Selangor

Permohonan Penggunaan Wang Tabung Masjid Untuk Membina Sekolah

Tarikh Keputusan: 
22 Sep, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah menerima persoalan daripada Setiausaha, Masjid Kg. Sg. Lang Baru, Banting yang bertanyakan berkenaan dengan hukumnya menggunakan wang tabung masjid untuk membena sekolah. Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta untuk memberikan fatwanya mengenai perkara ini.
Keputusan: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti berdasarkan nas yang muktabar dan mengambil keputusan seperti berikut :

"Wang tabung masjid daripada hasil derma am orang ramai adalah diutamakan penggunaan wangnya kepada aktiviti-aktiviti kebajikan masjid yang berkenaan itu, tetapi jika sekiranya wang itu berlebihan daripada keperluan masjid itu, maka bolehlah digunakan untuk aktiviti-aktiviti lain seperti membuat sekolah, surau dan sebagainya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kedudukan Pentadbiran Tanah Wakaf Masjid Kg Delek Klang

Tarikh Keputusan: 
22 Sep, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah menerima pertanyaan bersurat daripada En. Onn bin Ibrahim. Bendahari merangkap Pengerusi Lujnah Ekonomi & Tanah Wakaf. Masjid Nurul Amin, Kg. Delek. Klang yang memohon fatwa berkenaan dengan kedudukan tanah wakaf yang ditadbir oleh masjid berkenaan.

Permasalahaan yang ditimbulkan iaitu Masjid Kg. Oelek Klang ini ada mentadbirkan sebidang tanah yang diwakafkan kepada Masjid di Lot 3516. Kg. Delek. Klang.

Tanah ini dipecah-pecahkan menjadi 22 tapak yang kemudian disewakan untuk didirikan rumah kediaman si penyewa sendiri dengan bayaran RM 25 sebulan. Tempoh bayaran bermula pada awal November 1986 bagi jangka masa 10 tahun sehingga Oktober 1996. Semua penyewa dikehendaki mendirikan rumah kediaman di dalam tempoh masa yang diberikan. Di samping itu si penyewa dikehendaki menjelaskan bayaran projek sebanyak RM 195 dan bayaran tiang lampu sebanyak RM 130.

Terdapat ramai penyewa yang masih belum mendirikan rumah kediaman sebagaimana yang dikehendaki walaupun mereka telah mula membayar sewa tapak sejak projek ini bermula November 1986 yang lalu.

Selain dari itu terdapat ramai juga penyewa yang liat membayar sewa tapak bulanan menyebabkan bayaran sewa ini tertangguh dari masa ke semasa.

KES PERTAMA :

Penyewa "A" mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali tapak yang disewakannya disebabkan telah mendapat peluang memiliki rumah sendiri. Beliau masih belum membena rumah kediaman dan liat membayar sewa tapak bulanan menyebabkan bayaran sewanya tertangguh.

SOALANNYA

1. Bolehkah beliau menuntut kembali bayaran sewa tapak bulananya yang telah dijelaskan dengan alasan beliau belum membena rumah di atas tapak yang disewanya.(tiada masalah untuk mengembalikan bayaran projek dan bayaran tiang lampu disebabkan bayaran ini boleh dipungut daripada penyewa baru)

2. Adakah bayaran sewa bulanan yang tertangguh dianggap sebagai tunggakan hutang si penyewa yang boleh dituntut oleh pihak Masjid selaku pentadbir tanah wakaf itu.

KES KEDUA :

Penyewa "B" telah meninggal dunia baru-baru ini, seperti penyewa A. Allahyarham masih belum membuat rumah kediaman dan liat membayar sewa tapak bulanannya menyebabkan bayaran semuanya tertangguh.

SOALANNYA

Seperti kes pertama. bolehkah si waris rnenuntut kernbali bayaran :

1. Sewa tapak bulanan yang telah dijelaskan oleh Allahyarharn dengan alasan yang sama rumah belurn dibena ditapak yang disewanya.

2. Adakah bayaran sewa bulanan yang tertangguh dianggap sebagai tanggungan hutang Allahyarham yang patut dijelaskan oleh warisnya.

Maka Jawatankuasa Perunding Hukurn Syara'(Fatwa) telah diminta untuk memberikan fatwanya rnengenai perkara ini.

Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan panjang lebar dan membuat keputusan seperti berikut :

A. Jawapan bagi soalan dalam kes pertama

1. Beliau tidak boleh menuntut kembali bayaran sewa yang telah dijelaskan, kerana tapak yang disewa telah disediakan mulai November 1986 hingga 1996 dan begitu juga bayaran projek dan bayaran tiang lampu.

Alasan beliau belum membena rumah itu adalah kecuaian si penyewa dan boleh mendatangkan kerugian pada orang yang menyewakan. Oleh itu tidak sewajarnyalah wang tersebut dituntut oleh si penyewa.

2. Bayaran sewa bulanan yang tertangguh adalah dianggap sebagai hutang yang wajib dibayar dan pihak Masjid selaku pentadbir tanah wakaf boleh menuntut hutang tersebut.

B. Jawapan bagi soalan kes kedua

1. Si waris tidak berhak menuntut kembali bayaran sewa yang telah dijelaskan kerana ia adalah sebagai sewa tapak yang telah dijanjikan tapak telah diberi untuk digunakan.

2. Bayaran sewa bulanan yang tertangguh adalah dianggap sebagai tanggungan hutang Allahyarham yang wajib dijelaskan oleh warisnya.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kedudukan Masjid Lama Pekan Banting

Tarikh Keputusan: 
22 Sep, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah menerima satu pertanyaan daripada AF Tuan Kadi Kuala Langat menerusi surat yang bertarikh 4 Oktober 1989 bersamaan 4 Rabiul Awal 1410 dengan bilangan surat (131) dIm PAI.K.Lgt 218(M) yang memohon fatwa berkenaan dengan kedudukan Masjid Lama Pekan Banting.

Persoalannya adalah seperti berikut :

Masjid Lama Pekan Banting sekarang ini tidak digunakan lagi untuk sembahyang Jumaat kerana sebuah Masjid baru telah didirikan tidak jauh dari masjid tersebut (lebih kurang 5 rantai).

