Selangor

Hukum Membangunkan Tapak Bekas Masjid Lama

Tarikh Keputusan: 
19 Apr, 1986
Huraian Tajuk/Isu: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(Fatwa) telah menerima pertanyaan daripada penolong Pengarah, Bahagian Masjid & Kemasyarakatan JAIS yang bertanyakan hukum berkenaan dengan cadangan Ahli Jawatankuasa Masjid Batu 10, Cheras yang ingin membangunkan tapak bekas Masjid lama yang telah dirobohkan.
Keputusan: 
"Setelah dibahaskan dan dibincangkan dengan panjang lebar, maka Majlis Fatwa berpendapat dan memutuskan, bahawa bekas tapak masjid yang diruntuhkan tidak harus/tidak boleh dibangunkan atau didirikan sebarang bangunan di atasnya melainkan Masjid sahaja."
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Tabung Khairat Kematian Bagi Pegawai-Pegawai Universiti Pertanian Malaysia

Tarikh Keputusan: 
19 Dec, 1987
Huraian Tajuk/Isu: 
 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah menerima persoalan daripada Pegawai dan kakitangan yang bertugas di Universiti Pertanian Malaysia yang ingin penjelasan berkenaan dengan penubuhan tabung khairat kematian bagi pegawai-pegawai Universiti Pertanian Malaysia.
Keputusan: 
 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti berdasarkan nas yang muktabar dan mengambil keputusan seperti berikut :

" Hukum seseorang menderma dalam tabung khairat kematian atau lain-lain tabung kebajikan adalah diharuskan dan mendapat ganjaran dari Allah. Dan adalah diharuskan juga derma itu diberikan kepada orang yang bukan Islam jika wang derma tabung itu bukan daripada zakat yang wajib. "

Keterangan/Hujah: 
 
Tersebut dalam kitab "Fatawa Syariyah Wabuhus Islamiah" Juzuk I Hussein Muhammad Makhluf Adiar-ur Misriyatus Sabikan Muka surat 258 :

Maksudnya :
Adapun semua sedekah-sedekah sunat, maka jamhur (kebanyakkan) ulama" menghukumkan harus memberinya kepada orang bukan Islam. Cuma bahawasanya yang afdhalnya (utamanya) hendaklah diberikan kepada kerabat kita yang miskin, kerana ada padanya sifat menghubungkan tali silaturrahim.

Dan dalam sebuah Hadith Nabi S.A.W. berbunyi :
Bermula sedekah kepada orang miskin itu cuma ada satu sahaja unsur kebaikan : tetapi sedekah kepada orang yang ada hubungan dengan kerabat yang miskin ada padanya dua unsur kebaikan. Pertama sedekah dan kedua menghubungkan silaturrahim dan kepada orang yang memerlukan dari golongan orang-orang Islam, seperti anak-anak yatim yang miskin dan janda-janda.

Dan kepada kaum kerabat yang fakir dan kepada orang yang fakir yang terdiri daripada rakan-rakan ibubapa dan isteri. Dan jikalau diberikan kepada orang yang bukan Islam hukumnya harus, dan adalah orang yang bersedekah itu dapat pahala jugatidaklah sama pahalanya apabila diberikan kepada orang-orang tersebut di atas tadi.

Pandangan Fatwa


Adalah sangat baik seperti yang dicadangkan jika wang Tabung Khairat Kematian itu dapat dipotong daripada gaji kerana tidak diragukan lagi sumbemya bagi orang bukan Islam. Dan adalah baik jika difikirkan munasabah supaya dibuat 2 tabung yang berasingan demi tidak menjadi kesamaran oleh ahli-ahli kerana sekurang-kurangnya dapat menghindarkan daripada perkara-perkara subhat yang di tuntut oleh syara' supaya menjauhinya ".

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Tempat Pelamin Pengantin Di Masjid Negeri Selangor

Tarikh Keputusan: 
24 Jan, 1987
Huraian Tajuk/Isu: 
Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah dimajukan dengan pertanyaan berkenaan dengan terdapatnya pelamin pengantin di Masjid Negeri Selangor untuk pengantin yang mengadakan upacara akad nikah di Masjid tersebut.
 
