'ini zakat wajib keatas diriku pada tahun ini berjumlah...

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Bagaimana Caranya Koperasi Mengeluarkan Zakat

Tarikh Keputusan: 
18 Oct, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa perunding Hukurn Syara'(Fatwa) telah menerima pertanyaan berkenaan dengan bagaimana caranya koperasi mengeluarkan zakatnya.
Keputusan: 
 
Setelah dilihat dan dikaji permasalahan yang dikemukakan itu, majlis Fatwa mengambil keputusan bahawa jika pihak koperasi mempunyai harta tetap (yang tidak diperniagakan) dan tidak berniat untuk dijual maka ia tidak wajib dikenakan zakat, tetapi sekiranya harta tersebut mengeluarkan hasil dan cukup nisab dan haulnya maka ia wajib dikeluarkan zakat.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penetapan Kadar Upah Amil Zakat Fitrah Di Negeri Selangor

Tarikh Keputusan: 
19 Jan, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Isu berhubung kajian semula ke atas kadar upah amil zakat fitrah yang dilantik telah ditimbulkan di dalam Mesyuarat MAIS ke 7 pada 25 November 1997 dan dibincangkan juga dalam Mesyuarat Pegawai Tadbir Agama Kanan JAIS pada 27 November 1997. Hail daripada mesyuarat memutuskan supaya perkara ini dibawa kepada Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor untuk mendapatkan pandangan dan keputusan mengenai kadar upah amil zakat fitrah tersebut.
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor telah membincangkan perkara di atas dengan teliti mengikut hukum yang muktabar dalam Islam dan memutuskan bahawa cadangan penetapan upah Amil Zakat Fitrah di Negeri Selangor dari 1/8 kepada 1/6 adalah persoalan teknikal. Sehubungan dengan itu, Pusat Zakat Selangor bolehlah berbincang dengan Pusat Agihan Zakat bagi menentukan kadar upah tersebut.
Keterangan/Hujah: 
Dalam mesyuarat MAIS yang bersidang pada 25 November 1997, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Selangor, SS Tuan Haji Jama"uddin bin Omar telah mengemukakan pandangan bahawa kadar upah yang layak diterima oleh amil yang dilantik khusus untuk memungut zakat fitrah sahaja adalah sebanyak 1/6 dan bukannya 1/8 memandangkan tugas-tugas amil tersebut hanya sekadar pungutan sahaja sedangkan tugasan amil yang sebenarnya adalah sangat luas.

Tugas-tugas amil yang dipetik dari kitab Sabilul Muhtadin juzu" 2 (mukasurat 16) menerangkan bahawa terdapat 9 tugas yang dipertanggungjawabkan kepada seorang amil seperti pemungut (Saie"), penulis atau pencatat (Katib), Pengagihan (Qasim), Penerangan (Hashir), Mengenalpasti penerima zakat (Arif), Mengira kutipan (Hasib), Memelihara Harta Zakat (Hafiz), Mengawal (Jundiyyun), dan Mengambil tindakan kepada yang engkar (Jabi).

Selama ini, segala perbelanjaan berhubung dengan zakat fitrah termasuk cetakan kupon fitrah, beg amil, kad tauliah dan segala yang berkaitan dibiayai oleh Baitulmal/Zakat dan Pusat Zakat Selangor (bagi tahun 1418H) dengan menggunakan peruntukan asnaf amil yang lain.

CADANGAN

Berdasarkan kepada fakta tersebut, pihak Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) telah mengemukakan beberapa cadangan dan memohon agar Jawatankuasa mempertimbangkan dan meluluskan cadangan berikut :

 1. Kadar upah amil zakat fitrah yang dilantik adalah mengikut kadar 1/6 bahagian daripada jumlah kutipan zakat fitrah oleh setiap amil.
   