Masjid tersebut sekarang ini sudah uzur, tetapi masih ada digunakan untuk iktikaf masjid sembahyang waktu dan jemaahnya tidaklah begitu ramai.

Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta untuk memberikan fatwanya mengenai perkara ini.

Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) dalam persidangannya bertarikh 22/9/1990 telah membincangkan perkara di atas dengan panjang lebar dan membuat keputusan seperti berikut :

"Bahawa Masjid lama pekan Banting itu haruslah dirobohkan dan barang-barang perkakasnya yang boleh digunakan lagi seperti kayu dan sebagainya bolehlah disedekahkan kepada Masjid & Surau atau Sekolah Agama yang memerlukannya dan barang-barang yang tidak boleh dipakai bolehlah dibakar dan kawasan Masjid tersebut hendaklah dipagar untuk menjaga kebersihan dan kehormatannya".

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Memindahkan Dua Buah Kubur Lama Untuk Membuat Jalan

Tarikh Keputusan: 
25 May, 1990
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' dalam persidangannya pada 25 Mei 1990 telah dimaklumkan bahawa satu permohonan memindahkan kubur lama kerana terlibat dengan projek pembesaran jalan telah diterima daripada Masjid KM 28, Kuang Daerah Gombak.

Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta memberikan Fatwanya mengenai perkara tersebut.

Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam dan mengambil keputusan seperti berikut :

Setelah dlbincangkan mesyuarat bersetuju dengan keputusan Fatwa kali kedua tahun 1986 bilangan 5.3 yang berbunyi :

" Majlis Fatwa memutuskan bahawa hukumnya harus (boleh) memindahkan kubur orang Islam yang terlibat dari tanah perkuburan tersebut ke tanah perkuburan yang lain untuk pembesaran jalan dengan syarat jika mayat-mayat dalarn kubur yang hendak dipindahkan itu sudah hancur sama sekali, jika sekiranya mayat-mayat yang terlibat belum hancur jasadnya, maka hukumnya haram menggali dan memindahkan ke tempat lainnya".

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Memusnahkan Al-Quran Yang Salah Cetak

Tarikh Keputusan: 
25 Nov, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta untuk mengeluarkan fatwa berkenaan dengan masalah memusnahkan Al-Quran yang tersalah cetak.

Maka Jawatankuasa perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta memberikan Fatwanya mengenai perkara tersebut.

Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 25 November 1989 telah membincangkan mengenai Hukum Memusnahkan Al-Quran Yang Salah Cetak. Mesyuarat telah memutuskan bahawa  harus membakar Al-Quran yang salah cetak bagi maksud memelihara dan debunya hendaklah ditanam. 

 
Keterangan/Hujah: 
Tersebut dalam membakar kayu yang tersebut atas AI-Quran melainkan jika qasad dengan membakar itu akan memeliharanya, maka tiadalah makruh dia seperti fael Saidina Us man R.A. adalah ia membakar beberapa mazhab kerana qasad memelihara, tetapi membasuh terutama daripada membakar. Dan haram mencarek-carek kertas yang tersebut di atas Al Quran dengan tiada kerana hajat memelihara akan dia, dan jikalau jatuh, ia ke bumi, haram meninggalkan dia (meninggal mengangkat) dari bumi.

Berdasarkan kepada hujah-hujah di at as Jawatankuasa telah mengambil keputusan seperti berikut :

" Setelah dibahaskan maka Jawatankuasa mengambil keputusan harus membakar Al-Quran yang salah cetak bagi maksud memelihara dan debunya hendaklah ditanam "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Bio Gas Dari Najis Tahi Lembu

Tarikh Keputusan: 
25 Nov, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah ditanya berkenaan dengan permasalahan bio gas daripada najis tahi lembu.

 

Keputusan: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti perkara tersebut iaitu :

Tersebut dalam kitab Asap najis iaitu yang bercerai dari najis dan menegahi api iaitu najis dan setengah daripadanya iaitu bahwar (wap) yang suci dihantar di atas api yang dinyala dari najis itu pun najis juga, kerana hancur tatkala terkena api maka najis ia akan dia dan keluar kata asap, wap yang keluar dan yang naik dengan ketiadaan menegahi api, maka iaitu suci. Dan kata Sheikh Ramli bermula wap yang keluar dari jamban itu suci, demikian lagi angin yang keluar dari dubur hukumnya seperti sendawa.

Keputusannya adalah seperti berikut :

'Berdasarkan hujah-hujjah yang tersebut di atas, maka Jawatankuasa memutuskan bahawa biogas yang diproses daripada najis tahi lembu adalah suci dan harus digunakan'

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Cara Mewakafkan Harta Kepada Majlis Agama Islam Selangor Darul Ehsan

Tarikh Keputusan: 
22 Jul, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah menerima pertanyaan daripada Bahagian Masjid & Kemasyarakatan melalui surat bertarikh 8 Jun 1989 dalam bilangan (98) dIm. JAI. Sel. 7027 yang bertanyakan tentang cara mewakafkan harta kepada MajIis Agama Islam Selangor Darul Ehsan.

Sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa Bahagian ini pada masa yang Ialu banyak menerima permohonan daripada orang ramai untuk mewakafkan tanah mereka kepada Majlis Agama Islam Selangor dengan mengikut cara pentadbiran undang-undang tanah.

Oleh itu bagi mengemaskinikan lagi cara yang sedia ada dan tepat dengan kehendak Islam maka satu peraturan yang sempurna patut dilaksanakan, dengan itu Bahagian Masjid & Kemasyarakatan ingin tahu perkara-perkara seperti berikut :

1. Adakah sah seseorang itu berwakaf hanya dengan mengisi borang dan menurunkan tandatangan sahaja atau dengan melafazkan wakaf tanpa ada yang menerima atau saksi.

2. Pihak fatwa sesuai memberikan cara-cara wakaf dan benda-benda yang diwakafkan untuk pengetahuan orangramai bahawa wakaf ini menurut peraturan yang dikehendaki oleh Islam.

Berlandaskan kepada permasalahan yang ditimbulkan, maka Jawatankuasa perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta memberikan fatwanya mengenai perkara tersebut.