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) yang bersidang pada 24 Januari 1987 membincangkan mengenai Tempat Pelamin Pengantin Di Masjid Negeri Selangor. Mesyuarat memutuskan tidak setuju bahawa pelamin pengantin diadakan di Masjid Negeri kerana ia bercanggah dengan adab-adab dalam masjid dan perkara tersebut juga bertentangan dengan hukum Islam.

 

Keterangan/Hujah: 
Tersebut dalam kitab AI-Fikh AI-Islami Al-Muyassar Fi-aal a'qaid Wal'ibadat Wal'muamalat 'alal-Mazahibil-Arba'ah Abdul Halim Mahmud Musa :
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Bantuan Asnaf Fisabilillah Kepada Pejuang Dan Pelarian Afghanistan

Tarikh Keputusan: 
24 Jan, 1987
Huraian Tajuk/Isu: 
Jawatankuasa perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah dimajukan dengan pertanyaan berkenaan dengan bolehkah Asnaf Fisabilillah digunakan untuk bantuan kepada pejuang dan pelarian Afghanistan.
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) yang bersidang pada 24 Januari 1987 telah membincangkan mengenai Bantuan Asnaf Fisabilillah Kepada Pejuang Dan Pelarian Afghanistan. Mesyuarat memutuskan  bahawa  Asnaf Fisabilillah boleh diberikan kepada pejuang dan pelarian Afghanistan.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Takrif Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Mualaf, Rikab, Gharim Dan Amil Serta Pembahagiannya

Tarikh Keputusan: 
4 Jul, 1987
Huraian Tajuk/Isu: 
Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' ( Fatwa) telah diminta untuk mengeluarkan fatwa berkenaan dengan takrif Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Muallaf, Rikab, Gharim dan Amil serta pembahagiannya dan yang berkaitan dengannya.
Keputusan: 
Setelah dibincangkan dari kertas yang telah disediakan, ahli mesyuarat mengambil keputusan seperti berikut :

TAKRIF FAKIR
"Seseorang yang tidak mempunyai harta dan tiada kuasa berusaha/ bekerja/ menanggung ketana tua atau cacat pada badan untuk mencari nafkah diri dan tanggungan yang bolehmencukupi keperluan hidupnya seharian yang patut pada adat - misalnya seseorang yang mempunyai tanggungan 5 orang anak yang mencukupi sara hidup harian mereka sebanyak RM 6.00 (makan dan minum orang yang sederhana) ini bererti sebulan ia memerlukan belanja sebanyak RM 180.00, sedangkan sara hidup yang diperolehi sekadar kurang daripada separuh (50% ke bawah).

Maka inilah yang ditakrifkan FAKIR dan kiaslah panduan ini seterusnya.

Dan sesiapa yang di tanggung baginya oleh bapa, suami, isteri, anak, cucu atau mana-mana orang atau mana-mana badan yang menanggung bagi tanggungannya yang mencukupi maka ia TIDAK TERMASUK FAKIR. "

TAKRIF MISKIN
" Seseorang yang ada memiliki harta benda atau berkuasa berusaha dan bekerja tetapi pendapatan yang diperolehi tidak mencukupi keperluan hidupnya dan keluarganya yang patut pada adat, misalnya seseorang yang mempunyai tanggungan lima orang anak yang mencukupi sara hidup harian mereka sebanyak RM 6.00 (makan dan minum orang yang sederhana) ini bererti sebulan ia memerlukan belanja sebanyak RM 180.00, sedangkan sara hidup yang diperolehi tidak mencukupi keperluannya 100%,

Maka ia ditakrifkan MISKIN dan kiaslah panduan ini seterusnya.

Dan sesiapa yang di tanggung baginya oleh bapa, suami, isteri, anak, cucu atau mana-mana orang atau mana-mana badan yang menanggung bagi tanggungannya yang mencukupi maka ia TIDAK TERMASUK MISKIN. "

DALIL :
Tersebut dalam kitab

"Tiada dinamakan miskin orang yang ada yang memberi nafkahkan dia sepert ibapanya atau neneknya atau anak dan cucunya atau suaminya kerana kaya ia dengan nafkah itu, maka tiada harus mengambil zakat daripada bahagian Fakir/Miskin. "

PEMBAHAGIAN FAKIR DAN MISKIN MERUJUK KEPADA KELUARGA ATAU INDIVlDU

" Sebuab keluarga yang menanggung beberapa orang keluarga yang tergolong dalam bahagian Fakir atau Miskin seperti yang tersebut dalam takrifnya yang dahulu, maka seorang sahaja dari ketua keluarga' atau bapa atau isteri yang berhak menerima babagian tersebut. "

TAKRIF FISABILILLAH
"Seseorang yang melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti atau aktiviti-aktiviti untuk menegak dan mempertahankan Agama Islam serta kebajikan."