 2. Pusat Zakat Selangor juga mencadangkan supaya kadar upah baru ini dikuatkuasakan bermula Ramadhan 1419H.
   
 3. Pusat Zakat Selangor telah diberi mandat sepenuhnya untuk menguruskan zakat di Negeri Selangor meliputi pungutan dan agihan. Oleh itu, upah amil 1/8 tersebut seharusnya dikongsi bersama dengan Pusat Zakat Selangor dengan pembahagian 1/16 setiap pihak. Namun begitu, atas maslahat yang lebih utama maka kadar 1/8 dikekalkan untuk amil-amil fitrah yang dilantik bagi Ramadhan 1418H
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Masalah Berbuka Puasa Di Tempat Yang Tinggi

Tarikh Keputusan: 
19 Oct, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah menerima pertanyaan berkenaan dengan masalah berbuka puasa di tempat yang tinggi.
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah membincangkan permasalahan ini dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam dan mengambil keputusannya seperti berikut :

"Bahawa seseorang yang berpuasa itu apabila ia berbuka mestilah terbenamnya matahari. "

Keterangan/Hujah: 
Firman Allah :

Dari ayat ini jelaslah bahawa setiap orang yang berpuasa itu apabila ia berbuka mestilah yakin tenggelamnya matahari di tempat di mana ia berada samada di atas (dalam penerbangan atau lainnya) atau di bawah (di bumi).

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Cadangan Pembangunan Ke Atas Tanah Wakaf Majlis Agama Islam Selangor (Mais) Secara Pajakan

Tarikh Keputusan: 
22 May, 2001
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA) Negeri Selangor telah membuat keputusan bahawa pihak Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) tidak boleh menjual aset hasil pembangunan tanah wakaf melainkan hanya menjual bentuk-bentuk manfaat sahaja.
 
Keterangan/Hujah: 
 
i. Pihak MAIS boleh membangunkan tanah wakaf miliknya secara pajakan untuk membina rumah kediaman, rumah kedai dan sebagainya.

ii. Pihak MAIS telah diingatkan bahawa segala bentuk pembangunan ke atas tanah wakaf, miliknya secara pajakan tidak boleh dijual beli asetnya kepada pihak lain kerana bercanggah dengan konsep wakaf menurut Islam.

iii. Pihak MAIS boleh menjual manfaat dari asset-aset tersebut hasil daripada pembangunan tanah wakaf. Contoh, Pihak Pemaju Perumahan yang membangunkan tanah wakaf milik MAIS secara pajakan, tidak boleh menjual rumah tersebut kepada mana-mana pihak, tetapi hanya boleh disewakan.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Masalah Hukum Sabit Taklik Dan Fasakh Perempuan Yang Belum Tamkin Di Mahkamah Kadi Litar Selangor

Tarikh Keputusan: 
19 Dec, 1987
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah menerima pertanyaan daripada Mahkamah Syariah (Kadi Litar) yang bertanyakan berkenaan dengan masalah hukum sabit taklik dan fasakh perempuan yang belum tamkin.
 
Keputusan: 
 
" Seseorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya yang belum tamkin denganya dan tiada dapat sebarang berita di tinggalkan suaminya berada (ghaib), maka Kadi menurut qaul Mazhab Maliki bolehlah memfasakhkan, nikahnya kerana mengelakkan dari kemudharatan ke atas isteri.
Keterangan/Hujah: 
Sebagaimana Nasnya :

Ertinya :

Jika ghaib suami sebelum tamkin jika mengikut zahir pendapat mereka (Ulama" Fekah) bahawasanya tidak boleh difasakh.

Dari sini dapat difahamkan bahawasanya mengikut zahir pendapat mereka : masalah sedemikian tidak boleh difasakhkan tetapi (disebalik) yang zahirnya ada pula yang mengatakan boleh memfasakhkan kerana untuk mengelakkan si isteri daripada teraniaya selama-lamanya (kerana tidak mendapat nafkah dan tergantung selama-lamanya.

Ini disokong dengan pendapat Mazhab Maliki dengan nasnya

Ertinya :

Dan mengikut Mazhab Maliki R.A. - tidak ada perbezaannya di antara isteri yang sudah tamkin atau pun belum tamkin apabila tidak dapat nafkah dan telah berlalu masa untuk mencarinya, maka haruslah difasakhkan ".