Keputusan: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam dan keputusannya adalah seperti berikut :

1. Tajuk borang mewakafkan tanah kepada Majlis Agama Islam Selangor yang ada sekarang hendaklah dibetulkan

Daripada :

"BORANG PERMOHONAN MEWAKAFKAN TANAH/HASIL KHAZANAH KEPADA MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (WAKIL AMANAH) "

Kepada :

" BORANG PERMOHONAN MEWAKAFKAN TANAH KHAZANAH KEPADA MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (WAKIL AMANAH) " .

2. Setiap orang yang mewakafkan tanah hendaklah mengikut syarat rukun wakaf seperti di bawah ini :

2.1. Rukun wakaf 4 perkara:

Pertama : Orang yang mewakafkan

Kedua : Orang yang menerima wakaf

Ketiga : Barang yang diwakafkan

Keempat : Sighahllafaz

2.2. Syarat orang yang mewakafkan hendaklah ia ahli Tabarru' (ahli yang boleh buat kebajikan maka tidak sah wakaf orang gila dan kanak-kanak dan orang yang dipaksa dan orang yang kena tahan hartanya (Mahjur 'Alaihi) dan hamba mukatab.

2.3. Syarat orang yang menerima wakaf jika orang itu tertentu hendaklah ia boleh memilikinya bagi benda yang diwakafkan ketika diwakafkan maka tidak sahlah mewakafkan kepada anak yang di dalam perut kerana tidak sah memilikinya dan tidak sah mewakafkan hamba yang Islam atau Quran kepada orang kafir.

2.4. Syarat barang yang diwakafkan hendaklah adalah barang yang tertentu itu dimiliki.

2.5. Syarat sighah hendaklah lafaz yang memberi ketahui dengan yang dikehendaki itu jelas lagi terang contohnya seperti aku wakafkan benda ini untuk ini.

2.6. Jika tanah itu milik kerajaan (tanah kerajaan) maka DYMM Sultan yang wajib melafazkan wakaf atau wakilnya iaitu :

1. YAB Menteri Besar

2. YB Setiausaha Kerajaan Negeri

3. YB Ahli EXCO Kerajaan Negeri

4. Yang Berusaha Pegawai Daerah

5. SS Tuan Pengarah JAIS

6. AF Tuan Kadi Daerah/Kawasan

7. YDH Orang Besar Daerah berkenaan.

2.7. Jika tanah itu milik perseorangan maka orang itu sendiri yang wajib melafazkan wakaf atau wakilnya.

2.8. Manakala penerima wakaf tidak wajib melafazkan kabul cuma sunat sahaja.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Memberi Harta Kepada Anak Angkat

Tarikh Keputusan: 
22 Jun, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah diminta untuk memberikan fatwa berkenaan dengan hukum memberi harta kepada anak angkat. Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara tersebut.
Keputusan: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti dan keputusannya adalah seperti berikut :

1. Sekirang pemberian itu dibuat semasa hidup maka pemberian itu dinamakan Hibah maka ianya hendaklah dilakukan mengikut syarat rukun 'Hibah'.

2. Sekiranya pemberian itu berkuatkuasa selepas si pemberi mati maka pemberian itu dinamakan wasiat, oleh itu pemberian itu hendaklah dibuat mengikut syarat rukun wasiat.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Ikrar Seseorang Yang Akan Murtad

Tarikh Keputusan: 
22 Jun, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' telah diminta untuk memberikan fatwa berkenaan dengan hukum ikrar seorang lelaki yang akan murtad sekiranya dia tidak dapat bernikah dengan perempuan yang diminatinya.
 
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang muktabar di dalam Islam dan keputusannya adalah seperti berikut :

"Ikrar seorang lelaki yang akan murtad jika tidak jadi bernikah dengan seorang perempuan yang diminatinya, hukumnya murtad pada ketika dia melafazkan ikrar tersebut. Oleh itu hendaklah dia bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadat bagi memperbaharui Islamnya "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Masalah Rujuk

Tarikh Keputusan: 
6 Mar, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Pada 23 Mei 1986 sepasang suami isteri telah bercerai dan didaftarkan di Pejabat Agama Islam, Klang, dan pada 29 Mei 1986 kedua pasangan suami isteri tersebut telah berbaik-baik semula dan bersetuju hendak rujuk dengan perkataan :

Isteri berkata: Awak hendak tak rujuk ?

Suami berkata .: Saya hendak, kemudian saya rujuk dengan awak, awak setuju ?

Isteri berkata: Saya setuju.

AF Tuan Kadi Klang ingin mendapatkan penjelasan adakah rujuk tersebut sah ?

Maka Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah diminta untuk memberikan fatwanya mengenai perkara ini.

Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) dalam persidangannya bertarikh 6 Mac 1989 bersamaan 28 Rejab 1409 telah membincangkan perkara di atas dengan panjang lebar dan membuat keputusan seperti berikut :

"Setelah dibahaskan, Ahli Jawatankuasa mengambil keputusan bahawa rujuk yang dibuat oleh pasangan tersebut adalah sah kerana lafaz rujuk itu jelas.

Dalilnya :

Ertinya :

Daripada Abi Hurairah katanya, telah bersabda Rasulullah S.A.W. tiga perkara persungguhan terbilang sungguh dan gurauan terbilang sungguh iaitu nikah dan talak dan rujuk "

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Bermain Kompang Di Dalam Masjid Atau Surau

Tarikh Keputusan: 
6 Mar, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
Pengerusi Jawatankuasa Surau Ikhwaniah, Fasa 6, Taman Seri Andalas, Klang, dalam suratnya bertarikh 23 Disember 1988, telah memohon fatwa bermain kompang di dalam bangunan Surau bagi maksud menarik belia-belia berjinak-jinak dengan Surau. Masanya lepas solat Isyak serta tiada mengganggu aktiviti keagamaan di Surau tersebut.