DALIL :
Daripada Tafsir Fahrul Razi No. 463 juzuk 4 dan tafsir Ruhul Maani No. 110 Juzuk 10 dan tafsir Khazin No. 304, Juzuk 2 ibarat Fahrul Razi. :

" Dan Ketahui olehmu bahawasanya zahir daripada lafaz itu tidaklah memastikan tertentu atas ahli peperangan sahaja maka dengan makna ini telah mencatit oleh Imam Quffal di dalam tafsirnya daripada setengah Fuqaha bahawasanya mereka mengharuskan zakat-zakat itu kepada semua jalan kebajikan seperti membalut orang mati dan membena kubu-kubu dan membanyakkan masjid-masjid kerana Firman Allah Taala itu am pada semuanya ibarat Ruhul Maani :

" Dan telah mentafsirkan akan dia di dalam dengan sekelian kebajikan maka masukkan di dalamnya tiap-tiap mereka yang berusaha pada taatkan Allah Taala dan jalan kebajikan.

Dan juga tersebut dalam Fathul Bari pula (242) jilid ketiga :

Daripada Nafi' bahawasanya Ibnu Umar adalah ia mengirimkan zakat fitrah kepada orang yang menghimpunkan dia sebelum dua atau tiga hari dari hari raya, dan juga menunjukkan atas demikian daripada Abi Hurairah berkata Rasulullah S.A.W. mewakilkan aku pada menyimpan zakat Ramadhan (zakat fitrah). "

BAHAGIAN FISABILILLAH

" Mesyuarat bersetuju bahagian ini (Fisabilillah) hendaklah diserahkan ke pihak Jabatan (Bhg. Baitulmal/Zakat) dan Bahagian Baitulmal/Zakat akan menguruskan pemberian kepada mereka yang berhak menerimanya, tidak sepertimana yang lalu bahagian Fisabilillah ditinggalkan di Masjid atau Surau untuk diberi kepada AJK Masjid Dan Surau sahaja. "

Alasannya :

Kerana ia kurang menepati dalam takrif pembahagian Fisabilillah - dan melalui pengagihan daripada Jabatan ini dapat diperkemaskan.

YANG MENDAPAT DAN ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA BAHAGIAN FISABILIILLAH

1. Bantuan Masjid-masjid, Surau dan Sekolah-sekolah Agama Islam Selangor.
2. Derma siswa kecil bagi pelajar Sekolah Menengah Tinggi Agama Islam Selangor.
3. Bantuan yuran peperiksaan Sekolah Agama Islam Selangor.
4. Hadiah-hadiah galakan.
5. Bantuan Pegawai-pegawai Masjid bukan Kerajaan.
6. Bantuan pakaian pelajar-pelajar miskin.

TAKRIF IBNU SABIL
" Mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh Syara' dari mana-mana jua negeri yang memerlukan bantuan walaupun mungkin dia mempunyai harta di dalam negeri tempat kediamannya."

ORANG YANG BERHAK MENDAPAT BAHAGIAN IBNU SABIL

1. Pengembara/musafir yang terkandas.
2. Pengembara/musafir yang bertujuan kebajikan dan ketaatan.
3. Tambang pergi balik anak Selangor yang belajar di luar
4. Melawat Sambil belajar.

TAKRIF MUALLAF
"Seseorang yang baru memeluk Agama Islam dan memerlukan bantuan kewangan. "

MASA (TEMPOH) MUALLAF
"Masa/tempoh seseorang Muallaf itu tidak ditentukan ia bergantung kepada kuatnya akidah dan keimanannya, selagi ia masih lemah dalam hal tersebut ia boleh menerima Bahagian Muallaf. "

ORANG YANG BERHAK MENDAPAT BAHAGIAN MUALLAF


1. Bantuan bulanan (mereka yang sangat memerlukan atau pendakwaan) .
2. Kecemasan/kemalangan dan lain-lain.
3. Berkhatan (lelaki sahaja).
4. Hari raya (Aidilfitri/Haji).
5. Bantuan Majlis Perkahwinan (Majlis AkadNikah).
6. Menghadiri Ke las Agama Asas.
7. Sebaran Dakwah/Kursus.
8. penerbitan/Risalah.
9. Bantaun biasiswa kecil anak-anak saudara baru.
10. Elaun Guru Muallaf (Cina/lndia/Asli).
11. Pengurusan rumah/bangunan Muallaf.