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Solat Qasar Dan Jamak Zohor Dengan Asar Pada Hari Jumaat

Tarikh Keputusan: 
29 Apr, 1999
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Kertas ini dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' untuk mendapat pertimbangan dan pandangan mengenai solat Qasar dan Jamak Zohor dengan Asar pada hari Jumaat.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 29 April 1999 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut :

'Jawatankuasa Fatwa kali 1/99 memutuskan bahawa perkara ini merupakan hukum yang telah sedia ada'.

Keterangan/Hujah: 
LATAR BELAKANG

1. Solat Qasar adalah satu keringanan bagi orang yang bermusafir serta memenuhi syarat untuk melakukan solat Qasar. Orang yang bermusafir tidak diwajibkan solat Jumaat berdasarkan Hadith :

Maksudnya : Tidak diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir.

Jika orang yang tidak diwajibkan solat Jumaat menunaikan solat Jumaat bersama orang ramai (orang yang diwajibkan solat Jumaat), maka dikira sah solat itu dan tidak diharuskan solat fardhu zohor kerana mereka menanggung kesulitan sebagaimana juga orang musafir yang melakukan puasa, sedangkan orang yang bermusafir tidak diwajibkan berpuasa tetapi jika dia berpuasa maka puasanya dikira sah. Ini kerana setiap orang yang sah solat zohornya tetapi tidak diwajibkan solat Jumaat. Apabila ia menunaikan solat Jumaat, maka solatnya dikira sah mengikut ijma", sebab sah bagi orang yang tidak uzur, maka tentulah lebih sah bagi orang uzur.

2. Sehubungan dengan itu, berbagai pandangan ulama" dikemukakan. Antaranya :

Mazhab Hanafi


Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir yang berniat untuk bermukim atau tinggal selama 15 hari.

Mazhab Maliki

Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir yang berniat untuk bermukim atau tinggal selama 14 hari genap atau lebih, walaupun dengan adanya orang musafir itu tidak semestinya sah berjumaat (kerana orang musafir tidak dikira dalam bilangan Jemaah yang membolehkan sah solat Jumaat)

Mazhab Syafii

Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir yang berniat untuk tinggal di sesuatu tempat selama 4 hari dan musafir yang memulakan perjalanannya setelah terbit fajar subuh pada hari Jumaat. Tetapi sekiranya dimulakan perjalanan sebelum terbit fajar subuh maka tidak diwajibkan solat Jumaat

Mazhab Hanafi

Diwajibkan solat Jumaat ke atas musafir sekiranya ia berniat untuk tinggal selama 4 hari lebih ataupun musafir dengan tujuan maksiat. Ini bertujuan supaya maksiat tidak menjadi dasar kepada keringanan daripada kewajipan solat Jumaat atau kerana jarak antara tempat dia berada dengan tempat yang dilakukan solat sejauh satu fasakh atau kurang atau jarak jauh musafir itu kurang daripada jarak yang dibenarkan Qasar solat.

Rujukan : Fiqh dan Perundangan Islam (jilid II)

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pertanyaan Perbicaraan Berkenaan Kes Zina Di Mahkamah Kadi Besar, Selangor

Tarikh Keputusan: 
15 Nov, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah menerima pertanyaan berkenaan perbicaraan berkenaan kes-kes zina di Mahkamah Kadi Besar.

Pertanyaan tersebut adalah seperti berikut :

"Mengapa Mahkamah Kadi Besar Selangor tidak membicarakan dan menghukum kesalahan berzina di bawah fasal 158 pecahan 3.

Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membahaskan perkara di atas dengan penuh teliti dan panjang lebar serta mengambil kira dari segi kuasa (Undang-Undang) dan hukum syara' adalah seperti berikut :

1. Malah mengikut peruntukkan perkara 158 (3) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor No. 3/1952 yang diberi kuasa kepada peruntukkan tersebut adalah perlu dilaksanakan.

2. Majlis Fatwa dalam hal ini adalah sependapat bahawa hukuman hudud adalah wajib dilaksanakan ke atas mereka yang didapati bersalah, tetapi oleh kerana berdasarkan kepada Undang-undang tersebut,maka hukuman yang dikenakan itu sahajalah yang dapat dilaksanakan. "
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content