 

Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada  6 March 1989 bersamaan 28 Rejab 1409 telah membincangkan mengenai Bermain Kompang Di Dalam Masjid Atau Surau. Mesyuuarat memutuskan bahawa tidak harus bermain atau belajar bermain kompang di Surau atau di Masjid kecuali untuk maksud memasyurkan pernikahan seperti tersebut dalam Hadith Rasulullah Daripada Aisyah katanya; telah bersabda Rasulullah S.A.W., masyurkan olehmu ini nikah dan jadikan olehmu sekalian akan dia dalam Masjid-masjid dan pukul olehmu sekalian atasnya dengan rebana "
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Masalah Masa Pekerja-Pekerja Kilang Menunaikan Sembahyang Jumaat

Tarikh Keputusan: 
17 Jan, 1989
Huraian Tajuk/Isu: 
Sebuah Syarikat Ancom Sdn. Bhd. mempunyai pekerja shif dan bukan shif, pekerja bukan shif boleh menunaikan sembahyang Jumaat kerana diberi masa rehat dari jam 12.30 hingga 2.30 petang, bagi pekerja shif ianya terbahagi tiga :

Shif pertama : 7.00 pagi hingga 3.00 petang

Shif kedua : 3.00 petang hingga 11.00 malam

Shif ketiga : 11.00 malam hingga 7.00 pagi

Bagi shif kedua dan ketiga tidak menghadapi sebarang masalah untuk bersembahyang Jumaat hanya shif pertama sahaja (yang bekerja mengikut giliran setiap minggu), yang tidak sembahyang Jumaat sekali dalam tiga minggu.

Pengurus Syarikat memohon fatwa adakah amalan seperti ini bercanggah dengan hukum Islam.

Maka Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara'(Fatwa) diminta mengeluarkan fatwa berkenaan dengan permasalahan tersebut.

Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) yang bersidang pada 17 Januari 1989 telah membincangkan mengenai Masalah Masa Pekerja-Pekerja Kilang Menunaikan Sembahyang Jumaat. Mesyuarat memutuskan bahawa setiap yang meninggalkan sembahyang. Jumaat tanpa uzur Syar'ei adalah berdosa. Meletakkan arahan majikan untuk bekerja shif sehingga meninggalkan sembahyang Jumaat tidak termasuk di dalam istilah uzur syar'e. Oleh yang demikian, amalan yang dilaksanakan oleh Syarikat Atcomm Sdn.Bhd adalah bercanggah dengan hukum Islam.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Cadangan Mewujudkan Kad Ahli Zakat

Tarikh Keputusan: 
21 Jun, 1999
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Ketas cadangan ini dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor untuk mendapatkan keputusan boleh ataupun tidak Pusat Zakat Selangor (MAIS) mewujudkan kad ahli zakat sebagai satu alternatif untuk menyedarkan masyarakat akan kewajipan berzakat.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 21 Jun 1999 telah ah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut:

' Bahawasanya Jawatankuasa Fatwa kali ke 2/99 telah sebulat suara bersetuju bagi Pusat Zakat Selangor untuk mewujudkan kad ahli zakat kepada pembayar zakat'

Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG

Zakat adalah rukun Islam, satu asas yang wajib dibina tanpa alasan. Pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang berkenaan kepada setiap lapisan masyarakat merupakan satu tanggungjawab yang membawa berkat dan kesan bukan sahaja kepada mereka yang menunaikan tetapi juga kepada mereka yang menerimanya. Konsep berkat dan berkesan ini bukan sahaja khusus kepada tahap individu malahan meluas ke seluruh masyarakat, bukan sahaja lingkungan kebajikan tetapi memanjang sehingga ke bidang ekonomi yang merangkumi kepentingan duniawi dan juga sebagai usaha pembinaan mahligai di akhirat kelak.

OBJEKTIF

 1. Sebagai galakan untuk menambahkan bilangan pembayar zakat di kalangan individu, peniaga dan masyarakat Negeri Sealangor amnya untuk menunaikan zakat iaitu dengan memberikan potongan harga barangan.
   
 2. Sebagai penghargaan kepada peniaga-peniaga melayu yang telah membayar zakat di Pusat Zakat selangor (MAIS) khasnya iaitu dengan mempromosi dan menggalakkan pembayar zakat dari seluruh Selangor pergi ke premis perniagaan mereka untuk membeli barangan.
   
 3. Menggalakkan syarikat-syarikat perniagaan baru untuk membayar zakat selepas mereka dipilih menjadi panel diskaun kad ahli zakat.
   
 4. Sebagai bukti pembayaran zakat yang mana mungkin satu hari nanti apabila adanya enakmen yang mewajibkan zakat dibayar dan hukuman dikenakan jika tidak membayar zakat, maka kad ini boleh ditunjukkan apabila diminta oleh pegawai yang berkenaan.
   
 5. Mengeratkan hubungan antara pembayar dengan Pusat Zakat Selangor (MAIS) dan peniaga dengan Pusat Zakat Selangor (MAIS) melalui pembayaran yang berterusan di kaunter-kaunter Pusat Zakat Selangor (MAIS).
   
 6. Dapat membantu meningkatkan lagi kutipan zakat.
   
 7. Menonjolkan syarikat perniagaan Islam kerana kedai panel yang dipilih adalah di kalangan peniaga Islam sahaja.
 
ASAS PERTIMBANGAN

Mempertimbangkan tujuan dan manfaat

Kita boleh lihat dari sebuah peristiwa yang berlaku di zaman Khalifah Umar al-Khattab. Telah berlaku sedikit perselisihan diantara 2 orang sahabat iaitu Dahak r.a dengan Muhammad bin Muslimah. Dahak hendak menggali sebuah terusan pendek melewati tanah Muhammad akan tetapi Muhammad tidak bersetuju. Maka Saidina Umar pun bertanya kepada Muhammad: "Mengapa kamu menghalang saudara kamu melakukan suatu perkara yang bukan sahaja menguntungkan dia bahkan menguntungkan kamu juga. Lebih-lebih lagi ianya tidak mendatangkan apa-apa kerugian!". Lantas beliau memerintahkan agar usaha menggali tersebut diteruskan walaupun tidak dipersetujui oleh tuan tanah.

Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahawa sesuatu perkara yang akan dilakukan mestilah tidak merugikan mana-mana pihak malahan memberi manfaat kepada kedua-duanya. Bertitik tolak dari sini juga dirasakan kad ahli zakat ini sememangnya mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri yang boleh menguntungkan kedua-dua belah pihak.

Ganjaran kepada yang menunaikan zakat

Firman Allah s.w.t:
Maksudnya: Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat.(Surah An-Nur:56)

Maksudnya : dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan.(Surah al-Baqarah: 110)

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pembayaran Zakat Melalui Perkhidmatan Maybank2u (Internet)

Tarikh Keputusan: 
16 Jan, 2001
Keputusan: 
 
 1. Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA)Negeri Selangor telah membuat keputusan bahawa hukum pembayaran zakat melalui perkhidmatan Maybank2U (INTERNET) adalah harus.
   