RIKAB
"Setelah dibincangkan mesyuarat Fatwa hari ini bersetuju bahawa asnaf Rikab ini digugurkan (dihapuskan) dalam pengagihan zakat kerana pada masa ini rikab tidak wujud lagi. Oleh itu zakat hanya dibahagi kepada 7 asnaf sahaja,berdasarkan kepada dalil di bawah ini :

" (Kata) Ibnus Silah, bahawasanya bagi mustahak yang maujud sekarang ini empat bagi jua (pertama) Fakir, (kedua) Miskin, (Ketiga) Orang Yang Berhutang, (keempat) Ibnusabil, dan jika tiada Maujud seorang jua pun daripada sekalian mustahak itu hendaklah dipeliharakan zakat itu hingga ada sekalian mereka itu atau setengah mereka itu dan apabila membahagi Imam atau Amilnya akan zakat wajiblah atasnya memberikan zakat bagi tiap-tiap seorang yang di dalam satu bagi daripada sekalian bagi yang maujud. "

TAKRIF GHARIM
" Orang yang menanggung hutang kerana masalah agama dan tidak mampu membayarnya ".

TAKRIF AMIL
" Orang yang dilantik/ditauliahkan oleh DYMM Sultan atau Naibnya ( Pengarah JAIS ) untuk penyelenggaraan hal-hal zakat ".

Telah tersebut juga dalam kitab Majmuk

Ertinya: Wajib atas Imam atau penggantinya melantik pekerja-pekerja (amil) bagi memungut zakat "

YANG MENDAPAT BAHAGIAN AMIL

" Orang yang di lantik dan bekerja dalam pengurusan zakat tidak bergaji atau bergaji tetapi bukan sebagai tugasnya ".

YANG TIDAK MENDAPAT BAHAGIAN AMIL

"Orang yang dilantik dan mendapat ganjaran atau bergaji daripada Kerajaan yang ia menanggung sebagai tugas dalam hal pengurusan zakat.

Keputusan Fatwa ini telah dibuat dengan sebulat suara ahli yang hadir pada :

1. 7 Februari 1987,
2. 7 March 1987 bersamaan 7 Rejab 1407,
3. 28 March 1987 bersamaan 28 Rejab 1407,
4. 25 April 1987 bersamaan 26 Syaaban 1407,
5. 4 Julai 1987 bersamaan 8 Zulkaedah 1407
 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Cadangan Memberi Kebenaran Meneruskan Sembahyang Jumaat Di Surau Azhariah Jalan 18/4 Seksyen 18 Shah Alam

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'(FATWA) Negeri Selangor telah membuat keputusan bahawa dikekalkan kebenaran Sembahyang Jumaat kepada Surau Azhariah, Seksyen 18, Shah Alam.
 
Keterangan/Hujah: 
 
i. Ramainya jumlah penduduk yang beragama Islam.

ii. Kemudahan kepada umat Islam termasuk kanak-kanak untuk menunaikan sembayang Jumaat.

iii. Ketiga-tiga tempat Sembahyang Jumaat di seksyen 18 sentiasa dipenuhi oleh para jemaah ketika melakukan sembahyang Jumaat.

 

Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Penggunaan Perkataan Islam Pada Nama-Nama Pertubuhan

Tarikh Keputusan: 
30 Aug, 2001
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor telah membuat keputusan bahawa hendaklah dibenarkan perkataan "Islam" digunapakai oleh mana-mana organisasi atau pertubuhan yang mahu melaksanakan program-program Islam yang selama mana ia tidak bercanggah dengan aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah.
 
Keterangan/Hujah: 
i. Al-Quran

Allah telah mengisytiharkan dan menzahirkan Islam sebagai al-Din kepada umat terbaik, Firman-Nya :

Maksudnya :
Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamau agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepadamu dan Aku telah redha akan Islam itu menjadi agama untuk kamu.
(al-Maidah :3)

Allah telah menzahirkan bahawa hanya Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di Akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.
(Ali Imran :85)

Allah menzahirkan Islam untuk semua alam, Firman-Nya :

Maksudnya :

Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian)itu mereka mencari lain daripada Agama Allah?Pada hal pada-nya tunduk taat segala makhluk yang ada di langit dan di bumi sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa dab kepada-nya mereka dikembalikan.
(Ali Imran :83)

Allah memuji orang-orang Islam yang berbangga dengan keIslamannya :

Maksudnya :
Dan tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada (menegaskan dan mamatuhi perintah)Allah serta ia mengerjakan amal yang soleh sambil berkata. "Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)
(Fusilat:33)

Allah memerintahkan supaya umat Islam sentiasa bertakwa kepada-Nya dan mati dalam keadaan menzahirkan keislaman

Maksudnya :
Whai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam.
(Ali Imran : 102)

ii. Hadith
Rasulullah s.a.w selalu bersabda :

Maksudnya :
Aku telah redha bahawa Allah itu Tuhanku, Islam itu agamaku, dan Muhammad itu Nabi dan Rasulku.

Rasulullah ketika mengutus surat kepada pemimpin dunia dizamannya sering menyatakan bahawa islam adalah sumber keamanan, sebagaimana sabdanya :

Maksudnya :
Islamlah kamu nescaya kamu aman.

iii Pandanglah cendikiawan Islam mengenai penggunaan perkataan Islam :
a. Perkataan Islam boleh digunalan sekiranya ia merupakan suatu jalan penyelesaian dimana ia
tidak akan menjadi jalan penyelesaian melainkan dengan penggunaannya.
b. Penggunaan perkataan Islam perlu diisytiharkan sekiranya ia bertujuan untuk memupuk rasa
bangga dan mulia di kalangan umat islam mengenai agamanya.
c. Mengikut Al-Quran perpecahan di kalangan Ahli Kitab terdahulu bukanlah kerana ajaran Islam
yang dibawa oleh para rasul tetapi perselisihan dan perpecahan itu berlaku kerana sifat hasad
dengki sesama mereka.

iv. Antara kesan-kesan yang mungkin timbul sekiranya digugurkan perkataan Islam adalah seperti berikut :

Orang-orang bukan Islam terutama Yahudi dan Nasrani akan mendapat kemenangan tanpa apa-apa peperangan kerana telah berjaya menghapuskan penggunaan perkataan Islam daripada mana-mana organisasi orang Islam.

Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
22 May, 2001
Nombor Rujukan: 
[Mufti Sel. 500-2; PU. Sel. AGM/0007 Jld. 2]
Akta/Enakmen: 
Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989,

Kedudukan Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor telah membuat keputusan bahawa wang pampasan yang diperolehi dari kematian pekerja tidak dikira sebagai harta pusaka. Oleh itu pembahagiannya tidak tertakluk kepada cara pembahagian harta pusaka.
Keterangan/Hujah: 
 
 
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Fatwa Tentang Ilmu Tajali Ahmad Laksamana (Hakikat Insan)

Tarikh Keputusan: 
25 Sep, 1995
Huraian Tajuk/Isu: 

(1) Ilmu Tajali atau Ilmu Hakikat Insan ajaran Ahmad Laksamana dan-

(a) buku 'Hakikat Insan' yang di tulis oleh Haji Ahmad Laksamana;

(b) buku 'Rahsia Mengenal Diri' yang ditulis oleh Ustaz Hal Azwan;

(c) buku-

(i) ' Rahsia Hakikat Insan'; dan

(ii) ' Cara Mengenal Diri'" yang ditulis oleh Imam Al-Soouti

didapati mengandungi ajaran-ajaran yang meragukan dan bercanggah dengan ajaran Islam. Oleh yang demikian, orang-orang Islam dilarang menyebarkan, mengajar, belajar dab mengamalkan ajaran itu.

(2) Orang-orang Islam, di mana-mana jua berada,yang telah belajar dan mengamalkan ajaran Ilmu Tajali atau Ilmu Hakikat Insan ajaran Ahmad Laksamana hendaklah meninggalkan ajaran itu dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata"alla.

(3) Orang-orang Islam tidak boleh menjual, mengedar, membeli atau memiliki buku-buku yang tersebut dalam perenggan (1)
 

Keputusan: 
-
Keterangan/Hujah: 
-
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
23 Nov, 1995
Nombor Rujukan: 
JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.S
Akta/Enakmen: 
Sel.P.u.44.
Syndicate content