 2. Kaedah pembayaran zakat dengan cara ini adalah terhad kerana zakat harta sahaja tidak termasuk zakat fitrah.
   
 3. Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA) Negeri Selangor juga memutuskan bahawa pihak Maybank yang menjalankan perkhidmatan Maybank2U(INTERNET)tidak dikira sebagai amil zakat.
Keterangan/Hujah: 
 
1. Pengenalan Perkhidmatan Maybank2U

Secara ringkasnya perkhidmatan ini adalah satu perkhidmatan yang ditawarkan kepada para pemegang akaun maybank yang mempunyai kemudahan internet. Melalui perkhidmatan ini, para pelanggan hanya perlu melayari laman web Maybank2U untuk melaksanakan pembayaran zakat.

 
Sebaik saja bayaran system perkhidmatan Maybank2U akan mendebitkan akaun para pelanggan.

2. Pembayaran zakat melalui system Maybank2U dirasakan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak iaitu penyertaan niat sewaktu pembayaran sudah semestinya menyertakan niat untuk membayar zakat sewaktu menekan butang komputer yang menunjukkan bahawa ia bersetuju untuk membayar zakat.

3. Ketiadaan lafaz niat tersebut tidaklah memberi apa-apa kesan terhadap sahnya pembayaran tersebut kerana itifaq ulama"menyatakan bahawa niat itu letaknya di hati.

4. Ketiadaan lafaz aqad dari pembayar juga tidak memberi apa-apa kesan terhadap sahnya pembayaran zakat tersebut kerana aqad di dalam pembayaran zakat adalah perkara sunat sahaja.

Walaupun begitu pihak Maybank tetap akan memaparkan aqad tersebut di hadapan skrin komputer dan pembayar bolehlah membaca aqad tersebut dan ia juga diterima sebagai aqad yang sah kerana ada kaedah yang menyebut yang bermaksud tulisan itu dianggap sebagai percakapan di dalam aqad.

5. Perkhidmatan pembayaran zakat menggunakan cara ini diasaskan kepada beberapa qawaiid al-fiqhiah antaranya:

i. Bermaksud : Amal yang mempunyai impak positif yang luas lebih baik daripada amal yang impaknya terbatas.

ii. Bermaksud : Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyat dikaitan dengan kemaslahatan.

Sekiranya diperhatikan kepada kaedah-kaedah Fiqh tersebut di atas menunjukkan betapa pihak pentadbir zakat wajib mencari cara termudah pembayar untuk menunaikan kewajipan berzakat dan cara ini dirasakan dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah zakat yang mana dengan cara ini juga lebih memudahkan pembayar zakat untuk membayar zakat.
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Menyalurkan Wang Hasil Pelbagai Denda Mahkamah-Mahkamah Syariah Ke Baitulmal Negeri-Negeri Di Malaysia

Tarikh Keputusan: 
16 Jan, 2001
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan pandangan Ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai Wang Hasil Pelbagai Denda Mahkamah -mahkamah Syariah untuk disalurkan ke Baitulmal Negeri-Negeri Malaysia.
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' Negeri Selangor telah bersetuju memutuskan bahawa wang hasil pelbagai denda mahkamah-mahkamah syariah diberikan kepada Baitulmal negeri-negeri; ini berdasarkan hujah hujah berikut;-

a) Wang-wang hasil yang diperolehi daripada orang-orang Islam di negeri-negeri, sewajarnya dibekanjakan kembali untuk kepentingan masyarakat Islam khususnya di negeri-negeri berkenaan.

b) Melalui perolehan ini, Majlis Agama Islam Negeri-negeri dapat melaksanakan perancangan yang lebih mantap bagi tujuan pencapaian matlamat organisasinya.

c) Majlis Agama Islam Negeri-Negeri bertindak sebagai pemangkin kepada program sosio ekonomi umat Islam, sewajarnya mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi bagi menjana lebih banyak program-program keagamaan.

d) Majlis Agama Islam Negeri-Negeri adalah merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan umat Islam di negara ini.

Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG

Isu ini ditimbulkan oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang yang memohon supaya wang hasil pelbagai denda dan hukuman yang telah dikenakan oleh Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang keatas orang Islam yang telah melakukan pelbagai kesalahan di negeri ini untuk disalurkan kepada Baitulmal, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.

Wang hasil daripada pelbagai denda dan hukuman ini diperolehi melalui denda serta hukuman yang melibatkan orang-orang Islam yamg didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah Negeri negeri seperti denda percubaan zina, judi, pernikahan luar sempadan, perbuatan meminum arak, perceraian diluar mahkamah dan sebagainya.

Kajian yang dilakukan di Jabatan Agama Islam Terengganu mendapati bahawa perkara ini dibawa berbincang terdahulu dalam Majlis Agama Islam Terengganu dan dipanjangkan kepada mesyuarat ExCO Kerajaan Negeri Terengganu dan diluluskan untuk disalurkan ke Baitulmal Negeri Terengganu.

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Isu-Isu Perubatan Dalam Perspektif Islam

Tarikh Keputusan: 
13 Sep, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
Laporan ini dikemukakan kepada Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA) Negeri Selangor mengenai isu-isu perubatan dalam perspektif Islam.
Keputusan: 

2.PERBINCANGAN DAN KEPUTUSAN

2.1 Bayi Tabung Uji

Benih suami isteri HARUS dikandungkan oleh isteri sendiri sekiranya suami masih hidup. Benih suami isteri HARAM dikandungkan oleh wanita lain. Benih suami isteri yang telah ditabung ujikan HARAM dimasukkan kedalam rahim isteri sekiranya suami telah meninggal dunia terlebih dahulu kerana perbuatan ini boleh membawa kepada fitnah. HARUS menghapuskan telur-telur yang telah disenyawakan di dalam tabung uji dengan menyelamatkan satu telur sahaja, untuk dikandungkan kerana telur-telur tersebut masih belum bernyawa.

2.2 Gugur Kandungan
Anak yang dikandung yang berkemungkinan cacat HARUS digugurkan atas nasihat doktor pakar. Sekiranya sudah bernyawa, hukumnya HARAM digugurkan.

2.3 Merawat Benih
Benih yang dikenal pasti oleh doktor pakar sebagai cacat/down syndrome HARUS dirawat oleh doktor supaya bila lahir menjadi anak yang normal.

2.4 HARUS menghentikan kelahiran anak yang jika dilahirkan diadapati cacat yang tidak boleh berfungsi sebagai manusia biasa.

2.5 HARUS memakan ubat yang mengeluarkan banyak telur untuk kesuburan sekiranya tidak menjejaskan kesihatan.

2.6 Masalah Merancang Keluarga
HARUS memakan pil perancang keluarga sekiranya tidak menjejaskan kesihatan serta dipersetujui suami isteri.

HARUS mengikat rahim sekirannya dalam keadaan darurat. HARAM memotong rahim kecuali dalam keadaan darurat atas nasihat doktor pakar.

HARUS meletakkan IUD dalam rahim sekiranya dipersetujui suami isteri.

2.7 Perempuan yang baru dirogol HARUS mendapatkan ubat pencegah hamil bagi menjaga maruah wanita tersebut.

2.8 Bagi ibu yang mengandung yang didapati kandungannya itu boleh membahayakan kesihatan dirinya setelah mendapat pengesahan daripada doktor pakar, HARUS menggugurkan kandungannya bagi menyelamatkan si ibu.

2.9 Rawatan Bagi Penggantian Hormon
HARUS menerima rawatan penggantian hormon bagi wanita yang telah monopouse untuk kesejahteraan keluarga.

2.10 HARAM melakukan mercy killing/ pembunuhan belas kasihan kepada pesakit yang sedang koma.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Permohonan Mewakafkan Tanah Lot 1296, Batu 14

Tarikh Keputusan: 
9 May, 2000
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Pada mulanya tanah tersebut adalah untuk diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Selangor untuk kebajikan Agama seperti Rumah Anak Yatim, Fakir miskin, atau Muallaf. Tujuan wakaf ini ialah untuk amal jariah simati, tetapi ini tidak dipersetujui oleh dua orang waris iaitu Hj. Jailani bin Hj. Abdul Karim dan sebaliknya mereka bersetuju tanah ini diwakafkan sekiranya pihak Majlis Agama Islam Selangor setuju membayar kepada mereka sebanyak RM 20,000.00 seorang mengikut nilai tanah semasa
 
Perkara ini dibincangkan dengan Bahagian Baitulmal Selangor tetapi berpendapat supaya perkara ini dibawa dan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' Negeri Selangor.
Berdasarkan kronologi diatas, perkara tersebut di bawa ke mesyuarat untuk mendapat keputusan samaada tanah tersebut boleh diterima sebagai wakaf/sah dengan sebab:
 
a-Tidak mendapat persetujuan dua orang dari sembilan ahli waris.
b-Dua waris menuntut bayaran dari Majlis Agama Islam Selangor sebagai balasan.
c-Tanah tersebut belum mendapat perintah atau bicara kuasa sebagai tanah pusaka dari pejabat pesaka kecil.
 
Laporan ini dikemukakan kepada Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA) Negeri Selangor oleh Bahagian Baitul Mal Selangor mengenai permohonan mewakafkan tanah dialamat Lot 1296, Batu 14
Keputusan: 
 
Mesyuarat telah sebulat suara memutuskan agar Baitulmal menerima 7 orang yang ingin mewakafkan tanah milik mereka tanpa apa-apa bayaran. Seterusnya mesyuarat juga bersetuju agar pihak Baitulmal membayar kepada 2 orang pewaris yang lain sebagai pemilik tanah, setelah dirujuk kepada Jabatan Penilaian kerana konsep wakaf tidak boleh bersyarat dengan berbentuk tuntutan kewangan.

'Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti mengikut hukum yang mukatabar didalam Islam dan keputusannya adalah dengan menerima 7 orang yang mewakafkan tanah milik mereka dan membayar kepada 2 pewaris lain yang menuntut bayaran'.

Keterangan/Hujah: 

 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku Bertajuk Tiang Ugama

Tarikh Keputusan: 
23 Aug, 1999
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Persoalan ini dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor untuk mendapatkan penjelasan menganai buku bertajuk 'Tiang Agama'.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 23 Ogos 1999 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut:

'Bahawasanya Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Ogos 1999 sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa buku bertajuk 'Tiang Ugama' yang telah dikeluarkan oleh Pusat Dakwah, Kuala Lumpur adalah diharamkan kerana kandungan buku itu jelas bertentangan dengan prinsip akidah dan akhlak Islam'.

Keterangan/Hujah: 
 
LATAR BELAKANG

Bahagian Penyelidikan Jabatan agama Islam Selangor (JAIS) telah menerima buku ini dari orang awam yang tinggal di Shah Alam. Buku ini diletak di peti surat setiap penghuni rumah.

Berdasarkan kulit buku ini, ia diedarkan oleh Pusat Tarbiah. Mereka juga menyertakan alamat internet http://www.Islam.org/pillar/html,http://www.Mohamad.net/greatest/html dan email Shahadah 99 @ hotmail.com.

Buku ini mengandungi 35 halaman dan terbahagi kepada beberapa tajuk seperti Pendahuluan, Syahadah, Tunjang Akidah, Abu Hurairah, Berbagai Bentuk Syahadah Dalam Hadis, Siapakah Abu Hurairah? , Abu Hurairah Lawan Allah, Lafaz Kalimah Yang Sebenar, Tidak Boleh Membezakan antara Allah dan Rasul, dan banyak lagi

ASAS PERTIMBANGAN

Antara percanggahan dan penyelewengan yang terdapat dalam buku ini:

a) Mempertikaikan dua kalimah Syahadah yang dilafaz oleh pengikut Ahli sunnah wal Jamaah.

Muka surat 2-perenggan 5.

"tetapi yang sebenarnya syahadah kaum Sunnah ini melanggar ajaran Allah dan Rasulnya. Syahadah kaum Sunnah dikutuk kuat Allah dan Rasulullah".

b) Mendakwa orang Islam yang berpegang dan mengucapkan dua Kalimah syahadah kafir.

Muka surat 3-perenggan 2

"Syirik terjadi jika kita kaitkan atau sekutukan sesuatu dengan Allah. Misalnya meletakkan kalimah Muhammad sebelah kalimah Allah dalam rumah atau masjid-masjid"

c) Mendakwa pengikut Ahli sunnah Wal Jamaah mempertuhankan Nabi Muhammad.

Muka surat 11-perenggan 2.

"Begitu juga suku kaum Ahli Sunnah yang telah mempertuhankan Nabi Muhammad dengan meletakkan namanya dalam syahadah di sisi nama Allah"

d) Menghina Perawi Hadis dan Sahabat ulung Rasulullah iaitu Abu Hurairah

Muka surat 4-perenggan 3.

"syahadah suku kaum Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah seorang misteri".

e) Menyatakan sahabat Nabi seperti Umar dan Abu Bakar sebagai munafik.

Muka surat 12-perenggan 1
"Mengikut Allah dan Rasulnya, syahadah Abu Hurairah sebenarnya adalah syahadah orang-orang munafik.

Beginilah maksud ayatnya:

Maksudnya: Diantara orang-orang Arab yang disekeliling mu itu ada orang-orang munafik, dan juga diantara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidakmengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.(Surah 9:101).

Disisi Rasulullah diberitahu oleh Allah yang dia dikeliling orang-orang munafik. Allah mengatakan bahawa Rasulullah sendiri tidak kenal siapakah orang munafik ini. Apakah ianya termaasuk Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Auf, Muawiyah, Othman, Abu Bakar dsb.

f) Menolak selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w.

Muka surat 17 dan 18-perenggan 6.

Sebahagian ulama" merujuk surah 33:56 sebagai alasan untuk berselawat ke atas nabi.

Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikatnya memberi sokongan (yusollu) ke atas nabi. Hai orang-orang yang beriman sokonglah (yusollu) ke atas nabi dan hormatilah sepertimana dia patut dihormati"

Ayat ini sedikitpun tidak ada kena mengena dengan selawat ataupun syahadah. Paling jauh sekali. Surah 33:56 menyeru kita supaya bersama nabi dalam perjuangannya. Para ulama" tidak peka bahawa 13 ayat terdahulu dari ini, pada surah 33:43 Allah telah berfirman dengan menggunakan kalimah yang sama (Yusalli) bukan sahaja untuk nabi bahkan untuk semua umat Islam.

g) Menolak sumber hukum seperti Hadis, Ijma" dan Qias serta pandangan Ulama".

Muka surat 31-perenggan 2.

"SILA PERHATIKAN BAHAWA WARKAH INI TIDAK ADA SEBARANG TAFSIRAN, IJTIHAD, IJMAK, QIAS, JUMHUR, PERSEPAKATAN, MUZAKARAH dsb.

Yang kita lakukan cuma menunjuk ayat-ayat Quran. Itu sahaja. Kami seru supaya selain dari terjemahannya, ayat-ayat ini dibaca dan dikaji dalam bahasa Arabnya.

Allah berfirman,

Tidakkah mereka , memerhatikan al-Quran? Sekiranya al-Quran itu datangnya selain dari sisi Allah nescaya mereka perolehi didalmnya perselisihan yang banyak". (surah 4:82)

Hampir keseluruhan kandungan buku ini tidak mempunyai hkum yang lain kerana mereka menganggap hanya Quran sahaja sebagai hujah dan sumber hukum.

h) Mentakwil ayat al-Quran dengan pandangan lain.

Muka surat 6- perenggan 2

Di dalam al-Quran Allah berfirman:

Maksudnya: Dan ( Allah) yang menyatukan hati mereka (sahabat). Walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi nescaya kamu tidak dapat menyatukan hati mereka (para sahabat) akan tetapi Allah telah menyatukan hati mereka. Sesunggunya di amaha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Nabi cukuplah Allah dan orang-orang mukmin (para sahabat) yang mengikutimu. ( Surah 8: 63-64)

Jadi para sahabat ialah orang mukmin yang jati. Mereka begitu akrab sesama sendiri. Allah berkata kalau Nabi belanjakan semua wang di atas muka bumi pun, nabi tidak terdaya untuk menyatukan hati para sahabat. Tetapi Allah telah menyatukan hati para sahabat dan menyemai kasih sayang diantara mereka.

Tetapi mengikut cerita karut Abu Hurairah pula dia ditumbuk dan dipijak kepalanya oleh Saidina Umar, bukan kerana mencuri atau membelot wang (cerita ini adalah dalam bab lain) tetapi kerana membawa syahadah, iaitu tunjang akidah suku kaum Ahli Sunnah Wal Jamaah.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Pelaburan Harta Zakat Bahagian Asnaf Amil

Tarikh Keputusan: 
23 Aug, 1999
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah dikemukakan persoalan menganai harta zakat bahagian asnaf amil. Pihak Jawatankuasa telah diminta untuk membincangkan dan mendapatkan kelulusan agar harta zakat bahagian asnaf amil (diperniagakan) oleh Pusat Zakat Selangor.
Keputusan: 
 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor dalam persidangannya yang bertarikh 23 Ogos 1999 telah membincangkan perkara di atas dan keputusannya adalah seperti berikut:

' Bahawasanya Jawatankuasa Fatwa kali ke 3/99 telah sebulat suara mengesyorkan agar Pusat Zakat Selangor (PZS) mengemukakan Kertas Cadangan Pelaburan Asnaf Amil di masa akan datang sekiranya ada lebihan peruntukan daripada harta zakat tahunan yang diberi kepada pihak PZS'.
 

Keterangan/Hujah: 
LATAR BELAKANG

Majma" al-Fiqh al-Islami dalam seminarnya yang ketiga yang diadakan di Kuwait bertarikh 8-9 Jamadil Akhir 1413H bersamaan 2-3 Disember 1992M telah membuat ketetapan berkenaan PELABURAN HARTA ZAKAT sepertimana yang telah ditetapkan pada 2hb Julai 1986 dalam seminar yang ke-3 bahawa harta zakat boleh dilaburkan tetapi mesti menepati syarat-syarat berikut:


(i) Bilamana sudah tidak ada lagi agihan saraan mendadak yang mesti diberikan melalui harta zakat.

(ii) Pelaburan tersebut hendaklah dilakukan dengan sempurna iaitu perjalanannya sama seperti lain-lain pelaburan dan ianya mestilah berlandaskan syariat.

(iii) Hendaklah diadakan jaminan bahawa harta asal zakat yang dilaburkan adalah tetap harta zakat dan begitu juga keuntungannya.

(iv) Apabila ada keperluan mendadak iaitu perlu diagihkan harta zakat atas keperluan yang terdesak maka harta zakat yang dijadikan modal pelaburan tadi hendak mudah dicairkan.

(v) Hendaklah dibuta kajian terperinci berkenaan dengan satu-satu pelaburan yang hendak diusahakan menggunakan harta zakat. Yang mana perlu dipastikan pelaburan/ perniagaan tersebut terjamin selamat serta musah dicairkan bila perlu.

(vi) Hendaklah mendapatkan kebenaran ataupun kelulusan dari pemerintah ataupun mana-mana pihak yang bertanggungjawab atas harta zakat. Ianya kerana untuk memelihara dasar-dasar syariat dan pelaburan tersebut mestilah dikendalikan oleh satu badan ataupun jawatankuasa khas yang terdiri dari mereka yang berpengalaman dalam bidang pelaburan serta yang lebih penting ialah amanah.

ASAS PERTIMBANGAN

Pada umumnya ulama" Fuqaha" berpendapat ada 3 bentuk pelaburan harta zakat. Ianya seperti berikut:

(i) Pelaburan harta zakat yang diusahakan oleh mereka yang berhak menerima zakat (mustahik) setelah mereka menerima lalu memiliki harta zakat dari bahagian mereka. Dalam hal ini ulama" bersepakat bahawa hukum syara' membolehkan kerana harta tersebut talah menjadi hak milik mereka. Ini bermakna, mereka berhak untuk berbuat apa sahaja atas harta tersebut.

(ii) Pelaburan harta zakat yang diusahakan oleh tuan harta sebelum harta tersebut dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini ulama" sepakat bahawa hukum syara' tidak membolehkan pelaburan tersebut. Kerana zakat hukumnya mesti ditunaikan segera dan ia juga hendaklah segera diaguh-agihkan kepada asnafnya. Kesimpulannya ulama" menegaskan bahawa tuan harta mestilah segera menunaikan zakat hartanya bila sudah cukup syarat-syaratnya dan dilarang membuat apa jua bentuk pelaburan atas bahagian harta zakat tersebut.

(iii) Dan yang ketiga iaitu harta zakat yang dilaburkan oleh pemerintah ataupun amil zakat atau mana-mana badan yang menguruskan zakat. Dalam hal ini, ulama" silam tiada membincangkan ataupun membuat apa-apa ketetapan berkenaan dengannya. Walau bagaimanapun kita bersyukur kerana ulama" masa kini telah pun membincangkan serta membuat ketetapan berkenaannya. Mereka terbahagi kepada dua kumpulan:

Pertama : ulama" yang menegaskan bahawa harta zakat tidak boleh dilaburkan. Mereka ialah: Dr. Wahbah al-Zuhaily, Dr. Abdullah Ilwan, Dr. Muhammad

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Hukum Lelaki Memakai Emas Putih

Tarikh Keputusan: 
23 Dec, 1998
Huraian Tajuk/Isu: 
Kertas ini dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor untuk mendapat pertimbangan dan pandangan mengenai hukum lelaki memakai emas putih.
Keputusan: 
Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 23 Ogos 1999 memutuskan :

' Bahawa Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 23 Ogos 1999 sebulat suara memutuskan bahawa hukum lelaki memakai emas putih adalah haram berdasarkan kenyataan Prof. Zahari Dato" Sulaiman bahawa emas putih terhasil campuran daripada 2 unsur logam iaitu emas kuning dicampur perak. Hujjah bagi pengharaman lelaki memakai emas putih kerana kadar emas yang dicampurkan dengan perak adalah lebih tinggi daripada perak sehinggalah kadar emas itu melebihi daripada 50% setahun adakalanya mencecah sehingga 75%'.
 

Keterangan/Hujah: 
Dari Abu Musa bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, "Dihalalkan emas dan sutera untuk kaum wanita dari umatku dan diharamkan keduanya terhadap kaum lelaki. Terdapat satu riwayat bahawa Rasulullah s.a.w pernah melihat sebuah cincin dari emas ditangan seseorang, maka Rasulullah s.a.w meragutnya lalu membuangnya lantas bersabda, "Seseorang dari kamu sengaja memegang bara api dari neraka lalu diletakkan ditangannya", lalu Rasulullah meninggalkan lelaki pemilik cincin tersebut dan membiarkan cincinnya terbuang di hamparan bumi lantas sebahagian orang berkata kepada si pemilik cincin, "Rasulullah telah pergi, ambil cincinmu dan pergunakanlah", Lelaki itupun menjawab dengan tegas, "Tidak, Demi Allah aku tidak akan mengambilnya apa yang sudah dilempar Rasul".

Menurut para Fuqaha" golongan Maliki, bagi kaum lelaki boleh memakai cincin dari perak asalkan tidak lebih dari dua dirham dengan syarat bertujuan mengikut jejak Rasulullah s.a.w. Berdasarkan analogi cincin ini, maka setiap benda yang diperbuat daripada emas (termasuk emas putih) yang dipakai untuk berhias oleh kaum lelaki, maka benda-benada tersebut hukumnya tetap diharamkan bagi mereka (Yunos Ali al-Mudhor: Terjemahan Halal dan Haram dalam Islam).


Sebab-sebab lelaki haram memakai emas:

Maksudnya : Dari Abu Musa, bahawa Nabi s.a.w bersabda: Emas dan Perak itu dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku dan diharamkan bagi lelakinya
(Riwayat Nasa"i, Termizi dan Ahmad)

 
Islam mengharamkan pemakaian ini hanya kerana memakai emas boleh menjurus kepada dua bahawa : Satu sisi akan menjurus pada gaya hidup yang mewah dan berlebih-lebihan yang tidak diperkenankan Islam. Sisi lain akan mengacu kepada kemewahan yang dapat merosakkan bangsa dan penyianyian harta yang tidak sepatutnya oleh kaum lelaki.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan
Syndicate content